Upisi

Report
Upisi u srednje škole 2014./ 2015.
Pripremila : Hajdi Jelaska Relja
ELEKTRONIČKE PRIJAVE I UPISI U SREDNJE
ŠKOLE - NISPUSŠ - Prošlogodišnja iskustva
Dobre strane :
Potrebno unaprijediti :
• informatizacija proces upisa u • U projekt se krenulo s
srednje škole i bolja umreženost
minimalnim educiranjem
svih sudionika upisnoga procesa
članova upisnih povjerenstava
• proces upisa transparentniji
• Nedovoljna informiranost
dijela roditelja i učenika
• preciznija evidenciju o
• Različito tumačenje kriterija
upisanim učenicima
upisa kada je riječ o posebnim
• znatno smanjena mogućnost
i dodatnom elementima upisa
zlouporabe
Ključni dokumenti
I.
O D L U K U O ELEMENTIMA I KRITERIJIMA ZA
IZBOR KANDIDATA ZA UPIS U I. RAZRED SREDNJE
ŠKOLE U ŠKOLSKOJ GODINI 2014./2015.
II. POPIS PREDMETA POSEBNO VAŽNIH ZA UPIS
III. ODLUKA O UPISU UČENIKA U I. RAZRED SREDNJE
ŠKOLE U ŠKOLSKOJ GODINI 2014./2015.???
2013./2014.
2014./2013.
• U svakome upisnom roku
kandidat se može prijaviti za
upis u najviše pet škola
odnosno ukupno 10
obrazovnih programa.
• U svakome upisnom roku
kandidat se može prijaviti za
upis u najviše šest obrazovnih
programa.
2013./2014.
Minimalni broj bodova potrebnih
za prijavu :
• 56 bodova za upis u gimnazije;
• 50 bodova za upis u
eksperimentalni program
strukovne gimnazije;
• 44 boda za upis u ostale
programe obrazovanja u
trajanju od najmanje četiri
godine.
2014./2015.
Nije definiran minimalni
bodovni prag što znači da
kandidati bez obzira na broj
bodova mogu konkurirati za
upis u sva zanianja
Elementi vrednovanja
Zajednički
element
Dodatni
element
vrednovanja
Poseban element
vrednovanja
ELEMENTI VREDNOVANJA - Zajednički element
Programi obrazovanja za
stjecanje strukovne
kvalifikacije u trajanju
manjem od tri godine
Programi za stjecanje
strukovne kvalifikacije i
programi obrazovanja za
vezane obrte, u trajanju od
najmanje tri godine
* Prosjeci svih zaključnih
Prosjeci svih zaključnih
ocjena svih nastavnih
predmeta na
dvijedecimale u
posljednja četiri
razreda osnovnog
obrazovanja.
* Maksimum 20
bodova
ocjena svih nastavnih
predmeta na
dvijedecimale u
posljednja četiri razreda
osnovnog obrazovanja.
* Zaključne ocjene u
posljednja dva razreda
osnovnog obrazovanja iz
nastavnih predmeta:
Hrvatski jezik,
Matematika i prvi strani
jezik.
* Maksimum 50 bodova
Gimnazijski programi i programi
obrazovanja za stjecanjestrukovne
kvalifikacije u trajanju od najmanje
četiri godine
* Prosjeci svih zaključnih
ocjena svih
nastavnihpredmeta na
dvijedecimale u osljednja
četiri razreda osnovnog
obrazovanja.
* Zaključne ocjene u
posljednja dva razreda
osnovnog obrazovanja iz
nastavnih predmeta:
Hrvatski jezik, Matematika i
prvi strani jezik.
*triju nastavnih predmeta
važnih za nastavak
obrazovanja
* Maksimum 80 bodova
Što kada kandidatu nije upisana ocjena iz nekog
od predmeta koji su značajni za prijavu z upis ?
• U slučaju da kandidatu u svjedodžbama za posljednje četiri
godine osnovnog obrazovanja nije upisana ocjena iz nekog
od nastavnih predmeta koji su značajni za prijavu za upis, za
utvrđivanje broja bodova iz toga nastavnoga predmeta koristi
se prosjek svih zaključnih ocjena na dvije decimale u
posljednja četiri razreda osnovnog obrazovanja.
Zadaće stručnog suradnika :
u okviru profesionalnog usmjeravanja informirati učenike o
programina i školama
upoznati učenike s kriterijima za upis te s popisom predmeta
važnih za nastavak obrazovanja u pojedinim programima
Posredovati između neodlučnih učenika i službe za
profesionalno informiranje i orijentiranje
ELEMENTI VREDNOVANJA - Dodatni element vrednovanja
1. Provjera
(ispitivanje)
posebnih
vještina i
sposobnosti
2.Postignuti
rezultatai na
natjecanjima u
znanju
3.Postignuti rezultati na
natjecanjima školskih
sportskih društava
1.Provjera (ispitivanje) posebnih vještina i sposobnosti vrši se kod
upisa kandidata u :
programe likovne umjetnosti i dizajna
programe glazbene umjetnosti
programe plesne umjetnosti
razredne odjele za sportaše
2. Postignuti rezultati na natjecanjima iz znanja
Vrednuju se državna natjecanja iz znanja iz Kataloga
natjecanja i smotri učenika i učenica osnovnih i srednjih škola
Republike Hrvatske, koja se provode u organizaciji Agencije
za odgoj i obrazovanje, a koja je odobrilo Ministarstvo
znanosti, obrazovanja i sporta, te međunarodna natjecanja
koja verificira Agencija za odgoj i obrazovanje
Prvo, drugo ili treće
osvojeno mjesto kao
pojedinac u 5., 6., 7. ili
8. razredu osnovnog
obrazovanja
Prvo osvojeno mjesto
Državna/međunarodna
kao član skupine u 5.,
natjecanja
6., 7. ili 8. razredu
Drugo osvojeno mjesto
kao član skupine u 5.,
6., 7. ili 8. razredu
Prvo osvojeno mjesto
kao član skupine u 5.,
6., 7. ili 8. razredu
Izravan upis (pod uvjetom
da zadovolje na ispitu
sposobnosti i darovitosti u
školama u kojima je to
uvjet za upis)
3 boda
2 boda
1 bod
3. Postignuti rezultati na sportskim natjecanjima
Pravo na dodatne bodove kandidati ostvaruju na temelju
službene evidencije o rezultatima održanih natjecanja
školskih sportskih društava koju vodi Hrvatski školski
športski savez (HŠŠS).
Natjecanja
školskih
sportskih
društava
Učenici koji su na
državnom natjecanju kao
članovi
ekipe osvojili prvo mjesto
Učenici koji su na
državnom natjecanju kao
članovi
ekipe osvojili drugo
Učenici koji su na
državnom natjecanju kao
članovi
ekipe osvojili treće mjesto
3 boda
2 boda
1 bod
VAŽNO !
Kandidatu se vrednuje isključivo jedno (najpovoljnije) postignuće.
ELEMENTI VREDNOVANJA - Posebni element vrednovanja
1. Upis kandidata s
teškoćama u
razvoju
2. Upis kandidata sa
zdravstvenim
teškoćama
3.Upis kandidata koji žive u
otežanim uvjetima
obrazovanja uzrokovanim
nepovoljnim ekonomskim,
socijalnim te odgojnim
čimbenicima
1. Upis kandidata s teškoćama u razvoju
ORIJENTACIJSKA LISTA VRSTA I STUPNJEVA TEŠKOĆA U RAZVOJU
DEFINIRA TEŠKOĆE U RAZVOJU:
l. oštećenja vida
2. oštećenja sluha
3. poremećaji govorno-glasovne komunikacije i specifične teškoće u
učenju
4. tjelesni invaliditet
5. mentalna retardacija
6. poremećaji u ponašanju uvjetovani organskim faktorima ili
progredirajućim psihopatološkim stanjem
7. autizam
Kandidati s teškoćama u razvoju su kandidati koji su osnovnu školu
završili prema rješenju ureda državne uprave u županiji o
primjerenome obliku školovanja.
Kandidati s teškoćama u razvoju imaju pravo izravnoga upisa ako :
-
-
posjeduju stručno mišljenje službe za profesionalno usmjeravanje HZZa (pod uvjetom da zadovolje na ispitu sposobnosti i darovitosti u
školama u kojima je to uvjet za upis )
stručno mišljenje nadležnoga školskog liječnika (specijalist
školske medicine)
posjeduju rješenje ureda državne uprave u županiji o
primjerenome obliku školovanja u osnovnoj školi;
2. Upis kandidata sa zdravstvenim teškoćama
Kandidati sa zdravstvenim teškoćama su kandidati koji su
prethodno obrazovanje završili po redovitome nastavnom planu i
programu, a kojima su teže zdravstvene teškoće i/ili dugotrajno
liječenje utjecali na postizanje rezultata tijekom prethodnoga
obrazovanja
Kandidatima sa zdravstvenim teškoćama dodaje se jedan bod na
broj bodova ako :
-
posjeduju stručno mišljenje nadležnoga školskog liječnika
(specijalista školske medicine)
stručno mišljenje službe za profesionalno usmjeravanje HZZ-a
3. Upis kandidata koji žive u otežanim uvjetima obrazovanja
uzrokovanim nepovoljnim ekonomskim, socijalnim te odgojnim
čimbenicima
Kategorije kandidata za koje se smatra da žive u otežanim
uvjetima obrazovanja :
- kandidati koji živi uz jednoga i/ili oba roditelja s dugotrajnom teškom bolesti
- kandidat živi uz dugotrajno nezaposlena oba roditelja
- kandidat živi koji uz samohranoga roditelja (roditelj koji nije u braku i ne živi u
izvanbračnoj zajednici, a sam se skrbi o svome djetetu i uzdržava ga) korisnika
socijalne skrbi
- kandidat kojemu je jedan roditelj preminuo;
- kandidat koji je dijete bez roditelja ili odgovarajuće roditeljske skrbi
•
Zakona o poticanju zapošljavanja (Narodne novine, broj: 57/2012. i
120/2012.); http://narodnenovine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_05_57_1410.html
•
Članci 4., 21. i 30. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine, broj: 157/2013.)
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_12_157_3289.html
•
Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine, broj: 157/2013.).http://narodnenovine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_12_157_3289.html
3. Upis kandidata koji žive u otežanim uvjetima obrazovanja
uzrokovanim nepovoljnim ekonomskim, socijalnim te odgojnim
čimbenicima
Navedenim kategorijama kandidata dodaje se jedan bod uz uvjet
da posjeduju :
-
liječničku potvrdu o dugotrajnoj težoj bolesti jednoga i/ili oba roditelja;
potvrdu o dugotrajnoj nezaposlenosti oba roditelja iz područnoga ureda
Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje;
potvrdu o korištenju socijalne pomoći; rješenje ili drugi upravni akt centra za
socijalnu skrb
potvrdu o smrti roditelja (preslika smrtovnice);
potvrdu nadležnoga centra za socijalnu skrb da je kandidat korisnik socijalne
skrbi.
ZDRAVSTVENE KONTRAINDIKACIJE
Za obrazovne programe za koje je posebnim propisima i
mjerilima određeno utvrđivanje zdravstvene sposobnosti
kandidata kao obveza pri upisu u školu uvjet može biti potvrda
nadležnoga školskog liječnika o zdravstvenoj sposobnosti
učenika za propisani program ili liječnička svjedodžba
medicine rada, ovisno o tome što je propisano za određeni
obrazovni program.
Zadaće stručnog suradnika :
u okviru profesionalnog usmjeravanja informirati ove
kategorije učenika o pravima i kako ih realizirati
uputiti roditelje da pravovremeno pribave potrebnu
dokumentaciju
voditi računa o vjerodostojnosti dokumentacije

similar documents