Wypoczynek dzieci i młodzieży – czerwiec 2011

Report
*
Wypoczynek
dzieci i młodzieży
szkolnej
Konferencja
dla organizatorów
wypoczynku
dzieci i młodzieży
Kielce, dn. 07.06. 2011 r.
Program konferencji
Wtorek 07.06.2011r.
10.00 – 10.10
Rozpoczęcie konferencji, omówienie programu
10.10 – 10.30
Wystąpienie przedstawiciela Kuratorium Oświaty w Kielcach - wizytator
Małgorzaty Drogosz „Funkcjonowanie bazy wypoczynku oraz omówienie
bieżących zmian i interpretacji MEN w zakresie tematów budzących
wątpliwości”.
10.30 – 10.50
Wystąpienie przedstawiciela Wojewódzkiej Państwowej Staży Pożarnej Naczelnika Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego mł. bryg. Czesława
Lalewicza
„Bezpieczeństwo pożarowe obiektów letniego wypoczynku dzieci
i młodzieży w odniesieniu do wyników ubiegłorocznych działań kontrolnych
Państwowej Staży Pożarnej na terenie woj. świętokrzyskiego”
10.50 – 11.10
Wystąpienie przedstawiciela Powiatowej Stacji Sanitarno –
Epidemiologicznej w Kielcach – Kierownika Sekcji Higieny Dzieci
i Młodzieży Pani Marii Piekoszewskiej
„Zasady oceny stanu sanitarnego obiektów wypoczynku dzieci i młodzieży”
11.10 – 11.30
Wystąpienie przedstawiciela Wojewódzkiej Komendy Policji - Naczelnika
Wydziału Prewencji mł. istp. Jakuba Kosińa
11.30 – 11.45
Przerwa
11.45 – 12.05
Wystąpienie przedstawiciela WOPR-u Wacława Mozera
12.55 – 12.30
Pytania do przedstawicieli poszczególnych służb, dyskusja
12.30 – 12.45
Podsumowanie, wnioski
Podstawowe przepisy regulujące
organizację wypoczynku dzieci
i młodzieży
Wypoczynek dzieci i młodzieży – czerwiec 2011
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 21 stycznia 1997r. w sprawie
warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy
wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej,
a także zasad jego organizowania
i nadzorowania
(Dz. U z 1997 r. nr 12, poz. 67 ze zm.)
Wypoczynek dzieci i młodzieży – czerwiec 2011
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny w publicznych
i niepublicznych szkołach i placówkach
(Dz. U. z 2003 r. nr 6, poz. 69 ze zm.)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu z 8 listopada 2001 r. w sprawie
warunków i sposobu organizowania przez
publiczne przedszkola, szkoły i placówki
krajoznawstwa i turystyki
(Dz. U. z 2001 r. nr 135, poz.1516).
Wypoczynek dzieci i młodzieży – czerwiec 2011
Ustawa o kulturze fizycznej z dnia 18 stycznia
1996 r.
(Dz. U. Nr 226, poz. 1675 ze zm.)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 12 września 2001 r. w sprawie
szczegółowych zasad i warunków działalności
w dziedzinie rekreacji ruchowej
(Dz. U. z 2001 r. nr 101, poz. 1095)
Wypoczynek dzieci i młodzieży – czerwiec 2011
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo
o ruchu drogowym
(Dz. U. z 2005 r. nr 108, poz. 908, ze zm.)
Ustawa reguluje zasady ruchu na drogach publicznych oraz
w strefach zamieszkania, warunki dopuszczenia pojazdów do
tego ruchu, wymagania w stosunku do osób kierujących
pojazdami i innych uczestników ruchu oraz zasady kontroli
ruchu drogowego. Przepisy ustawy stosuje się również do
ruchu odbywającego się poza drogami publicznymi, jeżeli
jest to konieczne dla uniknięcia zagrożenia bezpieczeństwa
uczestników tego ruchu.
Wypoczynek dzieci i młodzieży – czerwiec 2011
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach
turystycznych
(Dz. U. z 2004 r. nr 223, poz. 2268, ze zm.)
Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki
z dnia 4 marca 2011 r. w sprawie
przewodników turystycznych i pilotów
wycieczek
(Dz. U. z 2011 r. nr 60, poz.302)
Wypoczynek dzieci i młodzieży – czerwiec 2011
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia
6 maja 1997 r. w sprawie określenia
warunków bezpieczeństwa osób
przebywających w górach, pływających,
kąpiących się i uprawiających sporty wodne
(Dz. U. z 1997 r. nr 57, poz. 358)
Wypoczynek dzieci i młodzieży – czerwiec 2011
Ustawa z dnia 14 marca 1985 r.
o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
(Dz. U. z 2006 r. nr 122, poz. 851. ze zm.)
Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r.
o bezpieczeństwie żywności i żywienia
(Dz. U. z 2006 r. nr 171, poz. 1225)
Wypoczynek dzieci i młodzieży – czerwiec 2011
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia
16 października 2002 r. w sprawie wymagań,
jakim powinna odpowiadać woda
w kąpieliskach
(Dz. U. z 2002 r. nr 183, poz.1530)
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia
29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi
(Dz. U. z 2007 r. nr 61, poz. 417)
Wypoczynek dzieci i młodzieży – czerwiec 2011
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie wymagań
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki
i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2002 r. nr 75, poz. 690 ze zm.)
Wypoczynek dzieci i młodzieży – czerwiec 2011
„Instrukcja Głównego Inspektora Sanitarnego
z czerwca 2010 roku w sprawie wymagań
higieniczno-sanitarnych dla stacjonarnych
obozów pod namiotami.”
Wypoczynek dzieci i młodzieży – czerwiec 2011
Krajowy program zapobiegania niedostosowaniu
społecznemu i przestępczości wśród dzieci i młodzieży
opracowany przez MSWiA wspólnie z MENiS,
Ministerstwem Zdrowia, Ministerstwem
Sprawiedliwości, Ministerstwem Gospodarki, Pracy
i Polityki Społecznej oraz Komendy Głównej Policji
i Biura Rzecznika Praw Dziecka, instytucji
samorządowych i pozarządowych.
Są to procedury postępowania nauczycieli i metody współpracy
szkół z Policją w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży
przestępczością i demoralizacją oraz przepisy obligujące nauczycieli
wychowawców do zgłaszania przypadków popełniania czynów
karalnych i przejawów demoralizacji wśród podopiecznych.
Wypoczynek dzieci i młodzieży – czerwiec 2011
Odpowiedzialność
organizatora
Wypoczynek dzieci i młodzieży – czerwiec 2011
§ 1.
„Organizatorzy wypoczynku dla dzieci
i młodzieży szkolnej są obowiązani do
zapewnienia bezpiecznych warunków
wypoczynku i właściwej opieki
wychowawczej.
Organizatorzy wypoczynku są również
obowiązani zatrudniać odpowiednio
przygotowaną kadrę wychowawczą.”
Wypoczynek dzieci i młodzieży – czerwiec 2011
§ 6.
„1. Organizator wypoczynku może zorganizować wypoczynek po
przedstawieniu kuratorowi oświaty, właściwemu ze względu na
miejsce siedziby lub zamieszkania organizatora, zgłoszenia
wypoczynku, zawierającego:
1) dane dotyczące organizatora wypoczynku;
2) informację na temat formy wypoczynku, czasu trwania
wypoczynku i liczby uczestników wypoczynku;
3) dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych lub
wolontariuszy i kierownika wypoczynku;
4) informację na temat programu pracy z dziećmi i młodzieżą;
5) informację na temat rodzaju zakwaterowania, miejsca
wypoczynku i opieki medycznej podczas wypoczynku;
6) w przypadku obozów wędrownych – informację na temat
przebiegu trasy obozu wędrownego.”
Wypoczynek dzieci i młodzieży – czerwiec 2011
§ 8.
„1. Obiekt albo teren, w którym ma być zorganizowany
wypoczynek, musi spełniać wymogi dotyczące
bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej, warunków
higieniczno-sanitarnych oraz ochrony środowiska
określonych przepisami o ochronie przeciwpożarowej,
Państwowej Inspekcji Sanitarnej i ochronie środowiska,
a w przypadku organizacji wypoczynku z udziałem
dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - obiekt musi być
ponadto dostosowany do potrzeb wynikających
z rodzaju i stopnia niepełnosprawności uczestników
wypoczynku.”
Wypoczynek dzieci i młodzieży – czerwiec 2011
§12 a
„Organizatorzy wypoczynku są obowiązani
przechowywać kopie dokumentów poświadczających
kwalifikacje pracowników pedagogicznych
i kierownika wypoczynku”
Okres przechowywania dokumentacji związanej
z wypoczynkiem wynika z Jednolitego Rzeczowego
Wykazu Akt – 5 lat
Wypoczynek dzieci i młodzieży – czerwiec 2011
Organizator wypoczynku
jest odpowiedzialny
za prawidłowe wypełnienie
formularza zgłoszeniowego.
Wypoczynek dzieci i młodzieży – czerwiec 2011
Najczęstsze błędy przy wypełnianiu
formularza:
• brak informacji o opiece medycznej (część
C),
• brak nr PESEL, KRS, REGONU, wpisu do
ewidencji działalności gospodarczej,
• lakoniczne informacje o kadrze
pedagogicznej, najczęściej nr zaświadczenia,
• źle zeskanowane opinie straży pożarnej tylko
pierwsze strony (protokół należy zeskanować
do jednego pliku w formacie PDF lub JPG
max. wielkość 2 MB).
Wypoczynek dzieci i młodzieży – czerwiec 2011
W związku ze zgłoszonymi przez organizatorów uwagami,
uruchomiony został nowy sposób wprowadzania danych
przez organizatorów wypoczynku, którzy w pierwszej
kolejności winni dokonać rejestracji organizatora posługując
się wybranym przez siebie adresem e-mail, loginem
i hasłem.
Rejestracja ułatwia zgłaszanie poszczególnych wypoczynków
i ich turnusów bez konieczności każdorazowego podawania
danych na temat organizatora, które zostaną uzupełnione
automatycznie po zalogowaniu.
Dzięki wprowadzeniu loginu jest możliwość edycji
danych przed elektronicznym wysłaniem formularza,
co w praktyce oznacza możliwość zapisania jego części
i dokończenia zgłoszenia w innym terminie.
Wypoczynek dzieci i młodzieży – czerwiec 2011
Przed wypełnieniem formularza należy przygotować
wymagane załączniki w wersji elektronicznej
tj. w pliku w formacie PDF lub JPG .
Zasygnalizowane zmiany w formularzu będą nanoszone na
wydruku przez kuratorium oświaty przyjmujące zgłoszenie.
Podczas wypełniania należy zwrócić uwagę na informacje
i porady pojawiające się w sytuacji, gdy wybierzemy pole
oznaczone znakiem zapytania. Informacje te mają za
zadanie ułatwić poprawne wypełnianie formularza.
Wypoczynek dzieci i młodzieży – czerwiec 2011
Organizator ma również stały dostęp do zgłoszeń:
a) aktualnie przygotowywanych,
b) już wysłanych, ale jeszcze niezaakceptowanych przez
właściwe kuratorium,
c) już zaakceptowanych przez właściwe kuratorium. Ułatwia to
organizację pracy organizatora.
Organizatorzy wypoczynku zarejestrowani w trakcie
sezonu jesień - zima 2010 są nadal aktywni i nie ma
potrzeby ich ponownej rejestracji.
ORGANIZATORZY
winni zwrócić szczególną uwagę na wybranie
właściwego powiatu organizatora wypoczynku.
Wypoczynek dzieci i młodzieży – czerwiec 2011
z
listy
Formularz znajdujący się w załączniku nr
1 jest właściwy dla tzw. dużych form
wypoczynku, czyli tych, które odbywają się
w kraju, trwają powyżej 5 dni lub są
organizowane dla więcej niż 25 uczestników.
Wypoczynek dzieci i młodzieży – czerwiec 2011
Formularz znajdujący się w załączniku
nr 2 jest właściwy dla tzw. małych form
wypoczynku:
czyli wypoczynku trwającego do 5 dni i dla
nie więcej niż 25 uczestników (warunek
łączny),
dla wypoczynku odbywającego się za granicą
(bez względu na czas jego trwania i liczbę
uczestników).
Wypoczynek dzieci i młodzieży – czerwiec 2011
Ze względu na potrzebę ujednolicenia zasad
zgłaszania półkolonii i innych form
wypoczynku w miejscu zamieszkania na
poziomie całego kraju, organizatorzy powinni
zgłaszać te formy za pośrednictwem
uproszczonego formularza nr 2.
Wypoczynek dzieci i młodzieży – czerwiec 2011
Wypełniony formularz zostanie
zapisany w formacie PDF.
automatycznie
Należy go wydrukować, opieczętować i podpisać,
dodać załączniki w wersji papierowej i dostarczyć do
Kuratorium Oświaty w Kielcach, nie później niż 21
dni przed rozpoczęciem wypoczynku.
Wypoczynek dzieci i młodzieży – czerwiec 2011
Jakie formy wypoczynku podlegają zgłoszeniu?
*
*
*
*
*
kolonie, obozy
obozy sportowe organizowane przez wszelkie Kluby Sportowe, jak
również szkolenia kadry wojewódzkiej z udziałem nieletnich są
wypoczynkiem i podlegają zgłoszeniu – zwolnione są wyłącznie wyjazdy
wakacyjne będące częścią programu szkoleniowego dla uczniów szkół
sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego),
każdy wyjazd z uczniami w okresie wakacji lub ferii, nawet
jednodniowy, nie ma wycieczek w okresie wakacyjnym wszystkie
wyjazdy traktowane są jako wypoczynek,
wypoczynek w miejscu zamieszkania (mały formularz),
łączenie wypoczynku krajowego z wycieczką za granicę – nie trzeba
zgłaszać osobnego wyjazdu – trzeba koniecznie podać informację o
pobycie zagranicznym w programie i odpowiednio zaznaczyć
Wypoczynek dzieci i młodzieży – czerwiec 2011
§ 16.
1. W razie stwierdzenia prowadzenia wypoczynku niezgodnie
z obowiązującymi przepisami, a w szczególności stwierdzenia
warunków zagrażających zdrowiu lub bezpieczeństwu
uczestników wypoczynku, organ sprawujący nadzór nad
wypoczynkiem może zawiesić prowadzenie wypoczynku
przez organizatora wypoczynku lub – w przypadku
otrzymania wniosku odpowiedniego organu – zdecydować o
zakończeniu prowadzenia wypoczynku przez organizatora
wypoczynku. W tym przypadku organizator wypoczynku jest
obowiązany przenieść uczestników do innego obiektu,
spełniającego warunki wymagane odrębnymi przepisami, lub
zapewnić uczestnikom niezwłoczny powrót do miejsca
zamieszkania.
Wypoczynek dzieci i młodzieży – czerwiec 2011
§ 16.
2. Organ sprawujący nadzór nad wypoczynkiem
zawiadamia o zawieszeniu lub zakończeniu
prowadzenia wypoczynku przez organizatora
wypoczynku kuratora oświaty właściwego ze
względu na miejsce siedziby lub zamieszkania
organizatora wypoczynku.
Wypoczynek dzieci i młodzieży – czerwiec 2011
Zgodnie z Wyrokiem Naczelnego Sądu
Administracyjnego z dnia 16 marca
2011 r. niezgłoszony wypoczynek jest
złamaniem prawa i Kurator Oświaty,
właściwy ze względu na miejsce
trwającego wypoczynku może
interweniować i spowodować jego
likwidację.
Wypoczynek dzieci i młodzieży – czerwiec 2011
Odpowiedzialność kierownika
Wypoczynek dzieci i młodzieży – czerwiec 2011
§11 ust. 4 pkt 5:
„zapewnienie uczestnikom wypoczynku właściwej
opieki i warunków bezpieczeństwa od momentu
przejęcia ich od rodziców (prawnych opiekunów) do
czasu ponownego przekazania rodzicom (prawnym
opiekunom)”
§11 ust. 4 pkt 6:
„zapewnienie odpowiednich warunków zdrowotnych
i higieniczno – sanitarnych w miejscu wypoczynku
zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie
stanu sanitarnego pomieszczeń i otoczenia”
Wypoczynek dzieci i młodzieży – czerwiec 2011
Kto może pełnić funkcję
kierownika wypoczynku?
Wypoczynek dzieci i młodzieży – czerwiec 2011
§ 11.
Wypoczynkiem kieruje:
- nauczyciel,
- czynny instruktor harcerski w stopniu co najmniej
podharcmistrza
- lub inna osoba, posiadająca co najmniej trzyletni staż
pracy opiekuńczo-wychowawczej lub dydaktycznowychowawczej (przez pracę opiekuńczo – wychowawczą
lub dydaktyczno – wychowawczą należy rozumieć
prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą w różnych
placówkach oświatowo – wychowawczych przez okres
trzech lat a nie przez 3 sezony letnie w czasie trwania
wypoczynku),
Po ukończeniu kursu instruktażowego dla kierowników
wypoczynku.
Wypoczynek dzieci i młodzieży – czerwiec 2011
Obowiązek posiadania zaświadczenia
o ukończonym kursie nie dotyczy osób
zajmujących aktualnie stanowiska
kierownicze w szkołach lub placówkach
oświatowo – wychowawczych.
Zaświadczenie o ukończeniu kursu
kierownika wycieczek szkolnych nie
upoważnia do pełnienia funkcji kierownika
wypoczynku.
Wypoczynek dzieci i młodzieży – czerwiec 2011
Łączenie funkcji kierownika
i wychowawcy wypoczynku jest
niemożliwe, ponieważ mają oni różny
zakres obowiązków i bez względu na
liczebność grupy potrzebny jest kierownik
i wychowawca.
Wypoczynek dzieci i młodzieży – czerwiec 2011
ZAKRES OBOWIĄZKÓW KIEROWNIKA WYPOCZYNKU
Czuwanie nad zdrowiem, ryciem i bezpieczeństwem uczestników kolonii.
Zapoznanie wychowawców i innych pracowników placówki
z obowiązującymi zarządzeniami, instrukcjami i wytycznymi władz
oświatowych, oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.
Ustalenie - wspólnie z radą pedagogiczną - instrukcji wewnętrznych, które
w warunkach danej placówki są niezbędne do utrzymania wymaganego
stanu bezpieczeństwa i higieny.
Kierowanie prawidłowym pod względem organizacyjnym i wychowawczym
biegiem życia na kolonii, a w szczególności: układanie planów zajęć,
ustalanie zakresu pracy i obowiązków wychowawców i pozostałego
personelu oraz kontrola ich pracy.
Ustalanie wytycznych dotyczących imprez okolicznościowych, prac
świetlicowych, wycieczek, form nawiązania i utrzymania kontaktu
z ludnością, wgląd w kulturę rycia codziennego, wytyczne i kontrola
w zakresie stosowania środków wychowawczych.
Nadzorowanie działalności personelu placówki w czasie zajęć w zakresie
stosowania zasad higieny i bezpieczeństwa w placówce.
Ustalanie i zatwierdzanie terminarzy i harmonogramów prac, dyżurów,
zastępstw, imprez, przewodniczenie na odprawach personelu kolonijnego,
współpraca z lekarzem, nadzór i kontrola pracy w zakresie higieny.
Wypoczynek dzieci i młodzieży – czerwiec 2011
ZAKRES OBOWIĄZKÓW KIEROWNIKA WYPOCZYNKU
Kontrola stanu obiektu i całego terenu placówki.
Wydawanie dyspozycji w sprawach gospodarczych. dysponowanie środkami
pieniężnymi. określonymi w budżecie. Odpowiedzialność za całokształt
gospodarki finansowej, inwentarz i wyposażenie.
Składanie wszelkich sprawozdań jednostce organizującej kolonię, udzielanie
informacji i wyjaśnień organom przeprowadzającym kontrolę.
Podjęcie niezbędnych kroków w razie nieszczęśliwego wypadku, a przede
wszystkim niezwłoczne zapewnienie poszkodowanemu pomocy i opieki,
powiadomienie o wypadku rodziny poszkodowanego, organizatora placówki
i kuratora oświaty właściwego dla siedziby placówki.
Analizowanie (na posiedzeniu rady pedagogicznej placówki i przy
współudziale komisji) wypadków uczestników lub pracowników, w celu
ustalenia przyczyn i stosowania skutecznych sposobów zapobiegania
podobnym wypadkom w przyszłości.
Należy pamiętać o tym. że na koloniach, obozach obowiązuje
zasada jednoosobowego kierownictwa i odpowiedzialności za
podjęte decyzje. Wskazane jest jednak, aby trudne decyzje
wychowawcze omawiane były na forum rady pedagogicznej.
Wypoczynek dzieci i młodzieży – czerwiec 2011
ZAKRES CZYNNOŚCI I OBOWIĄZKÓW WYCHOWAWCY
Zakres czynności:
Wychowawca sprawuje opiekę nad grupą dzieci od momentu
przejęcia ich od opiekunów do czasu ponownego przekazania
rodzicom oraz odpowiada za ich bezpieczeństwo, wygląd,
higienę, zdrowie i wychowanie.
Jest bezpośrednim opiekunem i organizatorem czasu
powierzonych mu dzieci, zastępuje im rodziców.
Wychowawca powinien zapoznać się z listą przydzielonych do
grupy dzieci przed wyjazdem na placówkę kolonijną.
Współpracuje ściśle z lekarzem i higienistką, przeprowadza
codzienne obserwacje stanu zdrowia i samopoczucia dzieci.
Organizuje i prowadzi zajęcia w swojej grupie.
Wychowawca prowadzi dziennik zajęć swojej grupy.
Wypoczynek dzieci i młodzieży – czerwiec 2011
Odpowiedzialność
wychowawcy
Wypoczynek dzieci i młodzieży – czerwiec 2011
§12 ust. 4 pkt 5:
„sprawowanie opieki nad uczestnikami grupy
w zakresie higieny, zdrowia, wyżywienia oraz
innych czynności opiekuńczych”
Wypoczynek dzieci i młodzieży – czerwiec 2011
Kto może być wychowawcą?
Wypoczynek dzieci i młodzieży – czerwiec 2011
§ 12.
1. Wychowawcami w różnych formach wypoczynku mogą być:
1) nauczyciele;
2) studenci szkół wyższych kierunków i specjalności, których
program obejmuje przygotowanie pedagogiczne, po odbyciu
odpowiedniego przeszkolenia;
3) słuchacze kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów
językowych, po odbyciu odpowiedniego przeszkolenia;
4) osoby posiadające zaświadczenia o ukończeniu kursu dla
wychowawców kolonijnych, obejmującego program określony
w załączniku nr 5 do rozporządzenia;
5) instruktorzy harcerscy w stopniu co najmniej przewodnika;
6) przodownicy turystyki kwalifikowanej oraz instruktorzy Polskiego
Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego;
7) trenerzy i instruktorzy sportowi.
Wypoczynek dzieci i młodzieży – czerwiec 2011
§ 12
2. Osoby wymienione w ust. 1 powinny spełniać
następujące warunki:
1) mieć ukończone 18 lat życia;
2) posiadać co najmniej średnie wykształcenie.
„Nauczyciel” pojęcie użyte w § 12 rozporządzenia,
należy rozumieć szeroko, tj. jako osobę posiadającą
wymagane kwalifikacje do zatrudnienia na stanowisku
nauczyciela, a więc zarówno emerytowanego
nauczyciela, jak i absolwenta szkoły wyższej, który
uzyskał kwalifikacje do zatrudnienia na stanowisku
nauczyciela.
Wypoczynek dzieci i młodzieży – czerwiec 2011
Kurator oświaty wyznacza wizytatorów, którzy
w okresie trwania ferii zimowych i letnich mają prawo
do kontroli przestrzegania warunków pobytu i stanu
bezpieczeństwa uczestników wszystkich form
wypoczynku dzieci i młodzieży.
Dokumentami, które uprawniają do podejmowania
tych działań są: ważna legitymacja służbowa
pracownika kuratorium oświaty albo pisemne
upoważnienie wystawione przez kuratora oświaty.
Wypoczynek dzieci i młodzieży – czerwiec 2011
Przed wyjazdem dziecka na letni wypoczynek należy dokładnie:
- sprawdzić, kto jest jego organizatorem (jaka organizacja czy instytucja) i
czy posiada zaświadczenie o zgłoszeniu wypoczynku do kuratorium
oświaty,
- dowiedzieć się, gdzie odbywa się wypoczynek (dokładny adres),
- poznać czas jego trwania,
- sprawdzić, termin wyjazdu i powrotu oraz miejsce i czas odbioru dziecka.
- dowiedzieć się, w jaki sposób organizator zapewnia opiekę medyczną,
- zapytać, czy opiekunowie posiadają odpowiednie kwalifikacje i
doświadczenie,
- sprawdzić, czy na czas przejazdu zapewniona jest właściwa opieka nad
dziećmi:
- zakaz przewożenia po troje dzieci na siedzeniu podwójnym,
- zakaz przewożenia dzieci poniżej 12 lat na przednich siedzeniach.
Wypoczynek dzieci i młodzieży – czerwiec 2011
Przed wyjazdem dzieci na wypoczynek opiekunowie/rodzice
powinni przy wyborze organizatora wypoczynku zwrócić także
uwagę na to, czy:
- firma przewozowa:
- posiada zezwolenie na wykonywanie krajowego przewozu osób,
- posiada tabor zastępczy na wypadek awarii,
- pojazd wyznaczony do przewozu ma aktualne badania techniczne,
- autobus ma na wyposażeniu 2 gaśnice, umieszczone w miejscu łatwo
dostępnym, apteczkę, trójkąt odblaskowy,
- przewóz wykonuje własnym taborem czy zatrudnia podwykonawcę, który
musi spełniać warunki wymagane od firmy, z którą zawarta jest umowa o
przewóz.
Organizator wyjazdu lub opiekunowie dzieci na kilka dni przed
planowanym wyjazdem powinni zawiadomić najbliższą jednostkę policji o
terminie i czasie wyjazdu autokaru. Policjanci sprawdzą dokumenty
autobusu i kierowcy oraz zbadają stan trzeźwości kierującego.
Wypoczynek dzieci i młodzieży – czerwiec 2011
Dziękuję za uwagę
Małgorzata Drogosz
wizytator Kuratorium Oświaty w Kielcach, koordynator
wypoczynku dzieci i młodzieży na terenie woj. świętokrzyskiego
tel. 41 324 16 48, 519 467 174
e-mail: [email protected]
Wypoczynek dzieci i młodzieży – czerwiec 2011

similar documents