Fundacja Młodzieżowej - Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo

Report
BYĆ PRZEDSIĘBIORCZYM
Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo
to jeden z dwóch modułów programu
Być przedsiębiorczym
realizowanego
przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości
we współpracy
z Fundacją Kronenberga przy Citi Handlowy
Czym jest Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo?
Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo to innowacyjny program
przeznaczony do realizacji:
• przedmiotu uzupełniającego ekonomia
w praktyce – w liceach i technikach,
• podstawy programowej kształcenia
w zawodach z zakresu podejmowania
i prowadzenia działalności gospodarczej
(PDG) – w technikach i zasadniczych
szkołach zawodowych,
• zajęć pozalekcyjnych – w liceach,
technikach i zasadniczych szkołach
zawodowych.
Program nauczania
Program nauczania Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo
jest zgodny z nową podstawą programową.
(Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
w sprawie podstawy programowej wychowania
przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego
w poszczególnych typach szkół z dnia 27 sierpnia 2012 r.
Dz. U. z 2012 r. poz. 977).
Program został opracowany przy współudziale
uczestników projektu Szkoła praktycznej ekonomii –
młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo,
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Cele programu:
Celem programu jest przygotowanie uczniów do
podejmowania i realizacji działań zarówno w obszarze
społecznym, jak i zawodowym:
•
przygotowanie do podejmowania i prowadzenia
działalności gospodarczej,
•
wsparcie w weryfikacji własnych planów zawodowych
i edukacyjnych,
•
kształtowanie niezbędnych postaw i umiejętności
w zakresie przedsiębiorczości.
Jak przebiega realizacja programu?
Uczniowie uczestniczą w grze edukacyjnej polegającej
na założeniu w szkole własnej, realnie działającej firmy,
zorganizowanej na wzór spółki jawnej:
• szukają pomysłu na produkt/usługę
miniprzedsiębiorstwa,
• opracowują biznesplan przedsięwzięcia,
• gromadzą kapitał niezbędny do prowadzenia
miniprzedsiębiorstwa,
• organizują proces produkcji/świadczenia usług
oraz wszelkie działania marketingowe,
• sprzedają swoje produkty/usługi,
• prowadzą dokumentację finansową.
Jak przebiega realizacja programu?
Uczniom w prowadzeniu miniprzedsiębiorstwa pomagają konsultanci
biznesowi – praktycy życia gospodarczego.
Nad prawidłową realizacją programu czuwa nauczyciel – opiekun
miniprzedsiębiorstwa.
Uczniowie rejestrują swoje
miniprzedsiębiorstwo w Fundacji
Młodzieżowej Przedsiębiorczości,
która zapewnia im i nauczycielom
stałą opiekę organizacyjną,
merytoryczną i metodyczną.
Rolę kas urzędu skarbowego
oraz ZUS-u pełni rada rodziców.
Jak przebiega realizacja programu?
Szczegółowe zasady działalności miniprzedsiębiorstwa zapisano
w Regulaminie młodzieżowego miniprzedsiębiorstwa.
Regulamin miniprzedsiębiorstwa określa:
• cele działania,
• zasady działania,
• strukturę organizacyjną,
• źródła finansowania działalności,
• podstawowe obowiązki wspólników.
Obszary działań miniprzedsiębiorstwa
Szukamy pomysłu na biznes
Układamy plan działania
Kto? Co? Jak?
Czym zaskoczyć klientów?
Efekty finansowe
Sami o sobie
Struktura organizacyjna miniprzedsiębiorstwa
Dyrektor
naczelny
Wspólnicy
Dyrektor
ds.
finansów
Dyrektor
ds.
marketingu
Co proponujemy nauczycielom?
Innowacyjny Program nauczania
z odniesieniem do podstawy
programowej, co bardzo ułatwia
monitorowanie realizacji podstawy
programowej
Przepisy na lekcje z omówieniem
tematów i krótkim opisem materiałów
do zajęć
Co proponujemy nauczycielom?
Zadania edukacyjne – gotowe scenariusze
z opracowanymi kartami pracy dla uczniów
Filmy i prezentacje dydaktyczne
Miniprzedsiębiorstwo krok po kroku – opis
zadań nauczyciela w poszczególnych
obszarach działania miniprzedsiębiorstwa
Co proponujemy uczniom?
Poradnik – jak założyć i prowadzić
młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo
Miniprzedsiębiorstwo krok po kroku – opis
zadań ucznia w poszczególnych obszarach
działań miniprzedsiębiorstwa
Co proponujemy uczniom?
Generator biznesplanu – wygodne narzędzie
do opracowania biznesplanu
miniprzedsiębiorstwa
Program FINANSE – komputerowy program
do dokumentowania działalności finansowej
miniprzedsiębiorstwa
Test kompetencji menedżerskich
i przedsiębiorczych: Przedsiębiorca czy
pracownik?
Jak przystąpić do programu Młodzieżowe
miniprzedsiębiorstwo?
Wystarczy wypełnić i wysłać do Fundacji Młodzieżowej
Przedsiębiorczości Formularz zgłoszenia dostępny na platformie
internetowej programu.
Czy brałeś już udział w programach Fundacji?
Nauczyciele realizujący inne programy Fundacji mogą zalogować się, korzystając ze
swojego maila i hasła.
ZALOGUJ SIĘ
Jeśli pierwszy raz uczestniczysz w naszych programach, wypełnij
FORMULARZ ZGŁOSZENIA
Dlaczego warto wziąć udział w programie?
Uczeń:
• przeżyje przygodę edukacyjną, która wyzwoli jego
aktywność i zwiększy pewność siebie;
• zdobędzie umiejętność organizacji pracy
w zespole oraz prezentowania wyników swojej
pracy;
• wykształci podstawowe kompetencje w obszarze
prowadzenia działalności gospodarczej;
• będzie w stanie ocenić swoje predyspozycje
dotyczące samozatrudnienia i prowadzenia
działalności gospodarczej.
Dlaczego warto wziąć udział w programie?
Nauczyciel:
• otrzyma nowoczesne, innowacyjne narzędzia
pracy z uczniami do przedmiotu ekonomia w
praktyce, realizacji treści PDG oraz zajęć
pozalekcyjnych;
• zaproponuje uczniom atrakcyjną formę pracy
– naukę przez działanie;
• stworzy uczniom okazję do współpracy,
współzawodnictwa i oceny własnych
umiejętności;
• zwiększy wiedzę i ukształtuje umiejętności
dotyczące prowadzenia miniprzedsiębiorstw
oraz motywację do ich inicjowania.
Dlaczego warto wziąć udział w programie?
Szkoła:
• zdobędzie ciekawą propozycję
edukacyjną wspierającą rozwój
kluczowych kompetencji uczniów;
• będzie kształtować postawy
przedsiębiorcze młodzieży
w najbardziej efektywny sposób;
• w wyniku współpracy
ze środowiskiem biznesu,
zweryfikuje skuteczność edukacji
ekonomicznej;
• wzmocni swój wizerunek dobrej
i nowoczesnej szkoły.
Dlaczego warto wziąć udział w programie?
Realizacja programu nie wymaga zakupu podręczników!
Wszystkie materiały dla nauczycieli i uczniów znajdują się na
stronie internetowej programu i dostęp do nich jest bezpłatny.
Udział w programie daje możliwość
uczestnictwa w Ogólnopolskim
Konkursie na Najlepsze Młodzieżowe
Miniprzedsiębiorstwo „PRODUKCIK”,
który jest znakomitą okazją
do porównania swoich osiągnięć
z osiągnięciami koleżanek i kolegów
z innych szkół.
Fundacja Młodzieżowej
Przedsiębiorczości
Junior Achievement Foundation
02-504 Warszawa, ul. Kielecka 1/1
tel. (22) 845 08 76, fax (22) 899 29 86
[email protected]
www.junior.org.pl

similar documents