prezentacja powerpoint - POKL w Rządowym Centrum Legislacji

Report
Umowy międzynarodowe - podstawowe
procedury rządowe w Polsce
(zawieranie, związanie, ogłaszanie,
wypowiedzenie i zmiana umów
międzynarodowych)
Katarzyna Glabisz
Departament Prawa Gospodarczego
Rządowe Centrum Legislacji
22 kwietnia 2013 r.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
1
Źródła prawa
1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
2. Ustawa z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych (Dz.U. Nr 39, poz.
443, z późn. zm),
3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2000 r. w sprawie wykonania
niektórych przepisów ustawy o umowach międzynarodowych (Dz.U. Nr 79, poz. 891),
4. Ustawa z dnia 7 października 1997 r. o języku polskim – art. 6 (Dz.U. z 2011 r. Nr 43,
poz. 224),
5. Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz.U. Nr 57, poz. 507)
5. Konwencja Wiedeńska o Prawie Traktatów, sporządzona w Wiedniu dnia 23 maja
1969 r. (Dz.U. z 1990 r. Nr 74, poz. 439)
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
2
Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r.
Art. 9 - Rzeczpospolita Polska przestrzega wiążącego ją prawa międzynarodowego.
Art. 87 ust. 1 – ratyfikowana umowa międzynarodowa w zamkniętym katalogu źródeł
prawa powszechnie obowiązującego
Art. 88 ust. 3 – wymóg ogłoszenia umowy międzynarodowej ratyfikowanej za uprzednią
zgodą wyrażoną w ustawie (tzw. „duża” ratyfikacja) w trybie wymaganym dla ustaw.
Zasady ogłaszania innych umów międzynarodowych – materia ustawowa
art.
89
ust.
1
–
przesłanki
ratyfikacji
umowy
międzynarodowej
za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie – 5 okoliczności przesądzających o wyborze
trybu dużej ratyfikacji w przypadku gdy umowa dotyczy:
1) pokoju, sojuszy, układów politycznych lub wojskowych,
2) wolności, praw lub obowiązków obywatelskich określonych w Konstytucji,
3) członkostwa RP w organizacji międzynarodowej,
4) znacznego obciążenia państwa pod względem finansowym,
5) spraw uregulowanych w ustawie lub w których Konstytucja wymaga ustawy.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
3
Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r.
Art. 89 ust. 2 - obowiązek Prezesa Rady Ministrów w kwestii zawiadomienia Sejmu
o zamiarze przedłożenia Prezydentowi do ratyfikacji umowy międzynarodowej, której
ratyfikacja nie wymaga zgody parlamentu wyrażonej w ustawie (tzw. „mała” ratyfikacja)
Art. 90 - możliwość przekazania organizacji międzynarodowej lub organowi
międzynarodowemu kompetencji organów władzy państwowej w niektórych sprawach
uwarunkowana szczególnym trybem uchwalenia zgody na ratyfikację umowy
międzynarodowej:
- ustawa
uchwalana
przez
Sejm
i
Senat
większością
2/3
głosów
w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów i senatorów, albo
- wyrażenie zgody przez uchwalenie w referendum ogólnokrajowym
Uchwała Sejmu w kwestii wyboru trybu wyrażenia zgody – bezwzględna większość
głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
4
Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r.
Art. 91 ust. 1 - ratyfikowana umowa międzynarodowa po jej ogłoszeniu w Dzienniku
ustaw RP inkorporowana w ten sposób do krajowego porządku prawnego i bezpośrednio
stosowana, chyba że jej stosowanie zależy od wydania ustawy
ust. 2 - pierwszeństwo umowy międzynarodowej ratyfikowanej za uprzednią zgodą
wyrażoną w ustawie w przypadku kolizji z ustawą
ust. 3 - jeżeli wynika to z ratyfikowanej przez RP umowy konstytuującej organizację
międzynarodową, prawo przez nią stanowione jest stosowane bezpośrednio i ma
pierwszeństwo w przypadku kolizji z ustawami.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
5
Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r.
Art. 133 ust. 1 - Prezydent RP jako reprezentant państwa w stosunkach zewnętrznych
ratyfikuje i wypowiada umowy międzynarodowe
ust. 2 - prawo wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego o ocenę zgodności umowy
z Konstytucją przed dokonaniem ratyfikacji
ust. 3 - współdziałanie Prezydenta RP w zakresie polityki zagranicznej z Prezesem Rady
Ministrów i właściwym ministrem
Art. 144 – ratyfikacja jako akt urzędowy Prezydenta RP wymaga dla swej ważności
podpisu Prezesa Rady Ministrów, akt zarządzenia ogłoszenia umowy międzynarodowej
w Dzienniku Ustaw – bez wymogu kontrasygnaty
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
6
Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r.
Art. 146 ust. 1 - Rada Ministrów prowadzi politykę wewnętrzną i zagraniczną RP.
ust. 4 pkt 9 i 10 - w zakresie i na zasadach określonych w Konstytucji RP:
• sprawuje ogólne kierownictwo w dziedzinie stosunków z innymi państwami
i organizacjami międzynarodowymi,
• zawiera umowy międzynarodowe wymagające ratyfikacji oraz zatwierdza
i wypowiada inne umowy międzynarodowe.
Art. 188 - Trybunał Konstytucyjny orzeka o zgodności:
• umów międzynarodowych z Konstytucją,
• ustaw z umowami ratyfikowanymi za zgodą wyrażoną w ustawie
• przepisów prawa wydawanych przez centralne organy państwowe z ratyfikowanymi
umowami międzynarodowymi.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
7
Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r.
Art. 241 ust. 1 - umowy międzynarodowe ratyfikowane przed wejściem w życie
Konstytucji na podstawie obowiązujących w czasie ich ratyfikacji przepisów
konstytucyjnych i ogłoszone w Dzienniku Ustaw uznaje się za umowy ratyfikowane za
uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie i stosuje się do nich przepisy art. 91 Konstytucji,
jeżeli z treści umowy międzynarodowej wynika, że dotyczą spraw wymienionych w art. 89
ust. 1 Konstytucji.
ust. 2 – Rada Ministrów zobowiązana, w ciągu 2 lat od wejścia w życie Konstytucji,
do przedstawienia Sejmowi wykazu umów międzynarodowych zawierających
postanowienia niezgodne z Konstytucją.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
8
Ustawa z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych
Art. 2 pkt 1 - umowa międzynarodowa - porozumienie między Rzecząpospolitą Polską
a innym podmiotem lub podmiotami prawa międzynarodowego, regulowane przez
prawo międzynarodowe, niezależnie od tego czy jest ujęte w jednym dokumencie czy
w większej liczbie dokumentów, bez względu na jego nazwę oraz bez względu na to, czy
jest zawierane w imieniu państwa, rządu czy ministra kierującego działem administracji
rządowej właściwego do spraw, których dotyczy umowa międzynarodowa ustawy.
Pod względem podmiotowym szersze rozumienie pojęcia traktat niż w Konwencji
Wiedeńskiej o Prawie Traktatów, sporządzonej w Wiedniu dnia 23 maja 1969 r., ustawa
odnosi się również do umów zawieranych z innymi niż państwa podmiotami prawa
międzynarodowego.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
9
Ustawa z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych
Kryteria przesądzające o stosowaniu ustawy do określonej umowy:
1) podmiotowe – stronami umowy są wyłącznie podmioty prawa międzynarodowego (tj.
państwa, organizacje międzynarodowe lub inne podmioty traktowane jak podmioty
tego prawa),
2) regulacyjne – właściwym prawem regulującym prawa i obowiązki określone umową
jest prawo międzynarodowe, a nie prawo krajowe lub jakiekolwiek inne normy
niebędące prawem międzynarodowym.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
10
M.P.2010.36.508
OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 31 marca 2010 r.
w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową o współpracy między Rządem
Rzeczypospolitej Polskiej a Suwerennym Wojskowym Zakonem Szpitalników św. Jana
Jerozolimskiego zwanym Rodyjskim i Maltańskim, podpisaną w Warszawie dnia 14 maja 2007 r.
(M.P. z dnia 13 maja 2010 r.)
Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie art. 6 ust. 3 w związku z art. 13 ust. 1 ustawy
z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych (Dz. U. Nr 39, poz. 443 oraz z 2002 r. Nr 216,
poz. 1824) Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej udzieliła w dniu 11 maja 2007 r. zgody na związanie
Rzeczypospolitej Polskiej Umową o współpracy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Suwerennym
Wojskowym Zakonem Szpitalników św. Jana Jerozolimskiego zwanym Rodyjskim i Maltańskim, poprzez
podpisanie. Umowa została podpisana w Warszawie dnia 14 maja 2007 r.
Zgodnie z artykułem 8 umowy weszła ona w życie z dniem podpisania.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
11
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
12
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
13
Ustawa z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych
Wyłączenie przedmiotowe – ustawy nie stosuje się do umów poręczenia i gwarancji
zawieranych między RP a innym podmiotem lub podmiotami prawa międzynarodowego
(art. 4a).
Podstawa prawna działań związanych z zawarciem ww. umów - ustawa z dnia 8 maja
1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre
osoby prawne, które stanowią (w tym uchwał podejmowanych przez Radę Ministrów).
W niektórych przypadkach w odniesieniu do specyficznych umów gwarancji zastosowanie
znajduje ustawa o umowach międzynarodowych.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
14
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
15
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
16
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
17
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
18
Ustawa z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych
Ustanawia szczególną procedurę legislacyjną, która znajduje zastosowanie do
poszczególnych czynności składających się na proces zawierania umowy
międzynarodowej (tj. rozpoczęcia i prowadzenia negocjacji, przyjęcia tekstu umowy,
wyrażenia zgody na podpisanie jeżeli jego skutkiem nie jest związanie RP umową - art. 2
pkt 2 ustawy).
Wyjaśnia pojęcie związania umową międzynarodową - obejmuje wszelkie czynności
przewidziane w prawie międzynarodowym, a w szczególności w Konwencji wiedeńskiej
o prawie traktatów, w wyniku których RP staje się stroną tej umowy – art. 2 pkt 3 ustawy.
Procedury krajowe zawierania i związania RP umową międzynarodową służą zapewnieniu
zgodności czynności podejmowanych na płaszczyźnie międzynarodowej z prawem
wewnętrznym.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
19
minister właściwy do spraw zagranicznych
główny podmiot odpowiedzialny za dokonywanie czynności w stosunkach
międzynarodowych dotyczących zawierania umów międzynarodowych, związania RP
umową, obowiązywania i wypowiadania tych umów
w procedurze krajowej koordynuje wykonywanie czynności służących związaniu RP
umową międzynarodową:
• uzgodnieniu z nim podlegają projekty dokumentów opracowywanych w związku
z zawarciem umowy,
• udziela pełnomocnictw do prowadzenia negocjacji oraz przyjęcia tekstu umowy
międzynarodowej
• za jego pośrednictwem składane są Radzie Ministrów wnioski o ratyfikację,
zatwierdzenie, wypowiedzenie i zmianę zakresu obowiązywania umowy
międzynarodowej
• przedkłada Prezydentowi RP umowę międzynarodową do ratyfikacji
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
20
minister właściwy do spraw zagranicznych
•
•
•
•
inicjuje procedurę ogłoszenia umowy międzynarodowej w Dzienniku Ustaw
prostuje błędy w umowie międzynarodowej i oświadczeniach rządowych ogłoszonych
w Dzienniku Ustaw
gromadzi, rejestruje i przechowuje oraz udostępnia teksty umów międzynarodowych
(internetowa baza traktatowa)
udostępnia informacje dotyczące umów międzynarodowych i o stanie stosunków
traktatowych RP
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
21
minister kierujący działem administracji rządowej
•
•
•
•
•
opracowuje dokumenty z wiązane z zawarciem umowy międzynarodowej i uzgadnia
je z innymi podmiotami
składa wnioski inicjujące poszczególne etapy postępowania z umową (rozpoczęcie
negocjacji, podpisanie, związanie, złożenie sprzeciwu, wypowiedzenie, zmiana
zakresu obowiązywania)
prowadzi negocjacje
jest odpowiedzialny za wykonywanie praw i obowiązków wynikających z umowy
kieruje wnioski o ogłoszenie zatwierdzonej umowy w Monitorze Polskim
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
22
Prezes Rady Ministrów
•
•
•
•
•
•
udziela zgody na rozpoczęcie negocjacji umowy międzynarodowej
zatwierdza instrukcje negocjacyjne (wyznacza organ właściwy do prowadzenia
negocjacji, określa zakres jego upoważnienia)
udziela pełnomocnictw do podpisania umowy
zawiadamia Sejm o zamiarze przedłożenia umowy do ratyfikacji bez uprzedniej zgody
wyrażonej w ustawie,
zarządza ogłoszenie zatwierdzonej umowy w dzienniku urzędowym
podejmuje decyzje w przedmiocie odstąpienia od obowiązku ogłoszenia
zatwierdzonej umowy
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
23
Rada Ministrów
w ramach kompetencji zawierania umów międzynarodowych oraz zatwierdzania
i wypowiadania niektórych umów:
•
•
•
•
udziela zgody na podpisanie umowy oraz związanie RP umową w trybie prostym,
podejmuje decyzje o przedłożeniu umowy do ratyfikacji albo o jej zatwierdzeniu
wypowiada zatwierdzoną umowę międzynarodową i podejmuje decyzje o zmianie
zakresu obowiązywania takiej umowy
zapewnia wykonanie ustawy o umowach międzynarodowych
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
24
Prezes RCL
(RCL)
ogólne zadania wynikające z ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów:
• zapewnia koordynację działalności legislacyjnej Rządu, Prezesa Rady Ministrów
i innych organów administracji rządowej,
• zapewnia obsługę prawną Rady Ministrów, w tym wykonuje zadania określone
w odrębnych przepisach lub wskazane przez Prezesa Rady Ministrów
•
rola w procedurze zawierania umowy międzynarodowej formalnie regulowana
jedynie na poziomie rozporządzenia RM (§ 3 ust. 1) i wyłącznie w odniesieniu do
początkowego etapu tej procedury
•
praktyka uczestnictwa Prezesa RCL we wszystkich stadiach procedury rządowej
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
25
ustawa z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych
Konstytucyjnie uwarunkowany dychotomiczny tryb wyrażania zgody na związanie RP umową
międzynarodową – ratyfikacja umowy przez Prezydenta RP (za zgodą albo bez zgody
wyrażonej w ustawie) i zatwierdzenie umowy przez Radę Ministrów.
Ratyfikacja – akt urzędowy głowy państwa bezwzględnie konieczny w przypadku umów, o
których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90 Konstytucji RP, w pozostałych przypadkach – jeżeli
umowa przewiduje wymóg ratyfikacji lub ją dopuszcza, a szczególne okoliczności ją uzasadniają
(art. 12 ust. 2 ustawy).
Za wyborem trybu związania w drodze ratyfikacji często przemawia potrzeba bezpośredniego
stosowania umowy międzynarodowej.
Ustawowy wymóg ratyfikacji aktów prawa Unii Europejskiej (UE) wymienionych w art. 12 ust.
2a ustawy oraz w przypadku decyzji o wystąpieniu z UE - art. 22a ustawy (duża ratyfikacja) .
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
26
ustawa o umowach międzynarodowych
Zatwierdzenie – podlegają mu umowy międzynarodowe niewymagające ratyfikacji,
wyłączna konstytucyjną kompetencja Rady Ministrów, która podejmuje decyzję
w przedmiocie związania RP umową.
Zatwierdzenie może nastąpić (i co do zasady powinno) z zastosowaniem procedury
uproszczonej (tzw. tryb prosty) – o ile sama umowa nie przewiduje trybu złożonego
(przede wszystkim ratyfikacji) oraz brak innych szczególnych okoliczności.
Udzielenie zgody na związanie się umową w trybie prostym - na etapie podpisywania
umowy albo zawarcia w jej inny równoważny sposób (np. w drodze wymiany not lub
listów). Często określane jako „zatwierdzenie uprzednie”.
Art. 13 ust. 2 ustawy - rożne okoliczności, w których może znaleźć zastosowanie
zatwierdzenie w trybie prostym, bezwzględnie wykluczone w sytuacji spełnienia
przesłanek określonych w art. 89 ust. 1 lub art. 90 Konstytucji RP.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
27
ustawa o umowach międzynarodowych
Zatwierdzenie w trybie prostym wymaga odpowiedniej modyfikacji stosowanych
w procedurze związania umową dokumentów:
•
wniosek „o wyrażenie zgody na związanie umową międzynarodową przez
podpisanie albo wymianę not, listów” – zmiana formuły redakcyjnej względem wzoru
właściwego dla wniosku dotyczącego zgody na podpisanie umowy
•
podstawa prawna uchwały Rady Ministrów - art. 6 ust. 3 (albo art. 6 ust. 3 i 4)
w związku z art. 13 ust. 1 ustawy
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
28
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
29
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
30
ustawa z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych
Zatwierdzenie w trybie złożonym - czynność następcza względem podpisania umowy
międzynarodowej (ewentualnie zawarcia jej w inny sposób), na które Rada Ministrów
wyraziła uprzednio zgodę (tzw. zatwierdzenie „następne” lub „następcze”).
Akt podejmowany przez Radę Ministrów w przedmiocie zatwierdzenia umowy
międzynarodowej (w trybie prostym i złożonym) kończy formalnie procedurę krajową
związania RP umową międzynarodową.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
31
ogólny schemat procedury związania RP umową międzynarodową
tryb prosty
tryby złożone
związanie przez podpisanie
umowy albo w innej formie
ratyfikacja
duża ratyfikacja
zatwierdzenie przez Radę Ministrów
zatwierdzenie „następcze”
mała ratyfikacja
za zgodą wyrażoną w ustawie
(uchwaloną zwykłą większością głosów albo
większością kwalifikowaną, o której mowa
w art. 90 ust. 2 Konstytucji RP,) albo za
zgodą wyrażoną w drodze referendum
ogólnonarodowego
nie jest wymagana zgoda parlamentu
(Sejm wyraża opinię co do zasadności
wyboru trybu ratyfikacji)
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
32
opracowanie projektu umowy
chyba, że podstawą negocjacji będzie obcy
projekt umowy
instrukcja negocjacyjna
wytyczne:
•
•
•
•
o charakterze wiążącym
o charakterze zaleceń
co do rangi umowy
i trybu związania nią
uzgodnienie projektu umowy
(wraz z uzasadnieniem i instrukcją
negocjacyjną)
z ministrem właściwym do spraw
zagranicznych, innymi zainteresowanymi
ministrami i Prezesem RCL
co najmniej 14 dni
(skrócenie tylko w wyjątkowych przypadkach
i wymaga szczegółowego uzasadnienia)
uzasadnienie
wyjaśnienie i wskazanie:
• potrzeby i celu związania RP umową,
• różnic między dotychczasowym
i projektowanym stanem prawnym
• przewidywanych skutków społecznych,
gospodarczych, finansowych, politycznych
i prawnych, związanych z wejściem
w życie umowy,
• określenie źródeł finansowania
taki sam tryb uzgadniania stanowiska wobec obcego
projektu umowy
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
33
wniosek o udzielenie zgody na rozpoczęcie negocjacji
art. 5 ustawy
•
•
•
•
składany po uzgodnieniu projektu umowy i pozostałych dokumentów, sporządzany według
określonego wzoru (załącznik nr 1 do rozporządzenia RM)
wskazuje organ proponowany do prowadzenia negocjacji oraz organy i instytucje uczestniczące
w negocjacjach
wymienia ministrów (podmioty), z którymi projekt uzgodniono i omawia istotne uwagi zgłoszone do
projektu, których nie uwzględniono
załączniki stanowią projekt umowy, podpisana instrukcja negocjacyjna i uzasadnienie
Prezes
Rady
Ministrów
udzielenie zgody na rozpoczęcie negocjacji
przez adnotację „zgoda” na wniosku
i zatwierdzenie instrukcji negocjacyjnej
powiadomienie właściwego organu przez
KPRM
negocjacje
Odstąpienie od wytycznych
o charakterze wiążącym – konieczna zgoda
Prezesa RM w trybie właściwym dla
uzgodnienia pierwotnego brzmienia instrukcji
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
34
wniosek o udzielenie
zgody na podpisanie umowy
•
•
uchwała Rady
Ministrów
przygotowywany przez organ
właściwy do prowadzenia negocjacji
po ich zakończeniu według
określonego wzoru
załącznik nr 2 do rozporządzenia RM
•
udzielenie zgody
projekt wniosku podlega
uzgodnieniu
z ministrem właściwym do spraw
zagranicznych oraz innymi
właściwymi ministrami (uzgodnienia
obejmują również Prezesa RCL)
do projektu wniosku dołącza się
dokumenty wymagane jako
załączniki do ostatecznego wniosku:
art. 6 ust. 3 ustawy
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
projekt uchwały RM
polski tekst umowy albo tekst jej tłumaczenia na język polski,
uwierzytelniony klauzulą
„za zgodność tłumaczenia z oryginałem”
tekst umowy przynajmniej w jednym z języków obcych ,
w których ją sporządzono
tekst zastrzeżeń, deklaracji lub sprzeciwów, które zamierza
złożyć strona polska
(w języku polskim i przynajmniej w jednym języku obcym)
tekst zastrzeżeń, deklaracji lub sprzeciwów innej
umawiającej się strony przynajmniej
w jednym języku obcym oraz uwierzytelniony tekst ich
tłumaczenia na język polski
uzasadnienie
opinia o zgodności umowy międzynarodowej z prawem UE
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
35
uzasadnienie do wniosku o udzielenie zgody na podpisanie umowy
wymóg uzupełnienia o wyjaśnienie wyboru trybu związania RP umową i określenie:
1) podmiotów prawa krajowego, których dotyczy umowa (w tym zakres, w jakim
dotyczy osób fizycznych i prawnych)
2) sposobu, w jaki umowa dotyczy spraw regulowanych w prawie wewnętrznym
3) środków prawnych, jakie powinny zostać przyjęte w celu wykonania umowy
międzynarodowej.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
36
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
37
zastrzeżenia i sprzeciwy
zastrzeżenie - jednostronne oświadczenie strony składane przy wyrażaniu zgody na
związanie się umową, mocą którego strona ta zmierza do wykluczenia bądź modyfikacji
niektórych postanowień umowy względem siebie (element zgody na podpisanie
umowy – jeżeli tryb złożony zawierania umowy)
sprzeciw - reakcja na zastrzeżenie, umowa wchodzi w życie między stroną, która złożyła
zastrzeżenie i stroną sprzeciwiającą się w zmienionym kształcie (tj. z wyłączeniem
przepisów objętych zastrzeżeniem);
• może być złożone poza momentem podpisywania, ratyfikacji lub zatwierdzenia
umowy
• oddzielna podstawa do podjęcia uchwały przez Radę Ministrów
w sprawie sprzeciwu wobec zastrzeżenia innej umawiającej się strony złożonego do
umowy wielostronnej
wycofanie zastrzeżenia i sprzeciwu – zachowanie wymogów dotyczących zmiany
zakresu obowiązywania umowy – art. 23 i 25 ustawy.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
38
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
39
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
40
Dz.U.2006.197.1448
OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 30 marca 2006 r.
w sprawie zmiany zakresu obowiązywania poprzez wycofanie zastrzeżenia zgłoszonego przez
Rzeczpospolitą Polską na podstawie art. 30 ust. 1 pkt d Konwencji o wzajemnej pomocy
administracyjnej w sprawach podatkowych, sporządzonej w Strasburgu dnia 25 stycznia 1988 r.
(Dz. U. z dnia 30 października 2006 r.)
Podaje się niniejszym do wiadomości, że dnia 30 stycznia 2006 r. Prezydent Rzeczypospolitej
Polskiej podjął decyzję w sprawie zmiany zakresu obowiązywania poprzez wycofanie zastrzeżenia
zgłoszonego przez Rzeczpospolitą Polską na podstawie art. 30 ust. 1 pkt d Konwencji o wzajemnej
pomocy administracyjnej w sprawach podatkowych, sporządzonej w Strasburgu dnia 25 stycznia 1988 r.
(Dz. U. z 1998 r. Nr 141, poz. 913 i 914).
Dnia 14 lutego 2006 r. został złożony u depozytariusza - Sekretarza Generalnego Rady Europy
dokument zawierający decyzję o wycofaniu zastrzeżenia.
Zgodnie z art. 30 ust. 4 konwencji wycofanie zastrzeżenia weszło w życie dnia 14 lutego 2006 r.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
41
Dz.U.2011.180.1072
OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 29 czerwca 2011 r.
w sprawie mocy obowiązującej sporządzonego w Paryżu dnia 27 maja 2010 r.
Protokołu zmieniającego Konwencję o wzajemnej pomocy administracyjnej w
sprawach podatkowych, sporządzoną w Strasburgu dnia 25 stycznia 1988 r.
(Dz. U. z dnia 31 sierpnia 2011 r.)
Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 2011
r. o ratyfikacji sporządzonego w Paryżu dnia 27 maja 2010 r. Protokołu zmieniającego
Konwencję o wzajemnej pomocy administracyjnej w sprawach podatkowych,
sporządzoną w Strasburgu dnia 25 stycznia 1988 r. 1) (Dz. U. Nr 72, poz. 379), dnia 25
maja 2011 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikował wyżej wymieniony
Protokół.
Zgodnie z art. IX ust. 2 Protokołu wszedł on w życie dnia 1 czerwca 2011 r.
Zgodnie z art. IX ust. 3 Protokołu, w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej wchodzi
on w życie dnia 1 października 2011 r.
Jednocześnie podaje się do wiadomości, że następujące państwa stały się lub staną
stronami powyższego Protokołu w podanych niżej datach:
Królestwo Danii
1 czerwca 2011 r.
Republika Finlandii
1 czerwca 2011 r.
Gruzja
1 czerwca 2011 r.
Królestwo Norwegii
1 czerwca 2011 r.
Republika Słowenii
1 czerwca 2011 r.
Królestwo Szwecji
1 września 2011 r.
______
1)
Tekst Konwencji o wzajemnej pomocy administracyjnej w sprawach podatkowych,
sporządzonej w Strasburgu dnia 25 stycznia 1988 r., został ogłoszony w Dz. U. z
1998 r. Nr 141, poz. 913.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
42
sprzeciwy składane po podpisaniu umowy wielostronnej
wniosek organu właściwego
do prowadzenia negocjacji
§ 6 rozporządzenia RM
załącznik nr 3
uchwała
Rady Ministrów
art. 7 ustawy
• projekt uchwały Rady Ministrów
• tekst proponowanego sprzeciwu strony polskiej,
w języku polskim i w języku obcym
• polski tekst umowy albo uwierzytelniony tekst tłumaczenia
na język polski
• tekst umowy w języku obcym, w którym ją sporządzono
• tekst zastrzeżenia, do którego ma być złożony sprzeciw,
w języku obcym, oraz uwierzytelniony tekst tłumaczenia na
język polski
• teksty sprzeciwów wobec zastrzeżenia złożone przez inne
strony, w języku obcym oraz uwierzytelniony tekst ich
tłumaczenia
• uzasadnienie
(potrzeba i cel złożenia sprzeciwu, wskazanie różnic,
przewidywane skutki społeczne, gospodarcze, finansowe,
polityczne i prawne)
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
43
udzielanie pełnomocnictw w procedurze krajowej
w przypadku gdy wymagane w stosunkach międzynarodowych
do prowadzenia negocjacji, przyjęcia
tekstu umowy
do podpisania umowy
art. 10 ustawy, § 7 rozporządzenia RM
art. 9 ustawy, § 7 rozporządzenia RM
•
•
udzielane przez Ministra Spraw Zagranicznych
wniosek organu właściwego do prowadzenia
negocjacji według określonego wzoru
(załącznik nr 4 do rozporządzenia RM)
•
składany co najmniej 14 dni przed
rozpoczęciem negocjacji lub zamierzonym
przyjęciem tekstu umowy
•
•
udzielane przez Prezesa Rady Ministrów
wniosek organu właściwego do prowadzenia
negocjacji według określonego wzoru (załącznik nr 5
do rozporządzenia RM)
•
•
kierowany do Ministra Spraw Zagranicznych przez
organ właściwy do prowadzenia negocjacji
co najmniej 14 dni przed zamierzonym podpisaniem
umowy
składany Prezesowi Rady Ministrów w terminie 7
dni od otrzymania od właściwego organu
kierowanie wniosków w terminach późniejszych tylko
w wyjątkowych przypadkach, wymaga szczegółowego
uzasadnienia
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
44
wspólne elementy procedury ratyfikacji i zatwierdzenia umowy
art. 14 i 15 ustawy
organ właściwy do prowadzenia negocjacji lub minister kierujący działem administracji rządowej
właściwy do spraw, których dotyczy umowa
w przypadku ratyfikacji aktu prawnego UE, o którym mowa w art.
12 ust. 2a ustawy – minister właściwy
do spraw, których dotyczy ten akt
projekt wniosku o ratyfikację
lub zatwierdzenie
uzgodnienie z zainteresowanymi
ministrami
Minister Spraw Zagranicznych
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
45
wniosek
o ratyfikację lub zatwierdzenie umowy
załączniki
• uzasadnienie (elementy jak na etapie zgody na
podpisanie)
• polski tekst umowy albo uwierzytelniony tekst
tłumaczenia na język polski
• tekst umowy przynajmniej w jednym z języków
obcych, w którym ją sporządzono,
• dokumenty uzupełniające do umowy oraz teksty
zastrzeżeń, sprzeciwów i deklaracji (określone
szczegółowo w § 8 ust. 2 pkt 5 – 7 rozporządzenia
RM)
• opinię o zgodności umowy z prawem UE
• informację o wynikach postępowania uzgadniającego
– po jego przeprowadzeniu
§ 8 rozporządzenia RM
• sporządzany według określonego wzoru
(załącznik nr 6 )
wskazuje:
• przedmiot proponowanego rozstrzygnięcia
• osobę, która podpisała umowę w imieniu
strony polskiej
• sygnatariuszy umowy
• strony umowy
Minister Spraw Zagranicznych
§ 9 rozporządzenia RM
przygotowuje i dołącza do wniosku
projekt:
• uchwały Rady Ministrów
• dokumentu ratyfikacyjnego
(zawierający tekst zastrzeżeń, deklaracji,
sprzeciwów)
• ustawy wyrażającej zgodę na ratyfikację
umowy (duża ratyfikacja)
Rada Ministrów
dotyczy
ratyfikacji
uchwała w sprawie przedłożenia do ratyfikacji
zatwierdzenia
art. 15 ust. 1 ustawy
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
46
mała ratyfikacja
Prezes Rady Ministrów
zawiadomienie o zamiarze przedłożenia umowy do
ratyfikacji w proponowanym trybie
Sejm RP
negatywna opinia
(w terminie 30 dni)
ponowne zajęcie stanowiska przez
Radę Ministrów
brak opinii albo opinia
pozytywna
przedłożenie Prezydentowi RP
umowy wraz
z uzasadnieniem i projektem
dokumentu ratyfikacyjnego
Minister Spraw Zagranicznych
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
47
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
48
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
49
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
50
duża ratyfikacja
uchwała Rady Ministrów w sprawie przedłożenia umowy do ratyfikacji
za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie
projekt ustawy wnoszony do Sejmu przez Radę Ministrów
•
•
•
•
•
projekt dokumentu ratyfikacyjnego
uzasadnienie
polski tekst umowy albo uwierzytelniony tekst jej tłumaczenia na język polski
tekst umowy międzynarodowej przynajmniej w jednym z języków obcych, w których ją
sporządzono
opinia o zgodności z prawem UE
przedłożenie Prezydentowi RP umowy do ratyfikacji po uzyskaniu zgody, o której mowa w art.
89 ust. 1 i art. 90 Konstytucji RP, wraz z uzasadnieniem i projektem dokumentu ratyfikacyjnego
Minister Spraw Zagranicznych
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
51
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
52
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
53
przystąpienie do umowy międzynarodowej
•
na płaszczyźnie międzynarodowej - akt, w wyniku którego państwo staje się stroną
umowy wielostronnej, w której opracowaniu nie uczestniczyło i nie było jej
sygnatariuszem
złożenie jednostronnego oświadczenia woli
niekiedy połączone z zawarciem odrębnej umowy (ogólny reżim zawarcia)
•
•
art. 17 ustawy - ogólna dyspozycja odpowiedniego stosowania do przystąpienia
przepisów ustawy dotyczących ratyfikacji lub zatwierdzenia umowy
•
•
w konsekwencji odpowiednie stosowanie § 8, 9 i 10 oraz załącznika nr 6 do
rozporządzenia RM
w przypadku przesłanek ratyfikacji - stosowanie formuły „wniosku o ratyfikację”
zamiast formuły „wniosku o przystąpienie” (uniknięcie wątpliwości co do skutków
prawnych na płaszczyźnie krajowej)
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
54
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
55
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
56
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
57
Dz.U.2012.1245
USTAWA
z dnia 24 października 2012 r.
o ratyfikacji Umowy pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Europejską
Agencją Kosmiczną w sprawie przystąpienia Polski do Konwencji o utworzeniu
Europejskiej Agencji Kosmicznej i związanych z tym warunków, podpisanej w
Warszawie dnia 31 lipca 2012 r., oraz Konwencji o utworzeniu Europejskiej
Agencji Kosmicznej, sporządzonej w Paryżu dnia 30 maja 1975 r.
(Dz. U. z dnia 14 listopada 2012 r.)
Art. 1. Wyraża się zgodę na dokonanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej ratyfikacji Umowy pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Europejską
Agencją Kosmiczną w sprawie przystąpienia Polski do Konwencji o utworzeniu
Europejskiej Agencji Kosmicznej i związanych z tym warunków, podpisanej w
Warszawie dnia 31 lipca 2012 r., oraz Konwencji o utworzeniu Europejskiej Agencji
Kosmicznej, sporządzonej w Paryżu dnia 30 maja 1975 r.
Art. 2. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
58
ogłoszenie umowy międzynarodowej
•
konstytucyjny wymóg ogłoszenia w Dzienniku Ustaw RP umowy ratyfikowanej
za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie, zasady ogłaszania innych umów określone
ustawowo
•
wyłączenie materii ogłaszania umów międzynarodowych z zakresu spraw
regulowanych ustawą o ogłaszaniu aktów normatywnych oraz niektórych innych
aktów prawnych (art. 1 ust. 2 tej ustawy)
•
ogłaszanie umów w formie dokumentu elektronicznego, z tym że podstawą
ogłoszenia są oryginały dokumentów w formie papierowej (art. 18a ustawy
o umowach międzynarodowych)
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
59
ogłoszenie umowy międzynarodowej
•
szerokie rozumienie pojęcia „ogłoszenie umowy międzynarodowej” - wszelkie
dokumenty związane z umową
•
wymóg niezwłoczności ogłaszania umów ratyfikowanych i zatwierdzonych
•
zapewnienie polskiej wersji językowej umowy międzynarodowej (art. 27 Konstytucji
RP, art. 6 ustawy o języku polskim)
•
ogłoszenie w Dzienniku Ustaw umowy międzynarodowej ratyfikowanej na podstawie
przepisów konstytucyjnych obowiązujących przed dniem wejścia w życie Konstytucji
RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. przesądza o statusie tej umowy w aktualnym porządku
prawnym – art. 241 ust. 1 Konstytucji RP
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
60
ogłoszenie ratyfikowanej umowy
w Dzienniku Ustaw
art. 18 ust. 1 ustawy
•
•
•
•
•
•
•
•
•
tekst dokumentu ratyfikacyjnego
polski tekst umowy albo tekst jej tłumaczenia
na język polski
tekst umowy przynajmniej w jednym
z języków obcych, w których ją sporządzono
dotyczące umowy oświadczenia rządowe
inne dokumenty załączone do umowy lub ją
uzupełniające przynajmniej w jednym
z języków obcych, w których ją sporządzono
oraz tekst ich tłumaczenia na język polski
umowa wykonawcza do ratyfikowanej
umowy międzynarodowej lub
zmieniająca taką umowę
(zawarta w trybie prostym)
dokument wypowiedzenia umowy
oświadczenie rządowe o wypowiedzeniu umowy
decyzja o wystąpieniu z UE
oświadczenie rządowe o zmianie zakresu
obowiązywania umowy
art. 22 ust. 3, art. 22a ust. 3 i art. 25 ust. 5 ustawy
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
61
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
62
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
63
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
64
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
65
Dz.U.2011.180.1077
OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 29 czerwca 2011 r.
w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej podpisanym w Warszawie dnia
30 maja 2011 r. Porozumieniem między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a
Rządem Republiki Indii w sprawie zmiany Umowy między Rządem
Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Indii dotyczącej współpracy w
dziedzinie obronności, podpisanej w New Delhi dnia 17 lutego 2003 r.
(Dz. U. z dnia 31 sierpnia 2011 r.)
Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie art. 6 ust. 3, w związku z
art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych (Dz.
U. Nr 39, poz. 443, z 2002 r. Nr 216, poz. 1824, z 2010 r. Nr 213, poz. 1395 oraz z
2011 r. Nr 117, poz. 676) Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 24 maja
2011 r. udzieliła zgody na związanie Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem
między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Indii w sprawie
zmiany Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Indii
dotyczącej współpracy w dziedzinie obronności, podpisanej w New Delhi dnia 17
lutego 2003 r.1), poprzez jego podpisanie.
Zgodnie z art. 3 Porozumienia weszło ono w życie dnia 30 maja 2011 r.
______
1)
Tekst Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki
Indii dotyczącej współpracy w dziedzinie obronności, podpisanej w New Delhi
dnia 17 lutego 2003 r., został ogłoszony w Dz. U. z 2004 r. Nr 221, poz. 2240.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
66
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
67
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
68
ogłoszenie zatwierdzonej umowy międzynarodowej w Monitorze Polskim
oświadczenie rządowe
•
•
o związaniu RP umową wskazujące sposób zawarcia umowy i datę jej wejścia w życie
w stosunku do RP wraz z:
1) polskim tekstem umowy albo tekstem jej tłumaczenia na język polski
2) tekstem umowy przynajmniej w jednym z języków obcych, w którym ją sporządzono
3) tekstem zastrzeżeń, deklaracji lub sprzeciwów, które złożyła strona polska
o mocy obowiązującej umowy lub uczestnictwie w niej stron, w tym tekstów zastrzeżeń,
deklaracji lub sprzeciwów złożonych przez strony oraz innych dokumentów załączonych do
umowy lub ją uzupełniających, przynajmniej w jednym z języków obcych, w których umowę
sporządzono oraz tekst ich tłumaczenia na język polski
art. 18 ust. 3,4 i 5 ustawy
oświadczenie rządowe o wypowiedzeniu zatwierdzonej umowy międzynarodowej
art. 22 ust. 3 ustawy
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
69
M.P.2009.62.825
OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 9 września 2009 r.
w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki
Francuskiej o współpracy naukowej i technologicznej, podpisanej w Warszawie dnia 28 maja 2008
r.
(M.P. z dnia 30 września 2009 r.)
Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2000
r. o umowach międzynarodowych (Dz. U. Nr 39, poz. 443 oraz z 2002 r. Nr 216, poz. 1824) Rada
Ministrów, uchwałą nr 162/2008 z dnia 11 sierpnia 2008 r., zatwierdziła Umowę między Rządem
Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Francuskiej o współpracy naukowej i technologicznej,
podpisaną w Warszawie dnia 28 maja 2008 r.
Zgodnie z postanowieniem artykułu 11 ustęp 1 umowy weszła ona w życie w dniu 1 kwietnia 2009 r.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
70
M.P.2009.62.824
UMOWA
między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Francuskiej o współpracy
naukowej i technologicznej,
podpisana w Warszawie dnia 28 maja 2008 r.
(M.P. z dnia 30 września 2009 r.)
Rząd Rzeczypospolitej Polskiej
i
Rząd Republiki Francuskiej,
zwane dalej "Stronami",
UWZGLĘDNIAJĄC swą wieloletnią współpracę w dziedzinie nauki i technologii;
ZWAŻYWSZY na wkład, jaki Umowa o współpracy naukowej i technicznej między Rządem
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Francuskiej z 20 maja 1966 roku, wniosła w
polsko-francuskie stosunki;
PRAGNĄC przyczynić się do ustanowienia Europejskiej Przestrzeni Badawczej;
UZNAJĄC potrzebę wyznaczenia współpracy dwustronnej nowych celów, uwzględniających
wyzwania trzeciego tysiąclecia;
postanowiły, co następuje:
Artykuł 1
Strony postanawiają zawrzeć niniejszą Umowę, mając na celu rozwój wspólnych stosunków w
dziedzinie nauki i technologii, oparty na zasadach partnerstwa i wzajemnych korzyści.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
71
zarządzenie ogłoszenia umowy (i dotyczących jej dokumentów) w dzienniku urzędowym
art. 18 ust. 2 i 3 ustawy
Dziennik Ustaw
Prezydent RP
oświadczenie rządowe
Minister Spraw Zagranicznych
organ
wydający
dziennik
urzędowy
Monitor Polski
Prezes Rady Ministrów
oświadczenie rządowe
minister właściwy do spraw,
których umowa dotyczy
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
72
odstąpienie od obowiązku ogłoszenia umowy międzynarodowej
art. 18 ust. 4 i 5 ustawy
umowa zatwierdzona
w wyjątkowych przypadkach
istotny interes państwa, w tym obronności,
bezpieczeństwa państwa i obywateli
aneks lub załącznik do ratyfikowanej
i zatwierdzonej umowy
w uzasadnionych przypadkach
szczegółowe przepisy o charakterze
technicznym
Prezes Rady Ministrów
Prezydent RP
wniosek ministra
właściwego do spraw,
których umowa dotyczy
Prezes
Rady Ministrów
informacja o miejscu udostępnienia lub
publikacji w oświadczeniu rządowym
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
73
prostowanie błędów w umowie międzynarodowej
art. 18b ustawy
obwieszczenie ministra, który występował z wnioskiem o ogłoszenie umowy
Minister Spraw
Zagranicznych
umowa ratyfikowana
minister właściwy do spraw,
których umowa dotyczy
umowa zatwierdzona
błędy w:
•
umowie polegające na niezgodności między wersjami językowymi, w których umowę sporządzono
•
tłumaczeniu umowy na język polski polegające na niezgodności tłumaczenia z umową w języku
obcym, w którym ją sporządzono
•
oświadczeniu rządowym
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
74
Dz.U.2011.144.865
OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH1)
z dnia 28 czerwca 2011 r.
o sprostowaniu błędu
(Dz. U. z dnia 13 lipca 2011 r.)
Na podstawie art. 18b ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach
międzynarodowych (Dz. U. Nr 39, poz. 443, z późn. zm.2)) w Konwencji między
Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Meksykańskich Stanów Zjednoczonych
w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od
opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzonej w Mexico City dnia
30 listopada 1998 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 13, poz. 131) w artykule 11 w ust. 2 w lit. a
zdanie pierwsze powinno mieć brzmienie:
1) w polskim tekście umowy:
"a) 10 procent kwoty odsetek brutto w następujących przypadkach:";
2) w angielskim tekście umowy:
"a) 10 per cent of the gross amount of the interest in the following cases:".
______
1)
Minister Spraw Zagranicznych kieruje działem administracji rządowej - sprawy
zagraniczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania
Ministra Spraw Zagranicznych (Dz. U. Nr 220, poz. 1725).
2)
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 216, poz.
1824, z 2010 r. Nr 213, poz. 1395 oraz z 2011 r. Nr 117, poz. 676.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
75
Dz.U.2011.104.612
OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH1)
z dnia 21 kwietnia 2011 r.
o sprostowaniu błędu
(Dz. U. z dnia 23 maja 2011 r.)
Na podstawie art. 17 ust. 2b ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95) w
oświadczeniu rządowym z dnia 6 sierpnia 2003 r. w sprawie mocy obowiązującej
Europejskiej konwencji o koprodukcji filmowej, sporządzonej w Strasburgu dnia 2
października 1992 r. (Dz. U. Nr 196, poz. 1913) w punkcie 2, w deklaracji Republiki
Francuskiej, zdanie drugie powinno mieć brzmienie:
"Zgodnie z art. 20 ust. 1 konwencji, Rząd Republiki Francuskiej deklaruje, że art. 2
ust. 4 nie ma zastosowania do dwustronnych stosunków koprodukcyjnych Francji z
innymi stronami konwencji.".
______
1)
Minister Spraw Zagranicznych kieruje działem administracji rządowej - sprawy
zagraniczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra
Spraw Zagranicznych (Dz. U. Nr 220, poz. 1725).
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
76
wypowiedzenie umowy międzynarodowej
art. 22 ustawy
•
procedura na zasadzie actus contrarius w stosunku do procedury ratyfikacji
•
•
odpowiednie stosowanie do wypowiedzenia przepisów art. 14 i 15 ust. 1 i 2 ustawy
zgoda Parlamentu wyrażona w ustawie w przypadku umów ratyfikowanych, o których
mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90 Konstytucji RP
odpowiednio zmodyfikowana procedura w odniesieniu do wystąpienia z UE (art. 22a)
oświadczenie rządowe o wypowiedzeniu umowy ogłaszane w trybie właściwym do
ogłoszenia umowy
•
•
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
77
wypowiedzenie umowy międzynarodowej
właściwy minister
Minister Spraw Zagranicznych
wniosek o wypowiedzenie
umowy
• przedmiot proponowanego
rozstrzygnięcia
• tryb związania RP umową
• strony umowy
załączniki:
•
uzasadnienie
•
polski tekst umowy albo
uwierzytelniony tekst jej
tłumaczenia wraz z
zastrzeżeniami lub deklaracjami
złożonymi przez stronę polską
•
informacja o zakresie
i wynikach uzgodnień
•
opinia o zgodności
wypowiedzenia z prawem UE
§ 15 rozporządzenia RM
wzór nr 7
projekty:
• uchwały RM
• dokumentu wypowiedzenia
• ustawy wyrażającej zgodę na
wypowiedzenie (jeżeli umowa
ratyfikowana w tym trybie )
uzgodnienie
z zainteresowanymi
ministrami
Rada Ministrów
uchwała
o przedłożeniu do
wypowiedzenia (umowa
ratyfikowana)
zawiadomienie
Sejm
o wypowiedzeniu umowy
zatwierdzonej
projekt ustawy
MSZ
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Prezydent RP
78
Dz.U.2011.148.882
DOKUMENT WYPOWIEDZENIA
przez Rzeczpospolitą Polską Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą w sprawie
utworzenia wspólnej jednostki wojskowej do udziału w międzynarodowych operacjach
pokojowych i humanitarnych pod egidą międzynarodowych organizacji, podpisanej w Warszawie
dnia 26 listopada 1997 r.
(Dz. U. z dnia 19 lipca 2011 r.)
W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej
PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
podaje do powszechnej wiadomości:
Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą w sprawie utworzenia wspólnej jednostki
wojskowej do udziału w międzynarodowych operacjach pokojowych i humanitarnych pod egidą
międzynarodowych organizacji, podpisana w Warszawie dnia 26 listopada 1997 r., zostaje wypowiedziana
przez Rzeczpospolitą Polską.
Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej.
Dano w Warszawie dnia 22 marca 2011 r.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
79
Dz.U.2011.148.883
OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 31 maja 2011 r.
w sprawie wypowiedzenia przez Rzeczpospolitą Polską Umowy między Rzecząpospolitą Polską a
Ukrainą w sprawie utworzenia wspólnej jednostki wojskowej do udziału w międzynarodowych
operacjach pokojowych i humanitarnych pod egidą międzynarodowych organizacji, podpisanej w
Warszawie dnia 26 listopada 1997 r.
(Dz. U. z dnia 19 lipca 2011 r.)
Podaje się niniejszym do wiadomości, że Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej dnia 22 marca 2011 r.
wypowiedział Umowę między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą w sprawie utworzenia wspólnej jednostki
wojskowej do udziału w międzynarodowych operacjach pokojowych i humanitarnych pod egidą
międzynarodowych organizacji, podpisaną w Warszawie dnia 26 listopada 1997 r. 1)
Zgodnie z artykułem 15 ustęp 3 umowy utraciła ona moc obowiązującą dnia 1 maja 2011 r.
______
1)
Tekst Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą w sprawie utworzenia wspólnej jednostki
wojskowej do udziału w międzynarodowych operacjach pokojowych i humanitarnych pod egidą
międzynarodowych organizacji, podpisanej w Warszawie dnia 26 listopada 1997 r., został ogłoszony
w Dz. U. z 2003 r. Nr 78, poz. 692.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
80
M.P.2007.34.394
OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 28 marca 2007 r.
w sprawie wypowiedzenia przez Rzeczpospolitą Polską Porozumienia między Rządem
Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Boliwii o zniesieniu wiz, zawartego w formie
wymiany not w Buenos Aires dnia 30 marca 1994 r.
(M.P. z dnia 31 maja 2007 r.)
Podaje się niniejszym do wiadomości, że Rada Ministrów w dniu 6 marca 2007 r. podjęła decyzję o
wypowiedzeniu Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Boliwii o
zniesieniu wiz, zawartego w formie wymiany not w Buenos Aires dnia 30 marca 1994 r., co zostało
notyfikowane Rządowi Republiki Boliwii dnia 7 marca 2007 r.
Powyższe Porozumienie traci moc obowiązującą dnia 1 kwietnia 2007 r.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
81
zmiana umowy międzynarodowej
1) zawarcie nowej umowy między stronami umowy dotychczasowej – wprowadzenie
zmian (poprawek) do umowy - zastosowanie procedury dotyczącej zawierania
i związania się umową;
• wybór sposobu związania umową zmieniającą – z reguły konsekwencja trybu, w jakim
nastąpiło związanie umową zmienianą; ustawa dopuszcza przyjęcie trybu prostego
związania w miejsce trybu złożonego - o ile umowa zmieniająca nie wypełnia
przesłanek z art. 89 ust. 1 lub art. 90 Konstytucji RP (art. 13 ust. 2 pkt 3),
2) inne sposoby:
• akt (uchwała, rezolucja, decyzja) organu powołanego umową międzynarodową
wywołujący bezpośredni skutek zmieniający umowę, podjęty w ramach kompetencji
organu – brak konieczności dokonania czynności związania, umocowanie
w ratyfikowanej umowie powołującej organizację międzynarodową lub organ –
modyfikacja umowy przez wprowadzenie poprawek; wymóg ogłoszenia treści zmian
wprowadzonych w ten sposób,
• zmiana umowy wynikająca z aktu (uchwały, rezolucji, decyzji) organu
międzynarodowego przekazywana w formie dokumentu (tekstu poprawek) stronom
umowy zmienianej w celu „przyjęcia” zgodnie z ich prawem wewnętrznym; konieczny
akt następczy w celu związania zmianami w umowie oraz ogłoszenie.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
82
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
83
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
84
zmiana zakresu obowiązywania umowy międzynarodowej
art. 23 i 25 ustawy
•
dotyczy zmian terytorialnych, czasowych, podmiotowych lub przedmiotowych
w zakresie stosowania umowy; dokonywana w drodze jednostronnych czynności przez
stronę umowy
• przypadki zmiany zakresu obowiązywania umowy określone ustawą:
1) przedłużenie obowiązywania umowy, która nie zawiera klauzuli o automatycznym
przedłużeniu mocy obowiązującej,
2) zmiana, która nie polega na zawarciu nowej umowy, w tym wycofanie zastrzeżenia
zgłoszonego przez RP
3) zawieszenie lub przywrócenie stosowania umowy
• decyzja w sprawie zmiany zakresu obowiązywania umowy – Prezydent RP (umowa
ratyfikowana) lub Rada Ministrów (umowa zatwierdzona), w przypadku umowy
ratyfikowanej za zgodą wyrażoną w ustawie – przedłożenie Prezydentowi wniosku
zmianę zakresu obowiązywania umowy – po uzyskaniu zgody wyrażonej w ustawie
• oświadczenie rządowe o zmianie zakresu obowiązywania umowy ogłaszane w trybie,
w jakim ogłoszono umowę międzynarodową
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
85
zmiana zakresu obowiązywania umowy międzynarodowej
właściwy minister
•
•
•
Minister Spraw Zagranicznych
wniosek
przedmiot proponowanego
rozstrzygnięcia
tryb związania RP umową
strony umowy
załączniki:
•
uzasadnienie
•
polski tekst umowy albo
uwierzytelniony tekst jej
tłumaczenia wraz z
zastrzeżeniami lub deklaracjami
złożonymi przez stronę polską
•
informacja o zakresie
i wynikach uzgodnień
•
opinia o zgodności zmiany
zakresu obowiązywania
umowy z prawem UE
§ 15 rozporządzenia RM
wzór nr 8
uzgodnienie
z zainteresowanymi
ministrami
projekty:
• uchwały RM
• dokumentu o zmianie zakresu obowiązywania
• ustawy wyrażającej zgodę na dokonanie zmiany
zakresu obowiązywania (jeżeli umowa ratyfikowana
w takim trybie )
Rada Ministrów
uchwała
w sprawie przedłożenia
zmiany zakresu
obowiązywania umowy
(umowa ratyfikowana)
zawiadomienie
Sejm
w sprawie zmianie zakresu
obowiązywania umowy
zatwierdzonej
projekt ustawy
MSZ
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Prezydent RP
86
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
87
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
88
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
89
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
90
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
91
Dz.U.2012.1335
USTAWA
z dnia 10 października 2012 r.
o zmianie zakresu obowiązywania Protokołu fakultatywnego do Konwencji o
prawach dziecka w sprawie angażowania dzieci w konflikty zbrojne, przyjętego
dnia 25 maja 2000 r. w Nowym Jorku
(Dz. U. z dnia 30 listopada 2012 r.)
Art. 1. Wyraża się zgodę na dokonanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
zmiany zakresu obowiązywania Protokołu fakultatywnego do Konwencji o prawach
dziecka w sprawie angażowania dzieci w konflikty zbrojne, przyjętego dnia 25 maja
2000 r. w Nowym Jorku, poprzez złożenie nowej deklaracji Rzeczypospolitej Polskiej,
zastępującej deklarację Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lutego 2005 r.
Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
92
Status umowy w porządku prawnym RP na tle zmian zakresu związania umową
Analiza przypadku - umowy zawarte z instytucjami tworzącymi grupę Banku Światowego
Bank Światowy – agenda ONZ, utworzony podczas konferencji w Bretton Woods w 1944 r., działalność
od 1946 r., główna misja – ograniczanie ubóstwa na świecie poprzez pomoc najbiedniejszym krajom oraz
stwarzanie warunków dla zrównoważonego rozwoju. Grupę tworzą:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW),
Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju (MBOR),
Międzynarodowa Korporacja Finansowa (MKF),
Międzynarodowe Stowarzyszenie Rozwoju (MSR),
Wielostronna Agencja Gwarancji Inwestycyjnych (MIGA),
Międzynarodowe Centrum Rozstrzygania Sporów
Inwestycyjnych (ICSID)
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Polska jest
członkiem
93
stan faktyczny i prawny
MFW
Członkostwo - 1946 r. – na podstawie deklaracji ratyfikacyjnej poprzedzonej ustawą z 31.12.1945 r.
o ratyfikacji układów o MFW i MBOR – oświadczenie rządowe i Umowa Dz.U.1948.40.292 i 293
Wystąpienie – 1950 r. – wypowiedzenie Dz.U.1950.23.207
Ponowne członkostwo – 1986 r. - uchwała nr 88/86 Rady Ministrów z 6.06.1986 r. – niepublikowana
Ogłoszenie Umowy o MFW – M.P. z 31.05.2010 r. Nr 36, poz. 501 i 502
Poprawki do Umowy – ratyfikacja 23.09.2010 r. za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie – Dz.U. 2011.
107.623 i 624 – tym samym „pośrednia” ratyfikacja samej umowy o MFW ?
Status – umowa ratyfikowana za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie
MBOR
Członkostwo, wystąpienie i ponowne członkostwo – vide MFW
Ogłoszenie - Umowa o MBOR oraz poprawki do Umowy o MBOR z roku 1989 i 2012 – nieogłoszone
Status - umowa zatwierdzona przez Radę Ministrów
MKF
Członkostwo - 1987 r. – uchwała Rady Ministrów z 28.09.1987 r. w sprawie przyjęcia członkostwa
w MKF oraz MSR
Ogłoszenie Dz.U. 1988. 37.290 (obejmuje tekst Umowy o MKF z poprawkami z 1961 r. i 1965 r.)
Poprawki z 1992 r. i 2012 r. – weszły w życie „autonomicznie” na mocy decyzji Rady Gubernatorów –
nieogłoszone
Status - umowa zatwierdzona przez Radę Ministrów
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
94
MSR
Członkostwo – uchwała Nr 142 Rady Ministrów z 28.09.1987 r. w sprawie przyjęcia członkostwa
(vide MKF)
Brak ogłoszenia
Status - umowa zatwierdzona przez Radę Ministrów
MIGA
Członkostwo – 28.12.1989 r. – ratyfikacja 3.11.1989 r.
Ogłoszenie – Dz.U. 2003.43.372 i 373
Poprawki – z 30.07.2010 r. przyjęte przez Radę Gubernatorów w 2010 r. ogłoszone
w Dz.U.2011.26.136
Status – umowa ratyfikowana za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie
Pytanie – Czy można uznać rozwiązanie zastosowane w przypadku MFW za prawidłowe ?
Jaki przyjąć tryb postępowania w celu właściwego umiejscowienia umów o MBOR, MKF
i MSR w systemie prawnym RP ?
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
95
Dziękuję za uwagę
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
96

similar documents