ZMIANA Planu Zagospodarowania Przestrzennego Woj

Report
Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego
Rzeszów – marzec 2012 rok
ZMIANA PZPWP

PLAN A STRATEGIA
Zgodnie z art. 39 ust.3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U Nr 80,
poz.717 z późniejszymi zmianami) w planie zagospodarowania
przestrzennego województwa uwzględnia się ustalenia
strategii rozwoju województwa …..
PLAN ZPW

Art. 39 ust.3. …w planie określa się w
szczególności:

1) podstawowe elementy sieci osadniczej
województwa i ich powiązań komunikacyjnych
oraz infrastrukturalnych, w tym kierunki
powiązań transgranicznych;
2) system obszarów chronionych, w tym
obszary ochrony środowiska, przyrody
i krajobrazu kulturowego, ochrony uzdrowisk
oraz dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz
dóbr kultury współczesnej;
3) rozmieszczenie inwestycji celu publicznego
o znaczeniu ponadlokalnym;
4) obszary problemowe wraz z zasadami ich
zagospodarowania oraz obszary
metropolitalne;
5) obszary wsparcia;
6) obszary szczególnego zagrożenia
powodzią;
7) granice terenów zamkniętych i ich stref
ochronnych;
8) obszary występowania udokumentowanych
złóż kopalin.







Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.
(Dz.U Nr 80, poz.717 z późn. zm.)
STRATEGIA ROZWOJU

Art. 13. ust.1. Strategie rozwoju, o których
mowa w art. 9 pkt 3…. (m.in. strategia
rozwoju województwa) określają
w szczególności:

1) diagnozę sytuacji w odniesieniu do zakresu
objętego programowaniem strategicznym,
z uwzględnieniem stanu środowiska oraz
zróżnicowań przestrzennych;
2) prognozę trendów rozwojowych w okresie
objętym strategią;
3) określenie celów rozwoju w zakresie
objętym strategią;
4) wskaźniki realizacji;
5) określenie kierunków interwencji,
odpowiednio do rodzaju strategii,
w ujęciu wojewódzkim;
6) systemy realizacji i ramy finansowe.





Ustawa o zasadach prowadzenia polityki
rozwoju
z dnia 6 grudnia 2006 r.
(Dz.U z 2009 r. Nr 84, poz.712)
ZMIANA PZPWP
PLAN A STRATEGIA
Strategia rozwoju województwa podkarpackiego na lata 20002006 – główny cel : „Przyspieszenie rozwoju i strukturalnego
dostosowania Podkarpacia oraz poprawa poziomu życia jego
mieszkańców”.
 Aktualizacja Strategii rozwoju województwa podkarpackiego
na lata 2004-2006 - kwiecień 2004 i styczeń 2006 r.
 Strategia rozwoju województwa podkarpackiego na lata 20072020 – Rzeszów 20 październik 2006 r.
główny cel:
„Podniesienie krajowej i międzynarodowej konkurencyjności
gospodarki regionu poprzez wzrost jej innowacyjności, a tym
samym efektywności, która stworzy warunki do zwiększenia
zatrudnienia oraz wzrostu dochodów i poziomu życia ludności”.
 Aktualizacja Strategii rozwoju województwa podkarpackiego
na lata 2007-2020 – przyjęta przez Sejmik Województwa
Podkarpackiego Uchwałą Nr L/932/10 z dnia 23 sierpnia 2010 r.

ZMIANA PZPWP

PLAN A KPZK
Zgodnie z art. 39 ust.4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U Nr 80,
poz.717 z późniejszymi zmianami) w planie zagospodarowania
przestrzennego województwa uwzględnia się ustalenia
koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, o której
mowa w art. 47 ust.1 pkt 1, oraz programy, o których mowa
w art. 48 ust. 1.
ZMIANA PZPWP
PLAN A KPZK
Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030
została przyjęta Uchwałą Nr 239/2011 Rady Ministrów z dnia
13 grudnia 2011 r.
 Zgodnie z art.47 ust.4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80,
poz.717 z późn. zm.): „Prezes Rady Ministrów przedstawia
Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej koncepcję przestrzennego
zagospodarowania kraju…”.
 W stosunku do planów zagospodarowania przestrzennego
województw KPZK 2030 nakłada obowiązek wdrożenia ustaleń
i zaleceń określonych w Tabeli 5. (Rozdział VI.) odnoszących się do
delimitacji obszarów funkcjonalnych i wdrożenia działań
o charakterze planistycznym w formie opracowania strategii,
planów i studiów zagospodarowania przestrzennego.

ZMIANA PZPWP





PROCEDURA
Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Województwa
Podkarpackiego został uchwalony Uchwałą Nr XLVIII/522/02
Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 30 sierpnia 2002 r.
(na podstawie wcześniej obowiązującej ustawy z 1994 r.).
Sejmik Województwa Podkarpackiego w dniu 29 listopada 2004 r.
podjął Uchwałę Nr XXXI/340/04 w sprawie przystąpienia do zmiany
planu
zagospodarowania
przestrzennego
województwa
podkarpackiego (po wejściu w życie ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).
W 2005 roku po raz pierwszy uruchomiono procedurę zbierania
wniosków do planu. Ponieważ w tym samym roku nie przyjęto
nowej koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, a więc
nie było dokumentu rządowego, który należało uwzględnić w planie,
w 2008 roku ponowiono zbieranie wniosków.
Wnioski do zmiany planu napływają do dnia dzisiejszego.
W chwili obecnej PBPP przystąpiło do delimitacji obszarów
funkcjonalnych.
ZMIANA PZPWP

DOKUMENT
Uwarunkowania rozwoju województwa:
1. uwarunkowania zewnętrzne
 2.uwarunkowania wewnętrzne
 3.obszary problemowe (funkcjonalne)


Kierunki zagospodarowania przestrzennego:
1.polityka przestrzenna prowadzona dla osiągnięcia kierunku
 2.zadania i działania służące realizacji polityki przestrzennej
 3.instrumenty i narzędzia realizacji zadań określonych w planie

PLAN WOJEWÓDZTWA A PLANY MIEJSCOWE

Art.44 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z
późniejszymi
zmianami)
mówi,
iż:
„Ustalenia
planu
zagospodarowania przestrzennego województwa wprowadza
się do planu miejscowego po uprzednim uzgodnieniu terminu
realizacji
inwestycji
celu
publicznego
o
znaczeniu
ponadlokalnym i warunków wprowadzenia ich do planu
miejscowego”.

Ust.2 wymienionego artykułu obliguje marszałka województwa do
przeprowadzenia powyższych uzgodnień z wójtem, burmistrzem
lub prezydentem miasta. Natomiast ust.3 informuje, że: „Koszty
wprowadzenia
ustaleń
planu
zagospodarowania
przestrzennego województwa do planu miejscowego oraz
zwrotu wydatków na odszkodowania, o których mowa w art.36,
a także kwoty przeznaczone na pokrycie zwiększonych
kosztów realizacji zadań gminnych są ustalane w umowie
zawartej pomiędzy marszałkiem województwa a wójtem,
burmistrzem albo prezydentem miasta.”
POWIAT STRZYŻOWSKI
W PROJEKCIE PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
UWARUNKOWANIA
MAPY W SKALI 1:200 000
MAPA
MAPA
MAPA
MAPA
MAPA
MAPA
MAPA
MAPA
MAPA
MAPA
NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR
NR
1: OCHRONA ZASOBÓW ŚRODOWISKA
2: ZAGROŻENIA ŚRODOWISKA
3: DZIEDZICTWO KULTUROWE
4: INFRASTRUKTURA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA
5: INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA
6: ELEKTROENERGETYKA Z ELEMENTAMI OZE
7: GAZOWNICTWO I CIEPŁOWNICTWO
8: GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA
9: GOSPODARKA ODPADAMI
11: STRUKTURA FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNA
PBPP W RZESZOWIE
P.O. Dyrektor – mgr inż. Renata Drążek
Kierownik Oddziału w Krośnie – Główny Projektant
– mgr inż. arch. Iwona Skomiał
Kierownik Oddziału w Tarnobrzegu - Główny Projektant
- mgr Władysław Gurdak
Dziękuję za uwagę!

similar documents