Ladda ned dokumentet

Report
Konkurrerar vi om förskollärare på Södertörn?
En presentation i två delar
Ett gott
exempel
från Salem
Förskolans utveckling på Södertörn
Henrik Lindh,
Central förskolechef
Haninge
Kvalitetsarbete i
förskolan
Marsella Qvicker,
förskolechef centralt,
Salem
Frågor från
publiken
i Salem finns idag 63%* förskollärare
Nämndmål på att vi ska ha ⅔ förskollärare i våra förskolor.
Varför har vi lyckats med vårt mål?
Varför stannar förskollärare i Salem?
LOKAL ÖVERENSKOMMELSE
om fördelningen av arbetsuppgifter och ansvar mellan
Förskollärare/lärare/pedagog i fritidshem
och barnskötare
Inom förskolans organisation har en process pågått för att
tydliggöra barnskötarens uppdrag i förhållande till
förskollärarens.
Lokal överenskommelse
Vi har en pedagogisk huvudprocess som leds av förskollärare
Till denna finns ett antal stödprocesser i form av
administration, vaktmästeri, barnhälsa, lokalvård mm
Den pedagogiska processen under dagen:
förskollärarens ansvar
Pedagogiskt arbete i barngrupp i enlighet med läroplanens mål
32 timmar per vecka, kl 9-14 dagligen. Utöver det utvecklingsarbete.
Mat
Vila
Observation och
dokumentation
Stödprocessen under dagen: Barnskötares ansvar
Barnskötarna ansvarar för att arbetet genomförs i enlighet med
styrdokument i samråd med förskollärare
Eftersom det finns många förskollärare i organisationen är
det lättare att få nyanställda förskollärare att stanna
Nära - närvarande - nytänkande - helhetssyn struktur/ordning och reda - tydlighet - kollegor
Delaktighet - vilja att driva framåt - alla drar åt samma håll nyttjar varandras kompetenser
Bra och tydlig organisation
Skapar tid att arbeta med inspirerande utvecklingsarbete!
Vår modell har blivit känd över
världen!
Allt är möjligt!
h
istorik, val och nu…
Låg kompetens
Skollag
val
Reviderad
läroplan
= högre kompetens
Tid
=
nya val
Fördjupning
en idé
det
lilla i det
Stora
Barn och pedagoger på 1-2 års avdelningen Korallen
upptäcker spår och mönster
Höst/Vår 2010-11
S
pår
Barnen upptäckte att deras skor
lämnade spår i snön.
- Åh prickar
- Titta oj
- Titta min
reflektion och val
Utomhus så kan vi fortsätta leta spår i snön, slask, lera och
sanden t.ex. Vi kan leta efter våra egna spår, andras och även
spår efter olika djur.
Vi kan ta vattenfärg med oss ut och färglägga spåren.
fotografera, ta med sig in, titta och prata om dom.
I lera kan vi trycka egna spår och mönster .
Till ljusbordet kan man ta fram olika mönster att jobba med
Vi kan göra olika former som triangel, rektangel, cirkel o s v i
våran bokstav/mattehörna som barnen kan bekanta sig med.
alla vill vara med, alla får vara med
Några av barnen blev nyfikna. Intresset smittade snabbt av sig till alla. Barnen hämtade varandras
skor. Några barn kom på att de hade gummistövlar på hyllan också och ville prova för att se vad
de lämnade för mönster.
o.s.v..
avdelningsplanering
Gällande veckorna:
Avdelning:
Datum:
Har tagit del av avdelningsplaneringen:
Skollagen
Skollagen
”Barn
och elever ska ges inflytande över utbildningen.” paragraf 9 sid 32
”Barn och elever ska ges inflytande över utbildningen.” paragraf 9 sid 32
Läroplanen
Läroplanen
”Förskollärare
skaska
ansvara
för att
alla
ett reellt
inflytande
på arbetssätt
”Förskollärare
ansvara
för
attbarn
allafårbarn
får ett
reellt inflytande
påoch
arbetssätt och
verksamhetens
innehåll.”
Lpfö
98
rev
10
Sid
12
verksamhetens innehåll.” Lpfö 98 rev 10 Sid 12
Lokal arbetsplan
Lokal
arbetsplan
”Alla barn i Haga förskoleenhet ska erbjudas en miljö enligt Haninge kommuns
”Alla
barn i Haga
förskoleenhet
ska erbjudas
en miljö
enligt
Haninge
kvalitetskriterier,
tydligt,
tillgängligt, tilltalande,
stimulerande
och
pedagoger
somkommuns
kvalitetskriterier,
tydligt,mångfald
tillgängligt,
tilltalande, stimulerande
och pedagoger som
ser sin betydelse för barnens
av lärandemetoder.
”
ser sin betydelse för barnens mångfald av lärandemetoder. ”
reflektions underlag
Uppföljning,
utvärdering och
analys av arbetet
med barnen sedan
förra planeringen
Vad har hänt?
Vilka resultat ser vi?
Vad gör vi för analys?
Utvecklingsområden?
Dokumentation
Vad händer just nu?
Vad har vi sett/hört?
(Titta på dokumentationer,
bilder, anteckningar)
Barnens tankar
och åsikter
Vad gör, säger, kan och
vill barnen?
Reflektion/analys av
Dokumentationen.
Vad tänker vi om det?
Vad blir vi nyfikna på?
Vad ser vi för kunskap
och lärande? m.m.
Barnens reflektion
Vad tänker barnen om det?
reflektion forts.
Målområden
Vilka områden erbjuder vi
alla barn?
Vilka områden erbjuder
vi inte?
( Se rev. Lpfö 98)
Nya val
Så här går vi vidare.
Barnens val
Så här får barnen
påverka hur vi går vidare.
Planering
Såhär tänker vi göra.
Vem, vad hur och när?
Barnens planering
Såhär får barnen påverka
hur vi ska göra.
1. Titel sida
2. Försättsblad
3. Bild sida
5.Observation/
Dokumentation
6. Bild sida
7. Reflektion/
analys
9. Dokumentation
10. Bild sida
11. Reflektion/
analys
4. Bakgrund
8. Nya val/
målområden
12. Nya val/
målområden
Nytta
Framgångsfaktorer
Utmaningar
Frågor?
[email protected]
[email protected]

similar documents