10_NOTYFIKACJA

Report
MINISTERSTWO GOSPODARKI
Funkcjonowanie procedury
notyfikacji w ramach
dyrektywy 98/34/WE
Koordynacja systemu notyfikacji na
szczeblu krajowym
Warsztaty legislacyjne w zakresie technik legislacyjnych, Jachranka, 5 czerwca 2013 r.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
MINISTERSTWO GOSPODARKI
Podstawy prawne
Ustawa z dnia 4 września1997r. o
działach administracji rządowej
(Dz.U. nr 159, poz. 1548 z
4.09.1997r. z późn. zm.) - art. 38a
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
MINISTERSTWO GOSPODARKI
Rozporządzenie Rady Ministrów
z dnia 23 grudnia 2002r. w sprawie
sposobu funkcjonowania krajowego
systemu notyfikacji norm i aktów
prawnych (DzU. Nr 239, poz.2039)
zmienione w dniu 6.04.2004r. (Dz.U. z
2004r. 65 poz. 597)
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
MINISTERSTWO GOSPODARKI
Uczestnicy procedury w Polsce
w krajowym systemie notyfikacji
uczestniczą (§ 1 ust.2 rozp. RM)
> koordynator krajowego systemu,
> Ministrowie właściwi
> Polski Komitet Normalizacyjny
(w zakresie norm)
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
MINISTERSTWO GOSPODARKI
Obowiązki nałożone na ministrów właściwych
>Podjęcie decyzji, czy projekt aktu prawnego
zawiera przepisy techniczne i podlega
notyfikacji
>Przekazanie takich projektów aktów
prawnych koordynatorowi krajowego
systemu w celu dokonania notyfikacji
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
MINISTERSTWO GOSPODARKI
Obowiązki nałożone na ministrów właściwych
W przypadku otrzymania uwagi
szczegółowej lub komentarza –
przygotowanie odpowiedzi
Przygotowywanie stanowisk do
notyfikacji z innych państw
członkowskich
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
MINISTERSTWO GOSPODARKI
Obowiązki nałożone na ministrów właściwych
Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz.U. z
2003r. Nr 159, poz. 1548 z późn. zm.)
„Art. 38a. Minister kierujący określonym działem uczestniczy w
krajowym systemie notyfikacji norm i aktów prawnych, a w szczególności jest
obowiązany do niezwłocznego przekazania aktów prawnych i projektów aktów
prawnych objętych tym systemem do koordynatora krajowego systemu
notyfikacji norm i aktów prawnych w celu dokonania ich notyfikacji Komisji
Europejskiej
oraz do odnoszenia się podczas prac nad notyfikowanymi projektami
aktów prawnych do stanowisk zgłoszonych przez Komisję Europejską lub
państwa członkowskie Unii Europejskiej, a także do opracowywania stanowisk
do projektów aktów prawnych notyfikowanych przez państwa członkowskie
Unii Europejskiej.”
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
MINISTERSTWO GOSPODARKI
Obowiązki nałożone na ministrów właściwych
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 w sprawie sposobu
funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych
(Dz.U. Nr 239, poz. 2039 z późn. zm.)
㤠9. Ministrowie po opracowaniu, na zasadach
i w trybie określonym w odrębnych przepisach,
projektów aktów prawnych zawierających
przepisy techniczne, przekazują niezwłocznie
projekty tych aktów koordynatorowi krajowego
systemu w celu dokonania notyfikacji. (…).”
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
MINISTERSTWO GOSPODARKI
Obowiązki nałożone na ministrów właściwych
Regulamin pracy Rady Ministrów z dnia 19 marca 2002 (MP Nr 13, poz. 221
z późn. zm.)
„§ 10.2. Do projektu aktu normatywnego dołącza się
uzasadnienie obejmujące:
(…)
4) informację, czy projekt aktu normatywnego
podlega notyfikacji zgodnie z trybem przewidzianym
w przepisach dotyczących sposobu funkcjonowania
krajowego systemu notyfikacji (…).”
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
MINISTERSTWO GOSPODARKI
Zadania związane z notyfikacją przepisów technicznych,
nałożone na koordynatora krajowego systemu
Przekazywanie do Komisji Europejskiej notyfikacji projektów
aktów prawnych przygotowanych w resortach, przekazywanie
do resortów zgłoszonych przez KE lub inne państwa
członkowskie komentarzy lub uwag szczegółowych do tych
notyfikacji
Przekazywanie do resortów otrzymanych z KE notyfikacji innych
państw członkowskich, zbieranie stanowisk do tych notyfikacji i
przekazywanie ich do Komisji
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
MINISTERSTWO GOSPODARKI
Komisja
Europejska
Państwa
Członkowskie
Koordynator
systemu w
Polsce
Koordynatorzy
w ministerstwach
Osoby kontaktowe w
departamentach lub urzędach
podległych / nadzorowanych
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
MINISTERSTWO GOSPODARKI
KOORDYNATOR KRAJOWEGO SYSTEMU:
Departament Innowacji i Przemysłu
Ministerstwo Gospodarki
Plac Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa
Tel: +48-22/ 693-5407
Fax: +48-22/ 693-4084
E-mail: [email protected]
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
MINISTERSTWO GOSPODARKI
Sposób przekazywania wiadomości
Wszystkie notyfikacje przekazywane są Komisji
Europejskiej za pośrednictwem koordynatora
krajowego systemu ( MG-DIP)
Komisja Europejska odpowiedzialna jest za
dystrybucję oraz tłumaczenie każdej notyfikacji
(włącznie z projektem aktu prawnego)
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
MINISTERSTWO GOSPODARKI
FORMULARZE
•dla nowej notyfikacji składający się z 16
punktów (wiadomość 001) (formularz A)
•dla notyfikacji już istniejących składający się z 6
punktów (formularz B)
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
MINISTERSTWO GOSPODARKI
Dokumenty przekazywane do KE:
•Formularz notyfikacyjny (eFormA)
•Projekt aktu prawnego (DRAFT)
•Ocena Skutków Regulacji (IMPACT)
•Tekst podstawowy (BASIC)
•Uzasadnienie (OTHERS)
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
MINISTERSTWO GOSPODARKI
WAŻNE
•Wszystkie dokumenty przekazywane są do KE
w wersji elektronicznej
•Każda notyfikacja powinna być przekazywana
ODDZIELNIE
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
MINISTERSTWO GOSPODARKI
WAŻNE
WE WSZYSTKICH WIADOMOŚCIACH
ODWOŁUJĄCYCH SIĘ DO ISTNIEJĄCEJ
NOTYFIKACJI:
NALEŻY PRZYWOŁAĆ NUMER TEJ
NOTYFIKACJI
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
MINISTERSTWO GOSPODARKI
WAŻNE
•Notyfikacji podlegają jedynie akty prawne
na etapie projektu!
•Jeśli masz wątpliwości czy należy
notyfikować, czy nie – notyfikuj!
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
MINISTERSTWO GOSPODARKI
WAŻNE
•Ostateczna decyzja o notyfikowaniu danego
projektu aktu prawnego należy do jego
PROJEKTODAWCY!
•Skutki braku notyfikacji, jeśli było to
konieczne, spoczywają na PROJEKTODAWCY!
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
MINISTERSTWO GOSPODARKI
Dziękuję za uwagę
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

similar documents