Dodatek energetyczny - prezentacja ppt

Report
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki
Wydział Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego
16 grudnia 2013r.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 lipca 2013 roku o zmianie ustawy
Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 27
sierpnia 2013r. poz. 984)
Wypłata dodatku energetycznego jest zadaniem zleconym z zakresu
administracji rządowej realizowanym przez gminy.
Wojewodowie przekazują gminom dotacje celowe z budżetu państwa,
a gminy wypłacają zryczałtowany dodatek energetyczny na podstawie
wydanej decyzji administracyjnej o przyznaniu ww. dodatku.
Odbiorca wrażliwy energii elektrycznej:
a) osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1
ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r.
poz. 966)
b) która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii
elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym
c) która zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.
Wysokość dodatku energetycznego
Rocznie nie więcej niż 30% iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz
średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej w
gospodarstwie domowym, ogłaszanej przez Prezesa URE (art. 5 c, ust. 2 UPE)
Limit zużycia energii elektrycznej wyniesie:
1) 900 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego prowadzonego
przez osobę samotną;
2) 1250 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego składającego się
z 2 do 4 osób;
3) 1500 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego składającego się
z co najmniej 5 osób.
Wysokość dodatku energetycznego na kolejne 12 miesięcy ogłasza MINISTER
GOSPODARKI w terminie do 30 kwietnia każdego roku w drodze obwieszczenia
(w Dzienniku Urzędowym RP Monitor Polski)
Nie ma zatem konieczności samodzielnego wyliczania miesięcznej
wysokości tego dodatku przez gminy!
OBWIESZCZENIE MINISTRA GOSPODARKI
z dnia 28 listopada 2013 r.
w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia
1 stycznia 2014 r. do dnia 30 kwietnia 2014 r.
Na podstawie art. 29 ustawy z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo
energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 984) ogłasza się, co następuje:
Wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 30
kwietnia 2014 r. dla gospodarstwa domowego:
1) prowadzonego przez osobę samotną wynosi – 11,36 zł/miesiąc
2) składającego się z 2 do 4 osób wynosi – 15,77 zł/miesiąc
3) składającego się z co najmniej 5 osób wynosi – 18,93 zł/miesiąc
Gminy składają wniosek o przyznanie dotacji co kwartał, w terminie do 15 dnia
miesiąca poprzedzającego dany kwartał (wzór wniosku dostępny na
www.kielce.uw.gov.pl )
Pytanie nr 1:
Jeśli gmina nie złoży wniosku o dotację, czy może wypłacać dodatki, a następnie
złożyć zapotrzebowanie w kolejnym kwartale?
Każdy przypadek będzie rozpatrywany indywidualnie, należy jednak zaznaczyć,
że WOJEWODA otrzymuje środki w konkretnej wysokości raz na kwartał, zatem
nie dysponuje żadną rezerwą.
Pytanie nr 2:
Czy gmina składając wniosek na kolejny kwartał powinna uwzględnić
wysokość niewykorzystanych środków z poprzedniego kwartału?
Rekomendujemy, aby kwotę realnego zapotrzebowania pomniejszać o środki
niewykorzystane, które pozostają w dyspozycji gminy. Nie ma obowiązku
zwrotu środków niewykorzystanych w danym kwartale – mogą one być
zaliczane na poczet dotacji w kwartale następnym.
Pytanie nr 3:
Czy środki niewykorzystane w IV kwartale roku mogą być traktowane jako
nadpłata na I kwartał roku następnego?
Nie, zasada nadpłaty nie ma zastosowania do IV kwartału. Środki
niewykorzystane w danym roku budżetowym, muszą być zwrócone na konto
Urzędu Wojewódzkiego do 20 stycznia roku następnego.
Dodatek energetyczny przyznaje się na wniosek odbiorcy wrażliwego energii
elektrycznej.
Pytanie nr 4
Czy dostępne są formularze wniosków?
Ustawa nie przewiduje jednolitego wzoru wniosku, nie planowane są również
akty wykonawcze w tym zakresie. Gmina samodzielnie może wprowadzić wzór
wniosku, jednak złożenie wniosku w innej formie (np. podania) nie może być
powodem odmowy wydania decyzji (należy stosować art. 63 KPA).
Pytanie nr 5
Czy można żądać od wnioskodawcy przedstawienia rachunków/faktur za energię
elektryczną?
Nie, takie żądanie jest nieuprawnione. Jedynie w sytuacji, kiedy organ wydający
decyzję ma wątpliwości dotyczące dokumentów złożonych obligatoryjnie przez
odbiorcę wrażliwego – umowy kompleksowej/umowy sprzedaży – może żądać w
oparciu art. 75 KPA innych materiałów dowodowych.
Pytanie nr 6
Czy dopuszcza się możliwość wszczęcia sprawy o przyznanie DE z urzędu?
Ustawa PE nie przewiduje takiej możliwości, jednakże art. 61 KPA wskazuje,
że ze względu na szczególnie ważny interes strony organ może w uzasadnionych
przypadkach wszcząć postępowanie z urzędu również w sprawie, w której przepis
wymaga wniosku strony. Organ obowiązany jest uzyskać na to zgodę w toku
postępowania. Takie rozwiązanie może jednak być stosowane wyjątkowo.
Do wniosku o przyznanie dodatku należy załączyć kopię umowy sprzedaży
energii elektrycznej lub kopię umowy kompleksowej. Konieczne jest również
zweryfikowanie, czy wnioskodawca zamieszkuje w miejscu poboru energii.
Pytanie nr 7
Jeśli dodatek mieszkaniowy jest przyznany na konkretną osobę, np. Janinę
Kowalską, a stroną umowy sprzedaży energii jest jej małżonek, kto może złożyć
wniosek i otrzymać DE?
Wniosek musi być złożony przez odbiorcę wrażliwego lub inną osobę
posiadającą stosowne pełnomocnictwo. Natomiast DE może być przyznany
wyłącznie osobie, która otrzymuje dodatek mieszkaniowy i jednocześnie jest
stroną umowy sprzedaży energii elektrycznej lub umowy kompleksowej.
Pytanie nr 8
Jak zweryfikować, czy wnioskodawca zamieszkuje w miejscu odbioru energii
elektrycznej?
Ustawa nie określa sposobu takiej weryfikacji, zatem należy stosować przepisy
KPA i powszechnie przyjęte praktyki (np. oświadczenie).
Należy pamiętać, że zgodnie z art. 77 § 4 „Fakty powszechnie znane oraz fakty
znane organowi z urzędu nie wymagają dowodu. Fakty znane organowi z urzędu
należy zakomunikować stronie”
Pytanie nr 9
Czy od złożenia wniosku o przyznanie DE konieczne jest pobieranie opłaty
skarbowej?
Ani ustawa o opłacie skarbowej ani ustawa zmieniająca ustawę Prawo
Energetyczne nie wyłączyła wniosku o DE z obowiązku opłaty skarbowej.
Wojewoda Świętokrzyski przygotował pismo do Ministerstwa Finansów z prośbą
o zmiany legislacyjne pozwalające na niepobieranie opłaty od wniosku o DE. Do
czasu uzyskania interpretacji w tej sprawie nie ma podstaw do zwolnienia.
TRWAJĄ PRACE NAD NOWELIZACJĄ PRZEPISÓW, KTÓRE POZWOLĄ NA
ZWOLNIENIE WNIOSKU OD OPŁATY SKARBOWEJ!
Pytanie nr 10
Czy do ewentualnego zwolnienia z opłaty skarbowej nie można zastosować art.
2 ust.1 pkt 1 lit. „c” ustawy o opłacie skarbowej zgodnie z którym zwalnia się
z opłaty w sprawach „świadczeń socjalnych oraz w sprawach załatwianych na
podstawie przepisów o pomocy społecznej…”
Aby takie zwolnienie przedmiotowe zastosować należy określić, czy DE jest
świadczeniem socjalnym. Zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego
i Rady UE 2009/72/WE z dnia 13 lipca 2009r. państwa członkowskie powinny
„podjąć niezbędne środki w celu ochrony odbiorców wrażliwych” (art. 45)
„zapewnić niezbędne dostawy energii dla odbiorców wrażliwych” (art. 53).
Jednak dyrektywa nie wskazuje formy takiej ochrony, a w ustawie Prawo
Energetyczne, czy też w przepisach o pomocy społecznej brak jest w tym
zakresie jakiegokolwiek wskazania.
Pytanie nr 11
Gdzie uiszczać opłatę skarbową?
Organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest wójt,
burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na siedzibę organu lub
podmiotu, który dokonał czynności urzędowej, wydał zaświadczenie lub
zezwolenie, właściwy ze względu na miejsce złożenia dokumentu
stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu,
wypisu lub kopii.
Uiszczenia opłaty skarbowej dokonuje się w kasie właściwego organu
podatkowego lub na jego rachunek. Rada gminy może zarządzić pobór opłaty
skarbowej w drodze inkasa, wyznaczyć inkasentów oraz określić wysokość
wynagrodzenia za inkaso.
Pytanie nr 12
Czy dodatek energetyczny jest wliczany do dochodu zgodnie
z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych?
Biorąc pod uwagę art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
dodatek energetyczny nie został objęty zwolnieniem od obowiązku zapłaty
podatku dochodowego.
TRWAJĄ PRACE NAD NOWELIZACJĄ PRZESPISÓW, DZIĘKI KTÓRYM MOŻLIWE
BĘDZIE NIE WLICZANIE DE DO DOCHODU!
Pytanie nr 13
Czy wniosek o przyznanie dodatku energetycznego i mieszkaniowego można
złożyć na tym samym formularzu?
Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego stanowi załącznik Nr 1 do
rozporządzenia
Rady
Ministrów
z
dnia
28
grudnia
2001r.
w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. Nr 156, poz.1817 ze zm.). Nie
można zatem modyfikować wzoru określonego rozporządzeniem. Ponadto
każdy z wniosków objęty jest odrębnym postępowaniem.
Pytanie nr 14
Czy wniosek o DE można złożyć równocześnie z wnioskiem o dodatek
mieszkaniowy, czy też dopiero po uzyskaniu decyzji o przyznaniu dodatku
mieszkaniowego?
Można złożyć dwa wnioski równocześnie. W takiej sytuacji należy najpierw
przeprowadzić postępowanie w sprawie dodatku mieszkaniowego, a po
wydaniu decyzji w tej sprawie rozpatrzyć wniosek o DE.
Dodatek energetyczny przyznaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta w drodze
decyzji administracyjnej.
Pytanie nr 15
Czy wójt, burmistrz, prezydent miasta może upoważnić inną osobę do wydania
decyzji w sprawie dodatku energetycznego.
W ustawie Prawo energetyczne nie ma przepisu, na podstawie którego wójt,
burmistrz, prezydent miasta mógłby upoważnić inną osobę do wydania decyzji w
sprawie DE (tak jak to jest w ustawie o dodatkach mieszkaniowych).
Wójt, burmistrz, prezydent miasta może natomiast, w trybie art. 268a KPA,
w formie pisemnej upoważniać pracowników kierowanej jednostki
organizacyjnej do załatwiania spraw w jego imieniu w ustalonym zakresie.
Dotyczy to jednak pracowników urzędu, a nie dyrektorów/pracowników
ośrodków pomocy społecznej i innych jednostek organizacyjnych gminy.
Pytanie nr 16
Czy rada gminy/miasta może upoważnić inny podmiot do załatwiania spraw DE,
w tym wydania decyzji administracyjnych.
Zgodnie z art.39 ust.4 ustawy o samorządzie gminnym do załatwienia
indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej rada gminy może
upoważnić również organ wykonawczy jednostki pomocniczej oraz organy
jednostek i podmiotów, o których mowa w art. 9 ust.1.
W tym wypadku osoba upoważniona np.: dyrektor OPS staje się organem
administracji publicznej i działa we własnym imieniu, a nie w imieniu wójta,
burmistrza, prezydenta miasta, który traci swoje kompetencje orzecznicze.
Takie rozwiązanie nie będzie kwestionowane przez służby wojewody w ramach
nadzoru nad działalnością jst.
Pytanie nr 17
Na jaki okres należy przyznawać DE jeśli dodatek mieszkaniowy został
przyznany na okres wykraczający poza 30 kwietnia 2013r. (np. od 1 lutego
2014 do 31 lipca 2014r)?
Decyzja w tej sprawie należy do gminy. Możliwe rozwiązania:
a)
Decyzja do 30 kwietnia 2014, a potem kolejna decyzja
b)
Decyzja na okres obowiązywania dodatku mieszkaniowego
W pierwszym przypadku pojawi się konieczność wydania kolejnej decyzji, co wiąże
się z obowiązkiem ponownego złożenia wniosku przez odbiorcę wrażliwego (a więc
kolejna opłata skarbowa) i przeprowadzenia kolejnego postępowania
administracyjnego.
W drugim przypadku w decyzji nie będzie możliwe podanie konkretnej kwoty
należnej odbiorcy wrażliwemu, decyzja musi zawierać odniesienie do kolejnego
obwieszczenia Ministra Gospodarki. Istnieje zatem ryzyko, że taka decyzja będzie
obarczona istotnym błędem.
Pytanie nr 18
Od kiedy należy przyznać dodatek energetyczny? Czy od miesiąca,
w którym złożono wniosek, czy od miesiąca następnego?
Brak w ustawie Prawo Energetyczne informacji na ten temat, zatem należy
przyjąć, że DE należy przyznać od miesiąca, w którym złożono wniosek pod
warunkiem spełnienia wymagań określonych w ustawie – tzn. posiadania
prawa do DM. Zatem, jeśli wnioski o DM i DE złożono w tym samym
miesiącu, np. w styczniu, wtedy decyzja o DM będzie obowiązywać od
lutego i podobnie powinna zostać wydana decyzja o DE.
Jeśli jednak DM przysługuje od lutego, a wniosek o DE złożono w marcu, to
DE przysługuje od miesiąca, w którym złożono wniosek, tj. od marca.
Pytanie nr 19
W jakim terminie będzie wypłacany dodatek energetyczny odbiorcy
wrażliwemu?
Dodatek będzie wypłacany do dnia 10 każdego miesiąca z góry,
z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłacany
będzie do dnia 30 stycznia danego roku.
Pytanie nr 20
Jeśli uchylona zostanie decyzja o DM, czy oznacza to automatyczną nieważność
decyzji o DE, czy też konieczne jest uchylenie decyzji o DE?
W przypadku, gdy decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego zostanie
uchylona konieczne jest również wszczęcie procedury uchylenia decyzji
o przyznaniu dodatku energetycznego, gdyż dotychczasowy beneficjent
pomocy nie jest już dłużej odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej.
Pytanie nr 21
Czy wstrzymanie wypłaty dodatku mieszkaniowego ma wpływ na wypłatę
dodatku energetycznego?
Sam fakt wstrzymania dodatku mieszkaniowego nie ma wpływu na wypłatę
dodatku energetycznego. Wstrzymanie wypłaty dodatku mieszkaniowego
następuje zgodnie z art. 7 ust. 11 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dochodach
mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 966, z późn. zm.) w drodze odrębnej
decyzji, która nie pozbawia mocy wydanej wcześniej decyzji o przyznaniu dodatku
mieszkaniowego. Nie ma więc żadnych podstaw, by w jakikolwiek sposób
ingerować w decyzję o przyznaniu dodatku energetycznego.
Pytanie nr 22
Czy wniesienie odwołania od decyzji w sprawie dodatku energetycznego
wstrzymuje jej wykonanie.
Przepisy ustawy Prawo energetyczne nie przewidują takiego rozwiązania,
w którym wniesienie odwołania wstrzymywałoby wykonanie decyzji (tak jak jest
to w przypadku dodatku mieszkaniowego - art. 7 ust. 8, zgodnie z którym wniesienie odwołania od
decyzji nie powoduje wstrzymania wypłaty DM)
Wniesienie odwołania od decyzji w sprawie DE wstrzymuje wykonanie decyzji
(czyli wypłatę dodatku) zgodnie z treścią art. 130 , § 1 KPA.
Pytanie 23
Czy decyzjom o przyznaniu DE można nadać rygor natychmiastowej
wykonalności?
Nie ma do tego podstaw.
Pytanie nr 24
Kto jest organem II instancji w przypadku odwołań od decyzji dotyczącej
przyznania lub odmowy przyznania dodatku energetycznego?
Od decyzji w sprawie ustalenia prawa do zryczałtowanego dodatku
energetycznego służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego
Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
Pytanie nr 25
Co dzieje się w przypadku zmiany stanu faktycznego w trakcie obowiązywania
decyzji przyznającej dodatek energetyczny, np. pojawienie się kolejnego dziecka
w gospodarstwie domowym, czy też śmierć jednego z członków gospodarstwa
domowego, co wpływa na zmianę wielkości gospodarstwa a tym samym na
wysokość dodatku energetycznego?
W oparciu o przepisy KPA taka sytuacja implikuje zmianę decyzji przyznającej
dodatek energetyczny(za zgodą strony – art. 155 KPA)
W sytuacji jeśli takiej zgody strony nie ma, należy stwierdzić wygaśnięcie
decyzji, gdyż stała się ona bezprzedmiotowa, a leży to w interesie społecznym
lub w interesie strony (art. 162 KPA)
Pytanie nr 26
Czy do kwot określonych w obwieszczeniu MG należy doliczać podatek VAT?
Nie ma żadnych podstaw aby podatek VAT był doliczany i uwzględniany w
decyzjach o DE.
Pytanie nr 27
W jaki sposób gmina sprawozdaje wojewodzie z wydatkowania dotacji?
Gmina przedstawia wojewodzie, w terminie do 15 dnia miesiąca następującego
po kwartale, rozliczenie dotacji sporządzone narastająco za okres od dnia 1
stycznia do dnia kończącego dany kwartał, z tym że zapotrzebowanie na dotację
ustala się jako sumę tego zapotrzebowania obliczonego odrębnie dla każdego
kwartału.
Wzór sprawozdania zostanie opracowany i udostępniony przez WCRR na stronie
internetowej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Pytanie nr 28
Czy na prośbę wnioskodawcy można przekazywać środki bezpośrednio na
konto dostawcy energii elektrycznej ?
Zgodnie z zapisami ustawy środki będą przekazywane wyłącznie odbiorcy
wrażliwemu. Ustawa nie odnosi się do możliwości przekazywania dodatku na
konto dostawcy energii. Jednakże w sytuacji, jeśli takie rozwiązanie jest
uzasadnione, gmina podejmuje decyzję w oparciu o analizę każdego
indywidualnego przypadku. Gmina nie może jednak wprowadzić takiego
rozwiązania jako obowiązkowego.
Pytanie nr 29
Czy w przypadku, jeżeli organ pozyska informację, że odbiorca wrażliwy nie
reguluje na bieżąco rachunków za energię elektryczną możliwa jest zmiana
bądź uchylenie decyzji?
Ustawa PE nie wprowadza takiego uzależnienia, zatem nie ma podstaw do
zmiany decyzji.
Pytanie nr 30
Prawo energetyczne wskazuje, że DE wypłacany jest odbiorcy wrażliwemu
z góry. Czy takim przypadku gminy przyznające dodatek energetyczny
powinny monitorować, czy wypłacone dodatki są wykorzystywane zgodnie
z przeznaczeniem tzn. na pokrycie kosztów dostarczonej energii elektrycznej?
Na gminach nie spoczywa obowiązek monitorowania, czy wpłacone dodatki
energetyczne wykorzystywane są na pokrycie kosztów dostarczonej energii
elektrycznej. Odbiorca wrażliwy energii elektrycznej może wykorzystać
dodatek energetyczny by np. zakupić energooszczędne żarówki i w ten
sposób obniżyć rachunki za energię elektryczną.
Pytanie nr 31
.
Czy przy ubieganiu się o dodatek mieszkaniowy do dochodu wliczona zostanie
kwota przyznanego dodatku energetycznego?
Nie. Odnosi się do tego art. 3 pkt 3 zmienionej ustawy o dodatkach
mieszkaniowych.
Należy jednak pamiętać, że kwota DE liczy się do dochodu, od którego
uzależniona jest wypłata świadczeń o charakterze pomocy socjalnej/świadczeń
przyznawanych na podstawie przepisów o pomocy społecznej.
.Pytanie nr 32
Jeżeli w trakcie wypłaty zryczałtowanego dodatku energetycznego odbiorca
zmieni adres zamieszkania, czy musi ten fakt zgłosić i czy ma to wpływ na
ważność decyzji?
Zryczałtowany dodatek energetyczny przyznawany jest na rzecz osoby
mieszkającej w danym lokalu w miejscu dostarczania energii elektrycznej.
W przypadku wyprowadzenia się z lokalu gmina musi stwierdzić wygaśnięcie
decyzji , w związku z faktem, iż stała się ona bezprzedmiotowa – art. 162 KPA
Pytanie nr 33
Czy przyznanie DE uzależnione jest od spełnienia kryterium dochodowego?
W sposób pośredni. Przyznanie tego świadczenia uzależnione jest od przyznania
dodatku mieszkaniowego. W przypadku ubiegania się o dodatek mieszkaniowy,
gospodarstwo domowe musi spełnić m.in. kryterium dochodowe.
Dziękuję za uwagę
Jacek Sułek
Dyrektor Wydziału Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego
Dane do kontaktu:
Wydział Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
Ilona Rokosz, tel.: (41) 342 - 16 - 89, e-mail: [email protected]
Nina Barzycka, tel.: (41) 342 – 16 – 87, e-mail: [email protected]
Nr faksu: (41) 342 11 93

similar documents