Ramowe plany nauczania

Report
Organizacja pracy szkół od 1 września 2012 roku
Zmiany w organizacji pracy szkół wynikające
z podstawy programowej oraz ramowych
planów nauczania
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 26 lutego 2002 r.
w sprawie podstawy programowej wychowania
przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego
w poszczególnych typach szkół
(Dz. U. Nr 51, poz. 458, z późn. zm.).
Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 r.
w sprawie podstawy programowej
wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego
w poszczególnych typach szkół
(Dz. U. z 2009, Nr 4, poz. 17)
Okres obowiązywania podstaw programowych
Szkoła
Podstawowa
Gimnazjum
Liceum
Technikum
2012/2013
2013/2014
V, VI
VI
I, II, III, IV
I, II, III, IV, V
2014/2015
2015/2016
I, II, III, IV, V, VI
I, II, III
II, III
III
I
II, III, IV
I
I, II
III, IV
I, II
I, II, III
IV
I, II, III
I, II, III, IV
Podstawa Programowa określa
cele i treści nauczania, umiejętności uczniów oraz zadania
wychowawcze szkoły-placówki
czyli
wiadomości i umiejętności, które dziecko zdobywa w szkole
opisane są, zgodnie z ideą europejskich ram kwalifikacji,
w języku efektów kształcenia *.
* Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2008 r.
w sprawie ustanowienia europejskich ram kwalifikacji dla uczenia się przez całe
życie (2008/C111/01)
Co określa podstawa programowa kształcenia
ogólnego?
Podstawa programowa to rozporządzenie Ministra Edukacji
Narodowej, które określa, co uczeń musi umieć po
zakończeniu każdego etapu kształcenia.
Nie wyklucza to poszerzania zakresu nauczanych treści –
podstawa zobowiązuje nauczyciela do wzbogacania i
pogłębiania treści nauczania stosownie do uzdolnień jego
uczniów.
Co określa podstawa programowa kształcenia ogólnego?
Podstawa programowa opisuje cele oraz treści kształcenia dla każdego
przedmiotu, na koniec każdego etapu edukacyjnego:
• etap I - klasy I-III szkoły podstawowej (nauczanie wczesnoszkolne)
• etap II - klasy IV-VI szkoły podstawowej
• etap III – gimnazjum
• etap IV - szkoła ponadgimnazjalna
Treści kształcenia obejmują:
• wiadomości, które uczniowie powinni zdobyć
• umiejętności, które uczniowie powinni opanować
• postawy, które szkoła u uczniów powinna kształtować
Szkolny zestaw programów nauczania, program
wychowawczy szkoły oraz program profilaktyki tworzą spójną
całość i muszą uwzględniać wszystkie wymagania opisane
w podstawie programowej. Ich przygotowanie i realizacja
są zadaniem zarówno całej szkoły, jak i każdego
nauczyciela.
Szkoła oraz poszczególni nauczyciele podejmują działania
mające na celu zindywidualizowane wspomaganie rozwoju
każdego ucznia, stosownie do jego potrzeb i możliwości.
Nauczanie uczniów z niepełnosprawnościami,
w tym uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu
lekkim, dostosowuje się do ich możliwości psychofizycznych
oraz tempa uczenia się.
Stara podstawa programowa koncentrowała się na opisie
procesu kształcenia.
Nowa podstawa programowa formułuje treści nauczania
w języku efektów kształcenia.
Dla każdego przedmiotu, na koniec każdego etapu
kształcenia:
• cele kształcenia sformułowane są w języku wymagań
ogólnych,
• treści nauczania oraz oczekiwane umiejętności uczniów
sformułowane są w języku wymagań szczegółowych.
Wymagania te stanowią:
• podstawę oceniania wewnątrzszkolnego,
• jedyną podstawę oceniania na egzaminach
zewnętrznych.
(standardy wymagań egzaminacyjnych znikają)
Wymagania szczegółowe w ramach jednego przedmiotu
nie powtarzają się.
Spiralność, podobnie jak: chronologia realizacji, rozkład materiału,
metodyka podawania treści są atrybutami programu nauczania,
nie podstawy programowej.
Wymagania z etapów wcześniejszych obowiązują na wszystkich
etapach późniejszych.
(np. na maturze obowiązują również wymagania gimnazjalne)
Wymagania zdefiniowane na etapie późniejszym nie obowiązują na
egzaminach po etapach wcześniejszych.
Celem edukacji wczesnoszkolnej jest wspomaganie dziecka w rozwoju
intelektualnym, emocjonalnym, społecznym, etycznym, fizycznym
i estetycznym.
Ważne jest również takie wychowanie, aby dziecko w miarę swoich
możliwości było przygotowane do życia w zgodzie z samym sobą, ludźmi
i przyrodą.
Należy zadbać o to, aby dziecko odróżniało dobro od zła, było świadome
przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty
narodowej) oraz rozumiało konieczność dbania o przyrodę.
Jednocześnie dąży się do ukształtowania systemu wiadomości i umiejętności
potrzebnych dziecku do poznawania i rozumienia świata, radzenia sobie
w codziennych sytuacjach oraz do kontynuowania nauki w klasach
IV-VI szkoły podstawowej.
Celem kształcenia ogólnego w szkole podstawowej jest:
• przyswojenie przez uczniów podstawowego zasobu wiadomości
na temat faktów, zasad, teorii i praktyki, dotyczących przede
wszystkim tematów i zjawisk bliskich doświadczeniom uczniów;
• zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystywania
posiadanych wiadomości podczas wykonywania zadań
i rozwiązywania problemów;
• kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne
i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie.
Celem kształcenia ogólnego na III i IV etapie edukacyjnym jest:
1. przyswojenie przez uczniów określonego zasobu wiadomości na
temat faktów, zasad, teorii i praktyk;
2. zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystania
posiadanych wiadomości podczas wykonywania zadań i
rozwiązywania problemów;
3. kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i
odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie.
Na III i IV etapie edukacyjnym wymaga się od uczniów także
wiadomości i umiejętności zdobytych na wcześniejszych etapach
edukacyjnych.
Kształcenie ogólne na III i IV etapie edukacyjnym, choć realizowane
w dwóch różnych szkołach, tworzy programowo spójną całość
i stanowi fundament wykształcenia, umożliwiający zdobycie
zróżnicowanych kwalifikacji zawodowych, a następnie ich późniejsze
doskonalenie lub modyfikowanie, otwierając proces kształcenia się
przez całe życie.
Czas nauki w gimnazjum oraz w szkole ponadgimnazjalnej
potraktowano jako spójny programowo.
W okresie tym:
• najpierw uczniowie zostaną wyposażeni we wspólny, solidny
fundament wiedzy ogólnej,
• następnie pogłębiamy tę wiedzę w zakresie odpowiadającym
indywidualnym zainteresowaniom i predyspozycjom każdego
ucznia.
Połączenie programowe
gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej
Okres nauki w gimnazjum oraz w szkole ponadgimnazjalnej
stanowi spójny programowo 6-letni (w technikum: 7-letni) okres
kształcenia:
• Solidne opanowanie wspólnego fundamentu wiedzy ogólnej:
a) (3+1) – gimnazjum oraz klasa I liceum ogólnokształcącego,
b) (3+2) – gimnazjum oraz klasa I i II technikum,
c) (3+3) – gimnazjum oraz nauka w zasadniczej szkole zawodowej.
• Obowiązkowa nauka języka polskiego, matematyki i języków obcych
nowożytnych w całym okresie kształcenia.
• Liceum i technikum: kształcenie w zakresie min. dwóch wybranych
przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym
• Nauka w technikach i zasadniczych szkołach zawodowych
(podobnie jak w liceach ogólnokształcących) powiązana z
nauką w gimnazjach.
• W technikum (klasa I i II) i zasadniczej szkole zawodowej
(klasy I-III) uczniowie opanują te same zagadnienia z
kształcenia ogólnego co uczniowie w pierwszej klasie liceum.
• W technikum i zasadniczej szkole zawodowej uczniowie
realizują także kształcenie zawodowe teoretyczne i
praktyczne.
• Absolwenci zreformowanych zasadniczych szkół zawodowych
będą mogli kontynuować naukę np. w liceach
ogólnokształcących dla dorosłych od razu od drugiej klasy.
Zalecane warunki i sposób realizacji
•
•
•
•
•
•
•
•
•
stosowanie w nauczaniu poszczególnych przedmiotów metod
aktywizujących (dyskusja, debata, drama, itd.)
praca metodą projektu edukacyjnego
wycieczki edukacyjne
uczestnictwo w wydarzeniach artystycznych
uczestnictwo w życiu społeczności lokalnej
współpraca z organizacjami społecznymi i instytucjami
publicznymi
uczestnictwo w działaniach społecznych i obywatelskich
wykonywanie obserwacji bezpośrednich, pomiarów, doświadczeń
i eksperymentów na zajęciach z przedmiotów przyrodniczych
zajęcia terenowe z przyrody, geografii i biologii, itd.
Podstawa programowa - języki obce
Zajęcia powinny być dostosowane do poziomu przygotowania ucznia, które
uzyskał na wcześniejszych etapach edukacyjnych.
Poziomy zajęć z języków obcych nowożytnych:
1)na I i II etapie edukacyjnym:
wszystkie zajęcia odbywają się na jednym poziomie;
2)na III etapie edukacyjnym:
a) na poziomie III.0 – dla początkujących,
b) na poziomie III.1 – na podbudowie wymagań dla II etapu edukacyjnego;
3)na IV etapie edukacyjnym:
a) na poziomie IV.0 – dla początkujących,
b) na poziomie IV.1 – dla kontynuujących naukę:
- w zakresie podstawowym – na podbudowie wymagań III.0,
- w zakresie rozszerzonym – na podbudowie wymagań III.1,
c) na poziomie IV.2 – dla oddziałów dwujęzycznych.
Wychowanie fizyczne
Część zajęć WF ma pozostać w systemie klasowo-lekcyjnym (1,2 godz. tyg.),
w tej części realizowane są wymagania określone w podstawie programowej,
- część zajęć odbywać się będzie w postaci zajęć pozalekcyjnych lub
pozaszkolnych (do 2 godz. tyg.). Będą one obowiązkowe, ale umożliwiać będą
wybór treści i form zajęć.
Szkoła, uwzględniając lokalne tradycje i warunki, a także potrzeby i oczekiwania uczniów powinna organizować zajęcia o profilu:
- sportowym
- rekreacyjno-zdrowotnym
- tanecznym
- turystycznym.
Edukacja dla bezpieczeństwa
Treści kształcenia obejmują:
- tradycyjne obszary, np. pierwszą pomoc
- nowe rodzaje zagrożeń czasu pokoju
(terroryzm, katastrofy, zachowanie tłumu, itp.)
Przedszkole
Szkoła podstawowa
Gimnazjum
Liceum,
technikum,…
2 godz. PO
2 godz. EdB
Kwalifikacje do nauczania „nowych” przedmiotów
Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w (…) liceach ogólnokształcących,
liceach profilowanych, technikach, uzupełniających liceach ogólnokształcących, technikach
uzupełniających i szkołach policealnych, która ukończyła:
1) studia magisterskie na kierunku (specjalności) zgodnym z nauczanym przedmiotem lub
prowadzonymi zajęciami oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub
2) studia magisterskie na kierunku, którego zakres określony w standardzie kształcenia dla
tego kierunku studiów w grupie treści podstawowych i kierunkowych obejmuje treści
nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć, oraz posiada przygotowanie
pedagogiczne, lub
3) studia magisterskie na kierunku (specjalności) innym niż wymieniony w pkt 1 i 2 i studia
podyplomowe w zakresie nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć oraz posiada
przygotowanie pedagogiczne.
Kwalifikacje do nauczania przyrody, jako przedmiotu uzupełniającego w
szkołach ponadgimnazjalnych, będzie miał również nauczyciel spełniający
wymagania kwalifikacyjne do nauczania biologii lub geografii, lub fizyki,
lub chemii, w zależności od przyjętego wątku tematycznego
lub przedmiotowego, o których mowa w podstawie programowej
kształcenia ogólnego.
Zajęcia z tego przedmiotu uzupełniającego będą mogły być również
prowadzone przez zespół dwóch lub więcej osób mających kwalifikacje
do nauczania biologii lub fizyki, lub geografii, lub chemii.
Kwalifikacje do nauczania historii i społeczeństwa, jako przedmiotu uzupełniającego
w szkołach ponadgimnazjalnych, będzie miał nauczyciel spełniający wymagania
kwalifikacyjne do nauczania historii.
Zajęcia z tego przedmiotu uzupełniającego będą mogły być również prowadzone
przez zespół dwóch lub więcej osób, z których jedna będzie miała kwalifikacje do
nauczania historii, a pozostałe osoby - w zależności od przyjętego wątku
tematycznego lub epokowego, o których mowa odstawie programowej kształcenia
ogólnego - będą miały kwalifikacje do nauczania wiedzy o społeczeństwie
lub wiedzy o kulturze, lub filologii klasycznej, lub filozofii.
Ramowe plany nauczania
Nowa podstawa programowa, sukcesywnie wprowadzana do
szkół, od 1 września 2012 roku dotrze także do szkół klas IV-VI
SP i szkół ponadgimnazjalnych, w tym liceów ogólnokształcących.
Jej realizacja wymaga także zmiany przepisów dotyczących
organizacji pracy, przede wszystkim ramowych planów
nauczania.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania
w szkołach publicznych (Dz.U. Nr 15, poz. 142 z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 marca
2009 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych
planów nauczania w szkołach publicznych
(Dz. U. Nr 54, poz. 442) obowiązujące od 1 września 2009
roku *
* Szkoła podstawowa, gimnazjum oraz szkoły policealne
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 7 lutego 2012 r.
w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych
(Dz. U. z dnia 22 lutego 2012 r.)
Opublikowano 22 lutego 2012 r. w Dz. U. poz. 204 tom 1 (Dz.U.2012.204)
Zmiany wprowadzane
rozporządzeniem w sprawie ramowych planów nauczania:
1.określenie minimalnej ogólnej liczby godzin przeznaczone na
realizację obowiązkowych zajęć edukacyjnych w cyklu kształcenia,
2.ustalenie sztywnej tygodniowej liczby godzin obowiązkowych zajęć
edukacyjnych dla poszczególnych klas,
3. nie określono tygodniowej liczby godzin na zajęcia religii/etyki,
wychowania do życia w rodzinie, języka mniejszości narodowej,
etnicznej i języka regionalnego,
4.możliwośc wprowadzenie do szpn przedmiotu dla którego nie
ustalono podstawy programowej,
Zmiany wprowadzane projektowanym
Rozporządzeniem w sprawie ramowych planów nauczania:
5.ustalenie minimalnej liczby godzin zajęć rewalidacyjnych dla
ucznia,
6.doprecyzowanie pojęć przedmioty matematyczno-przyrodnicze i
humanistyczne,
7.ustalenie liczby obowiązkowych przedmiotów nauczanych w
zakresie rozszerzonym,
8. ustalono zasady realizacji przedmiotów uzupełniających,
9. określono przeznaczenie godzin do dyspozycji dyrektora
Zajęcia rewalidacyjne
• Na zajęcia rewalidacyjne dla uczniów
niepełnosprawnych w oddziale ogólnodostępnym lub
integracyjnym należy przeznaczyć co najmniej 180
godzin na ucznia.
• Tygodniowy wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych dla
uczniów niepełnosprawnych w oddziale
ogólnodostępnym, w każdym roku szkolnym, wynosi
po 2 godziny na ucznia.
Dodatkowe zajęcia edukacyjne
Organ prowadzący szkołę, na wniosek dyrektora szkoły, może przyznać nie więcej
niż 3 godziny tygodniowo dla każdego oddziału (grupy międzyoddziałowej
lub grupy międzyklasowej) w danym roku szkolnym, a w przypadku szkół w zakładach
poprawczych i schroniskach dla nieletnich – od 6 do 12 godzin, na:
1) okresowe lub roczne zwiększenie liczby godzin wybranych obowiązkowych
zajęć edukacyjnych;
2) realizację następujących dodatkowych zajęć edukacyjnych rozwijających zainteresowania
i uzdolnienia uczniów:
a) zajęć z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany
obowiązkowo w szkole,
b) zajęć edukacyjnych, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz
program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów
nauczania.
2. Dodatkowe zajęcia edukacyjne dyrektor szkoły może wprowadzić do szkolnego planu
nauczania po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców.
W przypadku wprowadzenia dodatkowych zajęć edukacyjnych udział uczniów
w tych zajęciach jest obowiązkowy.
Tygodniowy wymiar godzin
obowiązkowych zajęć edukacyjnych
Każdy uczeń (słuchacz) ma określoną w cyklu kształcenia
tygodniową (semestralną) liczbę godzin
obowiązkowych zajęć edukacyjnych
Tygodniowy wymiar godzin.
Obowiązkowe zajęcia edukacyjne dla uczniów poszczególnych klas.
Klasa
Szkoła podstawowa
Klasa
Gimnazjum
I
20
I
29
II
21
III
21
II
30
IV
25
V
26
III
31
VI
28
Tygodniowy wymiar godzin – IV etap edukacyjny.
Obowiązkowe zajęcia edukacyjne dla uczniów poszczególnych klas.
Klasa
LO
Technikum
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
I
30
33
27
II
32
35
29
III
29
34
30
IV
-
31
-
Godziny do dyspozycji dyrektora
Godziny do dyspozycji dyrektora szkoły przeznaczone na:
a) zwiększenie liczby godzin wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych;
b) zajęcia realizujące potrzeby i zainteresowania uczniów, z uwzględnieniem
art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.
U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.).
• Okres nauki w roku szkolnym trwa średnio 35 - 36 tygodni.
• Minimalna ogólna liczba godzin przeznaczona na poszczególne
obowiązkowe zajęcia edukacyjne w szkole podstawowej,
gimnazjum, zasadniczej szkole zawodowej, klasie wstępnej
liceum ogólnokształcącego z oddziałami dwujęzycznymi i szkole
policealnej została obliczona na 32–tygodniowe lata szkolne.
• W pozostałych szkołach ponadgimnazjalnych na 30-tygodniowe
lata szkolne (roczne zajęcia w najwyższych programowo
klasach tych szkół kończą się 6 – 7 tygodni wcześniej niż w
pozostałych klasach).
Wymiar godzin do dyspozycji dyrektora LO przeznaczonych
na zwiększenie liczby godzin wybranych obowiązkowych
zajęć edukacyjnych
Wymiar godzin do dyspozycji dyrektora szkoły przeznaczonych na zwiększenie liczby
godzin wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych to różnica między:
• sumą godzin wynikającą z pomnożenia obowiązkowych tygodniowych wymiarów
godzin zajęć edukacyjnych dla uczniów poszczególnych klas przez faktyczną liczbę
tygodni (A, B, C), w których odbywają się obowiązkowe zajęcia edukacyjne w
kolejnych latach szkolnych,
30 x A + 32 x B + 29 x C = ?
a
•
sumą godzin: przedmioty w zakresie podstawowym, godziny z wychowawcą oraz
przedmioty w zakresie rozszerzonym i przedmioty uzupełniające.
(co najmniej w wymiarze)
1740 + 90 + 870 = 2700
Liczba godzin do dyspozycji
dyrektora gimnazjum
Przyjmując, że w każdym roku szkolnym jest średnio 35 tygodni nauki,
liczba godzin do dyspozycji dyrektora szkoły jest obliczana
w następujący sposób:
(29+30+31)x35-(450+450+30+30+190+65+130+130+130+130+385+65+385+30+65+65+95) =
= 3150-2825=325.
W trzyletnim okresie nauczania wymiar godzin
do dyspozycji dyrektora gimnazjum wynosi 325 godzin.
Ramowy plan nauczania określa także, na jakich
zasadach realizowane są:
•
•
•
•
zajęcia religii i etyki, które są realizowane zgodnie z przepisami w sprawie
warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i
szkołach;
zajęcia wychowania do życia w rodzinie, które są realizowane zgodnie
z przepisami w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści
dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i
odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz
metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej
kształcenia ogólnego;
zajęcia języka mniejszości narodowej, etnicznej lub języka regionalnego,
zajęcia z nauki własnej historii i kultury, które są realizowane zgodnie z przepisami
w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki
publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej,
etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych
oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym;
zajęcia sportowe w oddziałach i szkołach sportowych oraz szkołach mistrzostwa
sportowego, które są realizowane zgodnie z przepisami w sprawie warunków
tworzenia, organizacji oraz działania klas i szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa
sportowego.
Szkolny plan nauczania
Na podstawie ramowego planu nauczania dyrektor szkoły ustala szkolny plan
nauczania, w którym określa dla poszczególnych klas na danym etapie
edukacyjnym tygodniowy wymiar godzin:
• poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych;
• zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych;
• dodatkowych zajęć edukacyjnych jeżeli takie zajęcia
są prowadzone;
• zajęć religii lub etyki, zajęć wychowania do życia w rodzinie,
zajęć języka mniejszości narodowej, etnicznej lub języka regionalnego,
zajęć z nauki własnej historii i kultury, zajęć sportowych w oddziałach
i szkołach sportowych lub w szkołach mistrzostwa sportowego;
• w szkole prowadzącej kształcenie zawodowe szkolny plan nauczania
zawiera, oprócz zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego,
zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia zawodowego.
• Ramowy plan nauczania
• Szkolny plan nauczania
• Arkusz organizacyjny
• Tygodniowy plan zajęć
• Podstawa programowa
• Szkolny plan nauczania
• Program nauczania
Uwaga:
Do zakończenia cyklu kształcenia w szkołach
stosuje się dotychczasową podstawę programową
kształcenia ogólnego.
Od 1 września 2012r. :
• szkoła podstawowa - dwie podstawy programowe
i trzy ramowe plany nauczania,
• gimnazjum – jedna podstawa programowa i dwa ramowe
plany nauczania,
• liceum ogólnokształcące - dwie podstawy programowe
i dwa ramowe plany nauczania,
• technikum i zasadnicza szkoła zawodowa – dwie podstawy
programowe i dwa ramowe plany nauczania.
Liceum ogólnokształcące
Szkolny plan nauczania
Minimalny wymiar godzin w cyklu kształcenia przeznaczonych
na poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne
przyjęto założenie, że przy 1 godzinie tygodniowo należy zrealizować
w ciągu roku szkolnego przynajmniej 30 godzin zajęć,
czyli
przy 1 godzinie tygodniowo przez 3 lata nauki -> należy zrealizować 90 godz.
w cyklu,
przy określeniu minimalnego wymiaru godzin w cyklu np. na 270 godzin -oznacza
to, że na dane zajęcia przeznaczono w sumie 9 godzin tygodniowo
w cyklu.
Tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych
zajęć edukacyjnych
• Rozporządzenie określa tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych
zajęć edukacyjnych w zakresie podstawowym, rozszerzonym
i przedmiotów uzupełniających.
•
•
Odstąpiono od określania maksymalnej liczby godzin tygodniowo wszystkich
zajęć realizowanych w szkole
Nie określa się tygodniowego wymiaru godzin dla przedmiotów.
• Tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych
określono w sposób bezwzględny.
Tygodniowy wymiar godzin w LO.
Obowiązkowe zajęcia edukacyjne dla uczniów poszczególnych klas.
Klasa
„Sztywna” liczba godzin
I
30
II
32
III
29
Klasy dwujęzyczne
tygodniowy wymiar godzin
• Na naukę języka obcego będącego drugim językiem nauczania w klasach
dwujęzycznych przeznaczono dodatkowo 270 godzin w cyklu
• Tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych w klasach
dwujęzycznych zwiększono o trzy godziny w każdej klasie:
–
–
–
–
klasa wstępna -28 godzin
klasa I - 33 godzin
klasa II - 35 godziny
klasa III - 32 godzin
• Zajęcia w klasie wstępnej można prowadzić do roku 2014/15
Zakres podstawowy
Przedmioty obowiązkowe ujęte w podstawie programowej w zakresie
podstawowym, które muszą zostać zrealizowane w klasie I:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
wiedza o kulturze,
historia,
wiedza o społeczeństwie,
podstawy przedsiębiorczości,
geografia,
biologia,
chemia,
fizyka,
Informatyka (zamiast technologii informacyjnej),
edukacja dla bezpieczeństwa (zamiast przysposobienia obronnego).
Zakres podstawowy
Przedmioty obowiązkowe ujęte w podstawie programowej w zakresie
podstawowym, które można realizować przez 3 lata nauki:
– język polski,
– języki obce,
– matematyka,
– wychowanie fizyczne
oraz
– godzina z wychowawcą.
Zakres podstawowy
Zajęcia obowiązkowe w zakresie podstawowym należy zrealizować
co najmniej w wymiarze:
w cyklu
tygodniowo
W klasie I:
historia
60 godz.
2 godz.
podstawy przedsiębiorczości
60 godz.
2 godz.
wiedza o kulturze
30 godz.
1 godz.
wiedza o społeczeństwie
30 godz.
1 godz.
geografia
30 godz.
1 godz.
biologia
30 godz.
1 godz.
chemia
30 godz.
1 godz.
fizyka
30 godz.
1 godz.
informatyka
30 godz.
1 godz.
edukacja dla bezpieczeństwa
30 godz.
1 godz.
język polski
360 godz.
12 godz.
dwa języki obce
450 godz.
15 godz.
drugi język nauczania
270 godz.
9 godz.
matematyka
300 godz.
10 godz.
wychowanie fizyczne
270 godz.
9 godz.
godzina z wychowawcą
90 godz.
3 godz.
Przez 3 lata nauki:
Zakres rozszerzony
Dyrektor liceum ogólnokształcącego, po zasięgnięciu opinii
rady liceum, a jeśli rada liceum nie została powołana – po
zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i
samorządu uczniowskiego, uwzględniając zainteresowania
uczniów oraz możliwości organizacyjne, kadrowe
i finansowe liceum, ustala przedmioty realizowane
w zakresie rozszerzonym, spośród których uczeń wybiera
od 2 do 4 przedmiotów, z tym że co najmniej jednym z tych
przedmiotów powinna być: historia, geografia, biologia,
chemia lub fizyka.
Procedura organizowania nauczania w liceum
w zakresie rozszerzonym
•
•
•
•
•
•
•
•
Dyrektor organizuje nauczanie.
Zobowiązany jest zwrócić się o opinię do rady szkoły, a
jeśli jej nie ma do rady pedagogicznej, rady rodziców
i samorządu uczniowskiego.
Opinia nie jest wiążąca dla dyrektora.
Brak opinii nie powstrzymuje dyrektora przed
opracowaniem organizacji.
Prawo zobowiązuje dyrektora do zasięgnięcia opinii,
ale nie wymaga od wymienionych organów
przedstawienia opinii.
Dyrektor musi uwzględnić zainteresowania uczniów
oraz możliwości organizacyjne, kadrowe i finansowe
liceum.
Uczeń musi mieć możliwość wyboru od 2 do 4
przedmiotów nauczanych w zakresie rozszerzonym
spośród proponowanych przez szkołę.
Nie określono terminu, kiedy dyrektor ma zorganizować
nauczanie w zakresie rozszerzonym. Może to zrobić
przed rozpoczęciem kolejnego etapu edukacyjnego lub
po I klasie
Egzamin gimnazjalny
nowa formuła egzaminu od roku szkolnego 2011/12
Egzamin
gimnazjalny
Część
humanistyczna
Arkusz zadań
z języka
polskiego
Arkusz zadań
z historii i
WOS
Część
matematycznoprzyrodnicza
Arkusz zadań
z matematyki
Arkusz zadań
z biologii,
geografii,
fizyki i chemii
Część językowa
Arkusz
podstawowy
Arkusz
rozszerzony
Dodatkowy przedmiot uzupełniający
Uczniowie oddziału (grupy oddziałowej, międzyoddziałowej lub międzyszkolnej),
w którym tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych
realizowanych w zakresie podstawowym i zakresie rozszerzonym oraz
przedmiotów uzupełniających, jest niższy niż odpowiedni łączny tygodniowy
wymiar godzin (2730) mogą realizować dodatkowo przedmiot uzupełniający,
dla którego nie została ustalona podstawa programowa, lecz program
nauczania tego przedmiotu został włączony do szkolnego zestawu programów
nauczania.
Realizowany dodatkowo przez uczniów przedmiot uzupełniający
ustala dyrektor liceum ogólnokształcącego po zasięgnięciu opinii uczniów
danego oddziału (grupy oddziałowej, międzyoddziałowej
lub międzyszkolnej).
Zakres rozszerzony
Zajęcia edukacyjne w zakresie rozszerzonym, które należy realizować
po zrealizowaniu tych przedmiotów w zakresie podstawowym:
–
–
–
–
–
–
–
historia,
geografia,
biologia,
chemia,
fizyka,
wiedza o społeczeństwie,
informatyka.
Zakres rozszerzony
Zajęcia edukacyjne w zakresie rozszerzonym, które można realizować
równocześnie z realizacją tych przedmiotów w zakresie podstawowym:
– język polski,
– język obcy nowożytny,
– matematyka.
Zajęcia edukacyjne w zakresie rozszerzonym, których realizację można
rozpocząć w każdym momencie:
–
–
–
–
historia muzyki,
historia sztuki,
język łaciński i kultura antyczna,
filozofia.
Zakres rozszerzony
Każdy uczeń powinien mieć możliwość wyboru od 2 do 4 przedmiotów
ujętych w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym
Zajęcia obowiązkowe w zakresie rozszerzonym należy zrealizować co
najmniej w wymiarze:
w cyklu
tygodniowo
Od klasy II (po realizacji zakresu podstawowego)
historia
240 godz.
8 godz.
geografia
240 godz.
8 godz.
biologia
240 godz.
8 godz.
fizyka
240 godz.
8 godz.
chemia
240 godz.
8 godz.
wiedza o społeczeństwie
180 godz.
6 godz.
informatyka
180 godz.
6 godz.
język polski
240 godz.
8 godz.
język obcy
180 godz.
6 godz.
matematyka
180 godz.
6 godz.
historia muzyki
240 godz.
8 godz.
historia sztuki
język łaciński i kultura antyczna
240 godz.
240 godz.
8 godz.
8 godz.
filozofia
240 godz.
8 godz.
Od klasy I (równocześnie z poziomem podstawowym)
Od klasy I (nie ma poziomu podstawowego)
Przedmioty uzupełniające
–
–
–
–
–
historia i społeczeństwo,
przyroda,
zajęcia artystyczne,
ekonomia w praktyce,
inny przedmiot , którego program opracowany
przez szkołę został włączony do szkolnego zestawu
programów.
Przedmioty uzupełniające
Zajęcia obowiązkowe będące przedmiotami uzupełniającymi
należy zrealizować co najmniej w wymiarze:
w cyklu
tygodniowo
historia i społeczeństwo
120 godz.
4 godz.
przyroda
120 godz.
4 godz.
zajęcia artystyczne
30 godz.
1 godz.
ekonomia w praktyce
30 godz.
1 godz.
Nie określono minimalnego
wymiaru godzin
-.
inny przedmiot
• Uczniowie, którzy nie realizują w zakresie rozszerzonym
historii -> muszą realizować przedmiot uzupełniający:
historia i społeczeństwo;
• Uczniowie, którzy nie realizują w zakresie rozszerzonym
biologii, geografii, fizyki lub chemii -> muszą realizować
przedmiot uzupełniający: przyroda;
Podstawowe reguły
• 2-4 przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym.
• Przynajmniej jednym z nich musi być historia, fizyka, geografia, biologia lub
chemia.
• Na nauczanie w zakresie rozszerzonym oraz na przedmioty uzupełniające należy
przeznaczyć co najmniej 870 godzin (29 godz. tygodniowo).
Maksymalnie 900 godzin (30 tygodniowo).
• Realizacja przedmiotów ujętych w podstawie programowej w zakresie
podstawowym odbywa się w klasie I z wyjątkiem: języka polskiego, języków
obcych nowożytnych, matematyki i wychowania fizycznego.
• Realizacja przedmiotów: historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, biologia,
chemia, fizyka, informatyka, ujętych w podstawie programowej w zakresie
rozszerzonym odbywa się po zakończeniu realizacji tych przedmiotów w zakresie
podstawowym (czyli od klasy II).
Przykładowe etapy opracowywania
szkolnego planu nauczania
Etap 1: zaplanowanie nauczania w zakresie podstawowym:
biologia
chemia
e. dla bezpieczeństwa
fizyka
geografia
historia
informatyka
p. przedsiębiorczości
wok
wos
j. obcy (1)
j. obcy (2)
j. polski
matematyka
wf
godz. wych.
razem
do wykorzystania
I
30
1
1
1
1
1
2
1
2
1
1
3
3
4
4
3
1
30
0
II
32
III
29
3
2
4
3
3
1
16
16
3
1
4
3
3
1
15
14
Etap 2: przydział koniecznych (2) przedmiotów w zakresie rozszerzonym
i uzupełniających (1) w minimalnym wymiarze godzin
biologia
chemia
e. dla bezpieczeństwa
fizyka
geografia
historia
informatyka
p. przedsiębiorczości
wok
wos
Historia i społeczeństwo
j. obcy (1)
j. obcy (2)
j. polski
matematyka
wf
godz. wych.
razem
do wykorzystania
I
30
1
1
1
1
1
2
1
2
1
1
3
3
4
4
3
1
30
0
II
32
III
29
4
4
3
3
2
3
2
4
3+3
3
1
28
4
2
3
1
4
3+3
3
1
27
2
Etap 3: wykorzystanie pozostałych do przydziału godzin
wariant I: zwiększenie wymiaru przedmiotów rozszerzonych
biologia
chemia
e. dla bezpieczeństwa
fizyka
geografia
historia
informatyka
p. przedsiębiorczości
wok
wos
Historia i społeczeństwo
j. obcy (1)
j. obcy (2)
j. polski
matematyka
wf
godz. wych.
razem
do wykorzystania
I
30
1
1
1
1
1
2
1
2
1
1
3
3
4
4
3
1
30
0
II
32
III
29
4+1
4
3+2
3+1
2
3
2
4
3+3+1
3
1
32
0
2
3
1
4
3+3+1
3
1
29
0
Etap 3: wykorzystanie pozostałych do przydziału godzin
wariant II: dodanie 4 przedmiotu rozszerzonego
biologia
chemia
e. dla bezpieczeństwa
fizyka
geografia
historia
informatyka
p. przedsiębiorczości
wok
wos
Historia i społeczeństwo
j. obcy (1)
j. obcy (2)
j. polski
matematyka
wf
godz. wych.
razem
do wykorzystania
I
30
1
1
1
1
1
2
1
2
1
1
3
3
4
4
3
1
30
0
II
32
III
29
4
4
3
3
4
2
3
2
4
3+3
3
1
32
0
2
2
3
1
4
3+3
3
1
29
0
Etap 3: wykorzystanie pozostałych do przydziału godzin
wariant III: dodanie przedmiotu uzupełniającego
I
30
1
1
1
1
1
2
1
2
1
1
biologia
chemia
e. dla bezpieczeństwa
fizyka
geografia
historia
informatyka
p. przedsiębiorczości
wok
wos
historia i społeczeństwo
języki programowania
j. obcy (1)
j. obcy (2)
j. polski
matematyka
wf
godz. wych.
razem
do wykorzystania
3
3
4
4
3
1
30
0
II
32
III
29
4
4
3
3
2
4
3
2
4
3+3
3
1
32
0
2
2
3
1
4
3+3
3
1
29
0
Kalkulator do budowy
szkolnych planów nauczania
W materiałach do pobrania projektu "Wdrożenie podstawy programowej
kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół ze szczególnym
uwzględnieniem II i IV etapu edukacyjnego" zamieściliśmy arkusz zawierający
kalkulatory ułatwiające budowę szkolnych planów nauczania dla szkoły
podstawowej, gimnazjum, liceum, technikum, zasadniczej szkoły zawodowej
zgodnych z Rozporządzeniem z dnia 7 lutego 2012 roku. Jest to wersja
testowa. Jej autorami są Ryszard Sikora i Piotr Pobiega – eksperci w projekcie.
http://www.ore.edu.pl/index.php?option=com_content&view
=article&id=1916:kalkulator-do-budowy-szkolnych-planownauczania&catid=168:ramowe-plany-nauczaniaaktualnoci&Itemid=1641
Planowana liczba godzin tygodniowo
Klasa I
Klasa II
Klasa III
30
32
29
przedmioty uzupełniające
przedmioty
dodatkowe
obowiązkowe zajęcia edukacyjne
podst
rozsz
podst
rozsz
podst
przydzielona łączna liczba godzin w cyklu
nauczania
rozsz
podst
rozsz
razem
język polski
4
4
4
język obcy nowożytny
3
3
3
język obcy nowożytny
2
2
2
wiedza o kulturze
1
30
historia
2
60
0
wiedza o społeczeństwie
1
30
0
podstawy przedsiębiorczości
2
60
geografia
1
30
biologia
1
30
chemia
1
fizyka
1
matematyka
4
informatyka
1
wychowanie fizyczne
3
edukacja dla bezpieczeństwa
1
godziny z wychowawcą
1
3
3
3
3
1
1
min. liczba godzin do
przydzielenia
podst
rozsz
360
0
360
360
240
450
0
450
450
180
30
30
60
60
240
30
30
180
60
60
0
30
30
240
0
30
30
240
30
0
30
30
240
30
0
30
30
240
300
0
300
300
180
30
0
30
30
180
270
270
270
30
30
30
90
90
90
historia muzyki
0
0
240
historia sztuki
0
0
240
język łaciński i kultura łac.
0
0
240
filozofia
0
0
240
przyroda
0
0
120
historia i społeczeństwo
0
0
120
zajęcia artystyczne
0
0
30
ekonomia w praktyce
0
0
30
inny przedmiot uzupełnający 1
0
0
30
inny przedmiot uzupełnający 2
0
0
30
inny przedmiot uzupełnający 3
0
0
30
0
1830
przydzielona ilość godzin:
29
16
16
za mało godzin
za mało godzin
za mało godzin
brakuje
1 brakuje
16 brakuje
1830
13
za mało godzin na
rozszerzenie i uzupełnienie
1830
870
Przykłady
I
II
III
30
32
29
4
4
Biologia
1
Chemia
1
E. dla bezpieczeństwa
1
Fizyka
1
Geografia
1
Historia
2
Informatyka
1
P. przedsiębiorczości
2
Wok
1
Wos
1
Przyroda
3
1
Historia sztuki
4
4
Zajęcia artystyczne
1
J. obcy (1)
3
3
3
J. obcy (2)
3
2
1
J. polski
4
4+4
4+4
Matematyka
4
3
3
Wf
3
3
3
Godz. wych.
1
1
1
30
32
29
Razem
I
II
III
30
32
29
3
1
4
11
Biologia
1
Chemia
1
E. dla bezpieczeństwa
1
Fizyka
1
Geografia
1
Historia
2
Informatyka
1
P. przedsiębiorczości
2
Wok
1
Wos
1
Historia i społeczeństwo
J. obcy (1)
2
1
1
J. obcy (2)
3
4
4
J. polski
4
4
4
Matematyka
4
3
3
Wf
3
3
3
Godz. wych.
1
1
1
30
32
29
Razem
I
II
III
30
32
29
4+2
4
11
2
2
4
Biologia
1
Chemia
1
E. dla bezpieczeństwa
1
Fizyka
1
Geografia
1
Historia
2
Informatyka
1
P. przedsiębiorczości
2
Wok
1
Wos
1
Historia i społeczeństwo
J. obcy (1)
2+1
1+3+1
1+3+1
13
J. obcy (2)
3
4
4
11
J. polski
4
4
4
Matematyka
4
3+3+1
3+3
Wf
3
3
3
Godz. wych.
1
1
1
30
32
29
0
0
0
Razem
Do wykorzystania
17
Biologia
Chemia
E. dla bezpieczeństwa
Fizyka
Geografia
Historia
Informatyka
P. przedsiębiorczości
Wok
Wos
Ekonomia w praktyce
J. obcy (1)
J. obcy (2)
J. polski
Matematyka
Wf
Godz. wych.
Razem
Do wykorzystania
I
30
1
1
1
1
1
2
1
2
1
1
3
3
4
4
3
1
30
0
II
32
III
29
4
4+1
4
4
9
11
3
1
3
2
4
3+3
3
1
32
0
3
7
3
1
4
3+3
3
1
29
0
16
Szkoła podstawowa
Szkolny plan nauczania
Minimalny wymiar godzin
W ramowym planie nauczania określono minimalny wymiar godzin z danego
przedmiotu, które muszą być zrealizowane w całym cyklu nauczania.
Zastosowana formuła „nie mniej niż” oznacza,
że dyrektor w zakresie określonym przez przepisy może zwiększyć
w szkolnym planie nauczania wymiar godzin przeznaczonych na
realizację danego przedmiotu.
(nie może go zmniejszyć)
Minimalne liczby godzin kl.1-3
a) edukacja polonistyczna, edukacja społeczna, edukacja przyrodnicza,
edukacja matematyczna i zajęcia techniczne
– łącznie 1150 godzin (podziału godzin na poszczególne zajęcia dokonuje
nauczyciel prowadzący dane zajęcia),
b) język obcy nowożytny - 190 godzin,
c) edukacja muzyczna - 95 godzin,
d) edukacja plastyczna - 95 godzin,
e) zajęcia komputerowe - 95 godzin,
f) wychowanie fizyczne - 290 godzin;
na zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych należy przeznaczyć
co najmniej:
a) w oddziale specjalnym - 1150 godzin na oddział,
b) w oddziale ogólnodostępnym lub integracyjnym - 190 godzin na ucznia.
Minimalne liczby godzin kl. 4-6
a) język polski - 510 godzin,
b) język obcy nowożytny – 290 godzin,
c) muzyka - 95 godzin,
d) plastyka - 95 godzin,
e) historia i społeczeństwo - 130 godzin,
f) przyroda - 290 godzin,
g) matematyka - 385 godzin,
h) zajęcia komputerowe - 95 godzin,
i) zajęcia techniczne – 95 godzin,
j) wychowanie fizyczne - 385 godzin,
k) godziny z wychowawcą - 95 godzin;
na zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych należy
przeznaczyć co najmniej:
a) w oddziale specjalnym - 1150 godzin na oddział,
b) w oddziale ogólnodostępnym lub integracyjnym - 190 godzin na
ucznia.
Tygodniowy wymiar godzin
obowiązkowych zajęć edukacyjnych
1) obowiązkowych zajęć edukacyjnych dla uczniów poszczególnych klas:
a) klasa I - 20 godzin,
b) klasa II - 21 godzin,
c) klasa III - 21 godziny,
d) klasa IV - 25 godzin,
e) klasa V - 26 godzin,
f) klasa VI - 28 godzin;
2) zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych, w każdym roku
szkolnym, wynosi:
a) w oddziale specjalnym - po 12 godzin na oddział,
b) w oddziale ogólnodostępnym lub integracyjnym – po 2 godziny na
ucznia.
Obowiązkowe zajęcia edukacyjne
1-3
• a) edukacja polonistyczna,
edukacja społeczna,
edukacja przyrodnicza,
edukacja matematyczna i
zajęcia techniczne
• b) język obcy nowożytny
• c) edukacja muzyczna,
• d) edukacja plastyczna,
• e) zajęcia komputerowe,
• f) wychowanie fizyczne;
4-6
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
a) język polski,
b) język obcy nowożytny,
c) muzyka,
d) plastyka,
e) historia i społeczeństwo,
f) przyroda,
g) matematyka,
h) zajęcia komputerowe,
i) zajęcia techniczne,
j) wychowanie fizyczne,
k) godziny z wychowawcą,
Planowanie tyg. liczby godzin
- liczba tygodni w roku szkolnym
• Rok szkolny liczy około 43 tygodni (1 września - ostatni piątek
czerwca)
• zostaje 36 tygodni zajęć po odliczeniu:
– ferie zimowe, świąteczne to około 4 tygodnie
– święta państwowe, kościelne to około 1 tydzień
– dni dyrektora, początek, koniec roku szkolnego -2 tygodnie
• podstawa programowa planowana jest na 32 tygodnie rocznie
Planowanie tygodniowej liczby godzin
- liczba godzin w cyklu
przykład obliczenia liczby godzin dla przedmiotu realizowanego
jeden raz w tygodniu:
• 108 godzin w cyklu - zajęć (3 lata x 36 tygodni x 1 godzina)
• 95 godzin w cyklu na realizację podstawy programowej
(3 lata x 32 tygodnie)
• różnica 13 godzin w cyklu dla przedmiotu realizowanego
raz w tygodniu
Planowanie tygodniowej liczby godzin
- przykładowe obliczenia
• Edukacja polonistyczna, edukacja społeczna,
edukacja przyrodnicza, edukacja matematyczna
i zajęcia techniczne - 1150 godzin
1150 : 32 tyg = 35,9 godzin
• czyli możemy przyznać godziny np.
12 + 12 + 12 = 36 godzin
Planowanie tygodniowej liczby godzin
- przykładowe obliczenia
• j.polski - 510 godzin
510 : 32 tyg = 15,94 godzin
• czyli możemy przyznać godziny np.
5 + 5 + 6 = 16 godzin
32
32
32
32
32
32
W zaokrągleniu
1150
190
95
95
95
290
Średnia liczba godzin
w tygodniu dla etapu
edukacyjnego
Liczba tygodni
Przedmiot
edukacje
Język obcy
Edukacja muzyczna
Edukacja plastyczna
Zajęcia komputerowe
Wychowanie fizyczne
Razem
Minimalna liczba
godzin
Planowanie tygodniowej liczby godzin
35,94
5,94
2,97
2,97
2,97
9,06
59,85
36
6
3
3
3
9
60
kl. 1
20
kl. 2
21
kl. 3
21
Różnica
suma
62
2
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
W zaokrągleniu
510
290
95
95
130
290
385
95
95
385
95
Średnia liczba godzin
w tygodniu dla etapu
edukacyjnego
Liczba tygodni
Przedmiot
Język polski
Język obcy
Muzyka
Plastyka
Historia i społeczeństwo
Przyroda
Matematyka
Zajęcia komputerowe
Zajęcia techniczne
Wychowanie fizyczne
Godziny z wychowawcą
Razem
Minimalna liczba
godzin
Planowanie tygodniowej liczby godzin
15,94
9,06
2,97
2,97
4,06
9,06
12,03
2,97
2,97
12,03
2,97
77,03
16
9
3
3
4
9
12
3
3
12
3
77
kl. 4
25
kl. 5
26
kl. 6
28
Różnica
suma
79
2
Szkolny plan nauczania
Ramowy plan nauczania
Godz. religii/etyki
Godz.
na wdżwr
Godz. przyznane przez OP
Szkolny
plan nauczania
Godz. przeznaczone na
podtrzymanie tożsamości
narodowej
Godz. przeznaczone na zajęcia
sportowe w oddziałach
i szkołach sportowych lub
w szkołach mistrzostwa sportowego
Arkusz organizacji placówki
Oddziałowy plan nauczania
Szkoła Podstawowa nr …
Plan nauczania dla klasy 1 w roku szk. ............../...........
Tyg. wymiar zajęć
Trzyletni plan nauczania
Cały
etap
Planowana liczba tygodni
Łączny wymiar zajęć
2012/13
2013/14
2014/15
2012/13
2013/14
2014/15
I
II
III
I
II
III
32
32
32
Cały etap
min
Różn.
96
Edukacja polonistyczna, edukacja
społeczna, edukacja przyrodnicza, edukacja
matematyczna i zajęcia techniczne
37
12
12
13
384
384
416
1184
1150
34
Język obcy nowożytny
6
2
2
2
64
64
64
192
190
2
Edukacja muzyczna
4
1
2
1
32
64
32
128
95
33
Edukacja plastyczna
3
1
1
1
32
32
32
96
95
1
Zajęcia komputerowe
3
1
1
1
32
32
32
96
95
1
Wychowanie fizyczne
9
3
3
3
96
96
96
288
290
-2
razem godzin
62
20
21
21
Tygodniowa liczba godzin obowiązkowych
62
20
21
21
64
64
64
192
190
2
Różnica
0
zajęcia rewalidacyjne
6
2
2
2
religia/etyka
6
2
2
2
Oddziałowy plan nauczania
Szkoła Podstawowa nr
Plan nauczania dla klasy IV w roku szkolnym .........../...........
Tyg. wymiar zajęć
2012/13
Planowana liczba tygodni
język polski
język angielski
muzyka
plastyka
historia
przyroda
matematyka
zajęcia komputerowe
zajęcia techniczne
wychowanie fizyczne
godziny z wychowawcą
razem godzin
79
Tygodniowa liczba godzin
obowiązkowych
79
Różnica
zajęcia rewalidacyjne
religia/etyka
wdżwr (?)
godziny OP
Razem godzin
17
9
3
3
4
9
13
3
3
12
3
2013/14
2014/15
Łączny wymiar zajęć
2012/13
Klasa IV Klasa V Klasa VI Klasa IV
32
32
32
5
6
6
160
3
3
3
96
1
1
1
32
1
1
1
32
1
1
2
32
3
3
3
96
4
4
5
128
1
1
1
32
1
1
1
32
4
4
4
128
1
1
1
32
25
26
28
25
26
28
2
2
2
2
0,5
2
2
0,5
2013/14
2014/15
Klasa V Klasa VI
Cały
etap
min
Różn.
510
290
95
95
130
290
385
95
95
385
95
34
-2
1
1
-2
-2
31
1
1
-1
1
192
96
32
32
32
96
128
32
32
128
32
192
96
32
32
64
96
160
32
32
128
32
96
544
288
96
96
128
288
416
96
96
384
96
64
64
192
0
6
6
1
92
64
190
2
Edukacje
W zaokrągleniu
Średnia liczba godzin w
tygodniu dla etapu
edukacyjnego
Liczba tygodni
Minimalna liczba godzin
W zaokrągleniu
Średnia liczba godzin w
tygodniu dla etapu
edukacyjnego
Liczba tygodni
Minimalna liczba godzin
Przedmiot
Przedmiot
1150
32
35,94
36
Język polski
510
32
15,94
16
190
32
5,94
6
Język obcy
290
32
9,06
9
Edukacja muzyczna
95
32
2,97
3
Muzyka
95
32
2,97
3
Edukacja plastyczna
95
32
2,97
3
Plastyka
95
32
2,97
3
Zajęcia komputerowe
95
32
2,97
3
Historia i społeczeństwo
130
32
4,06
4
Wychowanie fizyczne
290
32
9,06
9
Przyroda
290
32
9,06
9
59,85
60
Matematyka
385
32
12,03
12
Zajęcia komputerowe
95
32
2,97
3
Zajęcia techniczne
95
32
2,97
3
385
32
12,03
12
95
32
2,97
3
77,03
77
Język obcy
Razem
Wychowanie fizyczne
Godziny z wychowawcą
Razem
wymagany tyg wymiar godzin
dla oddziału
kl. 1
kl. 2
kl. 3
suma
20
21
21
62
Różnica (GDD)
2
wymagany tyg wymiar godzin
dla oddziału
kl. 4
kl. 5
kl. 6
suma
25
26
28
79
Różnica (GDD)
2
Szkolny plan nauczania
Gimnazjum
Minimalny wymiar godzin na poszczególne
obowiązkowe zajęcia edukacyjne
Już w 2009 r. w ramowym planie nauczania, w odróżnieniu od
poprzedniej ramówki, nie podano tygodniowego przydziału
godzin w cyklu kształcenia dla poszczególnych przedmiotów,
jednak określono minimalną liczbę godzin, które muszą być
zorganizowane aby zrealizować podstawę programową.
Ważne jest zatem takie zaplanowanie realizacji poszczególnych
przedmiotów aby w cyklu kształcenia odbyła się co najmniej
minimalna liczba godzin określona w rozporządzeniu.
Wynika z tego konieczność budowania szkolnych planów
nauczania od razu na cały cykl, z uwzględnieniem możliwości
organizacyjnych i kadrowych szkoły.
Tygodniowy wymiar godzin
klasa I - 29 godzin
klasa II - 30 godzin
klasa III - 31 godzin
RAZEM 90 godzin w cyklu
tygodniowy wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych dla uczniów
niepełnosprawnych:
w oddziałach specjalnych – 12 godzin na oddział
w oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych – 2 godziny
na ucznia
W trzyletnim okresie nauczania (III etap edukacyjny):
poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne należy zrealizować co najmniej w wymiarze:
a) język polski - 450 godzin
b) dwa języki obce nowożytne - 450 godzin (godziny te mogą być dowolnie rozdzielone pomiędzy te języki),
c) język obcy nowożytny w gimnazjach specjalnych i oddziałach specjalnych dla uczniów z upośledzeniem
umysłowym w stopniu lekkim – 290 godzin,
d) język obcy nowożytny będący drugim językiem nauczania w szkołach i oddziałach dwujęzycznych –
dodatkowo 190 godzin,
e) muzyka - 30 godzin,
f) plastyka - 30 godzin,
g) historia - 190 godzin,
h) wiedza o społeczeństwie - 65 godzin,
i) geografia - 130 godzin,
j) biologia - 130 godzin,
k) chemia - 130 godzin,
l) fizyka - 130 godzin,
m) matematyka - 385 godzin,
n) informatyka - 65 godzin,
o) wychowanie fizyczne - 385 godzin,
p) edukacja dla bezpieczeństwa - 30 godzin,
q) zajęcia artystyczne - 65 godzin,
r) zajęcia techniczne - 65 godzin, a w gimnazjum specjalnym - 220 godzin,
s) godziny z wychowawcą - 95 godzin.
Przygotowanie szkolnego planu nauczania
• Opracowanie szkolnego planu nauczania wymaga
odpowiedniego przygotowania danych.
• Pamiętać należy, że planujemy pracę od razu na cały etap
edukacyjny czyli na trzy lata.
• Szczególną uwagę należy zwrócić na kalendarz każdego roku
szkolnego w cyklu.
Przygotowanie szkolnego planu nauczania
Przykłady.
• W przykładach przedstawionych poniżej kolorem czerwonym oznaczono
godziny w dyspozycji dyrektora („wolne” godziny).
• Do zrealizowania wymaganego minimum godzin, określonego
w rozporządzeniu w niektórych przedmiotach brakuje 1 lub 2 godzin.
• Nie zapominajmy jednak, że rok szkolny trwa przeciętnie 36 – 38 tygodni,
więc przy rytmicznej pracy te braki z pewnością zostaną zrealizowane,
a nawet uzyskamy pewną nadwyżkę godzin, które możemy przeznaczyć
na utrwalanie wiadomości, doskonalenie różnych umiejętności,
rozszerzenie treści programowych, pracę metodą projektu lub innymi
aktywizującymi metodami a także na wycieczki tematyczne, festiwal nauki,
organizację konkursów itp.
• Przedstawione przykłady zostały opracowane przy założeniu, że rok szkolny
trwa 32 tygodnie (tyle wystarcza do realizacji podstawy programowej).
Przykładowy kalendarz roku szkolnego 2012/13
Obliczanie tygodniowej liczby godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych
Przedmiot
Język polski
Dwa języki obce nowożytne
Muzyka
Plastyka
Historia
Wiedza o społeczeństwie
Geografia
Biologia
Chemia
Fizyka
Matematyka
Informatyka
Wychowanie fizyczne
Edukacja dla bezpieczeństwa
Zajęcia artystyczne
Zajęcia techniczne
Godziny z wychowawcą
Minimalna liczba godzin
w cyklu kształcenia
Tygodniowa liczba godzin
W oddziale dwujęzycznym
w cyklu kształcenia
450
450
+ 190 godz.*
30
30
190
65
130
130
130
130
385
65
385
30
65
65
95
14
1
1
6
2
4
4
4
4
12
2
12
1
2
2
3
14
14
+6*
1
1
6
2
4
4
4
4
12
2
12
1
2
2
3
Razem
88
94
14
Obowiązkowe zajęcia edukacyjne
I
II
III
Razem
l.g. w cyklu
1.
język polski
0
0
0
0
14
3.
język obcy I
0
0
0
14
6.
język obcy II
0
0
0
0
7.
muzyka
0
0
0
0
2.
plastyka
0
0
0
5.
historia
0
0
0
4.
wiedza o społeczeństwie
0
0
9.
geografia
0
0
8.
biologia
0
10.
chemia
11.
fizyka
12.
Lp.
32
32
32
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
30
-30
0
6
0
0
0
0
190
-190
0
0
2
0
0
0
0
65
-65
0
0
4
0
0
0
0
130
-130
0
0
0
4
0
0
0
0
130
-130
0
0
0
0
4
0
0
0
0
130
-130
0
0
0
0
4
0
0
0
0
130
-130
matematyka
0
0
0
0
12
0
0
0
0
385
-385
13.
informatyka
0
0
0
0
2
0
0
0
0
65
-65
14.
wychowanie fizyczne
0
0
0
0
12
0
0
0
0
385
-385
15.
edukacja dla bezpieczeństwa
0
0
0
0
1
0
0
0
0
30
-30
16.
zajęcia artystyczne
0
0
0
0
2
0
0
0
0
65
-65
17.
zajęcia techniczne
0
0
0
0
2
0
0
0
0
65
-65
18.
godziny z wychowawcą
0
0
0
0
95
-95
0
190
-190
0
0
0
0
3
Razem obowiązkowe
0
0
0
0
88
Tyg. l. godz.
29
30
31
90
2
Różnica
19
Religia/Etyka
20
WDŻwR
21
Rewalidacja: 2h x il.uczn.
29
30
31
2
2
6
0,5
0,5
0,5
1,5
60,5
62,5
64,5
0
7,5
Dodatkowe godz. OP
0
22
dodatkowy j. obcy
0
23
zaj. specjalistyczne
0
24
0
Razem
Razem godzin
0
60,5
0
62,5
0
64,5
róznica
450
-450
450
-450
30
-30
90
2
0
Razem
l.tyg >>
0
7,5
0
0
Przykład 1
Zwiększona liczba godzin
matematyki
Przydzielając 2 godziny do
matematyki zyskujemy
w cyklu 63 godziny przy
założeniu, że nauka będzie
trwać przez 32 tygodnie
w roku. Dodając do tego
godziny zrealizowane w
pozostałych tygodniach,
zysk jest jeszcze większy.
W takim przypadku
powinniśmy zadbać
o odpowiedni program
nauczania – własny lub
innego autora, dostosowany
do rzeczywistej liczby godzin
oraz możliwości uczniów.
PRZEDMIOT
Język polski
Język obcy I
Język obcy II
Muzyka
Plastyka
Historia
klasa klasa klasa
Liczba godzin
razem
I
II
III
zrealizowana*
5
3
2
5
3
2
2
2
4
2
2
1
1
2
14
8
6
1
1
6
448
256
192
32
32
192
450
260
190
30
30
190
1
1
2
64
65
1
2
2
1
4+1
2
1
1
2
4+1
4
4
1
1
1
1
4
2
4
1
1
1
4
4
4
4
14
2
12
1
2
2
3
90
6
128
128
128
128
385+63
64
384
32
64
64
96
130
130
130
130
385
65
385
30
65
65
95
Wiedza o społeczeństwie
Geografia
Biologia
Chemia
Fizyka
Matematyka
Informatyka
Wychowanie fizyczne
Edukacja dla bezpieczeń.
Zajęcia artystyczne
Zajęcia techniczne
Godziny z wychowawcą
Razem
Religia
Wychowanie do życia w
rodzinie (?)
Razem
wymagane
minimum
1
29
2
1
30
2
2
1
31
2
0,5
0,5
0,5
1,5
31,5
32,5
33,5
97,5
Przykład 2
Zwiększona liczba godzin
języka polskiego i języka
obcego
PRZEDMIOT
Język polski
Język obcy I
Język obcy II
Muzyka
Plastyka
Historia
Wiedza o społeczeństwie
Geografia
Biologia
Chemia
Fizyka
Matematyka
Informatyka
Wychowanie fizyczne
Edukacja dla bezpieczeństwa
Zajęcia artystyczne
Zajęcia techniczne
Godziny z wychowawcą
Razem
Religia
Wychowanie do życia w
rodzinie (?)
Razem
klasa klasa klasa
Liczba godzin wymagane
razem
I
II
III
zrealizowana* minimum
5
3
2
5
3
2
2
2
2
1
1
4
1
4
2
1
1
1
2
2
4
1
4
1
1
4+1
2+1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
4
4
1
15
9
6
1
1
6
2
4
4
4
4
12
2
12
1
2
2
3
90
6
1
29
2
1
30
2
2
1
31
2
0,5
0,5
0,5
1,5
31,5
32,5
33,5
97,5
450+30
260+28
192
32
32
192
64
128
128
128
128
384
64
384
32
64
64
96
450
260
190
30
30
190
65
130
130
130
130
385
65
385
30
65
65
95
PRZEDMIOT
Przykład 3
Zwiększona liczba godzin
zajęć artystycznych
Język polski
Język obcy I
Język obcy II
Muzyka
Plastyka
Historia
Wiedza o społeczeństwie
Geografia
Biologia
Chemia
Fizyka
Matematyka
Informatyka
Wychowanie fizyczne
Edukacja dla bezpieczeństwa
Zajęcia artystyczne
Zajęcia techniczne
Godziny z wychowawcą
Razem
Religia
Wychowanie do życia w
rodzinie (?)
Razem
klasa klasa klasa
Liczba godzin wymagane
razem
I
II
III
zrealizowana* minimum
5
3
2
5
3
2
2
2
2
1
1
4
2
1
1
1
2
2
4
4
4
2
+2
4
2
2
1
1
2
1
1
1
1
1
4
2
4
1
14
8
6
1
1
6
2
4
4
4
4
12
2
12
1
4
2
3
90
6
1
29
2
1
30
2
2
1
31
2
0,5
0,5
0,5
1,5
31,5
32,5
33,5
97,5
448
256
192
32
32
192
64
128
128
128
128
384
64
384
32
65+63
64
96
450
260
190
30
30
190
65
130
130
130
130
385
65
385
30
65
65
95
PRZEDMIOT
Przykład 4
Zwiększona liczba godzin
matematyki, fizyki i chemii
Język polski
Język obcy I
Język obcy II
Muzyka
Plastyka
Historia
Wiedza o społeczeństwie
Geografia
Biologia
Chemia
Fizyka
Matematyka
Informatyka
Wychowanie fizyczne
klasa klasa klasa
Liczba godzin wymagane
razem
I
II
III
zrealizowana* minimum
5
3
2
5
3
2
2
2
1
1
2
2
1
2 1+0,5
2 1+0,5
4+1
4
4
4
Edukacja dla bezpieczeństwa
Zajęcia artystyczne
Zajęcia techniczne
Godziny z wychowawcą
Razem
Religia
Wychowanie do życia w
rodzinie
Razem
4
2
2
1
1
2
1
1
1
1
14
8
6
1
1
6
2
4
4
4,5
448
256
192
32
32
192
64
128
128
130+14
450
260
190
30
30
190
65
130
130
130
1
4
2
4
4,5
13
2
12
130+14
385+31
64
384
130
385
65
385
1
1
32
30
2
2
3
90
6
64
64
96
65
65
95
2
1
29
2
1
30
2
2
1
31
2
0,5
0,5
0,5
1,5
32,5 33,5
97,5
31,5
PRZEDMIOT
Przykład 5
Zwiększona liczba godzin
informatyki
Język polski
Język obcy I
Język obcy II
Muzyka
Plastyka
Historia
Wiedza o społeczeństwie
Geografia
Biologia
Chemia
Fizyka
Matematyka
Informatyka
Wychowanie fizyczne
klasa klasa klasa
Liczba godzin wymagane
razem
I
II
III
zrealizowana* minimum
5
3
2
5
3
2
2
2
1
2
1
1
1
4
+1
4
1
2
2
2
4
+1
4
Edukacja dla bezpieczeństwa
4
2
2
1
1
2
1
1
1
1
1
4
2
4
14
8
6
1
1
6
2
4
4
4
4
12
4
12
448
256
192
32
32
192
64
128
128
128
128
384
65+63
384
450
260
190
30
30
190
65
130
130
130
130
385
65
385
1
1
32
30
2
2
3
90
6
64
64
96
65
65
95
Zajęcia artystyczne
Zajęcia techniczne
Godziny z wychowawcą
Razem
Religia
1
29
2
1
30
2
2
1
31
2
Wychowanie do życia w rodzinie
0,5
0,5
0,5
1,5
31,5
32,5
33,5
97,5
Razem
2
PRZEDMIOT
Przykład 6
Zwiększona liczba godzin
wychowania fizycznego
Język polski
Język obcy I
Język obcy II
Muzyka
Plastyka
Historia
Wiedza o społeczeństwie
Geografia
Biologia
Chemia
Fizyka
Matematyka
Informatyka
Wychowanie fizyczne
klasa klasa klasa
Liczba godzin wymagane
razem
I
II
III
zrealizowana* minimum
5
3
2
5
3
2
2
1
2
2
2
4
2
1
2
1
1
1
4
4+1
4+1
Edukacja dla bezpieczeństwa
4
2
2
1
1
2
1
1
1
1
1
4
2
4
14
8
6
1
1
6
2
4
4
4
4
12
2
14
448
256
192
32
32
192
64
128
128
128
128
384
64
385+63
450
260
190
30
30
190
65
130
130
130
130
385
65
385
1
1
32
30
2
2
3
90
6
64
64
96
65
65
95
Zajęcia artystyczne
Zajęcia techniczne
Godziny z wychowawcą
Razem
Religia
1
29
2
1
30
2
2
1
31
2
Wychowanie do życia w rodzinie
0,5
0,5
0,5
1,5
31,5
32,5
33,5
97,5
Razem
2
PRZEDMIOT
Przykład 7
zwiększona liczba godzin
języka obcego
Język polski
Język obcy I
Język obcy II
Muzyka
Plastyka
Historia
Wiedza o społeczeństwie
Geografia
Biologia
Chemia
Fizyka
Matematyka
Informatyka
Wychowanie fizyczne
Edukacja dla bezpieczeństwa
Zajęcia artystyczne
Zajęcia techniczne
Godziny z wychowawcą
Razem
Religia
Wychowanie do życia w rodzinie
Razem
klasa klasa klasa
Liczba godzin
razem
I
II
III
zrealizowana*
5
3+1
2
5
3
2
2
2
1
2
1
1
1
4
1
4
1
2
2
2
4
4
4
2+1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
4
1
4
1
2
14
10
6
1
1
6
2
4
4
4
4
12
2
12
1
2
2
3
90
6
1
29
2
1
30
2
2
1
31
2
0,5
0,5
0,5
1,5
31,5
32,5
33,5
97,5
448
260+60
192
32
32
192
64
128
128
128
128
384
64
384
32
64
64
96
wymagane
minimum
450
260
190
30
30
190
65
130
130
130
130
385
65
385
30
65
65
95
PRZEDMIOT
Przykład 8
zwiększona liczba godzin
z wychowawcą
Język polski
Język obcy I
Język obcy II
Muzyka
Plastyka
Historia
Wiedza o społeczeństwie
Geografia
Biologia
Chemia
Fizyka
Matematyka
Informatyka
Wychowanie fizyczne
klasa klasa klasa
Liczba godzin wymagane
razem
I
II
III
zrealizowana* minimum
5
3
2
5
3
2
2
1
2
2
2
4
2
1
2
1
1
1
4
4
4
Edukacja dla bezpieczeństwa
Zajęcia artystyczne
Zajęcia techniczne
Godziny z wychowawcą
Razem
Religia
Wychowanie do życia w rodzinie
Razem
4
2
2
1
1
2
1
1
1
1
1
4
2
4
1
2
1+1 1+1
29
30
2
2
0,5 0,5
31,5 33,5
2
1
31
2
0,5
32,5
14
8
6
1
1
6
2
4
4
4
4
12
2
12
1
2
2
5
90
6
1,5
97,5
448
256
192
32
32
192
64
128
128
128
128
384
64
384
32
64
64
95+65
450
260
190
30
30
190
65
130
130
130
130
385
65
385
30
65
65
95
Język polski
Historia
Wiedza o społeczeństwie
nowy ramowy plan nauczania
1
2
3
24
24
24
12
12
12
1A
1B
1C
5
5
2
2
4
24
12
2A
Język angielski
3
3
3
5
2
1
3
Język niemiecki
2
2
2
2
Matematyka
Fizyka i astronomia
Chemia
Biologia
Geografia
Plastyka
Muzyka
Zajęcia artystyczne
Zajęcia techniczne
Edukacja dla bezpieczeństwa
4
2
2
1
1
1
4
2
2
1
1
1
4
2
2
1
1
1
4
1
1
2
1
Informatyka
Wychowanie fizyczne
Godzina z wychowawcą
Religia
Wychowanie do życia w rodzinie
Godziny z planów nauczania
Godziny nauczycielskie
Godziny uczniowskie
5
2
5
24
12
2B
1
dotychczasowy ramowy plan nauczania
6
7
8
30
24
24
15
15
16
2C
3A
3B
5
5
4
2
2
2
1
1
1
3
gr. 1 - 3
2
gr. 2 - 3
2
gr. 1 - 2
2
gr. 2 - 2
4
4
3,5
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
2
2
Godz.
nauczycielskie
lp
Liczba uczniów
w tym chłopców
Oddziały
Godz.
uczniowskie
Arkusz organizacji pracy szkoły w roku szkolnym 2012/13
42
18
6
42
18
6
29
29
22
22
34,5
12
12
12
12
3
3
9
9
3
34,5
12
12
12
12
3
3
9
9
3
7
7
72
gr. 2 - 4
1
9
2
18
0,5
4,5
32
291
40
333
40
337
Obowiązki bibliotekarza
Obowiązki pedagoga
Obowiązki psychologa
Zniżka - dyrektor
Urlop dla poratowania zdrowia
Razem
OGÓŁEM
68
9
30
15
3C
4
2
1
2
3,5
1
1
1
2
4
2
1
gr. 1 - 2
gr. 2 - 2
gr. 1 - 2
gr. 2 - 2
3,5
1
1
1
2
2
2
1
2
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
gr. 1 - 1
gr. 2 - 1
gr. 1 - 4
gr. 1 - 4
gr. 1 - 4
gr. 2 - 4
1
2
0,5
33,5
43,5
43,5
gr. 2 - 4
1
2
0,5
32
36
36
gr. 2 - 4
1
2
0,5
32
36
36
1
1
gr. 1 - 4
gr. 1 - 4
gr. 1 - 4 gr.dz. AB - 2 gr.dz. AB - 2
gr. 2 - 4
1
2
0,5
31,5
35,5
35,5
gr. 2 - 4
1
2
0,5
31,5
35,5
35,5
gr. 2 - 4
1
2
0,5
31,5
35,5
35,5
gr. chł - 4
1
2
0,5
33,5
35,5
37,5
gr. chł - 4
1
2
0,5
33,5
35,5
37,5
2
2
1
gr. 1 - 4
9
18
4,5
333
30
20
10
18
18
96
429
ARKUSZ ORGANIZACJI PRACY Gimnazjum z oddziałami integracyjnymi na rok szkolny 2012/13
ramówka
liczba uczniów
klasa
Obowiązkowe zajęcia edukacyjne
grupa
język polski
język obcy I
język obcy II
muzyka
plastyka
historia
wiedza o społeczeństwie
geografia
biologia
chemia
fizyka
matematyka
informatyka
wychowanie fizyczne
edukacja dla bezp.
zajęcia artystyczne
zajęcia techniczne
godziny z wychowawcą
razem
religia
wych. do życia w rodzinie
godziny do dysp. Dyrekt.
razem
bibliotekarz
pedagog
psycholog
zniżka dyrektora
RAZEM
N
32
N
30
N
20
S
30
S
29
S
20
S
28
S
24
S
20
IA
IB
IC
integracyjna
II A
II B
II C integracyjna
III A
III B
III C
integracyjna
1
2
5
3
2
3
1
5
3
2
3
2
2
2
2
1
1
4
1
4
1
1
1
1
4
2
3
1
5
3
2
3
2
31,5 12
3
2
2
1
1
1
2
2
4
1
4
2
1
2
2
2
5
2
2
1
1
4
2
2
1
1
4
1
4
4
4
2
1
1
29
2
0,5
1 31,5
1
29
2
0,5
9
0
9
0 31,5
2
5
3
2
2
4
1
5
3
2
2
1
1
29 12
2
0,5
n-el
wsp.
2
3
1
2
3
1
n-el
wsp.
2
1
2
3
2
5
3
2
5
3
2
5
3
2
4
2
2
2
1
1
1
2
2
4
1
4
2
1
1
1
2
2
4
1
2
1
2
1
1
1
4
1
4
2
1
1
1
2
2
4
1
4
1
1
1
31 10
2
0,5
9
22
9
22 33,5 10
1
1
1
1
1
31
2
0,5
1 33,5
1
4
1
1
1
1
31
2
0,5
5
1
5
1 33,5
1
4
5
24
5
24
4
1
1
1
1
28
2
0,5
1,5
32
3
1
2
4
2
2
2
2
3
1
2
2
2
1
2
1
1
1
4
4
8
0
8
0
4
1
1
1
1
28
2
0,5
1,5
32
liczba
liczba
godzin
liczba
n-el
godzin
2
n-li
godzin
wsp.
n-li
przedm
RAZEM
wsp.
.
4
8
0
8
0
4
2
2
4
2
2
2
1
2
1
1
1
4
2
1
2
1
1
1
4
4
1
1
1
1
28
2
0,5
1,5
32
4
1
1
4
22
4
22
42
40
30
0
0
18
6
14
13
13,5
13,5
37
11
72
3
9
6
9
337
18
4,5
4,5
364
14
8
6
0
0
6
2
5
4
4
4
12
1
0
0
1
1
0
68
0
0
0
68
56
48
36
0
0
24
8
19
17
17,5
17,5
49
12
72
3
10
7
9
405
18
4,5
4,5
432
30
20
10
13
505
Szkolny plan nauczania
• Zasadnicza szkoła zawodowa
• Technikum
kształcenie zawodowe
teoretyczne i praktyczne
obowiązkowe zajęcia edukacyjne
Planowana liczba godzin
tygodniowo
Klasa I
27
Klasa II
29
Klasa III
30
język polski
język obcy nowożytny
historia
wiedza o społeczeństwie
podstawy przedsiębiorczości
geografia
biologia
chemia
fizyka
matematyka
informatyka
wychowanie fizyczne
edukacja dla bezpieczeństwa
godziny z wychowawcą
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
2
1
1
zaw_teor_1
zaw_teor_2
zaw_teor_3
zaw_teor_4
zaw_teor_5
zaw_teor_6
zaw_teor_7
zaw_teor_8
zaw_prakt_1
zaw_prakt_2
zaw_prakt_3
zaw_prakt_4
zaw_prakt_5
zaw_prakt_6
zaw_prakt_7
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
zaw_prakt_8
przydzielona ilość godzin:
27
2
2
29
przydzielona liczba godzin w cyklu nauczania
z przedmiotu
razem bloki
160
128
64
32
64
32
32
1152
32
32
128
32
288
32
96
2
1
3
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
5
96
96
96
96
96
96
64
0
64
32
32
160
128
128
224
3
3
192
30
2752
min. liczba godzin
do przydzielenia
160
130
60
30
60
30
30
30
30
130
30
290
30
95
640
630
960
970
2735
Klasa I
33
Planowana liczba godzin tygodniowo
kształcenie zawodowe
teoretyczne i praktyczne
przedmioty
dodatkowe
obowiązkowe zajęcia edukacyjne
podst
język polski
język obcy nowożytny
język obcy nowożytny
wiedza o kulturze
historia
wiedza o społeczeństwie
podstawy przedsiębiorczości
geografia
biologia
chemia
fizyka
matematyka
informatyka
wychowanie fizyczne
edukacja dla bezpieczeństwa
godziny z wychowawcą
historia muzyki
historia sztuki
język łaciński i kultura łac.
filozofia
Klasa II
Klasa III
35
rozsz
podst
3
2
2
1
2
1
2
1
1
1
1
3
1
3
1
1
34
rozsz
podst
3
2
2
3
Klasa IV
31
rozsz
podst
3
2
1
2
3
2
uzupełniające
podst
3
3
1
3
3
3
3
1
1
1
rozsz
razem
podst
rozsz
0
360
360
240
450
0
330
450
180
30
60
30
60
30
30
30
90
480
30
360
30
120
0
0
0
0
30
60
30
60
30
30
30
30
300
30
360
30
120
720
735
720
735
0
0
0
0
0
60
180
0
0
0
0
0
zaw_teor_1
1
1
1
1
120
zaw_teor_2
1
1
1
1
120
zaw_teor_3
1
1
1
1
120
zaw_teor_4
1
1
1
1
120
zaw_teor_5
1
2
1
120
zaw_teor_6
1
1
60
zaw_teor_7
1
1
60
zaw_teor_8
min. liczba godzin do przydzielenia
360
30
60
30
60
30
30
30
30
300
30
360
30
120
2
240
180
240
240
240
240
180
180
240
240
240
240
0
zaw_prakt_1
2
zaw_prakt_2
2
zaw_prakt_3
2
60
60
1
1
120
zaw_prakt_4
1
1
1
90
zaw_prakt_5
2
1
1
120
zaw_prakt_6
2
1
1
120
zaw_prakt_7
2
1
1
120
1
30
zaw_prakt_8
przedmioty
przydzielona łączna liczba godzin w cyklu nauczania
rozsz
historia i społeczeństwo/przyroda
ekonomia w praktyce
inny przedmiot uzupełniający 1
inny przedmiot uzupełniający 2
inny przedmiot uzupełniający 3
przydzielona ilość godzin:
36
za dużo godzin
do zdjęcia
3
1
2
1
35
30
za mało godzin
24
za mało godzin
brakuje
4brakuje
3390
7
120
0
0
0
0
120
0
0
0
0
360
3630
za mało godzin na
rozszerzenie i
uzupełnienie
120
30
30
30
30
3420
540
Szkolne plany nauczania
W związku z przygotowywaniem się szkół do wprowadzenia zmian od września br., opracowywane
są przykładowe szkolne plany nauczania dla poszczególnych zawodów, zarówno w układzie przedmiotowym
jak i modułowym (w ramach projektu systemowego KOWEZiU
„Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru”, współfinansowanego z EFS w ramach PO KL).
Plany te składają się z dwóch części. W części pierwszej umieszczona jest tabela z przyporządkowaniem liczby
godzin poszczególnym przedmiotom/modułom w poszczególnych klasach.
W drugiej części znajduje się tabela przyporządkowania poszczególnym przedmiotom efektów kształcenia dla
zawodu. Efekty kształcenia są zakodowane, by mogli Państwo łatwo odnaleźć je w podstawie programowej dla
zawodu.
Prezentowane przykładowe plany nauczania są zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej
z 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach.
Opracowywane szkolne plany są tylko propozycją, która, mamy nadzieję, ułatwi Państwu przygotowanie się
do nowego roku szkolnego.
Przykładowe szkolne plany nauczania będą zamieszczane sukcesywnie, w miarę postępu prac nad kolejnymi
zawodami.
Zapraszamy do śledzenia stron Krajowego Ośrodka Edukacji Zawodowej i Ustawicznej.
http://www.koweziu.edu.pl/index.php?id=plany_nauczania/przykladowe
Przykładowe szkolne plany nauczania
Technik ekonomista 331403
Rolnik 613003
Ślusarz 722204
Kalendarz roku szkolnego.
Monitorowanie realizacji zapisów ramowych
planów nauczania.
Minimalny wymiar godzin na poszczególne
obowiązkowe zajęcia edukacyjne
Ważne jest takie zaplanowanie realizacji poszczególnych
przedmiotów aby w cyklu kształcenia odbyła się
co najmniej minimalna liczba godzin określona
w rozporządzeniu.
Monitorowanie zrealizowanej liczby godzin
Warunkiem zrealizowania pełnej liczby godzin
obowiązkowych zajęć edukacyjnych jest rytmiczna praca,
duża dyscyplina nauczycieli i bieżące monitorowanie tak,
aby w razie zagrożenia niezrealizowaniem odpowiedniej
liczby godzin, podjąć działania, które temu zapobiegną.
Realizacja podstawy programowej jest obowiązkiem
nauczyciela przedmiotu.
Za nadzór nad przebiegiem pracy nauczyciela
odpowiedzialny jest dyrektor szkoły.
Szczególną uwagę należy zwrócić
na kalendarz roku szkolnego.
• Szkolny plan nauczania.
• Plan zajęć (plan lekcji).
Dobre rady dla dyrektora:
• Pracuj z kalendarzem, policz dni robocze w każdym
roku szkolnym.
• Zwróć uwagę na konkretne dni tygodnia,
czy przypadkiem z planu „nie wypada” częściej
któryś dzień (np. poniedziałek lub czwartek).
• Licz w cyklu 3(4)-letnim.
• Zaplanuj liczbę tygodni, przez którą będziesz dzielił
liczbę godzin przeznaczonych na dany przedmiot
lub edukację.
Przykładowy kalendarz roku szkolnego 2012/13
122
Organizacja roku szkolnego
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
i sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r.
w sprawie organizacji roku szkolnego
(Dz. U. Nr 46, poz.432 z późniejszymi zmianami)
123
Rozporządzenie Ministra Edukacji
Narodowej
z dnia 5 października 2010 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie organizacji roku
szkolnego
(Dz. U. Nr 186 poz. 1245)
124
wprowadza m.in. następujące zmiany dotyczące:
• terminu zakończenia rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych,
• uprawnień dyrektorów szkół do ustalenia
dodatkowych dni wolnych od zajęć
dydaktyczno-wychowawczych.
125
„godziny nadmiarowe”
powstają jako różnica pomiędzy minimalna liczba godzin
wynikających z rozporządzenia a liczbą godzin wynikających
z organizacji roku szkolnego
możliwe przeznaczenie:
• organizacje szkolnych uroczystości,
• wycieczki, projekty,
• uzupełnienie zajęć wynikające z nieobecności nauczyciela,
• ...
uwaga: można zmienić organizację zajęć przy zachowaniu etatów
nauczycielskich.
Monitorowanie liczby godzin
Obowiązkiem dyrektora jest monitorowanie liczby wskazanych godzin,
w ramowych planach nauczania dla danych zajęć edukacyjnych,
realizowanych przez nauczyciela.
Wykorzystywanym narzędziem może być tabela, w której każdy nauczyciel
w ramach realizowanego przedmiotu wskazuje w poszczególnych miesiącach
proporcję pomiędzy planowaną liczbą godzin z przedmiotu, wyliczoną zgodnie
z kalendarzem, w stosunku do faktycznie zrealizowanej.
Dyrektor musi mieć informację, czy nauczyciel jest w stanie wypracować
minimalną obowiązkową liczbę godzin i tym samym zrealizować treści
podstawy programowej.
Dyrektor powinien znać przyczyny, w wyniku których występują opóźnienia
w realizacji podstawy programowej (na przykład: zwolnienia lekarskie
nauczyciela, , urlopy szkoleniowe, wycieczki i imprezy klasowe itp.).
• Kontrolując i monitorując realizację podstawy
programowej należy w szczególności badać
przedmioty tych nauczycieli, którzy przebywali
na długoterminowym zwolnieniu lekarskim.
• Opracowywać jak najbardziej efektywny sposób
organizacji zastępstw za nieobecnych
nauczycieli.
PROCEDURA
MONITOROWANIA REALIZACJI
PODSTAWY PROGRAMOWEJ
KARTA MONITORUJĄCA
LICZBĘ ZREALIZOWANYCH GODZIN WSKAZANYCH
W RAMOWYCH PLANACH NAUCZANIA
DLA DANYCH ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH PODSTAWY
PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO
Nazwisko i imię nauczyciela: ……………………………………………
Przedmiot: …………………………………………………..
Klasa: …………………………………………………..
I
semestr
Liczba godzin, na których zrealizowano
podstawę programową
Liczba godzin, na których nie zrealizowano
podstawy programowej
Razem
Liczba godzin zaplanowanych na realizację
podstawy programowej
Minimalny wymiar godzin na realizację
podstawy programowej
II
semestr
Rok szkolny
……………………………..
• Mirosław Krajewski:
„Poradnik dla organów prowadzących. Ramowe plany nauczania”
• Beata Domerecka, Izabela Leśniewska, Ryszard Sikora, Piotr Tałan:
„Poradnik - szkoła podstawowa”
• Alicja Kapcia, Dorota Kulesza, Jacek Rudnik:
„Poradnik dla dyrektora gimnazjum. Ramowe plany nauczania”
• Dorota Derecka, Tomasz Derecki, Zbigniew Sobór:
„Poradnik dla dyrektora liceum ogólnokształcącego. Ramowe plany
nauczania”
Gdzie warto szukać podpowiedzi ?
• http://www.ore.edu.pl/
• http://www.koweziu.edu.pl/index.php?id=glowna
Ramowe plany nauczania:
• http://forum.ore.edu.pl/
• http://oskko.edu.pl/forum/
Projekty aktów prawnych:
• http://legislacja.rcl.gov.pl/lista/501
Dziękuję

similar documents