Dělení operačních systémů

Report
EU peníze školám“
Projekt DIGIT – digitalizace výuky na ISŠTE
Sokolov
reg.č. CZ.1.07/1.5.00/34.0496
III/2 Inovace a zkvalitnění
výuky prostřednictvím ICT
VY_32_INOVACE_1_2_17
Název vzdělávacího
materiálu
Dělení operačních systémů
Jméno autora
Ing. Bulka Josef
Tematická oblast
Hardware počítačů a operační
systémy
Vzdělávací obor
Všechny obory školy
Předmět
Informační
technologie
Ročník
1. a 2. ročník
Rozvíjené klíčové
kompetence
Kompetence k učení, řešení
problému, pracovní, sociální,
komunikativní a personální.
Průřezové téma
Informační
a
komunikační
technologie, Člověk a svět práce,
Člověk a životní prostředí, Občan
v demokratické společnosti.
a
komunikační
Časový harmonogram
1 vyučovací hodina
Použitá literatura a zdroje
Internet – Wikipedia
Klimeš, Skalka, Lovászová, Švec Informatika
pro
maturanty
a zájemce o studium na vysokých
školách. ISBN978-80-89132-71-3
Pomůcky a prostředky
Dataprojektor, výpočetní technika,
názorné pomůcky a díly hardware
z oblasti výpočetní techniky.
Anotace
Problematika počítačové
gramotnosti, pojmy informační
a komunikační technologie (ICT).
Způsob využití výukového
materiálu ve výuce
Výklad a
a domácí
vyučování.
Datum (období) vytvoření
vzdělávacího materiálu
Září 2012
cvičení.
příprava
Opakování
žáků na
Tento výukový materiál je plně v souladu s Autorským zákonem ( jsou zde dodržována všechna autorská práva).
Pokud není uvedeno jinak, autorem textů a obrázků je Ing. Josef Bulka.
Operační systémy můžeme rozdělit z více hledisek.
A Podle počtu spuštěných úloh na:
1.Jednoúlohové operační systémy - umožňovaly
mít v jednom časovém okamžiku spuštěný jen
jeden program.
2.Víceúlohové operační systémy - umožňují
současný běh většího počtu programů. Tuto
schopnost operačního systému označujeme jako
multitasking a zabezpečuje se prostřednictvím
prostředků i času, které procesor přidělí běžícím
úlohám.
B Podle počtu uživatelů na:
1. Jednouživatelský operační systém - v jednom
časovém okamžiku může na počítači pracovat
a zadávat příkazy jediný uživatel.
2. Víceuživatelský operační systém – je povolena
současná práce více uživatelům. Předpokladem
pro jeho činnost je existence terminálové nebo
počítačové sítě, prostřednictvím které se do
počítače přihlašují jednotliví uživatelé na základě
jména, hesla a posléze jim systém přidělí
příslušné výpočtové i paměťové prostředky.
 Současné operační systémy jsou koncipovány jako
grafické operační systémy (starší operační systémy
byli pouze textové).
 Tyto systémy se ovládají převážně pomocí myši
nebo dotykových monitorů.
 Jejich prostředí se označuje jako GUI (Graphical
User Interface - grafické uživatelské prostředí).
Příklady a popis operačních systémů
podle předchozích dělení
1. MS DOS (Microsoft Disk Operating System)
 Byl diskový operační systém původně určený pro
počítače IBM PC kompatibilní.
 Byl vyvinut firmou Microsoft na základě objednávky
firmy IBM.
 Jednouživatelský.
 Jednoúlohový.
Zdroj:http://commons.wikimedia.org/wiki/File:MSDOS_install_welcome.gif
2.Operační systém Microsoft Windows – počátek 90
let až dosud
 První skutečně rozšířenou a populární verzí byl
Windows 3.0 (1990), pak následovala verze 95
z které vychází dnešní OS Windows a WINDOWS
NT 4.0.
 Následovníkem Windows 95 se stal Windows 98
a spojením obou operačních systémů (NT a 98)
vznikla verze Windows 2000 a Windows 2000
Server.
 Později následoval Windows XP (ve verzi
Professional a odlehčené Home), pro servery je
určený Windows 2003 Server.
Zdroj:http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Own_windows_logo_server_2003.svg
 Další etapou vývoje OS Windows byl operační
systém verze Windows Vista, která byla ve
verzích Ultimate, Home Premium, Home Basic,
Business a Enterprise určena pro nasazení na
pracovních stanicích.
 V současnosti jsou aktuální OS Windows 7
ve verzích Windows 7 Starter, Windows 7 Home
Basic , Windows 7 Home Premium, Windows 7
Home Professional Windows 7 Enterprise a jeho
nejnovější následník Windows 8 ve verzích
Windows 8, Windows 8 Pro, Windows8 RT
a Windows8 Enterprise.
 Tyto OS jsou víceúlohové a verze pro server
víceuživatelské.
Zdroj:http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Windows_8_logo_and
_wordmark.svg
3. Operační systém UNIX - LINUX
 UNIX (K. Thompson a D. Ritchie) v roce 1973
kompletně napsán v jazyce C, čímž se zabezpečila
možnost
kompilace
prakticky
na
libovolné
architektuře.
 Unix je víceuživatelský, víceúlohový a síťový
operační systém.
 Pojem Linux je skrývá množství verzí operačních
systémů založených na platformě Unix, které mají
společné jádro systému - Linux. Toto jádro (často se
používá i na označení celých operačních systémů
GNU/Linux) bylo napsané studentem Helsinské
univerzity Linusem Torvaldsem.
 Mezi nejznámější distribuce Linuxu patří Ubuntu,
Debian, Mandrake (Mandriva), Fedora Core, Knopix,
Red Hat a SuSE.
 Jde o víceuživatelské, víceúlohové a síťové operační
systémy.
 K dispozici jsou grafická rozhraní, ze kterých jsou
nejznámější GNOME a KDE.
 Jediný OS, který je označovaný jako GNU, což
označuje svobodný (volně šiřitelný) unixový operační
systém a představuje rekurzivní zkratku: (GNlTs Not
Unix - GNU není Unix). GNU/GLP (General Public
License) je licence umožňující kopírování i úpravu
zdrojového kódu.
Zdroj:http://commons.wikimedia.org/wiki/File:NewTux.svg
4. Mac OS (Macintosh Operating System)
 Je operační systém pro počítače Apple Macintosh,
který má velmi kvalitní grafické prostředí
a vysokou stabilitu.
 Mac OS byl prvním komerčním operačním
systémem s grafickým uživatelským rozhraním
a mnohé v něm implementované prvky byly
později přebrané dalšími operačními systémy
(např. Windows).
 V současnosti je aktuální verze Mac OS X, která
obsahuje jádro založené na BSD distribuci Unixu
a grafické rozhraní Aqua vytvořené společností
Apple.
Zdroj : http://www.apple.com/osx/
Zadání 1
Zjistěte pomocí literatury nebo Internetu, základní
informace,
výhody
a
nevýhody
nejčastěji
používaných OS jako je Windows, LINUX a MAC OS.
Zadání 2
Pod pojem OS LINUX je zahrnováno velké množství
verzí OS na této bázi. Nalezněte informace alespoň
o pěti druzích OS na platformě LINUX a pokuste se je
stručně charakterizovat.
1.Operační systém MSDOS je:
a) jednouživatelský a jednoúlohový OS
b) GNU/GPL OS pro více uživatelů a úloh
c) víceuživatelský a víceúlohový OS
2.Operační systém Windows:
a) GNU/GPL OS pro více uživatelů a úloh
b) jednouživatelský a a víceúlohový OS
c) jednouživatelský a jednoúlohový OS
3. Operační systém LINUX:
a) GNU/GPL OS pro více uživatelů a úloh
b) jednouživatelský a jednoúlohový OS
c) víceuživatelský a víceúlohový OS
4. Operační systém Windows SERVER:
a) GNU/GPL OS pro více uživatelů a úloh
b) jednouživatelský a a víceúlohový OS
c) víceuživateský a víceúlohový OS
5. Grafické rozhraní GNOME nebo KDE používá OS:
a) WINDOWS
b) LINUX
c) MAC OS
6. Grafické rozhraní AQUA používá OS:
a) MAC OS
b) WINDOWS
c) LINUX
Seznam odkazů a použité literatury:
1.Klimeš, Skalka, Lovászová, Švec - Informatika pro
maturanty a zájemce o studium na vysokých
školách. ISBN978-80-89132-71-3
2.Horst Jansen – Heinrich Rotter a kolektiv –
Informační a komunikační technika, Europa –
Sobotáles, Praha 2004.
3.Jiří Plášil, PC pro školy, nakladatelství KOPP,
České Budějovice, 2003. ISBN 80-7232-206-0

similar documents