Suomen oppisopimuskouluttajien kevätseminaari 20.3.2012

Report
Suomen oppisopimuskoulutuksen järjestäjät
ry:n kevätseminaari 19.-20.3.2012, Tampere
ECVET
20.3.2012
yli-insinööri Kati Lounema, Opetushallitus
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
Mikä on ECVET? (1/2)
Ammatillisessa koulutuksessa käytettävä oppimistulosten
eurooppalainen siirto- ja kerryttämisjärjestelmä, jonka avulla
•
•
•
•
tuetaan muualla suoritettujen opintojen tai muutoin hankitun osaamisen
tunnistamista, tunnustamista ja hyödyntämistä osana tutkintoja
parannetaan tutkintojen ja opetussuunnitelmien läpinäkyvyyttä
edistetään liikkuvuutta (koulutuksessa olevat, työmarkkinoilla olevat)
edistetään rajat ylittävää elinikäistä oppimista.
Perustuu Euroopan parlamentin ja neuvoston suositukseen
(2009/C 155/02, 18.6.2009), jossa suositellaan, että jäsenvaltiot
•
tukevat ECVET-järjestelmää EQF:n kaikilla tasoilla
ammatillisen koulutuksen tutkintojen yhteydessä
•
luovat tarvittavat edellytykset ja ryhtyvät tarvittaessa toimiin,
jotta ECVET-järjestelmä voidaan ottaa kokeilujen ja testien
pohjalta käyttöön vuodesta 2012 alkaen.
Kattaa virallisen, epävirallisen ja arkioppimisen
Perustuu oppimistuloksiin (EQF)
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
Mikä on ECVET? (2)
Keskeisenä osana tutkinnot ja tutkintojen/koulutusten osat,
joiden arvioidut ja hyväksytyt oppimistulokset tunnistetaan ja
tunnustetaan siten, että opiskelija voi hyödyntää niitä
kerätessään suorituksia tutkintoa varten tai halutessaan siirtää
niitä toiseen tutkintoon tai opinto-ohjelmaan.
ECVET-pisteet tarjoavat täydentävää numeerista tietoa
tutkinnoista ja tutkintojen osista.
1.
2.
Jokaista tutkintoa ja sen jokaista tutkinnon osaa voidaan kuvata
opintopisteiden määrällä.
Virallisessa täysipäiväisessä ammatillisessa koulutuksessa vuoden
aikana todennäköisesti suoritettavat oppimistulokset vastaavat 60:tä
pistettä (vrt. korkeakoulutuksessa käytössä oleva ETCS-järjestelmä).
ECVET- järjestelmä sisältää välineet ja menettelytavat
opintosuoritusten siirtoon
‒
‒
tutkintojen kuvauksen tutkinnon osina, oppimistuloksina ja pisteinä
yhteiset opintosuoritusten siirtoon liittyvät menettelytavat sekä asiakirjat
(kumppanuussopimukset, opiskelusopimukset ja käyttöoppaat).
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
ECVET:n valmistelu Suomessa
Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2007-2012:
Suomi osallistuu aktiivisesti ammatillisen koulutuksen eurooppalaiseen
yhteistyöhön ja Kööpenhaminan prosessin tavoitteiden määrittelyyn ja
toimeenpanoon ja valmistautuu ottamaan käyttöön ammatillisen
koulutuksen opintosuoritusten siirtojärjestelmän (ECVET).
Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen välisessä
tulossopimuksessa on sovittu, että tutkinnon perusteisiin ja muihin
määräyksiin tehdään muutokset, jotka mahdollistavat ECVET:n
käyttöönoton ammatillisissa tutkinnoissa ja koulutuksessa vuodesta 2014
eteenpäin.
Pääministeri Kataisen hallitusohjelma – kansainvälistyminen vahvana.
Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011-2016
Otetaan käyttöön ammatillisen koulutuksen opintosuoritusten
siirtojärjestelmä (ECVET) kaikissa ammatillisissa tutkinnoissa vuonna
2014. Ammatillisen koulutuksen opintosuoritusten siirtojärjestelmä
(ECVET) edistää liikkuvuutta ja tutkintojen vastaavuutta.
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
Miksi ECVET?
ECVET tukee pedagogista muutosta
• osaamisperusteisuus
• työelämälähtöisyys
ECVET edistää laatua ja läpinäkyvyyttä
• yksilölliset opintopolut
• kansallinen liikkuvuus
• kansainvälinen liikkuvuus
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
ECVET:n valmistelu Suomessa
- käyttöönotto edellyttää mm.
muutoksia säädöksiin ja määräyksiin
tutkintojen ja niiden edellyttämän osaamisen
määrittelyä tietoina, taitoina ja pätevyytenä ja
tutkintojen sijoittelua EQF-tasoille
opintopisteiden määrittelyperiaatteista sopimista
tutkintojen ja tutkinnon osien opintopisteiden
määrittelyä
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
ECVET:n valmistelu Suomessa
- FINECVET-hankkeet
Suomi on valmistellut ECVET-järjestelmän
käyttöönottoa
• FINECVET 1 ja 2 –hankkeissa
–
•
ammatilliset perustutkinnot
2009-2012 FINECVET 3 -hankkeessa, joka
laajensi kokeilu- ja kehittämistoiminnan
ammatti- ja erikoisammattitutkintoihin.
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
ECVET:n toimeenpano
toimeenpanosuunnitelma 11/2010, OPH:n esitys
OKM:lle
• tarkistettu 5/2011
toimeenpano osa ammatillisen tutkintojärjestelmän
kehittämistä
• TUTKE-hankkeen esitykset
–
•
sisältäen NQF, ECVET
TUTKE:n jatkohanke
–
–
–
ohjausryhmä, OKM:n asettama
työryhmä, OKM:n asettama virkamikestyöryhmä
toimikausi päättyy 12/2014
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
Säädösten muutostarpeet
Laki ammatillisesta koulutuksesta 630/1998
Asetus ammatillisesta koulutuksesta 631/1998
Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta 631/1998
Asetus ammatillisesta aikuiskoulutuksesta 631/1998
Valtioneuvoston asetus tutkintojen rakenteesta ja yhteisistä opinnoista
ammatillisessa peruskoulutuksessa 213/1999
OKM:n asetus ammatillisista perustutkinnoista 216/2001
OKM:n asetus ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 3 §:n 1
momentissa tarkoitetuista tutkinnoista
Opintotukilaki 65/1994
Opintotukiasetus 260/1994
Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta 1705/2009
Asetus opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta 1766/2009
OPH:n määräykset tutkintojen ja koulutusten perusteista
OPH:n määräykset /suositukset tutkintotodistuksista, todistusmalleista ja
kansainväliseen käyttöön tarkoitetuista liitteistä
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
Tutkintojen ECVET-pisteiden määrittely
•
•
Tutkintojen kokonaispistemäärät määritellään
tutkintoasetuksissa (OKM).
Tutkintojen kokonaispistemäärien määrittelyn
lähtökohtana käytetään ECVET-suosituksen 60
pistettä/vuoden työpanos.
Perustutkinnon kokonaispistemäärä ECVET-suosituksen
pohjalta määriteltynä 180 opintopistettä.
Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot, joiden laajuutta ei ole
määritelty, suhteutetaan perustutkintojen viralliseen
opintopolkuun.
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
Tutkinnon osien ECVET-pisteiden
määrittely
Tutkinnon osien ECVET-pisteet määritellään tutkintojen
perusteissa (OPH).
ECVET-suosituksen mukaan tutkinnon osien suhteellinen
painoarvo tutkinnosta tulee määrittää seuraavin kriteerein tai
niiden yhdistelmin:
•
•
•
tutkinnon osan oppimistulosten suhteellinen merkittävyys
työmarkkinoille osallistumisen, toiselle tutkintotasolle etenemisen tai
sosiaalisen integraation kannalta
tutkinnon osaan sisältyvien oppimistulosten vaikeusaste, laajuus ja
kattavuus
opiskelijalta edellytettävä työpanos tutkinnon osan suorittamiseksi
vaadittavien tietojen, taitojen ja pätevyyksien saavuttamiseksi.
Tutkinnon osien sisällä yksittäisten ammattitaitovaatimusten
opintopisteistä päättää koulutuksen järjestäjä (esim.
kansainvälinen liikkuvuus).
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
Ammatillisten tutkintojen ja valmistavien
koulutusten opintopisteet:
yksi esimerkki mahdollisesta pisteytyksestä
Valmistavat ja valmentavat koulutukset
NQF-taso?
Perustutkinnot
20 - 120 pistettä?
NQF-taso 4?
180 pistettä?
Ammattitutkinnot
NQF-taso 4? (5) 120 - 240 pistettä?
Perustutkintoa suppeampi osaamisalue
120 pistettä?
Perustutkintoa vastaava osaamisalue
180 pistettä?
Perustutkinnon päälle rakentuva osaamisalue
240 pistettä?
Erikoisammattitutkinnot
NQF-taso 5? (6 ) 180 - 240 pistettä?
Osaamisalueeltaan suppea erikoisammattitutkinto 180 pistettä?
Ammattitutkinnon päälle rakentuva osaamisalue
240 pistettä?
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
Ammatillisten tutkintojen opintopisteet
Tutkintoasetuksissa määritellyt tutkintojen opintopisteet on
jokaisen vähintään suoritettava saadakseen
tutkintotodistuksen.
•
•
Tutkintojen opintopisteet ovat tutkintojen minimipistemääriä (kuten esim.
korkeakouluissa).
Tutkinnon kokonaispistemäärä voi vaihdella tutkinnon suorittajan
mukaan.
Tutkinnon minimiopintopistemäärän ylittävien tutkinnon osien
pisteet merkitään sellaisenaan tutkintotodistukseen.
Lisää ECVET-pisteitä tuovat esimerkiksi yksilöllisesti tutkintoa
laajentavat tutkinnon osat perustutkinnoissa ja yksilöllisten
valintojen mukaiset tutkinnon osat ammatti- ja
erikoisammattitutkinnoissa.
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
Mikä muuttuu ECVET:n myötä?
Säädöspohjaa on muutettava, koska ei ole enää kytkentää
aikaan kuten nyt, jolloin opintoviikot on määritelty opiskelijan
työmääränä.
Opintoviikkojen tilalle tulevat opintopisteet
•
vaikutuksia koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelmiin ja
opettajien työn suunnitteluun.
Opetuksen tarjonta eli tutkinnon osien
ammattitaitovaatimusten saavuttamista tukeva opetus/koulutus
ja ohjaus on määriteltävä uudelta pohjalta. Koulutuksen
järjestäjä päättää siitä, niin kuin tähänkin asti.
Opiskelijoiden/tutkinnon suorittajien ja työelämän edustajien
ohjaus otettava huomioon.
Kun osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen liittyvä
aikakytkentä poistuu, osaamisen tunnustaminen muuttuu
oppimistulos-/pistepohjaiseksi .
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
Yhteistyö ECVET-valmistautumisessa,
esimerkkejä
Seminaarit koulutuksen ja tutkinnon järjestäjille sekä
tutkintotoimikunnille 3/2011
•
ECVET:n toimeenpanosuunnitelmien esittely ja
keskustelu suunnitelmista
Työseminaarit koulutuksen järjestäjille 11/2011•
•
käyttöönottoon valmistautuminen koulutuksen ja tutkinnon
järjestäjän näkökulmasta
mukana myös Suomen oppisopimuskoulutuksen
järjestäjien edustajat
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
Alustava koulutus- ja
tiedotussuunnitelma
OKM yhdessä OPH:n kanssa vastaa ECVET-järjestelmän
toimeenpanosta.
OPH on päävastuussa ECVET-koulutuksesta ja tiedotuksesta.
Koulutuksen ja tiedotuksen kohderyhmät
•
•
Pääkohderyhmä koulutuksen/tutkintojen järjestäjät ja
tutkintotoimikunnat
muita koulutettavia ryhmiä mm. rehtorit ja muu oppilaitosjohto,
opettajat ja työnantajat, työntekijät, opiskelijat/tutkinnon suorittajat
sekä ammatilliset opettajankoulutusyksiköt.
Kouluttajina toimivat
•
•
•
•
eurooppalaisissa ECVET-koulutuksissa olleet henkilöt ja OPH:n
muut virkamiehet toimenkuviensa mukaisesti yhteistyössä
sidosryhmien edustajien kanssa
FINECVET-projekteissa mukana olleet
CIMO:n edustajat voivat levittää tietoa sekä projektiensa että
muiden verkostojensa kautta
ECVET Expertit
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
Koulutus ja tiedotus, esimerkkejä
FINECVET 3 –hankkeen julkaisu, 3/2012
•
ideoita liikkuvuuden toteuttamiseen
ECVET Expert –hanke, 2012•
kansallinen ECVET-koulutus
ECVET-oppaat, -2013
•
•
•
työelämän edustajille
opiskelijoille/tutkinnon suorittajille
koulutuksen ja tutkinnon järjestäjille
alueelliset ja alakohtaiset koulutukset
ECVET osaksi tutkintotoimikuntien koulutuspäiviä
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
Miten tästä eteenpäin?
Siirtymävaiheen menettelyjen tarpeen selvittäminen
Valmistellaan säädös- ja määräysmuutokset 2012 - 2013 ja
kuullaan sidosryhmiä valmistelun aikana.
Määritetään pisteytyksen periaatteet
Määritetään pisteet tutkinnoille ja tutkinnon osille.
Osallistutaan aktiivisesti Euroopan tason työryhmiin ja koulutuksiin.
Huolehditaan koulutuksesta ja tiedotuksesta Suomessa alustavan
tiedotussuunnitelman mukaisesti, täsmennetään
tiedotussuunnitelmaa tarvittaessa.
Koulutuksen järjestäjien opetussuunnitelmien,
koulutussuunnitelmien ja järjestämissuunnitelmien yms.
tarkistaminen
ECVET-pisteiden käyttöönotto kaikissa tutkinnoissa ja koulutuksissa
yhtä aikaa 2014 alkaen.
Seuranta 2014-2015
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi
Lue lisää
ECVET-suositus: http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:
2009:155:0011:0018:FI:PDF
FINECVET-projektit: http://www.finecvet.fi
FINECVET-julkaisu OPH:n kotisivujen pääsivulla
(julkaistu 15.3.2012)
Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi

similar documents