Erasmus+ -yleiskalvot

Report
Hakuneuvonta Erasmus+ -ohjelma
KA2 /Strategiset kumppanuushankkeet
(Comenius)
Eurooppasali 6.3.2014
CIMO
2/2014
Erasmus+ -ohjelman rakenne
Ohjelmat (2007-2013)
Lifelong
Learning
Programme
•
•
•
•
Grundtvig
Erasmus
Leonardo
Comenius
(eTwinning)
Yhdeksi kokonaisuudeksi
International
higher education
Programmes
•
•
•
•
•
Erasmus Mundus
Tempus
Alfa
Edulink
Bilateral
Programmes
Erasmus+ (2014–2020)
Yleissivistävä, ammatillinen, korkea-aste,
aikuiskoulutus ja nuoriso
Jatkuvuus
KA 1
KA 2
Liikkuvuus
Yhteistyöhankkeet
KA 3
Politiikan
uudistamisen
tuki
• Youth in Action
Programme
Koulutus ja
kulttuuri
Specific activities:
• Jean Monnet
• Urheilu
2/2014
Erasmus+ uudistuksen tavoitteet
– Selkiintynyt rakenne
– Suurempi vaikuttavuus organisaatioihin, järjestelmiin
ja yksilöihin: Keskitytään tuloksiin ja tuloksista
tiedottamiseen
– Linkki ohjelman ja koulutuspoliittisten tavoitteiden välille
• Eurooppa 2020, Koulutus 2020
– Eurooppalainen lisäarvo
– Koulut hakevat (ei yksilöt), PIC-tunnus !
• laatu ja tunnustaminen
• monialainen, useaa kohderyhmää koskeva yhteistyö
• tulokset laajaan.käyttöön
2/2014
Erasmus+ -ohjelman päätoiminnot
(Key Actions eli KA eli avaintoimi)
Budjettijako 2014-2020
KA1 Liikkuvuus (väh. 63 %
budjetista)
(Oppimiseen liittyvä
henkilöiden liikkuvuus)
KA2 Yhteistyöhankkeet (väh.
28 %)
(Innovointia ja hyvien
käytänteiden vaihtoa edistävä
yhteistyö)
4,2%
Väh. 28%
Väh. 63%
KA3 Support for Policy Reform
(4,2 %)
(Politiikan uudistamisen tuki)
2/2014
KA1
KA2
KA3
Muutoksia edeltäneeseen ohjelmaan
1) Comenius-apulaisopettajaharjoittelu siirtyy osaksi
korkea-asteen liikkuvuutta
•
•
opiskelijat hakevat Erasmus+ -tukea omasta korkeakoulustaan
Pohjoismaiden yhteinen tietokanta, johon koulut voivat ilmoittaa tietonsa
2) Opintovierailut yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen
asiantuntijoille päättyy
•
Rehtorit voivat osallistua esim. KA1 –liikkuvuus ja KA2 –hankkeet
3) KA2 –kontaktiseminaarit alkavat syksyllä 2014
- valmistelevan vierailun apurahoja mahd. myös syksyllä 2014 (kansallinen
rahoitus, valmistelevat vierailut eivät ole mahdollisia Erasmus+ ohjelmarahoituksen kautta)
4) Täysin sähköinen hakulomake, vaatii PIC –tunnuksen
2/2014
Erasmus+ -ohjelmamaat (ja kumppanimaat, jotka eivät
ole mukana yleissivistävän koulutuksen hankkeissa)
Ohjelmamaat:
• EU:n jäsenmaat (28)
• Liechtenstein, Norja, Islanti,
Turkki, Makedonia
Kumppanimaat:
• Maat, joiden osallistuminen
rahoitetaan ulkosuhderahoitusinstrumenteista
• n. 150 maata
2/2014
Erasmus+ yleissivistävä koulutus:
Osallistuvat organisaatiot
Kaikki yleissivistävän koulutuksen parissa toimivat organisaatiot
voivat osallistua
1. Koulut: päiväkodit, esikoulut, peruskoulut, lukiot, erityiskoulut,
taiteen perusopetuksen oppilaitokset ja osin toisen asteen
ammatilliset oppilaitokset - yleissivistävät aineet
Lisäksi eräisiin hanketyyppeihin
2. Yleissivistävän koulutuksen paikallis- ja aluehallinto: kunnat,
koulutuskuntayhtymät, alue hallintovirastot (AVI ), elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY)
3. Yleissivistävän koulutuksen alan muut toimijat
2/2014
KA2
Yleissivistävän koulutuksen
innovointia ja hyvien käytänteiden
vaihtoa edistävä yhteistyö
Strategiset kumppanuushankkeet
KA2 Kumppanuushankkeet, yleissivistävä koulutus
• Eurooppalaista (koulujen välistä) yhteistyötä, yhteinen teema
• Kumppanuushanke voi olla pienempi, muutaman
oppilaitoksen/ohjelmamaan välinen yhteistyöhanke tai
tavoitteiltaan suurempi koulutuksen kehittämishanke tai
jotain näiden väliltä
• Toimintatavoissa ja tukimuodoissa aikaisempaa enemmän
vaihtoehtoja ja joustavuutta
• Jatkaa: Comenius koulujen yhteistyöhankkeet,
oppilasliikkuvuushankkeet (IPM), Regio-hankkeet sekä
keskitetyt hankkeet
2/2014
KA2 Kumppanuushankkeet, yleissivistävä koulutus
Hankkeiden tavoitteet, toiminta ja vaikutukset kohdistuvat
yleissivistävän koulutuksen kehittämiseen
• Hanke voi olla sektorikohtainen, eli selkeästi yleissivistävän
koulutuksen hanke, jonka kaikki osallistuvat organisaatiot
työskentelevät yleissivistävän koulutuksen alalla.
• Hanke voi myös olla useaa alaa koskeva (cross-sectoral), jossa
osallistuvat organisaatiot tulevat eri sektoreilta (esim.
yleissivistävä koulutus, ammatillinen koulutus ja nuoriso)
Eri alojen välisissä hankkeissa tuki haetaan hankkeen teeman mukaisesta
ohjelmasta
KA2 Kumppanuushankkeet, yleissivistävä koulutus
Hankkeiden tavoitteena on pitkäkestoiset tulokset, vaikuttavuus ja
eurooppalainen lisäarvo järjestelmä- , oppilaitos- ja yksilötasolla,
esim.
• Nostaa opetuksen ja oppimisen laatua
• Edistää innovaatioiden tuottamista
• Kasvattaa ammatillista osaamista ja opettajuutta
• Kehittää yhteistyötä, verkostointia, vertaisoppimista
• Lisää synergiaetuja koulujen /koulutusalojen välillä
• Kasvattaa tietotaitoa (oppilaat, henkilöstö ja organisaatiot)
Keskeisimmät Koulutus 2020 teemat yleissivistävälle koulutukselle:
varhaiskasvatus, koulupudokkuuden vähentäminen,
varhaiskasvatus, perustaidot (lukutaito, matematiikka ja luonnontieteet)
KA2 Kumppanuushankkeet, yleissivistävä koulutus
EU prioriteetit yleissivistävälle koulutukselle (hakulomakkeen vaihtoehdot)
•
Developing high quality and accessible Early Childhood Education
and Care services
Varhaiskasvatus
•
Improving the attainment of young people with low basic skills
Perustaidot (matematiikka, luonnontieteet, lukutaito…)
• Improving the attainment of young people, particularly those at risk
of early school leaving
Koulupudokkuuden ehkäisy
•
Revising and strengthening the profesional profile of the teaching
professions
Opettajuus
1/2014
KA2 Kumppanuushankkeet, yleissivistävä koulutus
Kumppanuushanke
• Joustava tarve- ja tavoitelähtöinen
•
Prosessiorientoitunut
•
Tuoteorientoitunut – lopputuotteet ovat muiden hyödynnettävissä
• tuottaa, toteuttaa ja siirtää uusia ja konkreettisia tuloksia niin
organisaatio-, paikallis- kuin aluetasolle
• Yhteys kunnan ja koulun strategioihin
• Tuloksia levitetään ja hyödynnetään tehokkaasti
• Jatkuvuutta rahoituskauden päätyttyä
• Tavoitteet ja toiminnot määrittelevät hankkeen laajuuden ja ne
ovat aina suhteessa lähtökohtiin (samoin sen arviointi vrt. 3
koulua vs alueellinen yhteistyö)
KA2 Kumppanuushankkeet, yleissivistävä koulutus
•
Hankkeessa on oltava väh. 3 organisaatiota 3 ohjelmamaasta
Mutta - koulujen väliset hankkeet; väh. 2 koulua 2 ohjelmamaasta
- alueelliset kouluviranomaisten hankkeet; väh. 2 organisaatiota
2 ohjelmamaasta, joista myös väh. 1 koulu ja 1 muu teemaan sopiva org.
•
•
•
•
•
•
•
Enintään 10 organisaatiota voi saada tukea
Kesto on 2 tai 3 vuotta
Hankkeen koordinaattori hakee sähköisellä lomakkeella
Hakuaika päättyy 30.4.2014 (keskipäivällä)
Laatuarviointi hankkeen koordinaattorimaassa
Koko hanke hyväksytään/hylätään
Hanke, jossa vain kouluja, hallinnoidaan kansallisesti (CIMO):
Yleissivistävä koulutus: CIMO tekee rahoitussopimuksen ja maksaa tuen koulujen välisissä
hankkeissa suomalaisille kouluille.
KA2 Kumppanuushankkeet, yleissivistävä koulutus
Esimerkki 1: 2v hanke
 FI, DE, IT, TR, SE
 Hankekokouksia yht. 4, osallistujia per kokous 10
 Rehtorin/opettajien jobshadow 3 kpl, 2 tapaamista (5pv
pitkiä), jossa oppilaita 20/tapaaminen, oppilastapaamisten
opettajat 2/koulu
 Pitkäkestoinen opettajaliikkuvuus 2,5kk / 1 opettaja
Esimerkki 2: 3v hanke
 FI, ES, EE
 Hankekokouksia yht. 7
 Oppilasliikkuvuusjaksot 21 kpl (6 FI-ES, 2 FI-EE, 6 ES-FI, 2 ESEE, 2 EE-FI, 3 EE-ES)
KA2 Kumppanuushankkeet, yleissivistävä koulutus
Yksikkökustannukset
Koulujen
kumppanuushanke
Alueellinen
kumppanuushanke
Hallinto
(Project management and
implementation)
koordinaattori: 500 €/kk
partneri: 250 €/kk
max. 2750 €/kk
Hankekokoukset
(Transnational project
meetings)
100-1999 km = 575 €/hlö
2000< = 760 €/hlö
max. 23.000€/v
Tulosten työstäminen
(Intellectual Output)
johto = 280 €/pv
suunnittelu= 214 €/pv
tekninen = 162 €/pv
hallinto = 131 €/pv
vain jos hanke tekee esim. kursseja
tai menetelmiä
Tapahtumat
(Multiplier events)
vain jos hanke saa tukea tulosten
työstämiseen
Muut erityiset kulut
esim. alihankinta
Erityistarpeet
Sektoreiden välinen
kumppanuushanke (teema
yleissivistävä)
Vain erityistapauksissa,
mikäli peruste on, niin
tukisummat ovat samat kuin
viereisissä soluissa
tuki pitää perustella
100 €/paikallinen osallistuja
200. €/toisen maan osallistuja
max. 30.000€
75% kelpoisista kuluista (alihankinta, laitteet)
max. 50.000 €
100% kelpoisista todellisista lisäkuluista
2/2014
KA2 Kumppanuushankkeet, yleissivistävä koulutus
Muut hankeliikkuvuudet
Matkat
Opettaminen tai
kouluttautuminen ulkomailla
(2-12 kk)
60 pv=53-84€/pv/hlö
61pv-12kk=38-60€/pv/hlö
Opettajien koulutus tai
opetusjakso ulkomailla
(2 pv -2 kk)
Oppilasvaihto
(min ikä 14 v)
(2-12 kk)
(Mobility of pupils)
Oppilasryhmävaihdot
(5 pv -2 kk)
(Activities for learners)
Kielivalmennus
kohdemaan mukaan
(Teaching or training assignments)
(Joint staff training events)
Oleskelutuki
100-1999 km
=275€/hlö
<2000 km = 360 €/hlö
150 €/hlö
2-14 pv=100€/pv/hlö
15-60 pv=70€/pv/hlö
-
kohdemaan mukaan
150 €/hlö
60-145€/kk/hlö
5 -14 pv=55€/pv/hlö
15-60 pv=40€/pv/hlö
-
2/2014
KA2 Kumppanuushankkeet, yleissivistävä koulutus
Tärkeää tulevaisuudessa:
• Edellyttää entistä tarkempaa ja monitasoisempaa
suunnittelua
• Hankeideoiden liittyminen organisaation ja koulutuksen
järjestäjän kehittämistavoitteisiin ja kv-strategioihin
• Tulokset avoimesti muidenkin saatavilla
• Levitys – apuna yhteinen tietokanta
• Hankkeiden kustannus-hyöty –suhde: suurta tukea
haettaessa tavoitteet kunnianhimoisia ja yleissivistävää
koulutusta laajasti hyödyntävät
• Ei kansallisia prioriteetteja
KA2 Kumppanuushankkeet, yleissivistävä koulutus
Yhteenveto:
• Hakuaika päättyy 30.4.2014 klo 12 (klo 13 suomen aikaa)
• Kumppanuudella yksi yhteinen, yhteistyössä kirjoitettu hakemus,
jonka koordinaattori ”lähettää” <SUBMIT>
• Koordinaattori: Declaration of honour
• (Partnerit: mandaatti), vastaa allekirjoituksia
• Hankkeen elinkaari /timeline
• Muista tallentaa / tulostaa itsellesi versio hakemuksesta
http://www.cimo.fi/ohjelmat/erasmusplus/yleissivistavalle_koulutukselle
http://www.cimo.fi/ohjelmat/erasmusplus/hakuprosessi
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm
1/2014
• Selkeä hankeidea ja aikaa suunnitteluun
• Hakulomakkeen täyttö/ tietojen
täyttäminen lomakkeeseen tekniikkaa:
sisältö vaatii suunnittelua
• Hankesuunnittelu yhteistyötä, ymmärrä
mitä kirjoitat
Arviointikriteerit
(KA2 Yleissivistävä koulutus/kumppanuushankkeet s.99-100)
max 100p., vähintään 60p.
Relevance (30 p. min 15p.)
Quality of the project design and implementation
(20 p. min 10p.)
Quality of the project team and the cooperation
arrangements (20 p. min 10p.)
Impact and dissemination (30 p. min 15p.)
Relevanssi / Merkitys (30 p.)
• Soveltuu yleissivistävän koulutuksen
kumppanuushankkeeksi
• EU:n koulutuspolitiikan mukainen: transversaalit
tavoitteet JA/TAI koulupudokkuus, perustaidot (basic
skills), varhaiskasvatus, opettajuus (henkilöstön
osaaminen)
• Perustuu selkeästi tarpeeseen
• Hankkeen tavoitteet määritelty selkeästi, realistisesti,
tavoitteet relevantteja osallistuville organisaatioille
• Innovatiiviinen ja/tai täydentää organisaation toimintaa
• Eurooppalainen lisäarvo
Hankesuunnitelma ja toteutuksen laatu (20 p.)
Quality of the project design and implementation
• Realistinen työsuunnitelma ja aikataulu (koko hankkeen
elinkaaren suunniteltu)
• Selkeät realistiset tavoitteet suhteessa toimintaan
• Hankkeen toiminnan laadun arviointi
• Budjetti realistinen ja kustannukset suhteessa
saavutettaviin vaikutuksiin (vastinetta
rahalle/kustannustehokkuus)
• Jos teaching learning activities: tarkoituksenmukainen
osa hanketta, toteutus suunnitelmallinen
• Opitun tunnustaminen/osallistumisen huomiointi
Hankeryhmän laatu ja käytännön järjestelyt 20 p.
Quality of the project team and the cooperation arrangements
• Asiantunteva ja soveltuva, toisiaan täydentävä
partneriryhmä
• Työnjako, vastuut ja tehtävät ja sitoutuminen
niihin: kumppaneiden roolit ja tehtävät esitetty
selkeästi
• Uudet toimijat
• Viestinnän ja kommunikoinnin järjestelyt, myös
hankeryhmän ulkopuolelle ja sidosryhmiin päin
(yleissivistävä koulutus: eTwinnigin käyttö)
Vaikuttavuus ja levitys 30 p.
• Miten hankkeen tuloksia arvioidaan
• Vaikutukset osallistuvissa organisaatioissa hankkeen
aikana ja hankkeen jälkeen (mitä saadaan aikaan?)
• Vaikuttavuus myös partneriryhmän ulkopuolisiin
organisaatioihin, paikallisesti, alueellisesti, kansallisesti,
EU-tasolla (muihin maihin)
• Levityssuunnitelman laatu
• Käyttöönotto, jatkuvuus, valmius jatkaa kehittämis- ja
ylläpitotyötä hankerahoituksen päätyttyä
Kaikki olennainen ideoinnissa alusta asti mukaan
• Tausta ja tarve
•
•
•
•
•
•
•
Miksi tehdään?
Mitä tehty aikaisemmin?
Lisäarvo
Mitä uutta?
Kohderyhmä
Kenelle?
Tulokset ja vaikutus Mitä syntyy, mikä hyöty?
Kansainvälisyys
Partnerimaiden tilanne ja tarve?
Partneriryhmä
Mitkä partnerit mukana?
Osaaminen? Roolit?
Työsuunnitelma
Mitä tehdään ja miten? Missä
järjestyksessä?
Resurssit
Mitä maksaa? Miten paljon aikaa?
Hyvä hakemus on
• Koherentti (ongelmat, ratkaisut, kohderyhmät, budjetti,
kohde, resurssit, kyky – kaikki vastaa toisiaan)
• Yksinkertainen (tavoite, lähestymistapa)
• Tietoon perustuva (tarveanalyysi)
• Selkeä (identifioi ehdotuksen tarpeen, ratkaisut ja
tuotoksen)
• Huolellisesti suunniteltu (mitä tehdään? milloin?
kuinka kauan? millä resursseilla?)
• Täsmällinen (ei pidä mitään tietoa itsestäänselvyytenä,
se mikä ei ole hakemuksessa ei voida ottaa huomioon
• Rajattu (selkeä aihe; vaikka voi olla moninainen)
Hylkäysperusteita
• Hakemuksen perustelut ovat niukat ja yleiset → enemmän
konkretiaa!
• Hyötyjä on tarkasteltu suppeasti, vain yhdestä näkökulmasta →
perustelut tulee laatia kattavasti ja eri näkökulmat (organisaatio,
opetushenkilökunta) huomioiden
• Kaikkiin kysymyksiin ei ole vastattu → pisteitä saa vain siitä, mikä
on kirjoitettu hakemukseen
• Joskus hakemuksesta löytyy hyviä aineksia, mutta palaset eivät
loksahda yhteen → hakemuksen perusteluista rakennettava
kokonaisuus, joka aukeaa hakemuksen ulkopuoliselle arvioitsijalle
• Kelpoisuussyyt: hakemus tulee myöhässä, siitä puuttuu osia jne.
Erasmus+ lukuina
• Kokonaisbudjetti 14,7 Mrd € vuosille 2014-2020
+40 % kasvu verrattuna nykyisiin koulutusohjelmiin
• Koulutuksen osuus budjetista 77,5 %
 josta korkeakoulutuksen osuus 43 % (4,8 Mrd €)
• Globaalin osion rahoitus vielä neuvoteltavana
• Tavoitteena kaikkiaan 4 miljoonaa liikkujaa ohjelmakauden
aikana
• 2014 Erasmus+ budjetti yleissivistävälle koulutukselle
Suomessa alustavasti noin 2.855.479€, josta
– KA1
– KA2
679.842€ + kansallinen raha (n. 400 000€)
2.175.637€
Erasmus+ -ohjelma 2014-2020
CIMOn verkkopalvelun Erasmus+ -ohjelman sivut:
http://www.cimo.fi/ohjelmat/erasmusplus
Euroopan komission Erasmus+ -ohjelman sivut:
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm
Ohjelmaopas:
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/erasmusplus-programme-guide_en.pdf
Hakulomakkeet:
http://www.cimo.fi/ohjelmat/erasmusplus/hakuprosessi
Ehdotuspyyntö (hakuajat):
http://new.eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2013.362.01.0062.01.ENG
Kiitos!
CIMOn
Yleissivistävän ja
aikuiskoulutuksen yksikkö p
[email protected]
Kalvot:
http://www.cimo.fi/ohjelmat/comenius
(linkki)
Erasmus+ (komission sivut):
http://ec.europa.eu/programmes/erasmu
s-plus/index_en.htm
Erasmus+ (CIMOn sivut):
http://www.cimo.fi/ohjelmat/erasmusplus
2/2014

similar documents