Občanský soudní řád, zvláštní řízení soudní

Report
Změny v civilním procesu k 1. 1. 2014
Petr Lavický
Důvody změn
Novelizace OSŘ
Zákon o
zvláštních řízeních
soudních
Závěr, že OSŘ bude upravovat jenom sporné řízení, není přesný
OSŘ obsahuje úpravu
• sporného řízení
• řízení ve věcech rušené držby
• řízení podle části páté OSŘ
• tzv. výkonu rozhodnutí
OSŘ se použije podpůrně i v jiných druzích CP
Nově položen
důraz na
• spravedlivou ochranu
soukromých práv
• výchovu k dodržování
smluv a zákonů
Nereálné - soud
není
vychovatelem
Čestné plnění
povinností povinnost
poctivého jednání
procesních stran
• např. povinnost
pravdivosti
Proces má být „zárukou
spravedlnosti a práva“ a
sloužit k „upevňování a
rozvíjení zásad SP“
Nepřesné
• funkcí CP je poskytování ochrany
hmotněprávním vztahům
• CP nemůže „upevňovat zásady“ CP jinak
než rozhodováním v konkrétních věcech
Občanskoprávní, pracovní,
rodinné a obchodní vztahy
nahradily „poměry (vztahy)
soukromého práva“
důraz na jednotu
soukromého
práva
jinak pouze
změna
terminologická
Zrušeno přežité ustanovení
o dělené pravomoci (§8)
Snížení výjimek ve prospěch krajských soudů
Změny jsou vyvolány především
• zrušením obchodního zákoníku
• přesunem výjimek do ZŘS nebo IZ
Další změny
• mají někdy jenom legislativně technickou povahu
• jindy jdou nad rámec rušení OBCHZ či přesunů do jiných
předpisů
Zrušeny
jako
obsoletní
VP
přesunuta
na OS
• spory o neplatnost skončení pracovního nebo
služebního poměru podle lustr. z. [§ 9/2 f)]
• řízení o neplatnosti dohody evropské
společnosti, k jejímuž schválení se vyžaduje
schválení spr. rady [§ 9/3 t)]
• spory o ochranu osobnosti [dříve § 9/2 a)]
• spory mezi prokuristou a podnikatelem
• spory mezi podnikateli při jejich podnikatelské
činnosti z dalších obchodních obligací [§ 9/3 r)]
Zákon o veřejných
rejstřících (§ 75
ZVR)
věci týkající se
obchodního a
dalších rejstříků [§
9/3 a)]
ZŘS (§ 3)
IZ (§ 7a)
statusové otázky
právnických osob
[§ 9/3 b) až f), v)]
spory s
insolvenčním
správcem [§ 9/3
i)]
řízení ve věcech
kapitálového trhu
[§ 9/3 s)]
§ 9/4
SŘS
věci ochrany
hospodářské
soutěže
Nově založena VP
KS pro
Zbývající změny
mají jenom
legislativně
technický charakter
• spory z koupě závodu, pachtu závodu nebo
jeho části [§ 9/2 n)]
• spory ze smluv na stavební práce, které jsou
nadlimitními veřejnými zakázkami [§ 9/2 o)]
Spory o vzájemné
vypořádání úhrady
přeplatku na dávce
DP, NP, SSP a PHN
Spory o vzájemné
vypořádání regresní
náhrady zaplacené v
důsledku vzniku
nároku na návku NP
•spory mezi zaměstnavatelem a příjemcem důchodu kvůli
vzájemnému vypořádání částky dlužné orgánu soc. zab.
za dávku vyplacenou neprávem nebo v nesprávné výši (§
118c z. č. 582/1991)
•obdobně § 124/3 z. č. 187/2006, § 62/3 a § 63a/2 z. č.
117/1995, § 51 z. č. 111/2006
•§ 126/2 z. č. 187/2006
Spory o
zrušení
rozhodnutí
rozhodce a o
plnění
závazků z
kolektivní
smlouvy
•zrušení i změna
rozhodnutí
rozhodce (§ 14/2
z. č. 2/1991)
Spory související
se zakládáním PO
• Jde o všechny
PO?
• Spolky ve výčtu
chybí
Spory týkající se
účasti na OK mezi
• OK a
společníkem
(členem)
• společníky
(členy)
Spory mezi OK, společníky (členy),
členy orgánů a likvidátory, týkající se
•výkonu funkce členů orgánů
•likvidace
Co jiné PO než obchodní korporace?
Spory z nekalé soutěže nebo z nedovoleného
omezování soutěže (§ 2988 a § 2990 OZ)
•negatorní žaloby
•odstranění závadného stavu
•přiměřené zadostiučinění
•náhrada škody
•vydání bezdůvodného obohacení
Spory týkající se obchodní firmy (viz § 423 OZ)
Spory o ochranu názvu a pověsti
PO
• § 135/2 OZ počítá i s ochranou
soukromí PO
• § 9/2 i) OSŘ je nutno vztáhnout
extenzivní interpretací i na ochranu
soukromí
Ochrana osobnosti FO náleží
okresním soudům
Ve věcech jednání
shromáždění SVJ a sporů z
toho vzniklých
žaloba přehlasovaného
vlastníka jednotky (§ 1209/1
OZ)
žaloba vlastníka jednotky o
otázce, o níž SVJ nerozhodlo
proto, že nebylo
usnášeníschopné (§ 1209/2
OZ)
judikatura (R 1/2009,
R45/2012) sem řadí též
spory mezi vlastníkem a SVJ
o zaplacení příspěvků do
fondu oprava a na služby
Přeměny obchodních společností a
družstev
• ustanovení je do OSŘ zařazeno nesprávně
• přeměny PO jsou otázkou jejich statusu a
projednávajíc se podle § 3/2 a) v režimu
ZŘS
Spory z koupě závodu,
pachtu závodu nebo
jeho části
koupě závodu
viz § 2175 –
2183 OZ
pacht závodu
viz § 2349 –
2357 OZ
Spory ze
smluv na
stavební
práce, které
jsou
nadlimitními
veřejnými
zakázkami
• zakázky přesahující hodnotu
uvedenou v nařízení vlády č.
77/2008 (viz § 12 z. č.
137/2006)
• finanční limit v případě
veřejných zakázek na stavební
práce činí 131 402 000 Kč
Způsobilost být účastníkem má ten,
kdo má právní osobnost (§ 15/1 OZ)
•terminologická změna
Svěřenský fond (§ 1448 an. OZ)
nemá právní osobnost
Procesní způsobilost je nově
• Vymezena jako způsobilost právně jednat
• Odvozena od svéprávnosti (§15/2 OZ)
Přehlíží se rozdíl mezi procesním a
hmotněprávním jednáním
Svéprávnost – jenom FO, nikoliv PO
PO nemá svéprávnost – musí být zastoupena
To odpovídá hmotnému právu – nově představuje jednání
statutárního orgánu zastoupení PO (§ 161 an. OZ)
§ 21 OSŘ představuje zvláštní úpravu zastoupení PO v
řízení před soudem
Vypuštěna možnost činit podání
• telegraficky
• ústně do protokolu
Odst. 2: chyba, i elektronické podání je podáním písemným
Odst. 3 a 4 mají zdůraznit, že podání učiněná prostřednictvím
datové schránky není třeba předkládat v listinné podobě
Doplněna pravidla pro
označování svěřenského
správce
Vypuštěna možnost zahájit
řízení bez návrhu
Z příkladmého výčtu žalob
zůstala pouze určovací žaloba
•nepochopení – DZ chápe žalobu jako
nárok plynoucí z hmotného práva
•na existenci dalších druhů žalob se nic
nemění
Obecným soudem podnikající
FO je ve věcech vyplývajících
z podnikatelské činnosti
•OS, v jehož obvodu má sídlo
Změna: místo podnikání bylo
nahrazeno sídlem
•nemá-li sídlo, potom stejný soud
jako u nepodnikajících FO
Sídlem podnikatele (§ 429
OZ) je
•adresa zapsaná ve veřejném rejstříku
•místo, kde má hlavní obchodní
závod
•místo, kde má bydliště
většina pravidel
výlučné místní
příslušnosti se
týkala
nesporných
řízení; byla
proto přesunuta
do ZŘS
v § 88 zůstala
pouze pravidla
pro sporný
proces
v některých
případech jde o
incidenční spory
[písm. c), d), e)]
nové písm. l) –
pro řízení o
držebních
žalobách
ohledně
movitostí je
příslušný
obecný soud
žalobce
§ 94 OSŘ zrušen; 2. a 3. definice účastníků
přesunuty do ZŘS
účastníky řízení jsou podle § 90 OSŘ žalobce a
žalovaný
1. definice však nestačí pro
•řízení podle části páté OSŘ
•tzv. řízení o výkon rozhodnutí
Nově lze namítnou též to, že věc má být projednána před
rozhodčí komisí spolku
K rozhodčí komisi a řízení před ní viz
• § 40e an. z. č. 216/1994
• § 265 až § 267 OZ
Rozhodčí komise rozhoduje
• záležitosti náležející do spolkové samosprávy
• zejm. spory o placení příspěvků a vyloučení člena
„Ti, kteří vstoupili
do práva nebo
povinnosti“ (§
107/2)
„Ten, kdo převzal
výkon
vlastnického
práva“ (§ 107a)
• dosavadní znění pamatovalo jenom na
dědice
• širší formulace má mířit i na
odkazovníka (§ 1477 OZ)
• svěřenský správce (§ 1448 an. OZ)
Právo účastníka na konzultace s podpůrcem při jednání (§ 45
an. OZ)
Podpůrce má dle § 47/2 OZ právo namítat neplatnost
právního jednání podporovaného
§ 116a/2 OSŘ je zřejmě nepovedenou reflexí § 47/2 OZ
• námitka neplatnosti je jednostranným adresovaným právním jednáním; musí
být učiněna vůči druhé straně, nikoliv vůči soudu
• byla-li takto učiněna, soud k ní „přihlédne“ na základě § 47/2 OZ (tj. i bez §
116a/2 OSŘ)
Držební žaloby
•žaloba pro rušení držby
•žaloba pro vypuzení z držby
Směřují k prozatímní a rychlé ochraně poslední pokojné držby
Nevylučují petitorní ochranu držby (§ 1043 OZ – tzv. publiciánská
žaloba)
V OZ viz § 1003 an.
1. Existence držby práva
• je nerozhodné, zda jde o držbu řádnou, pravou a poctivou
• krom poměru k osobě, na jejíž úkor držbu získal, je chráněn i nepravý
držitel
2. Svémocné rušení držby nebo vypuzení z držby
• vypuzení je úplné odnětí držby
• svémocné rušení je jiné rušení než odnětí
Viz § 178 OSŘ
Otázka vlastnického práva je bez významu
Měla by být jako žaloba z rušené držby označena, byť to §
176 OSŘ nepožaduje
Petit
• zdržení se rušení držby a uvedení v předešlý stav (např. odstranění zátarasu,
zasypání příkopu, odemčení zámku)
• zdržení se dalšího vypuzení a obnovení původního stavu (znovuzřízení držby
práva)
Náhrada újmy je věcí petitorního řízení (§ 179 OSŘ)
Námitka, že nebyly splněny předpoklady ochrany
•žalobce není držitelem (chybí držební vůle)
•žalovaný se nedopustil rušení držby
•rušení nebylo svémocné
Námitka nepravé držby (§ 1007 odst. 1)
•žalovaný může proti žalobci namítnout, že žalobce získal proti žalovanému
nepravou držbu nebo že jej z držby vypudil (tj. třetí osoba se pokusila odejmout
vlastníku jeho věc, vlastník si ji v mezích svépomoci dle § 1006 vzal zpět a třetí
osoba se bude domáhat ochrany; nebo vlastník proti zloději)
•jinak je nepravý držitel chráněn (tj. není chráněn jenom proti tomu, komu držbu
nepravým způsobem odňal)
námitka uplynutí preklusivní lhůty dle § 1008
•soud k ní bude přihlížet ex offo
Předpoklady
•držitel je ohrožen v držbě
nemovité věci nebo se
může obávat imisí dle §
1013 OZ
•příčinou ohrožení či obavy
z imisí je provádění nebo
odstraňování stavby
•stavebník se proti držiteli
nezajistil cestou práva
•držitel, který byl
účastníkem stavebního
řízení, v něm neuplatnil
proti stavbě své námitky, ač
tak mohl učinit
Za splnění těchto předpokladů
•soud zakáže provádění
(odstraňování) stavby
Pro exekuci mají
zásadní význam
2 otázky:
1. pro jaké dluhy
lze postihnout
SJM
2. co lze
postihnout
Společný dluh obou manželů, ať již je v SJM, či nikoliv
Výlučný dluh jen jednoho manžela
• zásadně neomezeně (§ 731 OZ)
• do výše vypořádacího podílu povinného (§ 732 OZ)
• dluhy vzniklé proti vůli 2. manžela
• dluhy z výživného
• dluhy z protiprávního činu
• dluhy vzniklé před uzavřením manželství
Majetek tvořící SJM s těmito výjimkami a
modifikacemi:
k modifikacím SJM se
nebude přihlížet ani při
provádění exekuce, pokud
při nařizování exekuce se vymáhaná pohledávka
nepřihlíží k modifikacím vznikla před modifikací
SJM (dohodou nebo
SJM
rozhodnutím soudu)
• lhůta 6 měsíců obsažená v § 733
je absurdní
• co pohledávky starší šesti
měsíců?
vznikl-li dluh až po
modifikaci SJM, může se
manžel povinného bránit
excindační žalobou
• podle § 35l/ 1 NŘ bude vůči
němu taková dohoda účinná, a to
i kdyby o ní nevěděl
Sporné řízení
Nesporné řízení
•Převážně deklaratorní
rozhodnutí
•Převážně konstitutivní
rozhodnutí
•Reparační funkce
•Preventivní funkce
•Systém dvou stran v
kontradiktorním postavení
•Účastníci nejsou vzájemnými
odpůrci
•Dispoziční a projednací
zásada
•Zásada oficiality a
vyšetřovací
•Procesní úprava se hodí pro
jakýkoliv spor
•Procesní úprava je vždy šita
na míru hmotnému právu
Podle ZŘS se
projednávají věci
taxativně vypočtené v §
2
Věci mimo tento výpočet
se projednávají
podle zákona o
veřejných rejstřících
PO a FO, jde-li o
rejstříkové řízení
podle OSŘ v
ostatních případech
Hmotněprávní základ je v § 38 až § 54 OZ
Podpůrná opatření reagují na situaci, kdy
schopnost zletilé osoby právně jednat je narušena
Podpůrná opatření
Předběžné prohlášení
Nápomoc při rozhodování
Zastoupení členem domácnosti
•rozhodování o splnění podmínky v PO (§ 42 OZ)
•schválení smlouvy o nápomoci (§ 46/2 OZ)
•schválení zastoupení (§ 50 OZ)
•změna nebo zrušení PO (§ 43 OZ)
•odvolání podpůrce (§ 48 OZ)
Materiální právo - § 55 § 65 OZ
Svéprávnost lze jenom
omezit, nikoliv jí člověka
zbavit
Omezení svéprávnosti je
krajní opatření; viz §
55/2 OZ a § 39 ZŘS
S řízením o svéprávnosti
je spojeno řízení ve
věcech opatrovnictví
člověka (§ 46 ZŘS)
opatrovník musí být
jmenován přímo v
rozhodnutí o omezení
svéprávnosti (§ 62 OZ)
Jmenování opatrovníka
•§ 460, § 463/1, § 464/1, § 465/1, § 469/1 OZ
•osoba opatrovníka § 38, § 471/2 OZ, § 47 ZŘS
Odvolání opatrovníka
•§ 463/2, § 469/1 OZ, § 479/3
Schválení nakládání se jměním opatrovance v nikoliv běžné záležitosti (§ 461/1, § 480/1,2 OZ)
Schválení odmítnutí daru, dědictví nebo odkazu (§ 461/2 OZ)
Rozhodování o výši odměny opatrovníka (§ 462, § 479/2 OZ)
Zjištění vůle opatrovance (§ 469/2 OZ)
Rozhodování ve věcech opatrovnické rady (§ 49 ZŘS, § 472 an. OZ)
•svolání SOBOP (§ 472/1, § 477/3, § 478/1 OZ)
•neplatnost volby člena opatrovnické rady (§ 475/1 OZ)
•pozastavení výkonu práv člena opatrovnické rady (§ 475/2 OZ)
•odvolání člena opatrovnické rady (§ 477/2 OZ)
•zrušení rozhodnutí opatrovnické rady a jeho nahrazení (§ 481 OZ)
•rozhodnutí, kdo bude vykonávat působnost opatrovnické rady (§ 482/1 OZ)
•schvalování opatření opatrovníka, nebyla-li jmenována opatrovnická rada (§ 482/2 OZ)
•schvalování některých dalších právních jednání opatrovníka (§ 483 OZ)
•odnětí práv PO (§ 484/2 OZ)
•uložení povinnosti podat mimořádné vyúčtování (§ 485/2 OZ)
Hmotněprávní základ § 66 - § 70 OZ
Za nezvěstného lze prohlásit člověka, který
• je svéprávný
• opustil své bydliště
• nepodal o sobě zprávu
• není známo, kde se zdržuje
1. Na základě důkazu smrti (§
26/2 OZ)
•smrt je jistá, akorát ji nelze stanovit
standardně (§ 26/1 OZ)
2. Na základě domněnky smrti (§ 71
- § 76 OZ)
•smrt není nepochybná, ale jsou vážné
pochybnosti, zda je člověk živ
•za mrtvého lze prohlásit i člověka, který
nebyl předtím prohlášen za nezvěstného
§ 65 ZŘS, § 100 – 102 OZ
Soud uděluje souhlas se
zásahem
do integrity nezletilého
staršího 14 let nebo částečné
svéprávného zletilého, kteří
se zákrokem nesouhlasí (§
100/1 OZ)
s nímž nesouhlasí zákonný
zástupce (§ 100/2 OZ)
do integrity člověka
neschopného úsudku
1. Řízení o vyslovení
přípustnosti převzetí a
dalším držení ve
zdravotním ústavu (§ 75
- § 83)
2. Řízení o přípustnosti
držení v zařízení
sociálních služeb (§ 84)
•čl. 8/6 LZPS
•§ 104 - § 110 OZ
•§ 40 z. č. 372/2011 Sb., o zdravotních
službách
•§ 48 - §§ 51 z. č. 108/2006 Sb., o
sociálních službách
•ochrana nesvéprávné osoby, která je v
zařízení na základě smlouvy uzavřené
opatrovníkem
a) statusové věci PO, např.
•neplatnost PO (§ 129, § 331/2 OZ)
•zrušení a likvidace PO (§ 172, § 205/2, § 209/1, § 211/2, § 268, § 306/2, § 377, §
401/2, § 417 OZ)
•jmenování a odvolávání členů orgánů a likvidátora (§ 153, § 165/1, § 191, § 194, §
270, § 366, § 367, § 375/2, § 396/2 OZ) – pochybné, zda jde o status
•přeměny PO (z. č. 125/2008 Sb., § 174 - § 184, § 274 – 302, § 382 - § 393 OZ)
•status veřejné prospěšnosti (§ 148, § 149 OZ)
•schválení soudu s přemístěním sídla nadace do zahraničí (§ 316 OZ)
•praxe a § 88/2, § 90/2,3, § 92 ZŘS sem řadí i řízení o vyslovení neplatnosti
rozhodnutí orgánu PO (např. § 258 OZ) – nejde ale o status
•O status nejde ani v případě zneužití hlasovacího práva (§ 212/2 OZ); přesto srov.
88/3,4, § 92 ZŘS
b) řízení o
jmenování znalce
• např. § 85 ZOK
c) řízení, která lze
zahájit i bez
návrhu
• např. podle DZ vyloučení člena statutárního
orgánu podle § 65 ZOK
d) řízení ve věcech
opatrovnictví PO
• obecná úprava opatrovnictví PO viz § 486 –
488 OZ
• kolizní opatrovník § 165/2 OZ
Svěřenský fond (§1448 – 1474 OZ) nemá právní osobnost
Rozhodování o
• jmenování svěřenského správce (§ 1455/2 OZ)
• jmenování osoby oprávněné dohlížet na správu SF v zájmu obmyšleného
(§ 1464 OZ)
• omezení svěřenského správce, jeho odvolání a jmenování nového (§
1466 OZ)
• nahrazení veřejně prospěšného účelu SF (§ 1469/1 OZ)
• úprava statutu SF (§ 1469/2 OZ)
• zrušení SF (§ 1469/1 OZ)
• převodu majetku jinému SF (§ 1473 OZ)
§ 289 - § 302 ZŘS; § 1953 OZ
Jde o tzv. soluční úschovu
Důvodem je, že dlužník nemůže splnit dluh proto, že
• věřitel je neznámý nebo nepřítomný
• věřitel odmítl plnění bezdůvodně přijmout
• dlužník je bez své viny v nejistotě, kdo je věřitelem
• jsou tu jiné důležité příčiny na straně věřitele
§ 291/2 ZŘS se formulačně odlišuje od § 1953 OZ
Patří sem rovněž tzv. povinná úschova; viz § 3/2 c) ZŘS
Nahrazení souhlasu zástupce ČAK (§ 332 - § 340 ZŘS)
•Povinnost mlčenlivosti viz § 21 z. o advokacii
Nahrazení souhlasu zástupce KDP (§ 341 ZŘS)
•§ 6/9 z. č. 523/1992 Sb. o DP a KDP
§ 255 daňového řádu: není-li souhlas zástupce komory, musí SD podat
návrh soudu


§ 342 - § 348 ZŘS
§ 5 z. č. 186/2011 Sb.,
o
poskytování
součinnosti pro účely
řízení před některými
mezinárodními soudy a
jinými mezinárodními
kontrolními orgány
Předběžné opatření ESLP
MSp vyrozumí dotčený orgán nebo osobu o
opatřeních, která je nutno provést
Orgán nebo osoba nevyhoví
ČR podá návrh na zahájení řízení podle §
342 an. ZŘS
Základ právní úpravy
Situace
§ 349 - § 353 ZŘS
Zákoník práce, z. č. 307/2006 Sb., o EDS
Rozhodování ve věcech voleb
• do rady zaměstnanců
• zástupců pro BOZP
• členů zvláštního vyjednávacího výboru EDS
§ 359 - § 366 ZŘS
Navazuje na § 390/3 a 4 ZOK v případě, že
hlavní akcionář nesloží dorovnání do povinné
úschovy (viz § 365 ZŘS)
1. Řízení o povolení uzavřít manželství (§ 367 - § 370)
2. Řízení ve statusových věcech manželských (§ 371 - § 398)
• určení, zda tu manželství je či není
• neplatnost manželství
• rozvod
3. Řízení ve statusových věcech partnerských (§ 399)
• určení, zda tu partnerství je nebo není
• neplatnost partnerství
• zrušení partnerství
1. Určení otcovství souhlasným
prohlášením rodičů (§ 415 - § 416)
2. Řízení o určení a popření otcovství (§
417 - § 425)
3. Řízení o určení a popření mateřství (§
426)
1. Řízení ve věcech
osvojení nezletilého
(§ 427 - § 444)
2. Řízení o osvojení
zletilého (§ 445 - §
451)
1. Předběžná úprava
poměrů dítěte (§ 452 - §
456)
2. Řízení ve věcech péče
soudu o nezletilé (§ 466 § 477)
3. Řízení o navrácení
nezletilého dítěte ve věcech
mezinárodních únosů dětí
(§ 478 - § 491)
1. Výkon rozhodnutí
ve věci ochrany proti
domácímu násilí (§
492 - § 496)
2. Výkon rozhodnutí
ve věcech péče soudu
o nezletilé (§ 497 - §
510)
3. Zvláštní ustanovení
o výkonu rozhodnutí
ve věcech výživného
(§ 511 - § 513)
Nestanoví-li ZŘS jinak, použije se OSŘ
•OSŘ jako lex generalis se subsidiárně použije na otázky neupravené v ZŘS
Nevyplývá-li z povahy ustanovení něco jiného, použije se ZŘS vedle
OSŘ
•souběžná aplikace ZŘS a OSŘ: např. vedle § 19 ZŘS je nutno na jednání použít i §
115 an. OSŘ
•samostatná aplikace ZŘS: např. pravidla věcné a místní příslušnosti
•aplikace OSŘ bez ZŘS: např. vyloučení soudce (§ 14 an. OSŘ), pravidla postupu při
odstraňování nedostatku věcné příslušnosti (§ 114a OSŘ)
•z OSŘ nikdy nelze použít ta ustanovení, která se svou povahou pro nesporné řízení
nehodí (např. vedlejší intervence, koncentrace řízení)
Zásadně jsou VP okresní soudy
VP krajských soudů je dána
• ve statusových věcech PO
• ve věcech opatrovnictví PO
• pro povinné úschovy
• ve věcech kapitálového trhu
• pro řízení o předběžném souhlasu s provedením šetření ve věcech OHS
• pro řízení o nahrazení souhlasu zástupce ČAK nebo KDP k seznámení se
s obsahem listin
Odstraňování nedostatku VP viz § 114a OSŘ
Obecné pravidlo
• obecný soud (§ 85 OSŘ) osoby, v jejímž zájmu se řízení koná
• obecný soud nezletilého (§ 4/2 ZŘS)
Použití § 4 je většinou vyloučeno zvláštními úpravami MP pro jednotlivé druhy
řízení
Přenesení příslušnosti je možné ve věcech(§ 5)
• péče soudu o nezletilé
• ve „věcech opatrovnických“ – FO i PO?
• v řízení o svéprávnosti
Postup při odstraňování nedostatku MP - § 105 OSŘ


Mimosoudní smírčí nebo mediační jednání
Možnost uzavření smíru je prakticky
vyloučena, neboť smír nelze uzavřít
◦ o statusových otázkách
◦ v řízeních, která lze zahájit i bez návrhu
◦ ohledně vztahů, které lze upravit jenom
konstitutivním rozhodnutím soudu (např. rozvod)

Smír lze uzavřít jenom ohledně nároku, s
nímž mohou účastníci disponovat
Zachytí se v protokolu a protokol podepíší
účastníci
Např.:
• dohody v řízení o pozůstalosti (§ 162, § 185)
• dohoda týkající se dítěte (o péči, výchově, výživě, styku)
Vyžaduje-li dohoda schválení soudu formou
usnesení, nemusí být usnesení odůvodněno
Modifikace § 50d OSŘ pouze v tom směru, že zásadně lze rozhodnout o neúčinnosti doručení i bez
návrhu
Návrhu je zapotřebí v řízení
•o úschovách
•o umoření listin
•ve věcech kapitálového trhu
•o předběžném souhlasu s provedením šetření ve věcech ochrany hospodářské soutěže
•o nahrazení souhlasu zástupce samosprávné komory k seznámení se s obsahem listin
•o plnění povinností z předběžného opatření Evropského soudu pro lidská práva
•ve věcech voleb zaměstnanců
•o soudním prodeji zástavy
•o zákazu výkonu práv spojených s účastnickými cennými papíry
Neúčinnost doručení nelze vyslovit
•bylo-li manželství pravomocně prohlášeno za neplatné
•bylo-li manželství pravomocně rozvedeno
PO lze nařídit
•na návrh tam, kde lze řízení zahájit jenom na návrh a v řízení o pozůstalosti
•bez návrhu v ostatních případech
Bylo-li PO nařízeno před zahájením řízení, které lze zahájit i bez
návrhu, soud zahájí řízení ex offo, není-li návrh podán
Jistota se neskládá
•lze-li řízení zahájit i bez návrhu
•ve věci ochrany proti domácímu násilí
•ve věci výživného
Nestanoví-li zákon výslovně, že lze řízení zahájit jenom na návrh, lze je zahájit ex offo
Pouze na návrh lze zahájit řízení
•o schválení smlouvy o nápomoci (§ 32)
•ve věcech opatrovnictví podle § 45 a § 49/1,3
•o prohlášení člověka za nezvěstného (§ 52) a mrtvého (§ 55)
•ve věcech SF (§ 96)
•o úschovách (§ 291)
•o umoření listin (§ 305)
•ve věcech kapitálového trhu (§ 317)
•o předběžném souhlasu s provedením šetření ve věcech ochrany hospodářské soutěže (§ 325)
•o plnění povinností z předběžného opatření Evropského soudu pro lidská práva (§ 344)
•ve věcech voleb zaměstnanců (§ 350)
•o soudním prodeji zástavy (§ 354)
•o zákazu výkonu práv spojených s účastnickými cennými papíry (§ 360)
•o povolení uzavřít manželství (§ 367)
•o určení neplatnosti manželství z důvodů uvedených v § 374
•o rozvod (§ 384)
•ve věci ochrany proti domácímu násilí (§ 401)
•o určení a popření otcovství (§ 418)
•ve věcech osvojení nezletilého (§ 429) i zletilého (§ 446)
•předběžné opatření upravující poměry dítěte podle § 454
•ve věcech péče soudu o nezletilé podle § 468/1,2
•o navrácení nezletilého dítěte ve věcech mezinárodních únosů dětí (§ 480)
Lze pouze v řízení
•jež lze zahájit i bez návrhu
•o povolení uzavřít manželství
•ve věci ochrany proti domácímu násilí
•o určení a popření rodičovství
•ve věcech osvojení
Přípravné jednání lze konat jenom v řízení
•o úschovách (§ 294)
•o umoření listin (§ 312)
•ve věcech kapitálového trhu (§ 321)
•o předběžném souhlasu s provedením šetření ve věcech ochrany hospodářské soutěže (§ 329)
•o nahrazení souhlasu zástupce samosprávné komory k seznámení se s obsahem listin (§ 338)
•o plnění povinností z předběžného opatření Evropského soudu pro lidská práva (§ 347)
•ve věcech voleb zaměstnanců (§ 352)
•o soudním prodeji zástavy (§ 357)
•o zákazu výkonu práv spojených s účastnickými cennými papíry (§ 364)
Rozsudek pro uznání v případě zmeškání přípravného jednání vylučuje §
25/2
Jiný soudní rok slouží
k
přípravě jednání tam,
kde je vyloučeno
přípravné jednání
k projednání věci
samé
v detenčním řízení (§
77)
zřejmě i v dalších
případech, kdy je to
vhodné
Soud je zásadně povinen nařídit jednání k
projednání věci samé
Řada výjimek
• místo jednání jiný soudní rok - § 77
• jednání není nutno nařídit - § 33, § 49/2, § 77, § 83, § 89,
§ 97, § 130, § 183, § 253, § 293, § 311, § 320, § 328, §
346, § 353, § 356, § 363, § 389, § 404, § 411, § 425
• neveřejné jednání - § 337, § 444
Soud je povinen zjistit všechny skutečnosti důležité pro rozhodnutí
Soud je oprávněn provést i důkazy, které účastníci nenavrhovali
Dokazování lze provádět i ke skutečnostem, které nebyly předneseny
• v některých případech však takové skutečnosti alespoň musí vyplývat z obsahu spisu (§ 294, § 312, §
321, § 329, § 338, § 347, § 352, § 357, § 364, § 374, § 390)
Účastníci mohou činit skutkové přednesy i důkazní návrhy bez omezení v I. i II. stupni
Výslech účastníka
• není jen subsidiárním důkazem
• souhlas není zapotřebí
je pravidlem nepřiznání
náhrady nákladů řízení
odůvodňují-li to okolnosti
případu
V řízeních, která bylo možno
zahájit i bez návrhu a v
řízeních ve statusových věcech
manželských a partnerských
V řízeních, která lze zahájit
jenom na návrh (krom
statusových věcí M a P) se
náhrada nákladů řízení řídí §
142 an. OSŘ
náhrada se přizná, jenom
šlo-li o svévolné a zjevně
bezúspěšné uplatňování práva
další výjimky viz § 43, § 74, §
127, § 128, § 132, § 230, §
267, § 505-7
Ve věci samé se rozhoduje
• rozsudkem v případech stanovených zákonem (§ 40, § 56, § 63, §
81-2, § 299, § 370, § 372, § 423, § 435, § 451, § 471, § 483)
• usnesením v ostatních případech
Návrh lze překročit, lze-li řízení zahájit i bez návrhu
Statusové rozsudky (FO i PO) jsou závazné erga omnes
Princip úplné apelace; výjimky pro řízení
•o úschovách (§ 294)
•o umoření listin (§ 312)
•ve věcech kapitálového trhu (§ 321)
•o předběžném souhlasu s provedením šetření ve věcech ochrany hospodářské soutěže (§ 329)
•o nahrazení souhlasu zástupce samosprávné komory k seznámení se s obsahem listin (§ 338)
•o plnění povinností z předběžného opatření Evropského soudu pro lidská práva (§ 347)
•ve věcech voleb zaměstnanců (§ 352)
•o soudním prodeji zástavy (§ 357)
•o zákazu výkonu práv spojených s účastnickými cennými papíry (§ 364)
•o určení, zda tu manželství je nebo není, a o neplatnosti manželství v případech uvedených v § 374
•o rozvod (§ 397)
V řízeních, která lze zahájit i bez návrhu, není odvolací soud vázán mezemi plynoucími z odvolání
V odvolání nemusí být uveden odvolací důvod
Soud není vázán mezemi plynoucími z žaloby, pokud bylo
možno řízení zahájit i bez návrhu
Speciální úprava přípustnosti žaloby pro zmatečnost
• v pozůstalostním řízení (§ 133, § 134)
Nepřípustnost žaloby na obnovu a pro zmatečnost
• ve statusových věcech manželských a partnerských (§ 382, § 398)
• v řízení o navrácení nezletilého dítěte ve věcech mezinárodních únosů dětí (§
491)
Přípustnost
• speciální úprava § 135
• vyloučena ve věcech rodinněprávních, krom rodičovské
odpovědnosti, pozastavení nebo omezení jejího výkonu,
určení nebo popření otcovství a nezrušitelného osvojení
Soud není vázán rozsahem dovolání, bylo-li
možno řízení zahájit i bez návrhu

similar documents