Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Közlekedési

Report
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal
Közlekedési Felügyelőség
Változások a közúti közlekedési
szolgáltatások engedélyezésében,
az engedély nélkül végezhető
szállítások előírásaiban
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal
Közlekedési Felügyelőség
A díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját
számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj
ellenében végzett személyszállítási és a saját
számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá
az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról
szóló a Kormány 261/2011. (XII. 07.) Korm. rendelet
Megjelent: 2011. December 7.-én a Magyar Közlöny 146. számában
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal
Közlekedési Felügyelőség
A 261/2011. (XII. 07.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezte:
• a bérelt járművekkel végzett közúti áruszállítás külön feltételeiről
szóló 4/2000. (II. 16.) KHVM rendeletet,
• a belföldi és a nemzetközi közúti árufuvarozás szakmai feltételeiről
és engedélyezési eljárásáról szóló 14/2001. (IV. 20.) KöViM
rendeletet,
• az autóbusszal végzett belföldi és nemzetközi személyszállítás
szakmai feltételeiről és engedélyezési eljárásáról szóló 49/2001.
(XII. 22.) KöViM rendeletet, valamint a
• a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek
üzemben tartásáról szóló 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet jelentős
részét.
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal
Közlekedési Felügyelőség
Magyarország területén belföldi forgalomban
a) 3,5 tonnát meghaladó megengedett legnagyobb össztömegű
teherjárművel díj ellenében végzett közúti árutovábbítási
tevékenység közúti árutovábbítási engedéllyel,
b) 7,5 tonnát meghaladó megengedett legnagyobb össztömegű
teherjárművel saját számlás közúti áruszállítás közúti
áruszállítási igazolvánnyal,
c) autóbusszal díj ellenében személyszállítási tevékenység közúti
személyszállítási engedéllyel,
d) autóbusszal
saját
számlás
személyszállítás
személyszállítási igazolvánnyal végezhető.
közúti
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal
Közlekedési Felügyelőség
Nincs szükség valamennyi jármű esetében, közúti árutovábbítási
engedélyre és közösségi engedélyre - akár díj ellenében sem - a
sérült vagy műszaki hibás járművek továbbítása, továbbá a
gyógyszerek, gyógyászati készülékek, berendezések, felszerelések
és egyéb tárgyak természeti katasztrófa vagy egyéb közveszély
miatt szükséges sürgős szállítása esetén.
Díj ellenében végzett közúti árutovábbítás
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal
Közlekedési Felügyelőség
A Kormány rendelet alapján, a teherjárművel díj ellenében végzett
közúti
árutovábbítási,
valamint
az
autóbusszal
végzett
személyszállítási tevékenység a rendelet hatályba lépése előtt
kiadott engedély alapján az abban meghatározott időbeli hatály
lejártáig folytatható.
Az 1071/2009/EK rendelet 23. cikk szerint, azon vállalkozásoknak,
amelyek 2009. december 4. előtt rendelkeztek a közúti fuvarozói
szakma gyakorlására jogosító engedéllyel, 2011. december 4-ig
meg kell felelniük e rendelet rendelkezéseinek.
Fentiek alapján a korábban kiadott és még érvényes engedéllyel
rendelkező vállalkozások tevékenységüket tovább folytathatják, de
már az új feltételeknek kell megfelelniük.
Díj ellenében végzett közúti árutovábbítás
Díj ellenében végzett személyszállítás
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal
Közlekedési Felügyelőség
Megváltozott feltétel a vagyoni biztosíték mértéke, amely az
1071/2009/EK rendelet 7. cikk (1) szerint, az első jármű esetében
9 000 EUR, és minden további gépjármű esetében 5 000 EUR. Az
Euro értékét azokban a tagállami valutákban, amelyek nem vesznek
részt a gazdasági és monetárisunió harmadik szakaszában, évente
rögzíteni kell.
Az alkalmazandó árfolyamként az október első munkanapján
érvényes és az Európai Unió Hivatalos Lapjában meghirdetett érték,
2012-ben:
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:289:0006:0006:HU:
PDF,
Díj ellenében végzett közúti árutovábbítás
Díj ellenében végzett személyszállítás
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal
Közlekedési Felügyelőség
A régi engedélyesek, amennyiben bővítnek, akkor az új és a régi
járművek vonatkozásában is, már nem a korábbi biztosítékot kell
igazolniuk, hanem valamennyi járművet figyelembe véve az új
értékeket.
A biztosíték Ft-ban is, és EUR-ban is elfogadható.
A pénzintézetek, biztosítók által kiadott korábbi igazolásokat, csak
bővítés esetén szükséges, az új rendeletre hivatkozó és az azokban
foglalt értékeket tartalmazó igazolásra kicseréltetni.
Díj ellenében végzett közúti árutovábbítás
Díj ellenében végzett személyszállítás
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal
Közlekedési Felügyelőség
A 2011. december 04. előtt kiadott engedéllyel rendelkező
vállalkozásoknak az Uniós rendeletek alkalmazását követő
időponttól, 2011. december 04-től EUR-ban, vagy Forintban
számolva az arra vonatkozó igazolásokat legkésőbb 2012.
december 31-ig meg kell küldjék az engedélyt kiadó közlekedési
hatóság részére.
A régi még érvényben levő engedéllyel rendelkező vállalkozások
amennyiben újólag benyújtják a kérelmüket valamennyi feltételt
teljesítve, az új formátumú engedélyt és kivonatokat a Kormány
rendelet 16. szakasz (1) bekezdésében foglaltak szerint, legfeljebb
10 éves időbeli hatállyal kapják meg.
Díj ellenében végzett közúti árutovábbítás
Díj ellenében végzett személyszállítás
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal
Közlekedési Felügyelőség
Szakmai irányító:
Az 1071/2009. EK rendelet 2. cikk 5. szerint, szakmai irányító, a
vállalkozás alkalmazásában álló természetes személy vagy,
amennyiben a vállalkozás természetes személy, a személy
(továbbiakban belső szakmai irányító), vagy az arra vonatkozó
rendelkezés esetén egy általa szerződés útján kijelölt másik
természetes személy, aki tényleges és tartós módon szervezi a
vállalkozás fuvarozói tevékenységét.
Díj ellenében végzett közúti árutovábbítás
Díj ellenében végzett személyszállítás
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal
Közlekedési Felügyelőség
A követelmények szempontjából a szakmai irányító személye
elméletben két főcsoportba sorolható, attól függően, hogy hogyan
kapcsolódik a vállalkozáshoz, lehet belső személy vagy külső.
A szakmai irányító - a gazdálkodó szervezet alkalmazottja,
igazgatója, tulajdonosa, tagja, részvényese vagy ügyeinek intézője,
vagy, ha a vállalkozás természetes személy, akkor ő maga ez a
személy - a kapcsolódása szerinti vállalkozásnál korlátlan
mennyiségű, az engedélyezési kötelezettség alá tartozó jármű
esetén, egyedül is betöltheti e feladatot.
Díj ellenében végzett közúti árutovábbítás
Díj ellenében végzett személyszállítás
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal
Közlekedési Felügyelőség
A szakmai irányító, akit szerződés hatalmaz fel a szakmai irányítói
feladatoknak a vállalkozás nevében történő ellátására, azaz
szerződéssel kapcsolódik az engedélyköteles tevékenységet végző
vállalkozáshoz, e személy egyéb feltételek mellett, csak legfeljebb
kettő helyen végezheti, és csak összesen legfeljebb ötven
járműre kiterjedően a tevékenységét. A szakmai irányító esetében
minden esetben vizsgálni kell a fenti korlátozó körülménynek való,
továbbá a vállalkozói vizsgabizonyítvány megfelelőségét és
szerződés esetén, annak tartalmát is.
Díj ellenében végzett közúti árutovábbítás
Díj ellenében végzett személyszállítás
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal
Közlekedési Felügyelőség
Közúti áruszállítási igazolvány, közúti személyszállítási igazolvány:
A 7,5 tonnát meghaladó megengedett legnagyobb össztömegű
teherjárművel saját számlás közúti áruszállítás - 2012. december 4től - közúti áruszállítási igazolvánnyal, autóbusszal saját számlás
személyszállítás
változatlan
kiadási
feltételekkel,
közúti
személyszállítási igazolvánnyal végezhető.
Saját számlás közúti áruszállítás
Saját számlás közúti személyszállítás
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal
Közlekedési Felügyelőség
A Magyarország területén székhellyel rendelkező gazdálkodó
szervezet
által
végzett
különcélú
menetrend
szerinti
személyszállításnál, valamint különjárati személyszállításnál az
autóbuszban utazókról utaslistát kell készíteni. Az utaslista a
menetlevél mellékletét képezi.
Díj ellenében végzett személyszállítás
A saját számlás közúti áruszállítást végző teherjármű, illetve a saját
számlás személyszállítást végző autóbusz a közúti forgalomban
saját számlás menetlevéllel vehet részt.
Saját számlás közúti áruszállítás
Saját számlás közúti személyszállítás
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal
Közlekedési Felügyelőség
A közlekedési hatóság a gazdálkodó szervezetnek a tevékenységi
engedélyét (az engedélykivonatokkal együtt) legalább három
hónapra, de legfeljebb egy évre felfüggesztheti ha a gazdálkodó
szervezet:
a) az engedélyben foglaltaktól eltérő tevékenységet végez, illetve
b) a járművezető személyi feltételeire, vezetési és pihenőidejére, a
teherjármű, illetve az autóbusz műszaki, biztonsági,
környezetvédelmi vagy egyéb követelményeire, a szállítás
feltételeire, az árutovábbítási, illetve személyszállítási közösségi
engedély hiteles másolatainak, az ellenőrzési okmányoknak a
használatára vagy az adatszolgáltatási kötelezettségre
vonatkozó előírásokat megsérti.
Díj ellenében végzett közúti árutovábbítás
Díj ellenében végzett személyszállítás
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal
Közlekedési Felügyelőség
A közlekedési hatóság a gazdálkodó szervezet tevékenységi
engedélyét (az engedélykivonatokkal együtt) visszavonhatja,
a)
az 1071/2009/EK rendelet IV. mellékletében megjelölt bármely
jogsértés elkövetése esetén,
b)
ha az engedély megadása szempontjából lényeges adat
tekintetében szándékosan valótlan adatot szolgáltattak,
c)
ha a gazdálkodó szervezet nemzetközi
ismétlődően jogosulatlan tevékenységet végez,
d)
ha a gazdálkodó szervezet súlyosan és ismételten megsérti a
járművezető személyi feltételeire, vezetési és pihenőidejére
Díj ellenében végzett közúti árutovábbítás
vonatkozó szakmai előírásokat,
forgalomban
Díj ellenében végzett személyszállítás
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal
Közlekedési Felügyelőség
A közlekedési hatóság a gazdálkodó szervezet tevékenységi
engedélyét (az engedélykivonatokkal együtt) visszavonhatja,
e)
ha a gazdálkodó szervezet kabotázs esetén súlyosan és
ismételten megsérti a fogadó tagállam rendelkezéseit, és ezért
külföldi hatóság a nemzetközi forgalomból való kitiltását
kezdeményezi,
f)
ha a gazdálkodó szervezet az engedélyezett tevékenységet
tartósan – legalább 6 hónapon át – nem gyakorolja, anélkül,
hogy a szüneteltetést a közlekedési hatóságnak megfelelő
indokkal bejelentette volna, illetve
g)
ha a gazdálkodó szervezet ismételten olyan személyszállítási
tevékenységet végez, amelyre az engedélye nem jogosítja.
Díj ellenében végzett közúti árutovábbítás
Díj ellenében végzett személyszállítás

similar documents