Vad är Autism?

Report
Vad är Autism?
Vad menar vi med
Autismspektrumtillstånd?
Vad kan det innebära för den enskilde
individen?
Hur diagnostiseras Autism?
Heléne Stern leg psykolog
Autismspektrum
• Autism i barndomen/Autistiskt syndrom
• Asperger syndrom
• Atypisk Autism
Nyheter i DSM –V
En diagnos: Autismspektrumstörning
Svårighetsgrad och hjälpbehov ska anges!
Kognitiv
funktionsnedsättning
• Ett kvalitativt annorlunda sätt att ta in
och bearbeta information
• Finns med sedan barndomen
Förekomst
• 0,6 - 1,5 % av befolkningen
• Inom psykiatri 1,4 - 4%
Det finns ännu inte någon konsensus kring vad som
orsakar Autism, arv och miljö
Wings triad
• Begränsad förmåga till ömsesidig social interaktion
• Begränsad förmåga till ömsesidig social
kommunikation
• Begränsningar i föreställningsförmåga
Mentalisering
• Att förstå att andra har ett eget inre liv
• Att föreställa sig vad andra vet och inte vet
• Att dra slutsatser om andras tankar, känslor och
avsikter
• Att dra slutsatser om andras avsikter utifrån
beteende
• Att skapa samförstånd
Vid Autism, andra förutsättningar
• Klarar inte att intuitivt/automatiskt ta andra
personers perspektiv
• Har inte samma förutsättningar att utvecklas socialt
• Har sämre verktyg att lära sig förstå hur den sociala
världen fungerar
Social interaktion tar oerhört mycket kraft och energi!
Central koherens
• Att skapa sammanhang och mening genom att
prioritera helheten
• Att få en sammanhängande helhet av information,
att exempelvis utläsa det väsentliga i en text
• Personer med Autism tenderar att fastna vid
detaljer på bekostnad av helheten
Automatisering och generalisering
• Inlärda beteenden blir inte ”automatiska”
• Det man lärt i en situation kan vara svårt att
använda i andra situationer
Medför omfattande svårigheter i vardagen!
Ojämn kognitiv nivå
• Svårt både för individen och omgivningen
• Ofta felaktiga förväntningar och krav
• Ibland understimulering
Autism och känslor
• Personer med Autism har samma sorts känslor som
andra
• Ofta svårt att uppfatta, tolka och uttrycka egna
känslor
• Många gånger starka känslomässiga uttryck
Perception
• Känslig perception
- Ljud
- Ljus
- Doft
- Beröring
- Konsisten
Saknar ”filter”
Tar oerhört mycket kraft och energi!
Kommunikation
• Processar ofta information långsamt
• Ibland mycket lång svarslatens
• Ofta mycket konkret och bokstavlig språklig förståelse
• Att förstå det underförstådda, ironi, ”vita lögner”
• Att veta det alla andra vet, det som är outtalat
• Använder ofta språket oflexibelt, en del mycket
”högtravande”
Forts. kommunikation
• ”Brutal” ärlighet
• Godtrogen – naiv och ärlig
• Kan bli utnyttjade och lurade
• Har många gånger blivit mobbade
Ickeverbal kommunikation
• Ögonkontakt
• Gester
• Mimik
Att använda sig av för att tolka och förstå, men
personer med Autism kan också vara svåra att läsa
av för andra
Svårigheter att förhålla sig till diffusa/relativa begrepp
• Lagom
• Att göra sitt bästa
• En stund
• Runt lunch
Förändringar
• Oförutsedda händelser
• Överraskningar
• När det inte blir som planerat
• Regler som inte hålls
Stress- och kravkänsliga
• Social samvaro, släktkalas, kören, fikat på jobbet
etc.
• Perceptionskänslighet
• Etc… de flesta har saker som är extra svåra men det
är individuellt!
Diagnostik
• SBU-rapport maj 2013:
Det finns idag inte evidens för någon särskild metod –
utredning i team med flera kompetenser
rekommenderas
Det finns inte några bestämmelser om hur en
utredning ska gå till, men det finns rekommendationer
• Psykiatrin har ansvar för diagnostisering av vuxna
• Habilitering och psykiatri när det gäller barn
Forts. diagnostik
• Utredarnas erfarenhet och kunskap är avgörande
• Utvecklingsanamnes är avgörande, intervju med
nära anhörig
Multiprofessionell bedömning
•
•
•
•
Psykolog – kognitiv bedömning
Arbetsterapeut – funktionsbedömning
Psykiatriker – medicinsk och psykiatrisk bedömning
Sjukgymnast – motorisk bedömning
Forts. diagnostik
• Normalitet – avvikelse
En funktionsnedsättning som påverkar flera områden i livet
• Personens delaktighet och motivation till utredning
är avgörande
• Att få kunskap och förståelse för sitt eget sätt att
fungera
Behandling
• Det finns inte någon medicinsk behandling mot
Autism
• Kunskap
• Bemötande
• Struktur, förutsägbarhet och hjälpmedel
Personer med Autism är alla olika
och unika individer …
som har vissa svårigheter som är
gemensamma
Litteratur- och webbtips
www.autismforum.se
www.attention-riks.se
www.autism.se
Gunilla Gerland
Gunnel Norrö
Tony Attwood
Carolina Lindberg och Malin Valsö, ”Vardagsliv med
Aspergers syndrom”

similar documents