Sustav zaštite ljudskih prava u Republici Hrvatskoj

Report
Sustav zaštite ljudskih prava
Međunarodna, regionalna i
nacionalna razina
Institucije zadužene za zaštitu
pojedinca/ke u Republici Hrvatskoj
Hrvatski
sabor i
njegova tijela
Odbor za ljudska
prava i prava
nacionalnih
Ured
manjina, Odbor za
predsjednika
ravnopravnost
spolova, Odbor za
rad, socijalnu
politiku i zdravstvo
itd.
Pravobranitelji
Ustavni sud
RH
Tijela vlade
RH
Tijela
sudbene
vlasti
Savjet za
nacionalne
manjine
Vrhovni sud RH,
Upravni sud RH,
županijski, trgovački i
općinski sudovi,
Državno
odvjetništvo,
Hrvatska odvjetnička
komora …
Svaka se osoba može
obratiti udrugama
koje se bave
promicanjem i
zaštitom ljudskih
prava
-Pučki pravobranitelj
-Pravobraniteljica za djecu
-Pravobraniteljica za ravnopravnost
spolova
-Pravobraniteljica za osobe s
invaliditetom
Ured za ljudska prava, Ured za
ravnopravnost spolova, Ured za
nacionalne manjine, Savjet za
razvoj civilnog društva, Komisija za
odnose s vjerskim zajednicama …
Institucije zadužene za zaštitu
pojedinca/ke u Republici Hrvatskoj
Hrvatski
sabor i
njegova tijela
Odbor za ljudska
prava i prava
nacionalnih
manjina, Odbor za
ravnopravnost
spolova, Odbor za
rad, socijalnu
politiku i
zdravstvo itd.
Ured
predsjednika
Pravobranitelji
-Pučki pravobranitelj
-Pravobraniteljica za djecu
-Pravobraniteljica za
ravnopravnost spolova
-Pravobraniteljica za osobe
s invaliditetom
Ustavni sud
RH
Tijela vlade
RH
Tijela
sudbene
vlasti
Ured za ljudska prava, Ured za
ravnopravnost spolova, Ured za
nacionalne manjine, Savjet za
razvoj civilnog društva, Komisija
za odnose s vjerskim
zajednicama …
Savjet za
nacionalne
manjine
Vrhovni sud RH,
Upravni sud RH,
županijski, trgovački
i općinski sudovi,
Državno
odvjetništvo,
Hrvatska odvjetnička
komora …
Svaka se osoba može obratiti udrugama
koje se bave promicanjem i zaštitom
ljudskih prava
Instrumenti zaštite prava u RH
Ugovori međunarodnog
humanitarnog prava
• Konvencija za zaštitu ljudskih
prava i temeljnih sloboda
• Konvencija o pravima djeteta
• Međunarodna konvencija o
ukidanju svih oblika rasne
diskriminacije
• Konvencija o sprječavanju i
kažnjavanju zločina genocida
• Konvencija o ukidanju svih
oblika diskriminacije žena …
Ustav Republike Hrvatske
• Ustavni zakon o pravima
nacionalnih manjina
Zakoni koji dodatno
reguliraju prava i slobode
građana
• Kazneni zakon
• Obiteljski zakon
• Zakon o istospolnim
zajednicama
• Zakon o ravnopravnosti spolova
• Zakon o zabrani diskriminacije
• Zakon o radu …
Regionalni sustav zaštite ljudskih
prava – Europa Sustav Vijeća
Europe
CoE
Sustav Europske
unije
EU
Sustav organizacije
za europsku
sigurnost i suradnju
OESS - OSCE
Vijeće Europe – Council of Europe
Instrumenti
zaštite
Konvencija o zaštiti ljudskih prava i
temeljnih sloboda, 1950.
Tijela nadležna
za zaštitu
Europski sud za ljudska prava, 1998.
Europski odbor za socijalna prava, 1999.
Europska socijalna povelja, 1961.
Europski odbor za sprječavanje mučenja i drugog
nečovječnog ili ponižavajućeg postupka, 1989.
Europska konvencija o kulturi,
1954.
Europska konvencija za
sprječavanje mučenja i
nečovječnog ili ponižavajućeg
postupka ili kazne, 1987.
Savjetodavni odbor “Okvirne konvencije o nacionalnim manjinama”,
1998.
Odbor stručnjaka “Europske povelje za regionalne jezike ili jezike
manjina”, 1998.
Europsko povjerenstvo za rasizam i nesnošljivost, 1993.
Okvirna konvencija za zaštitu
nacionalnih manjina, 1994.
Europski povjerenik za ljudska prava, 1999.
Europska povelja za regionalne
jezike ili jezike manjina, 1992.
Odbor ministara Vijeća Europe
Europski sud za ljudska prava u
Strasbourgu
Europska unija - EU
Temeljni
instrument
zaštite ljudskih
prava EU
Tijela zaštite
ljudskih prava
EU
• Povelja temeljnih prava
Europske unije, 2001.
• Tekst Povelje:
• http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?u
ri=OJ:C:2007:303:0001:0016:EN:PDF
• Europski sud pravde u
Luksemburgu, 1952.
• Europski centar za praćenje
rasizma i ksenofobije,
1998.
Ulogu zaštitnika ljudskih prava imaju i
Europski parlament, Europski
pravobranitelj, Europsko povjerenstvo i
Vijeće ministara
Organizacija za europsku sigurnost i suradnju
Instrumenti zaštite
prava OESS-a
Tijela zaštite prava
OESS-a
Helsinški završni akt, 1975.
Ured za demokratske ustanove i
ljudska prava, 1990.
Pariška povelja za Novu Europu,
1990.
Visoki povjerenik za manjine,
1992.
Predstavnik za slobodu medija,
1997.
Međunarodna razina zaštite ljudskih prava Ujedinjeni narodi - UN
Tijela UN-a zadužena za praćenje,
razmatranje i primjene prava zaštićena
Međunarodnom poveljom prava
Generalna skupština UN-a
Neki od instrumenata ljudskih
prava UN-a – Međunarodna
povelja prava
Opća deklaracija o ljudskim pravima, 1948.
Plenum predstavnici 192
zemlje članice
Konvencija o sprječavanju i kažnjavanju zločina genocida, 1948.
Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima, 1966.
Odbor za
ljudska
prava
Odbor za
gospodar
ska,
socijalna
i kulturna
prava
Odbor za
ukidanje
rasne
diskrimin
acije
Međunarodni pakt o gospodarskim, socijalnim i kulturnim pravima,
1966.
Odbor
protiv
mučenja
Odbor za
ukidanje
diskrimin
acije
žena
Odbor za
prava
djeteta
Međunarodna konvencija o ukidanju svih oblika rasne
diskriminacije, 1965.
Konvencija protiv mučenja i drugih okrutnih, neljudskih ili
ponižavajućih postupaka ili kazni, 1984.
Konvencija o ukidanju svih oblika diskriminacije žena, 1979.
Konvencija o pravima djeteta, 1989.

similar documents