Formy opodatkowania Mikro Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Report
Formy opodatkowania
Mikro Małych i Średnich
Przedsiębiorstw
oraz system e-deklaracje
w rozliczeniach
z Urzędem Skarbowym
Mikroprzedsiębiorcy, mali i średni
przedsiębiorcy
Podział reguluje ustawa z dnia 2 lipca 2004r.
o swobodzie działalności gospodarczej (t. j. Dz.
U. z 2013r. poz. 672 z późn. zm.), w rozdziale 7
w artykułach 104, 105 i 106.
Kryteria to wielkość zatrudnienia oraz obrót
netto w co najmniej jednym z dwóch ostatnich
lat obrotowych.
Mikroprzedsiębiorcy, mali i średni
przedsiębiorcy
ZATRUDNIENIE
ŚREDNIOROCZNIE
OBRÓT NETTO
MIKRO
MAŁY
ŚREDNI
< 10
< 50
< 250
< 2 mln
euro
< 10 mln
euro
< 50 mln
euro
Formy rozliczenia w podatku
dochodowym
Podatnicy płacą podatek dochodowy w formie:
- Karty podatkowej
- Ryczałtu ewidencjonowanego
- Zasad ogólnych
Stopniowanie z uwagi na złożoność
opodatkowania.
Karta podatkowa
Regulacje prawne:
- ustawa z dnia 20 listopada 1998r.
o zryczałtowanym podatku dochodowym od
niektórych przychodów osiąganych przez
osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 z późn.
zm.) – rozdział 3.
Karta podatkowa
Zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty mogą płacić podatnicy prowadzący
działalność:
- usługową lub wytwórczo – usługową,
- handlową – handel detaliczny żywnością, napojami, wyrobami tytoniowymi, kwiatami –
bez napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5 %,
- handlową – handel detaliczny artykułami nieżywnościowymi ( bez paliw, środków
transportu samochodowego, części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych,
ciągników i motocykli, artykułów koncesjonowanych),
- gastronomiczną – bez napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5 %,
- transportową jednym pojazdem,
- usługową rozrywkową,
- sprzedaży posiłków domowych – bez napojów o zawartości alkoholu pow. 1,5 %,
- w zakresie wolego zawodu – ochrona zdrowia ludzkiego i lekarze weterynarii,
- w zakresie opieki domowej nad dziećmi i osobami chorymi,
- w zakresie edukacji – lekcje na godziny.
Karta podatkowa
Ograniczenia przy wyborze karty podatkowej i jej wysokości:
- rodzaj prowadzonej działalności,
- stan zatrudnienia (od 1 do 5 osób),
- wielkość miejscowości w której prowadzona jest
działalność.
Szereg tabel określających ściśle rodzaj działalności, wysokość
zatrudnienia, wielkość miejscowości, np. manicure – 2
pracowników – (5.000 do 50.000) – 260,00 zł miesięcznie.
Karta podatkowa
Obowiązki podatnika:
- złożenie wniosku o opod. w formie karty,
- zapłacić podatek w terminie do dnia siódmego
każdego miesiąca za miesiąc ubiegły (za grudzień
do 28 grudnia), po odliczeniu składki zdrowotnej,
- do 31 stycznia złożyć w US roczną deklarację o
wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne,
- zgłaszać przerwy i zwolnienia lekarskie.
Karta podatkowa
ZALETY:
- brak obowiązku prowadzenia ksiąg,
- brak obowiązku składania zeznań
podatkowych,
- brak obowiązku wpłacania zaliczek na podatek
w ciągu roku.
Ryczałt ewidencjonowany
Regulacje prawne:
- ustawa z dnia 20 listopada 1998r.
o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych
przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr
144, poz. 930 z późn. zm.),
- rozporządzenie MF z dnia 17 grudnia 2002r. w sprawie
prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków
trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (Dz.
U. Nr 219, poz. 1836 z późn. zm.),
- Rozporządzenie MF z dnia 17 grudnia 2002r. w sprawie
prowadzenia kart przychodów (Dz. U. Nr 219, poz.
1839).
Ryczałt ewidencjonowany
Opodatkowaniu w formie ryczałtu podlegają:
- przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności
gospodarczej, w tym prowadzonej w formie spółki cywilnej
lub spółki jawnej,
- przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy i poddzierżawy.
Ponadto:
- w roku poprzedzającym rok podatkowy podatnicy uzyskali
przychody w wysokości poniżej 150.000 euro (dotyczy też
sumy przychodów wspólników w spółce),
- podatnicy nie korzystają z opodatkowania w formie karty
podatkowej i rozpoczną działalność w roku podatkowym.
Ryczałt ewidencjonowany
Nie stosuje się do:
- opłacających kartę podatkową,
- korzystających ze zwolnienia z pod. doch.,
- przychodów z aptek, pożyczek pod zastaw, kantorów, niektórych
wolnych zawodów, niektórych usług, handlu częściami i akcesoriami
samochodowymi,
- wytwarzających wyroby akcyzowe (bez energii z odnawialnych
źródeł),
- w trakcie roku zmiany: z działalności samodzielnej w spółkę z
małżonkiem i odwrotnie, z działalności samodzielnej jednego
małżonka w samodzielną drugiego małżonka – jeżeli opłacali przed
zmianą PIT,
- rozpoczynający działalność wcześniej wykonywał w ramach
stosunku pracy czynności wchodzące w zakres działania podatnika
lub spółki.
Ryczałt ewidencjonowany
Ryczałt wynosi:
- 20 % - wolne zawody,
- 17 % - z usług (m.in. pośrednictwa w sprzedaży
hurtowej i inne)
- 8,5 % - gastronomia w tym napoje powyżej 1,5 %
alkoholu,
- 5,5 % - wytwórczość, roboty budowlane,
przewozy taborem o ładowności powyżej 2 ton,
- 3,0 % - gastronomia, z wyjątkiem napojów o
zawartości powyżej 1,5 %, handel
Ryczałt ewidencjonowany
Obowiązki podatnika:
- prowadzić w każdym roku podatkowym odrębną ewidencję
przychodów,
- gromadzić i przechowywać dowody zakupów,
- prowadzić ewidencję środków trwałych i wyposażenia oraz
karty przychodów pracownika w przypadku zatrudnienia,
- wykonywać spisy z natury towarów i materiałów – na
koniec każdego roku,
- obliczać i wpłacać podatek do 20 – tego następnego
miesiąca,
- składać do końca stycznia następnego roku zeznanie PIT 28 za każdy rok podatkowy.
Zasady ogólne
Regulacje prawne:
- ustawa z dnia 26 lipca 1991r.
o podatku dochodowym od osób fizycznych
(t. j. Dz. U. z 2012r. poz. 361 z późn. zm.),
- rozporządzenie MF z dnia 26 sierpnia 2003r. w
sprawie prowadzenia podatkowej księgi
przychodów i rozchodów (Dz. U. Nr 152, poz.
1475 z późn. zm.).
Zasady ogólne
Podatkową księgę przychodów i rozchodów
prowadzą:
- osoby fizyczne,
- spółki cywilne osób fizycznych,
- spółki jawne osób fizycznych,
- spółki partnerskie.
Zasady ogólne
Rozliczenia przy deklarowaniu:
- kwoty przychodów,
- zakupów,
- kosztów.
Przychody – koszty uzyskania przychodów =
dochód.
Zasady ogólne
Koszty uzyskania przychodów:
Remanent początkowy
+ zakupy
- remanent końcowy
= koszt sprzedanego towaru
+ pozostałe koszty
= koszty uzyskania przychodu
Zasady ogólne
Wyliczenie podatku z kwoty dochodu:
Podstawa
obliczenia podatku
w złotych
ponad
Podatek wynosi
do
85.528
85.528
18% minus kwota
zmniejszająca
podatek 556 zł 02 gr
14.839 zł 02 gr +
32% nadwyżki
ponad 85.528 zł
Zasady ogólne
ZADANIE:
Proszę wyliczyć podatek dochodowy przy
założeniach:
- remanent początkowy – 1.200,00 zł,
- zakupy – 15.000,00 zł,
- remanent końcowy – 2.400,00 zł,
- pozostałe koszty – 11.000,00 zł,
- składka ubezpieczenia zdrowotnego – 2.500,98 zł,
- przychody – 48.000,00 zł.
Dziękuję za uwagę !

similar documents