Nowelizacja ustawy antytytoniowej

Report
Nowelizacja ustawy z dn.
9 listopada 1995 r.
o ochronie zdrowia przed
następstwami używania tytoniu i
wyrobów tytoniowych
(Dz. U. z 2010 r. Nr 81, poz. 529)
Zmiany ustawy obowiązujące od 15.11.2010r.
DEFINICJE



„Wyroby tytoniowe”: Wyroby wyprodukowane z tytoniu,
zawierające tytoń lub jego składniki, poza produktami
leczniczymi zawierającymi nikotynę .
„Wyroby tytoniowe bezdymne”:
Wyroby tytoniowe przeznaczone do: wąchania, ssania,
żucia lub wprowadzane w innej postaci- poza
produktami leczniczymi zawierającymi nikotynę .
Palarnia
Wyodrębnione od innych pomieszczeń i ciągów
komunikacyjnych pomieszczenie, odpowiednio
oznaczone, służące wyłącznie do palenia tytoniu,
zaopatrzone w wywiewną wentylację mechaniczną lub
system filtracyjny- dym tytoniowy nie może przenikać
do innych pomieszczeń
Zmiany ustawy obowiązujące od 15.11.2010r.
REKLAMA I PROMOCJA

Zabrania się reklamy wyrobów tytoniowych
(w formie komunikatów, symboli, grafiki).
Wyjątek stanowią informacje handlowe pomiędzy firmami
zajmującymi się produkcją, dystrybucją i handlem wyrobami
tytoniowymi.


Zabrania się eksponowania w punktach
sprzedaży przedmiotów imitujących wyroby
tytoniowe
Zabrania się promocji wyrobów tytoniowych tj.
rozdawania wyrobów tytoniowych i rekwizytów,
degustacji, premiowanej sprzedaży, sprzedaży po
niższych cenach, konkursów opartych na zakupie
wyrobów tytoniowych itp.
Zmiany ustawy obowiązujące od 15.11.2010r.
ZAKAZ PALENIA TYTONIU
Zakaz obejmuje:











Zakłady opieki zdrowotnej oraz pomieszczenia innych
obiektów, w których są udzielane świadczenia zdrowotne
Jednostki systemu oświaty oraz pomocy społecznej
Uczelnie
Zakłady pracy
Obiekty kultury i wypoczynku
Lokale gastronomiczno-rozrywkowe
Środki transportu
Przystanki komunikacji publicznej
Pomieszczenia obiektów sportowych
Place zabaw
Inne pomieszczenia użytku publicznego
Zmiany ustawy obowiązujące od 15.11.2010r.
POWINNOŚCI WŁAŚCICIELI OBIEKTÓW

Umieszczenie w widocznym miejscu
oznaczenia graficznego i słownego
informującego o zakazie palenia
 Zabrania się sprzedaży wyrobów
tytoniowych osobom do lat 18- należy
umieścić czytelną informację w
widocznym miejscu
 Zakaz sprzedaży wyrobów tytoniowych
w systemie samoobsługowym (wyjąteksklepy wolnocłowe)
Zmiany ustawy obowiązujące od 15.11.2010r.
MOŻLIWOŚCI DLA WŁAŚCICIELA
Palarnię można wyznaczyć w:
 domach spokojnej starości/pomocy
społecznej
 hotelach
 obiektach obsługi podróżnych
 uczelniach
 zakładach pracy
 lokalach gastronomiczno rozrywkowych
Restrykcje za nieprzestrzeganie
przepisów ustawy
Reklama
wyrobów
tytoniowych
Promocja
wyrobów
tytoniowych
Grzywna do
200.000 zł
lub/i
pozbawienie
wolności
Eksponowanie
przedmiotów
imitujących wyroby
tytoniowe
Sponsorowanie
wyrobów
tytoniowych
Restrykcje za nieprzestrzeganie
przepisów ustawy
Sprzedaż
wyrobów
tytoniowych
Brak
informacji o
zakazie
sprzedaży
Grzywna
do
2000 zł
Brak
informacji o
zakazie
palenia
Restrykcje za nieprzestrzeganie
przepisów ustawy
Palenie w
miejscu
niedozwolonym
Grzywna
do 500zł
Zmiany ustawy obowiązujące od 15.11.2010r.
MOŻLIWOŚCI DLA WŁAŚCICIELA
Właściciel lokalu gastronomicznorozrywkowego z co najmniej 2
pomieszczeniami konsumpcyjnymi
może wyłączyć spod zakazu zamknięte
pomieszczenie konsumpcyjne,
wyposażone w wentylację.
DZIĘKUJEMY ZA
UWAGĘ

similar documents