Paweł Ciećko - Strategia Firmy

Report
Przestrzeganie przepisów ochrony
środowiska przez prowadzących
hotele i pensjonaty
Paweł Ciećko
Małopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
1
 budynek zamieszkania zbiorowego, budynek użyteczności
publicznej zdefiniowane są § 3 pkt 5 rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690)
 budynkiem zamieszkania zbiorowego jest budynek przeznaczony
do okresowego pobytu ludzi, w szczególności hotel, motel,
pensjonat, dom wypoczynkowy, dom wycieczkowy, schronisko
młodzieżowe, schronisko, internat, dom studencki, budynek
koszarowy, budynek zakwaterowania na terenie zakładu
karnego, aresztu śledczego, zakładu poprawczego, schroniska dla
nieletnich, a także budynek do stałego pobytu ludzi, w
szczególności dom dziecka, dom rencistów i dom zakonny.
2
Obowiązki przedsiębiorców branży hotelarskiej
Wszyscy prowadzący działalność gospodarczą podlegają pod obowiązki
wynikające z:
ustawy Prawo Ochrony Środowiska
z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zmianami)
Ustawy o odpadach
z dnia 14 grudnia 2012r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 21 z późn. zmianami)
3
Obowiązki przedsiębiorców branży hotelarskiej
Prowadzący instalacje podlegają również przepisom:
ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska
z dnia 20 lipca 1991r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 686 z późn. zmianami)
ustawy Prawo wodne
z dnia 18 lipca 2001r. (Dz. U. z 2012r. poz. 145 z późn. zmianami)
4
•
Obowiązki przedsiębiorców branży
hotelarskiej- gospodarka wodno - ściekowa
Zasady gospodarowania wodą
Pobór wody: z sieci wodociągowej na podstawie umowy o
zaopatrzenie w wodę z przedsiębiorstwem wodociągowokanalizacyjnym. Rozliczenia za wodę - prowadzone przez
przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne wg określonych w
taryfach cen i stawek opłat oraz ilości dostarczonej wody.
Pobór wody ze studni głębinowej bądź kopanej: tylko pobór wód
powierzchniowych lub podziemnych w ilości nie przekraczającej 5 m3
na dobę nie wymaga uzyskania pozwolenia.
5
Ewidencja zużycia wody
• Ilość dostarczonej wody dla potrzeb
prowadzonej działalności ustala się na
podstawie wskazania wodomierza, a w
przypadku jego braku - w oparciu o przeciętne
normy zużycia wody.
6
Opłaty za pobór wody
z własnego ujęcia
Należy:
• ustalić samodzielnie opłatę, według stawek obowiązujących w okresie, w
którym korzystanie ze środowiska miało miejsce. Stawki na rok 2013 obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 10 września 2012 r. w sprawie
wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2013 (M. P. z 2012
r. poz. 766)
• wnieść opłatę na rachunek właściwego urzędu marszałkowskiego. Konieczne
jest przedstawienie marszałkowi wykazu zawierającego informacje i dane,
wykorzystane do ustalenia wysokości opłat oraz wysokość tych opłat.
7
Zasady gospodarowania
ściekami
 ścieki bytowe to ścieki pochodzące z budynków mieszkalnych,
zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej, powstające
w wyniku ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania gospodarstw
domowych oraz ścieki o zbliżonym składzie pochodzące z tych
budynków - zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 15 obowiązującej ustawy z
dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012r. poz. 145 z późn.
zmianami).
8
Zasady gospodarowania
ściekami cd.
• Hotel świadczący różne rodzaje usług, w tym
gastronomiczne, pralnicze, wytwarzający ścieki bez
żadnych domieszek (np. ścieków powstających w
wyniku innej działalności prowadzonej w obrębie
tego obiektu, które mogłyby definitywnie wpłynąć
na jakość tych ścieków, szczególnie pod względem
składu chemicznego) odprowadza ścieki bytowe.
9
Zbiorniki na nieczystości płynne - szambo
 Dopuszczone jest stosowanie jedynie w miejscach, gdzie brak
możliwości przyłączenia się do sieci kanalizacyjnej.
 Szambo musi być szczelne, wymaga okresowego usuwania
nieczystości płynnych.
 Dokumentacja wywozu nieczystości następuje poprzez:
okazanie stosownej umowy oraz dowodów płatności w celu
wyeliminowania przypadków nielegalnego pozbywania się
ścieków (np. nieszczelne szamba) lub praktykowanego przez
niektórych przewoźników, wylewania odbieranych ścieków poza
teren stacji zlewnych.
10
Odprowadzanie ścieków do kanalizacji
miejskiej
 Odprowadzanie ścieków bez zawarcia umowy ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i
zbiorowym odprowadzaniu ścieków uznaje za wykroczenie, zagrożone karą grzywny.
 Ścieki przemysłowe zawierające substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego
(np. związki ropopochodne, związki fosforu) wprowadzane do kanalizacji wymagają
uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

•
•
•
Zabrania się wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych:
odpadów płynnych nie mieszających się z wodą,
substancji palnych i wybuchowych
substancji żrących i toksycznych
11
Odprowadzanie ścieków do cieku
wodnego, rowu lub ziemi
Oczyszczone ścieki bądź wody opadowe można
odprowadzać do wód, ziemi, rowu ale po
wcześniejszym uzyskaniu pozwolenia
wodnoprawnego.
Zabronione jest wprowadzanie ścieków bytowych i
ścieków bytowych do urządzeń kanalizacyjnych
przeznaczonych do odprowadzania wód opadowych,
a także wprowadzania ścieków opadowych i wód
drenażowych do kanalizacji sanitarnej.
12
REGULACJE PRAWNE W ZAKRESIE
GOSPODARKI WODNO - ŚCIEKOWEJ
Ustawa z dn. 18 lipca 2001 r. Prawo wodne
(Dz. U. z 2012 poz. 145 z późn. zm.)
Pozwolenie wodnoprawne (art. 122 PW) - jest wymagane na szczególne
korzystanie z wód czyli korzystanie wykraczające poza korzystanie powszechne
lub zwykłe, w szczególności:
1) na pobór oraz odprowadzanie wód powierzchniowych lub podziemnych;
2) na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi (do wód: np. wody
powierzchniowe płynące; do ziemi: np. rozsącz, studnia chłonna, rów jako
urządzenie wodne /przydrożny, melioracyjny itp./)
Zwykłe korzystanie z wód służy zaspokojeniu potrzeb własnego gospodarstwa
domowego oraz gospodarstwa rolnego
Nie stanowi zwykłego korzystania z wód:
1) nawadnianie gruntów lub upraw wodą podziemną za pomocą deszczowni;
2) pobór wody powierzchniowej lub podziemnej w ilości większej niż 5 m3 na dobę;
3) korzystanie z wód na potrzeby działalności gospodarczej;
4) rolnicze wykorzystanie ścieków lub wprowadzanie do wód lub do ziemi
oczyszczonych ścieków, jeżeli ich łączna ilość jest większa niż 5 m3 na dobę.
REGULACJE PRAWNE W ZAKRESIE
GOSPODARKI WODNO - ŚCIEKOWEJ
Przepisy ustawy Prawo Wodne dotyczące korzystania z wód stosuje się do:
1) nawadniania lub odwadniania gruntów;
2) odwadniania obiektów lub wykopów budowlanych oraz zakładów górniczych;
3) użytkowania wód znajdujących się w rowach;
4) wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi;
5) wprowadzania, do urządzeń kanalizacyjnych będących we władaniu innych
podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie
szkodliwe dla środowiska wodnego określone w przepisach wydanych na
podstawie art. 45a ust. 1
Uwaga: jeśli wymagane jest pozwolenie zintegrowane to w nim winny być
ustalone na zasadach określonych w ustawie Prawo wodne, warunki poboru
wód powierzchniowych lub podziemnych, jeżeli wody te są pobierane
wyłącznie na potrzeby instalacji wymagającej pozwolenia zintegrowanego (Art.
202 ust. 6 POŚ)
• Przy wprowadzaniu ścieków obowiązują standardy jakościowe
określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 lipca
2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy
wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie
substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.
U. Nr 137, poz. 984, z późn. zm.)
• Standardy jakości, w zależności od rodzaju ścieków – bytowe,
komunalne i przemysłowe, są określone w zał. nr 1 i 3 do
rozporządzenia w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla
środowiska wodnego.
15
Opłaty i sprawozdania w gospodarce
ściekowej
• Ilość odprowadzonych ścieków
ustala się na podstawie
wskazań urządzeń
pomiarowych lub gdy ich nie
ma na podstawie umowy jako
równą ilości wody pobranej
lub określonej w umowie.
• Konieczne jest uiszczanie opłat
za odprowadzanie ścieków do
rzeki bądź do ziemi.
• Opłaty wylicza się
samodzielne i wpłaca na
rachunek właściwego urzędu
• Opłatę ustala się według
stawek obowiązujących w
okresie, w którym korzystanie
ze środowiska miało miejsce.
• Ścieki opadowe również
podlegają opłacie.
16
Ochrona powietrza
problem emisji zanieczyszczeń jest ściśle
powiązany z instalacją.
Zgodnie z art. 3 pkt 6 p.o.ś., przez
instalację rozumie się:
• stacjonarne urządzenie techniczne
• zespół stacjonarnych urządzeń
technicznych powiązanych
technologicznie, do których tytułem
prawnym dysponuje ten sam podmiot i
położonych na terenie jednego zakładu
• budowle niebędące urządzeniami
technicznymi ani ich, których
eksploatacja może spowodować
emisję.
http://szybowcem.blog.onet.pl/wpcontent/blogs.dir/457950/files/blog_gq_729415_1395154_tr_cu2.jpg
17
Zasady ochrony powietrza w zakresie emisji
zgłoszenie instalacji
Zgłoszenie instalacji (art. 152 POŚ) wymagane jest dla instalacji, z której emisja nie
wymaga pozwolenia a spełnia kryteria określone w:
a) rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów
instalacji, z których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. Nr 130, poz. 880),
nie dotyczy; gazów lub pyłów są wprowadzanych z instalacji do powietrza w
sposób niezorganizowany lub za pośrednictwem wentylacji grawitacyjnej; substancji
wprowadzanych z instalacji do powietrza nie objętych poziomami dopuszczalnymi lub
wartościami odniesienia w powietrzu.
b) rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w
których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga
pozwolenia (Dz. U. Nr 130, poz. 881)
nie dotyczy; wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza z instalacji gdy żadna
z substancji wprowadzanych do powietrza nie powoduje przekroczenia 10%
dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu albo 10 % wartości odniesienia,
uśrednionych dla 1 godziny.
18
Zasady ochrony powietrza w zakresie emisji
zgłoszenie instalacji
• Z kotłowni: wymagane jest zgłoszenie instalacji o nominalnej mocy cieplnej
od 1 MW do 5 MW opalanej węglem kamiennym lub o mocy 10 MW opalanej koksem, drewnem, słomą, olejem napędowym, olejem opałowym,
benzyną lub węglem kamiennym i koksem, drewnem, słomą, olejem
napędowym, olejem opałowym, benzyną
• Agregaty prądotwórcze: wymagane jest zgłoszenie instalacji o nominalnej
mocy cieplnej od 1 MW opalanej olejem napędowym, olejem opałowym,
benzyną.
• Restauracja, piec piekarniczy: wymagane jest zgłoszenie instalacji
stosowanych w gastronomii przystosowanych do obsługi więcej niż 500 osób
na dobę
19
Zasady ochrony powietrza w zakresie
emisji zgłoszenie instalacji
Pod pojęciem instalacji stosowanych w
gastronomii należy rozumieć zasadniczo
urządzenia i grupy urządzeń przeznaczonych
do przygotowania posiłków np. piece do pizzy,
grille, opiekacze, piekarniki, frytkownice,
kuchnie itp.
Zasady ochrony powietrza w zakresie emisji
pozwolenie
Pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
(art. 220 POŚ):
- gdy eksploatowana instalacja wprowadza zanieczyszczenie do
powietrza w sposób zorganizowany (emitory technologiczne,
wentylacja hal i pomieszczeń produkcyjnych) oraz gdy
spełnione są kryteria określone w rozporządzeniu Ministra
Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w
których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z
instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz. U. Nr 130, poz. 881)
21
Emisja do powietrza – raport KOBiZE
obowiązek sporządzania przez właściciela
instalacji raportu do Krajowego Ośrodka
Bilansowania i Zarządzania Emisjami
(KOBiZE)
termin: do końca lutego po zakończeniu roku
kalendarzowego
inwentaryzacja emisji dotyczy m.in: kotłowni,
silników spalinowych, kuchni, restauracji itp.
ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania
emisjami gazów cieplarnianych i innych
substancji (Dz. U. Nr 130, poz. 1070 z późn. zm.)
obecnie nie przewiduje sankcji za brak
wprowadzenia do KOBiZE raportu w terminie jw.
22
Opłaty
Podmioty korzystające ze środowiska w zakresie
emisji do powietrza gazów i pyłów zobowiązane są:
• ustalić we własnym zakresie wysokość należnej opłaty według stawek
obowiązujących w okresie, w którym miało miejsce korzystanie ze
środowiska.
• wnieść ww. opłatę za dany rok kalendarzowy do dnia 31 marca następnego
roku - przepis dotyczy opłat z tytułu korzystania ze środowiska począwszy
od należnych za rok 2013.
• przedłożyć marszałkowi województwa wykaz zawierający informacje i dane
wykorzystane do ustalenia wysokości opłat oraz wysokość tych opłat, w
celu umożliwienia weryfikacji prawidłowości naliczenia opłaty i
prowadzenia bazy korzystających ze środowiska
23
Opłaty
• Przedsiębiorca zobowiązany jest do ewidencjonowania emisji nawet
wtedy, gdy instalacja nie wymaga pozwolenia ani zgłoszenia oraz nie
powoduje przekroczenia 10% dopuszczalnych poziomów substancji w
powietrzu.
• W przypadku, gdy kwota opłaty z tytułu wprowadzania substancji do
powietrza (liczona łącznie dla samochodów, za zużycie opału: węgla, gazu,
oleju opałowego..) przekracza wartość graniczną 800 zł opłaty są
ponoszone. Jeżeli kwota jest niższa opłat nie ponosi się, ale sporządza się i
przekazuje właściwym organom ewidencję w celu zweryfikowania.
• Ewidencję można sporządzić w oparciu o różne wskaźniki emisji lub
bezpośrednio stawki podane w rozporządzeniu dotyczącym stawek opłat.
24
Gospodarka odpadami
Obowiązki przedsiębiorców
wynikające z przepisów ustawy o
odpadach
Najważniejsze kryteria w gospodarce odpadami to:
• zapobieganie ich powstawaniu,
• redukcja ich ilości,
• oraz zamiana odpadów bardziej szkodliwych na
mniej groźne.
25
Gospodarka odpadami cd.
Ograniczanie oddziaływania wytwarzanych odpadów na
środowisko jest realizowane dzięki zintegrowanemu
systemowi gospodarowania odpadami uwzględniającemu:
• głęboką i skuteczną segregację odpadów, selektywny sposób
ich zbierania i magazynowania;
• bezpieczne, tymczasowe magazynowanie odpadów na terenie
hotelu;
• przekazywanie odpadów do odzysku lub unieszkodliwiania
innym podmiotom gospodarczym, posiadającym stosowne
zezwolenia;
26
Gospodarka odpadami cd.
Wykorzystanie odpadów na własne potrzeby
Utwardzenie odpadami placów, parkingu wymaga
uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności w
zakresie odzysku. Organem właściwym do wydania
zezwolenia jest starosta właściwy ze względu na
miejsce prowadzenia odzysku.
Do utwardzania powierzchni można wykorzystywać odpady z
grupy 10 (np. żużle), z grupy 17, np. gruz ceglany, betonowy
(17 01 01, 17 01 02), z grupy 20 - gleba i ziemia (20 02 02).
Gospodarka odpadami -klasyfikacja
Odpady klasyfikuje się zgodnie w art. 4
ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21) i § 4
ust. 1 rozporządzenia Ministra
Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w
sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr
112, poz. 1206).
Gospodarka odpadami - klasyfikacja
Odpady gastronomiczne to odpady w rozumieniu art. 3
ust. 1 pkt 6 u.o., przy czym odpady te, o ile pochodzą
z przygotowania posiłków jak i resztek
pokonsumpcyjnych a wytworzone są przez podmiot
świadczący usługi gastronomiczne (restauracja, bar,
kawiarnia itp.), a nie producenta produktów
spożywczych (bo wówczas byłyby to odpady z grupy
02 - Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw
hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa
oraz przetwórstwa żywności), będą odpadami
komunalnymi zdefiniowanymi w art. 3 ust. 1 pkt 7
u.o.
Gospodarka odpadami - klasyfikacja
• Do odpadów gastronomicznych mają zastosowanie procedury
ogólne określone w u.o. oraz procedury określone w ustawie z
dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 391).
• Wytwórcy odpadów gastronomicznych są zwolnieni z
obowiązku prowadzenia ewidencji tych odpadów. Ich
ewidencję będą prowadziły przedsiębiorcy odbierający
odpady komunalne.
• Odpady gastronomiczne są odbierane przez przedsiębiorców
odbierających odpady komunalne, spełniających wymagania
określone w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach
Gospodarka odpadami - klasyfikacja
odpady opakowaniowe po produktach spożywczych
powstające w: pomieszczeniach kuchennych,
jadalniach stanowią odpady klasyfikowane jako
komunalne 20 01.
odpady opakowaniowe będące odpadami
komunalnymi, jeśli są zbierane selektywnie lub
występują jako zmieszane odpady opakowaniowe,
klasyfikuje się w podgrupie 15 01, a nie w 20 01.
Gospodarka odpadami - klasyfikacja
Przeterminowane lub popsute środki spożywcze
wytworzone w hotelach są odpadami
komunalnymi – kod 20 02 01 - odpady
ulegające biodegradacji
Oleje jadalne zużyte do smażenia mięsa i frytek
- kod 20 01 25 - oleje i tłuszcze jadalne
Gospodarka odpadami - klasyfikacja
Odpady z biura
Odpady w postaci niepotrzebnych papierowych
dokumentów wytworzonych w części
biurowej, klasyfikuje się, pod kodem 20 01 0 1
– papier i tektura w grupie 20 – odpady
komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi
selektywnie.
Gospodarka odpadami - klasyfikacja
Zużyty sprzęt klasyfikowany jest w grupie 16 02.
Zużyte komputery najczęściej odbierane są przez
zbierających pod kodem 16 02 14 - zużyte urządzenia
inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13.
Drukarki, faksy, skanery, kopiarki, monitory LCD,
klawiatura, mysz, czajnik, telefon komórkowy,
stacjonarny i radiom klasyfikowane są pod kodem 16
02 14 - zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16
02 09 do 16 02 13.
Gospodarka odpadami - obowiązki
Obowiązkiem posiadacza odpadów jest:
•prowadzenie ewidencji odpadów
•sporządzanie zbiorczych zestawień o odpadach i
sposobach gospodarowania nimi.
35
Gospodarka odpadami - obowiązki
Ewidencję odpadów prowadzi się przy pomocy:
• karty ewidencji odpadu,
• karty przekazania odpadu.
Kartę ewidencji odpadu prowadzi się dla każdego
rodzaju odpadu oddzielnie.
Karty ewidencji odpadów i karty przekazania odpadu
należy przechowywać przez okres 5 lat.
36
Gospodarka odpadami - obowiązki
Wzór
Karty
ewidencji
odpadów
37
Gospodarka odpadami - obowiązki
Prowadzenie ewidencji odpadów nie dotyczy wytwórców
odpadów komunalnych oraz wyszczególnionych w
Rozporządzeniu Ministra Środowiska
z dnia 11 grudnia 2001 r.
w sprawie rodzajów odpadów lub ich ilości dla których
nie ma obowiązku ewidencji, oraz kategorii małych i
średnich przedsiębiorstw, które mogą prowadzić
uproszczoną ewidencję odpadów (Dz.U.01.152.1735)
38
Gospodarka odpadami - obowiązki
Prowadzący ewidencję odpadów podlega
pod obowiązek sprawozdawczy
„Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i
ilości odpadów, sposobach gospodarowania
nimi oraz o instalacjach i urządzeniach
służących do odzysku lub unieszkodliwiania
odpadów”
39
Gospodarka odpadami - obowiązki
Wzór
zbiorczego
zestawienie
danych o
rodzajach i
ilości
odpadów
40
Gospodarka odpadami - obowiązki
Zbiorcze zestawienia danych należy przekazywać marszałkowi
województwa właściwemu ze względu na miejsce
wytwarzania, zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania
odpadów corocznie w terminie do:
15 marca
roku kolejnego za poprzedni rok kalendarzowy
(tzw. rok sprawozdawczy).
Jeżeli posiadacz odpadów, wbrew obowiązkowi, o którym mowa art. 76
nie składa sprawozdania, podlega administracyjnej karze pieniężnej w
wysokości 500zł (art. 200 ust. 1 ustawy o odpadach).
41
REGULACJE PRAWNE W ZAKRESIE
GOSPODARKI ODPADAMI
Pozwolenie na wytwarzanie odpadów jest wymagane do wytwarzania odpadów:
1) o masie powyżej 1 Mg rocznie – w przypadku odpadów niebezpiecznych lub
2) o masie powyżej 5000 Mg rocznie – w przypadku odpadów innych niż
niebezpieczne.
Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r.
poz.1232 z późn. zm.) - art. 180a
W pozwoleniu zintegrowanym określa się warunki wytwarzania i sposoby
postępowania z odpadami na zasadach określonych w przepisach ustawy o
odpadach, niezależnie od tego, czy dla instalacji wymagane byłoby, zgodnie z
tymi przepisami, uzyskanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów. (art. 202 ust
4 POŚ)
REGULACJE PRAWNE W ZAKRESIE
GOSPODARKI ODPADAMI
ustawa z dn. 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz.
12)
- Prowadzenie zbierania odpadów i prowadzenie przetwarzania odpadów
wymaga uzyskania zezwolenia (art. 41 u o o)
- Pozwolenia na wytwarzanie odpadów, wydane na podstawie przepisów
dotychczasowych, zachowują ważność na czas, na jaki zostały wydane (art.
231 ust. 3 w/w ustawy o odpadach)
- Decyzje wydane na podstawie art. 31 ust. 3 i art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. o odpadach zachowują ważność w zakresie zbierania,
odzysku lub unieszkodliwiania odpadów na czas, na jaki zostały wydane,
nie dłużej niż przez dwa lata od dnia wejścia w życie „nowej” ustawy
- Pozwolenia zintegrowane, wydane przed dniem wejścia w „nowej” ustawy,
obejmujące wytwarzanie i gospodarowanie odpadami, zachowują ważność
na czas, na jaki zostały wydane (art. 232 w/w ustawy o odpadach)
GOSPODARKA ODPADAMI
KOMUNALNYMI
Odpady komunalne to:
odpady powstające w gospodarstwach domowych, z
wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji,
odpady
niezawierające
odpadów
niebezpiecznych
pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze
względu na swój charakter lub skład są podobne do
odpadów powstających w gospodarstwach domowych;
zmieszane odpady komunalne pozostają zmieszanymi
odpadami komunalnymi, nawet jeżeli zostały poddane
czynności przetwarzania odpadów, która nie zmieniła w
sposób znaczący ich właściwości
Segregacja
GOSPODARKA ODPADAMI
KOMUNALNYMI
Papier: opakowania z papieru lub tektury, gazety, papier biurowy,
zeszyty, torebki papierowe, papier pakowy,
Tworzywa sztuczne i metale: butelki po napojach, opakowania
po chemii gospodarczej, kosmetykach, po produktach
spożywczych, plastikowe zakrętki, plastikowe torebki, worki,
reklamówki i inne folie, styropian, puszki po napojach, sokach,
puszki z blachy stalowej po żywności (konserwy), złom żelazny
i metale kolorowe, metalowe kapsle z butelek, zakrętki
słoików i innych pojemników, folia aluminiowa, kartoniki po
mleku i napojach - wielomateriałowe odpady opakowaniowe,
GOSPODARKA ODPADAMI
KOMUNALNYMI
Szkło opakowaniowe: butelki i słoiki szklane po
napojach i żywności, po napojach alkoholowych, po
kosmetykach,
Odpady „zielone” - roślinne: gałęzie drzew i krzewów,
liście, kwiaty i skoszona trawa, trociny i kora drzew,
Pozostałe odpady: odpady zmieszane.
Najmniej preferowanym sposobem selektywnego
zbierania m.in. ze względu koszty związane z
zagospodarowaniem odpadów, jest zbieranie
odpadów komunalnych do dwóch pojemników
(podział na odpady tzw. suche i mokre).
GOSPODARKA ODPADAMI
KOMUNALNYMI
Regulamin
Właściciel nieruchomości ma obowiązek zbierania
powstałych na terenie nieruchomości odpadów
komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w
regulaminie, w którym gmina określi zasady
utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
obejmujące m.in. prowadzenie we wskazanym
zakresie selektywnego zbierania i odbierania
odpadów komunalnych. Można zawrzeć w deklaracji
informację o posiadanej przez właściciela
nieruchomości
GOSPODARKA ODPADAMI
KOMUNALNYMI
Złożenie deklaracji
Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do
wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w terminie 14 dni od powstania na
danej nieruchomości odpadów komunalnych.
Właściciel nieruchomości to także współwłaściciele,
użytkownicy wieczyści oraz jednostki organizacyjne i
osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub
użytkowaniu, a także inne podmioty władające
nieruchomością.
GOSPODARKA ODPADAMI
KOMUNALNYMI
Stawki
Rada gminy, bierze pod uwagę: liczbę mieszkańców
zamieszkujących daną gminę, ilość wytwarzanych na terenie
gminy odpadów komunalnych, koszty funkcjonowania
systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (tzw. koszty
transakcyjne np. stanowiska w gminie do spraw gospodarki
odpadami, przyrost nie płaconych należności za odbiór i
wywóz odpadów, wzrost strumienia odpadów, rezerwa dla
gminy, koszty selektywnego zbierania, itp.), przypadki, w
których właściciele nieruchomości wytwarzają odpady
nieregularnie, w szczególności to, że na niektórych
nieruchomościach odpady komunalne powstają sezonowo.
Rada gminy ustala niższą stawkę opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, jeżeli są zbierane w sposób
selektywny.
Ochrona przed hałasem
Emisja hałasu – główne źródła
• wentylatory
• klimatyzacja
• kotłownia, wentylatory spalin
i nawiewu powietrza
• głośniki
* Hałas emitowany do
środowiska powinien
zamykać się w obrębie
własności terenu *
50
Ochrona przed hałasem
Do obowiązków prowadzącego instalację należy również ograniczenie
emisji hałasu – w tym:
• Lokalizacja głównych źródeł hałasu z daleka od zabudowy
mieszkaniowej,
• Wykonanie obiektów budowlanych w standardzie o podwyższonej
izolacyjności akustycznej,
• Zastosowanie obudów dźwiękochłonno-izolacyjnych na
urządzeniach silnie emitujących hałas,
• Zastosowanie tłumików akustycznych na wentylatorach,
• Odpowiednia organizacja pracy.
51
Ochrona przed hałasem
Przedsiębiorca ma obowiązek przestrzegania
norm określonych w rozporządzeniu z dnia 14
czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014
r. poz. 112) zgodnie z kwalifikacją miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego.
Ochrona przed hałasem
WIOŚ podczas rutynowej (lub na wniosek skarżących się
sąsiadów na hałas) prowadzi pomiary emisji hałasu do
środowiska.
Starosta wydaje decyzję ustalającą dopuszczalny poziom hałasu,
który obliguje przedsiębiorcę do podporządkowania się
normom.
Obowiązek dotrzymania ustalonych dopuszczalnych poziomów
hałasu powstaje dopiero po upływie 6 miesięcy od daty
doręczenia powyższej decyzji. Decyzja powinna zawierać
wartości dopuszczalne poziomu hałasu emitowanego przez
podmiot, określone odrębnie dla pory dnia i pory nocy.
Opłaty za gospodarcze korzystanie ze
środowiska
Przedsiębiorcy i osoby fizyczne
prowadzące działalność gospodarczą
podlegają
opłatom za korzystanie ze środowiska!
54
Opłaty za gospodarcze korzystanie ze
środowiska
Obowiązkom sprawozdawczym podlegają:
•Emisje gazów i pyłów do powietrza
(technologiczna i energetyczna oraz pochodząca
ze spalania paliw w silnikach spalinowych)
•Pobór wód podziemnych i powierzchniowych
•Wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi
55
Opłaty za gospodarcze
korzystanie ze środowiska
Termin składania sprawozdań i uiszczania opłat za
gospodarcze korzystanie ze środowiska:
• Opłatę ustaloną według stawek obowiązujących w
danym roku kalendarzowym, w którym korzystanie ze środowiska
miało miejsce, podmiot wnosi do dnia
31 marca następnego roku.
• Sprawozdania należy składać w ww. terminie do Urzędu
Marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce korzystania ze
środowiska (nie dotyczy środków transportu – informację o
środkach transportu przesyłamy do UM ze względu na miejsce
zarejestrowania podmiotu).
56
Opłaty za gospodarcze korzystanie
ze środowiska
Zwolnienia z opłat
Zgodnie z art. 289 ust.1 ustawy Prawo ochrony środowiska nie wnosi się
opłat z tytułu tych rodzajów korzystania ze środowiska wymienionych w
art. 273 ust.1, których roczna wysokość nie przekracza 800 zł
Zwolnienie z obowiązku wniesienia opłaty nie zwalnia z
obowiązku składania wykazów o zakresie korzystania ze
środowiska.
57
Opłaty za gospodarcze korzystanie ze
środowiska
Opłaty podwyższone
Zgodnie z art. 292 ustawy Prawo ochrony środowiska
w przypadku braku wymaganego pozwolenia na:
wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
lub pozwolenia na pobór wód
lub odprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi
podmiot ponosi dodatkowe opłaty podwyższone o 500 %.
58
Opłaty za odpady
• Składanie sprawozdań
rocznych do marszałka
województwa (do 15 marca
po roku rozliczeniowym)
59
60

similar documents