KONCEPCJA PRACY - Strona główna szkoły

Report
Szkoły Podstawowej
im. Wandy Chotomskiej
w Bogucinie
NA LATA
2014-2019
Koncepcja pracy szkoły
została opracowana w oparciu o:
1. Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września
1991 r. (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z
późn. zm.)
2. Kartę Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. (Dz.
U. z 2006r. nr 97, poz. 674 z późn. zm.)
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z
dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy
programowej wychowania przedszkolnego oraz
kształcenia ogólnego w poszczególnych typach
szkół (Dz. U. 2012 poz. 977)
4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie nadzoru pedagogicznego ( Dz. U. 2013
poz. 560)
5. Konwencję o prawach dziecka z dnia 20
listopada 1989 r.
6. Dokumenty wewnętrzne szkoły tj.
• Statut Szkoły Podstawowej
im. W. Chotomskiej w Bogucinie,
• Program wychowawczy Szkoły Podstawowej im.
W. Chotomskiej w Bogucinie,
• Program profilaktyki Szkoły Podstawowej im.
W. Chotomskiej w Bogucinie.
•
•
•
•
Adres:
Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej w Bogucinie
Bogucin 64
21-080 Garbów
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tel. 81-5018061
strona www:spbogucin.e3d.pl ; www:spbogucin.republika.pl
adres mailowy: [email protected]
Liczba oddziałów: 8 (w tym 2 oddz. przedszkolne)
Liczba nauczycieli: 12
Liczba pracowników niepedagogicznych: 2
Organ prowadzący: Gmina Garbów
Organ nadzorujący: Lubelski Kurator Oświaty
Organ przedstawicielski rodziców: Rada Rodziców
Szkoła zlokalizowana jest w jednopiętrowym
budynku. Dysponuje pięcioma salami lekcyjnymi,
jedną salą oddziału przedszkolnego, zastępczą salą
gimnastyczną, pracownią komputerową ze stałym
dostępem do Internetu oraz biblioteką z
Multimedialnym Centrum Informacyjnym.
W budynku znajdują się dwie szatnie (oddzielnie dla
klas młodszych i starszych).
Baza szkoły oceniana jest jako dobra.
W dalszej perspektywie istnieje konieczność budowy
sali gimnastycznej.
Nasza placówka realizuje wiele
projektów, w tym z Europejskiego
Funduszu Społecznego, dzięki czemu
poszerzyła się oferta dodatkowych zajęć
edukacyjnych dla uczniów oraz poprawiło
się wyposażenie szkoły w nowoczesne
pomoce naukowe i dydaktyczne (tablety,
tablica interaktywna)
Wyniki nauczania w tym wyniki
sprawdzianów zewnętrznych są wysokie.
Średnie wyniki na sprawdzianie
organizowanym przez Okręgową Komisję
Egzaminacyjną kształtują się najczęściej
na poziomie siódmego staninu
w dziewięciostopniowej skali staninowej.
Szkoła spełnia oczekiwania społeczności
szkolnej w zakresie realizacji zadań dydaktycznowychowawczych i opiekuńczych.
Dzieci oczekujące na autobus mają zapewnioną
opiekę świetlicową, a wszyscy chętni uczniowie
podczas pobytu w szkole mogą skorzystać
z ciepłego posiłku. Ważnym zadaniem jest
zorganizowanie świetlicy, z której mogłaby
korzystać większa grupa dzieci przedszkolnych
i uczniów klas I-VI.
Jako placówka oświatowa nasza szkoła jest
swoistym ośrodkiem kultury we wsi. Tu
odbywają się zebrania wiejskie, warsztaty
taneczne, zajęcia aerobiku jak również
wiele spotkań z ciekawymi ludźmi.
W środowisku szkoła postrzegana jest
jako placówka o określonej tożsamości,
a wszystkie jej podmioty czują się
odpowiedzialne za jej jakość.
WARTOŚCI

.
 Czyli
szkoła bezpieczna
w sferze fizycznej - chroniąca zdrowie i życie;
 w sferze psychicznej - pozwalająca wszystkim
członkom społeczności szkolnej doświadczać
poczucia bezpieczeństwa,
 w sferze społecznej – dostarczająca uczniom
konstruktywnych wzorców ról społecznych.
W
kształtowaniu systemu wartości
największą rolę odgrywają rodzice,
opiekunowie, czyli osoby dorosłe. To oni
wpajają dziecku fundamentalne wartości
na których człowiek buduje swoje godne
życie. Szkoła wspiera rodzinę w procesie
wychowania.
 Postrzegana
jako proces wszelkiego kształcenia.
Zaspokaja dwie ważne potrzeby ucznia: dążenie do
poznania świata i zdobycia wiedzy o nim oraz
ukształtowanie własnej osoby i rozwinięcia własnego
umysłu. Poznawanie rzeczywistości odbywa się na drodze
bezpośredniej oraz na drodze pośredniej. Obie te drogi
należy w praktyce nauczania - uczenia się w szkole i poza
nią harmonijnie łączyć. Sprzyja to rozwojowi takich
umiejętności jak: czytanie, myślenie matematyczne,
myślenie naukowe, komunikowanie się w języku
ojczystym i w języku obcym, posługiwanie się
nowoczesnymi technologiami informacyjnokomunikacyjnymi, uczenie się, praca zespołowa.
Chcemy, aby nasi uczniowie wiedzę teoretyczną potrafili
wykorzystać w praktyce dla własnego rozwoju oraz
przekształcania otaczającej nas rzeczywistości.
 Postrzegamy
jako najważniejszą wartość w
życiu każdego człowieka, bez której nie
jesteśmy w stanie prawidłowo funkcjonować.
Jest to szczególna wartość, na którą zwraca
również uwagę patronka naszej szkoły,
Wanda Chotomska, wypowiadając słowa
,,Dajmy dzieciom miłość…”
Chcemy, aby nasi wychowankowie
rozumieli, że różnice między ludźmi są
zjawiskiem naturalnym, aby potrafili
szanować inne rasy i nacje oraz ich
poglądy, by byli wrażliwi na potrzeby
innych.

Proces
wychowania oparty jest na prawdzie
rozumianej jako uczciwe, prawe
postępowanie, zgodnie ze słowami
ks. Jerzego Popiełuszki:
,,Człowiek sprawiedliwy to ten, który
kieruje się prawdą i miłością. Bo im więcej
jest w człowieku prawdy i miłości, tym więcej
i sprawiedliwości”.
Jesteśmy
miejscem bezpiecznym i
przyjaznym, a nasza działalność
ukierunkowana jest na ucznia i
jego potrzeby. Nasza szkoła
umożliwia wszechstronny rozwój
osobowości dziecka promując
wartość rodziny.
„Dajmy dzieciom miłość, żeby
łez nie było”
/Wanda Chotomska/
Słowa patronki naszej szkoły są dla nas
inspiracją do podejmowania działań,
dających szansę rozwoju wszystkim
uczniom oraz zapewniających
bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne.
Zgodnie z naszą misją, dawać miłość,
to stwarzać możliwości rozwoju i być
wrażliwym na potrzeby innych.
Dążymy do tego, aby nasz uczeń
potrafił dokonywać świadomych wyborów,
był otwarty na środowisko naturalne
i społeczne, pewnie poruszał się
w określonym systemie wartości
przestrzegając jednocześnie norm etycznych
Bardzo ważnym elementem pracy naszej
placówki jest wzmacnianie więzi z rodziną
pełniącą szczególną funkcję w kształtowaniu
osobowości młodego człowieka.
Stwarzając możliwości wszechstronnego
rozwoju będziemy dążyć do kształtowania
postaw obywatelskich z poszanowaniem
tradycji, kultury narodowej i regionalnej.
Chcemy, aby nasz absolwent był
dobrze przygotowany do następnego etapu
kształcenia i sprawnie funkcjonował w
otaczającym go świecie.
Wszyscy członkowie szkolnej
społeczności starają się postępować
zgodnie z ustalonym wspólnie modelem
ucznia, nauczyciela i rodzica.
 kulturalny
 koleżeński
 rozważny
 prawdomówny
 współpracujący
w grupie
 pewny siebie, ale nie zarozumiały
 samodzielny
 odpowiedzialny
 dobrze przygotowany do następnego etapu
kształcenia.
cierpliwy
z
poczuciem humoru
pomocny
przyjazny
sprawiedliwy
wymagający.
kochający, dobry i przyjazny
 mądrze wymagający,
 wspierający, pomocny
 konsekwentny, cierpliwy
 dający poczucie bezpieczeństwa
 dostępny dla dziecka
 chętny do współpracy
 sprawiedliwy
 tolerancyjny
 mądry,
 okazujący szacunek,
 życzliwy

 Uwzględnia
potrzeby szkolnej
społeczności oraz wymagania państwa
wobec szkół zawarte w Rozporządzeniu
MEN z dnia 10 maja 2013r. w sprawie
nadzoru pedagogicznego.
Odniesienie do wymagań pozwala jednocześnie
myśleć globalnie, działać lokalnie.
Wymagania:
• wskazują na zadania, jakie powinniśmy
wypełniać wobec każdego ucznia,
• wyznaczają pożądany stan w edukacji,
• wskazują strategiczne i priorytetowe kierunki
działań,
• pokazują jak powinniśmy pracować i jakie są
możliwe drogi rozwoju.
1. Wprowadzenie i systematyczne stosowanie
elementów oceniania kształtującego (cele
lekcji, oczekiwania, informacja zwrotna).
2. Inicjowanie i wspieranie współpracy
uczniów w podejmowaniu różnorodnych
działań na rzecz własnego rozwoju i rozwoju
szkoły.
3. Współpraca uczniów, rodziców i nauczycieli
w działaniach wychowawczych,
eliminowanie zagrożeń, wzmacnianie
pozytywnych zachowań.
4. Indywidualizowanie procesów
edukacyjnych w stosunku do każdego
ucznia z wykorzystaniem możliwości
placówki.
5. Współpraca nauczycieli, doskonalenie
procesu uczenia, wzajemna pomoc
w rozwiązywaniu problemów i ewaluacji
wewnętrznej.
6. Promowanie wartości edukacji wśród
społeczności lokalnej.
7. Zwiększenie inicjatywy rodziców w
podejmowaniu działań na rzecz rozwoju
szkoły.
8. Poszerzenie współpracy szkoły
z instytucjami i organizacjami lokalnym
w celu ich wzajemnego rozwoju.
9. Zwiększenie udziału pracowników szkoły,
rodziców oraz uczniów w procesie
zarządzania szkołą.
Sposób
ewaluacji
Cel: Zweryfikowanie realizowanych zadań pod
kątem oczekiwań uczniów, rodziców i
nauczycieli.
Forma:
 Raport w formie pisemnej przedstawiony na
radzie pedagogicznej podsumowującej pracę
szkoły za dany rok (dla pracowników)
 informacja na godz. z wychowawcą klasy (dla
uczniów) – do 15.09.
 na pierwszym zebraniu ogólnoszkolnym (dla
rodziców) – do 30.09.
Sposób
i
terminy
aktuali
zacji
Kto: Dyrektor/zespół nauczycieli
Kiedy: Do 30 września kolejnego roku
szkolnego
Ewaluacja prowadzona jest z udziałem
społeczności szkolnej
Gdzie: Szkoła Podstawowa
im. W. Chotomskiej w Bogucinie
Miejsce Forma elektroniczna:
publikacji,  www.spbogucin.e3d.pl
możliwość  www.spbogucin.republika.pl
dostępu
Forma papierowa:
 biblioteka szkolna,
 gabinet dyrektora szkoły
Kto tworzył:
Autorzy
 praca wspólna - warsztaty (uczniowie,
rodzice, nauczyciele, pracownicy szkoły,
dyrektor);
 zespoły klasowe;
 zespół nauczycieli i pracowników
Data uchwalenia: 05.02.2014r.

similar documents