AKTIV zástupc* ZO, OO a KKV *SV, o. s. pro Prahu a St*edo*eský kraj

Report
AKTIV
zástupců ZO, OO a KKV ČSV, o. s.
pro Zlínský kraj
20. 9. 2014
KD Bratřejov, Bratřejov
9.00 – 12.00
AKTIV zástupců ZO, OO a KKV ČSV, o. s.
pro Zlínský kraj
2014
Garanti:
Mgr. Václav Sciskala,
místopředseda ČSV, o. s.
Ing. Čestmír Gazda, člen PRV ČSV, o. s.
Okresy:
Kroměříž,
zastoupen
Vsetín,
zastoupen
Uherské Hradiště,
zastoupen
Zlín,
zastoupen
AKTIV zástupců ZO, OO a KKV ČSV, o. s.
pro Zlínský kraj
2014
Všechny přítomné srdečně vítáme, zástupce
okresů, základních organizací a zvláště milé hosty:
PRV ČSV.
Mgr. Václav Sciskala
místopředseda ČSV, o. s.
RV ČSV
Ing. Čestmír Gazda, člen PRV ČSV, o. s.
SVS, Krajskou správu
Krajský úřad
AKTIV zástupců ZO, OO a KKV ČSV, o. s.
pro Zlínský kraj
2014
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
Zahájení
Aktuální problematika našeho spolku
Informace o poskytnuté národní dotaci v roce 2014
Administrace dotace 1.D. – CIS, stav v roce 2014, příprava pro rok 2015
Aktuální stav přípravy X. Sjezdu ČSV v roce 2015, stav na úrovni přípravy
Stanov a organizační struktura ČSV dle návrhů členské základny
6. Členské příspěvky na rok 2015
7. Problematika včelařství v kraji – zástupci KÚ
8. Zdravotní problematika v kraji, veterinární předpisy, stav v MVP – zástupci SVS
9. Diskuze
10. Závěr
AKTIV zástupců ZO, OO a KKV ČSV, o. s.
pro Zlínský kraj
2014
CIS
• Po vlně digitalizace v telefonování, v přenosu televizního signálu nebo
v Katastru nemovitostí, nastává tato změna i ve včelařství
• Zadání člena a jeho údajů, zadání stanoviště a informace o něm,
nastavení údajů o ZO
• Aktualizace v Centrální evidenci chovatelů
• Žadatel o dotaci vyplní „Žádost o dotaci“ a spolu s ní předloží ke
kontrole vyplněnou kopii, kterou pak ZO hromadně zašle do Centrální
evidence
• Do konce měsíce září má ZO čas na to, aby vložila data do CIS
• Na sekretariát zašle ZO „Sumární žádost o poskytnutí dotace“,
„Jmenný seznam včelařů, žádajících o dotaci“ a bankovní spojení
Krajské aktivy 2014
Současná zdravotní problematika
chovu včel a ČSV
AKTIV zástupců ZO, OO a KKV ČSV, o. s.
2014
PRV ČSV - Dobrý zdravotní stav včelstev
základní podmínka prosperity včelařství
• Zdravotní situace dosud dobrá, díky organizované
a systematické péči - úloha ČSV
• Zajištění hromadných vyšetření - MVP a varoázu
organizace prevence a léčby varoázy (HDL ),
vzdělávání členů
• Semináře pro zdravotní referenty , učitele
včelařství, prohlížitele včelstev
• Přednášky a kurzy pro řadové členy, OO ZO
• Úloha včelaře - správná péče a chov silných včel,
dodržování protinákazových opatření
Priority PRV 2014
•
•
•
•
•
•
•
spolupráce se SVS podle uzavřené dohody
jednání s řediteli SVS a veterinárních odborů
semináře zdravotních referentů
vyhodnocování nákazové situace *
návrh nové vyhlášky o zdraví včel *
příprava Metodiky KZ 2015 *
prosazení NOP MVP
Současná hlavní zdravotní rizika
pro české včelařství
•
•
•
•
•
•
nákazy včel
varroáza, virózy DWV
mor včelího plodu
nosematóza
nenakažlivá onemocnění, otravy včel
zátěže včelstev cizorodými látkami z prostředí
Mor včelího plodu - MVP
• Počet nových ohnisek MVP v prvním
pololetí v ČR výrazně vzrostl
• Nepříznivý vývoj v krajích Zlínském ,
Severomoravském, Olomouckém,
Středočeském a Jihočeském
• Signály od včelařů - dlouhá doba od
vyšetření po jednání se SVS o NKS
Nová ohniska MVP v ČR 2014
podle krajů
250
213
200
150
100
100
50
29
29
7
30
15
2
1
0
JČ
JM
HK
OL
SČ
počet
MSK
ÚL
ZL
ČR
Počet nových ohnisek MVP
ČR v letech 2008 - 2014
300
248
250
230
213
200
193
184
169
178
175
149
150
Jmkraj
128
ČR
100
48
50
35
23
13
23
8
3
4
4
7
2010
2011
2012
2013
2014
0
2005
2006
2007
2008
2009
Ohniska MVP v České republice
Účinnost opatření k tlumení MVP
• Změna veterinárních předpisů, zvláště
Vyhlášky MZe č. 299/2004 Sb.
• Novela č. 72/2013
• Zásadní změna nastala v § 140, odst. 2),
všechna včelstva v ohnisku nákazy se utrácí
v případě, že na stanovišti byl MVP potvrzen
nejméně u 15% z celkového počtu včelstev
Příčiny a náprava
•
•
•
•
•
•
•
•
komplex příčin
konkrétní případy vyhodnocovat
neznalost a včasné nerozpoznání příznaků
nekontrolované přemísťování včelstev
nedůsledná likvidace ohnisek nákazy
nedostatečný monitoring
nekázeň včelařů, spory ve starých úlech, prodeje
problematická legislativa
Jak dál v boji s MVP?
Není jednoduché řešení!
• Prohloubit spolupráci se SVS na všech úrovních
• Pořádek v evidenci včelařů a včelařských stanovišt
• Zlepšit a urychlit diagnostiku podezření MVP,
využití laických prohlížitelů
• Řešit spolu se SVS důslednou likvidaci ohnisek
MVP
• Vzdělávání ZO, OO - zásady prevence šíření nákaz
Další nezbytná opatření
• Prosadit racionální úpravy platné vyhlášky
č.299/2004 Sb.
• Nová vyhláška o veterinárních požadavcích na chov
včel a včelstev, o opatřeních pro předcházení a
zdolávání nákaz včel
• Návrh SVS, diskuse včelařských spolků a institucí
• Návrh KZV v užší diskuzi ČSV
• V září jednání s včelařskými spolky
• Společný návrh včelařů na SVS do 30.9.
• Stručná charakteristika změn
Časté problémy
•
•
•
•
•
•
Vyšetření, klinická prohlídka v OP
Po zjištění nového ohniska prohlížitelé
Odběr vzorků měli v OP úředně
OP 3 km.
Pozorovací doba 6 měsíců
Klinické pozorování včelstva, do 15 % a
likvidace
• Přemístění vyšetření mimo okres
• Přihlédnout k chovatelské úrovni
• Evidence nových stanovišť
Varroáza
• Prevence varroázy
• Celoroční systém boje proti varroáze - v ČR je dlouho
zaveden a osvědčuje se
• Zásady tlumení varoázy shrnuty v brožuře „Celý rok
proti varroáze“ vydalo VÚVč Dol 2014
• Zásady správné chovatelské praxe
• Rok 2014 specifický, časný začátek jara, varování již ve
Včelařství 3/2014
• V některých oblastech situace vážná
• Podcenění jarního ošetření, letního monitoringu,
chovatelských opatření, virózy, nosematóza
„Metodiky kontroly zdraví a nařízené profylaxe
na rok 2015“
• Laboratorní vyšetření včelstev na nosematózu u
chovatelů matek
• ExM110 MOR VČELÍHO PLODU – VyLa (BV)
• Bakteriologické vyšetření směsných vzorků měli (1
vzorek maximálně od 25 včelstev)
• 1x ročně na stanovišti, v případě, že se jedná o
včelstva k přemístění mimo území okresu
• na zimním stanovišti kočovných včelstev
• 1 x ročně před prodejem včelstev
Komentář: Opatření by mělo zvýšit ochranu před zavlečením nákazy
při přemísťování včelstev. Vyžaduje to velmi nepříznivý vývoj
nákazové situace MVP v roce 2014.
Pravidla HDL
Hromadná distribuce léčiv
•
•
•
•
•
tlak ÚSKVBL a SVS
nezbytná pro zachování HDL
základ pro prevence a léčby varroázy v ČR
dotace na léčiva
za dodržování povinností podle zákona je vždy
odpovědný chovatel
• pravidla HDL pomoc ČSV včelařům
Doporučení ke spolupráci se SVS:
• Prohlubovat spolupráci s inspektory KVS a jejich okresních
inspektorátů
• zvát VI na porady zdravotních referentů nebo předsedů ZO,
OO
– před zimními odběry měli,
– na jaře k seznámení s nákazovou situací a Metodikou KZ MZe
2015
– žádat o informaci o aktuální nákazové situaci a nařízených
případně připravovaných opatření SVS.
• připravit podle místních podmínek pokyny pro vyšetření
směsných vzorků zimní měli na mor a varoázu 2015
Dotace 1.D.
• Předmětem dotace je včelstvo, které je v příslušném roce
zazimováno
• Žádá včelař chovající včely na území ČR prostřednictvím ZO
ČSV, o. s. a následně prostřednictvím Českého svazu včelařů
• V příloze časopisu Včelařství č. 8/2014 nebo na stránkách
www.vcelarstvi.cz nalezne žadatel formulář „Příloha k žádosti
dotačního programu 1.D. – Podpora včelařství“, který vyplní a
odevzdá nebo odešle nejpozději do 15. září 2014 na ZO
• ZO ČSV, o. s., vybere od jednotlivých žadatelů do 15. září 2014
„Přílohy k žádosti dotačního programu 1.D. – Podpora
včelařství“. Na základě přijatých údajů vypracuje „Jmenný
seznam včelařů žádajících o dotaci 1.D. v daném roce.“
Výplata dotace 1.D.
• ZO ČSV si pro výplatu dotace připraví „Seznam včelařů, jimž
byla vyplacena dotace 1.D. pro daný rok“ a vyplní požadované
údaje
• Žadatel potvrdí vlastnoručním podpisem v seznamu převzetí
dotace
• Tento seznam se odesílá ke kontrole na OO ČSV, o. s.,
nejpozději do 30. listopadu daného roku
• Nevyplacené finanční prostředky, vrací ZO zpět na sekretariát
RV ČSV spolu se „Seznamem nevyplacené – vrácené dotace
1.D. v daném roce za jednotlivé včelaře“ do 30. 11. 2014
Nejčastější chyby v dotaci 1.D.
Při podání Sumární žádosti o poskytnutí dotace 1.D. a Jmenného seznamu
včelařů žádajících o dotaci 1.D. od jednotlivých ZO ČSV, o.s., se nejčastěji
vyskytují tyto nedostatky při ručním zpracování:
• v sumární žádosti a v seznamu je uveden rozdílný počet
včelstev, na který ZO ČSV, o. s., žádá
• v seznamu nejsou vypočítané a vyplněné jednotlivé
částky po 180,- Kč na jedno včelstvo
• není přiložena kopie o zřízení čísla účtu na ZO ČSV, o. s.,
nebo kopie výpisu z účtu ZO ČSV, o. s.
• nedodržení termínu odeslání sumární žádosti (příloha
č.1.a.a.) a seznamu (příloha č.1.b.)
Některé OO ČSV, o.s., neprovádí kontrolu „Seznamů včelařů,
jimž byla vyplacena dotace 1.D.“, zaslaných od ZO ČSV, o.s., proto
při následné kontrole na sekretariátu ČSV nacházíme mnoho
nedostatků např.:
• ZO ČSV, o.s., při výplatě finančních prostředků nedokládají plné moce
• seznamy jsou podepsané stejnou rukou nebo podpis chybí úplně
• na seznamu jsou uvedeny jiné částky než je dotace, protože z prostředků
určených na jedno včelstvo od MZe ČR, strhávají poplatky a členské příspěvky,
což je nepřípustné
• chyby vznikají i při zasílání dotace poštovní poukázkou nebo na číslo účtu
jednotlivým včelařům, kde také strhávají poštovné a čl. příspěvky a kopii
poštovních poukázek nebo převodních příkazů nepřikládají k seznamu s
vyúčtování (proto netušíme, zda dotace byla v plné výši vyplacena)
• některé seznamy zasílají v kopii, kterou si ZO ČSV, o.s., má ponechat a
sekretariát ČSV, o.s., má mít originál
• některé ZO ČSV, o.s., které nevyplatí dotaci zasílají nevyplacenou dotaci
opožděně nebo na špatné číslo účtu
EU Dotace 197/2005 Sb.
• Technická pomoc – dotace na vzdělávací činnosti,
pořízení nového zařízení pro včelaře, pořízení nových
nástavkových úlů pro začínající včelaře
• Boj proti varroáze – dotace na pořízení léčiv a na
aerosolové ošetření včelstev
• Racionalizace kočování včelstev – dotace na pořízení
nového zařízení pro kočující včelaře
• Rozbory medu – dotace na úhradu nákladů na rozbory
medu
• Obnova včelstev – dotace pro chovatele včelích matek
Dotace EU 2014
Souhrnný přehled
podle nařízení Komise (ES)
č.917/2004
a nařízení vlády č. 197/2005 Sb.
v platném znění
Český svaz včelařů, o. s.
DOLOŽENÍ ve 100%
Dotace
01 - Technická pomoc
02 - Racionalizace kočování
včelstev
03 - Boj proti varroáze
04 - Obnova včelstev
05 - Rozbory medu
Celkem
počet
požadavků
Celkem
požadavky
Celkem
faktury
s DPH
Celkem
faktury
bez DPH
storno nedoloženo
požadavků
(mimo
storna)
2969
103 370 697 Kč
87 222 229 Kč
6 093 919 Kč
37
150
100
9 663 279 Kč
4 593 101 Kč
2 672 978 Kč
2
13
4
1
44
5
8
10
186
116
90
15
3290
17 506 207 Kč
4 285 791 Kč 16 051 353 Kč
13 177 800 Kč 13 456 500 Kč
0 Kč
221 800 Kč
682 330 Kč
0 Kč
143 939 783 Kč 110 239 951 Kč 24 818 250 Kč
EU Dotace - chyby které se opakují
• Uplatňování pouze části formuláře požadavku - každý požadavek
je dvojlist a končí podpisem žadatele
• Uplatňování požadavků na STARÝCH (NEPLATNÝCH) formulářích
• Neúplné vyplňování požadavku:
• chybí zda je žadatel fyzická nebo právnická osoba (cca ve 40%
požadavků)
• zda je plátce DPH a zda bude v tomto případě uplatňovat
odpočet DPH
• registrační číslo chovatele
• bankovní spojení žadatele
• nevyplněné částky v požadavku a součty – vždy psát částku
100% nikoliv 50%
• Požadavky bez podpisu – pokud není požadavek podepsán je
neplatný.
•
•
•
•
•
•
Nečitelné vyplňování požadavku.
Požadavky nezasílat elektronicky, SZIF požaduje předání originálů.
Požadavky nedosahující minimální částku 20 000 Kč.
Požadavky na zařízení, které není předmětem dotace.
Požadavky mohou být jen na nová zařízení.
Doložení požadavku - více faktur bez soupisky, nebo
soupiska vyplněná ve všech kolonkách (žadatel nemůže vyplnit
kolonku požadovaná částka v Kč s DPH a zároveň bez DPH, nebo
vyplnit kolonky určené přímo pro pracovníky SZIFu k přiznání
dotace
• na zjednodušených daňových dokladech chybí datum, číslo
dokladu nebo je nečitelné razítko
• není řádně rozepsané zakoupené zařízení (např. jen „nádoba“ –
to nestačí, musí být nádoba na med 25 litrů, počet kusů, cena za
kus a celková cena)
• DPH – vždy musí být z faktur, ale i jiných daňových dokladů
zřejmé, zda je dodavatel plátce DPH nebo není
Nejčastější chyby ve členských příspěvcích
• Ve formuláři ,,Předpis členských příspěvků na rok...“ se nejvíce chybuje ve
výpočtu:
• počet členů násobí počty včelstev u člena bez včelstev zapomínají, že včelař
bez včelstev také platí 1x16,- Kč
• Dále se ZO ČSV, o. s., dopouští chyb, že platbu určenou na členské příspěvky
zasílají na číslo účtu dotace a nebo pošlou jinou částku než mají uvedenou
na předpisu, proto vznikají nedoplatky nebo přeplatky a zdržují odesílání
15% pro OO ČSV, o. s.
• Některé ZO ČSV, o. s., zapomenou poslat předpis a nebo dokonce platbu a
pak jsme nuceni požadovat penále.
• Prosíme připomenout: při zasílání finančních prostředků na sekretariát ČSV,
o. s. musí OO a ZO ČSV, o. s. uvádět evidenční číslo organizace, aby platba
mohla být správně přiřazena“.
Nedostatky ve statistických výkazech
• Okresní organizace ČSV zasílají neúplné statistické
sumáře – tj. bez jednotlivých statistických hlášení od
ZO ČSV, o. s., nebo naopak zašlou jednotlivé statistické
hlášení od ZO, ale nezašlou sumář za OO ČSV, o. s.
• Neúplné vyplnění, většinou první strany
• Zaslání pouze jedné strany
• Formuláře bez součtů
• Přepisovaná nečitelná čísla
Děkujeme za účast,
přednášejícím za přednesené příspěvky
k tématu a všem diskutujícím a
účastníkům za práci, kterou pro
včelařství a Český svaz včelařů
odvádějí.
Hledáme cesty, které vyšlapala příroda.
AKTIV zástupců ZO, OO a KKV ČSV, o. s.
pro Zlínský kraj
2014

similar documents