Tom Baade-Mathiesen

Report
Infrastrukturdagene 2014
(14) Ny NS 3070
om ledninger i grunnen
Hotel Norge, Bergen 28. mars
Tom Baade-Mathiesen
Direktør
VA-divisjonen | Region Innlandet
Behovet for koordinering av infrastruktur
• STORT OPPDEMMET BEHOV FOR OPPGRADERINGER
OG NYINVESTERINGER
– Innen sektorene samferdsel og ledninger i grunnen er det sannsynlig at
det vil bli brukt flere hundre milliarder kr frem mot 2030
– Oppgraderinger og nyinvesteringer vil ha et stort behov for
effektivisering og best mulig utnyttelse av pengene
• ET STERKT BIDRAG HER VIL VÆRE BEDRE
KOORDINERING AV BYGGINGEN AV INFRASTRUKTUR
Ledninger i grunnen - NS 3070
• AVSTANDSKRAV INFRASTRUKTUR
– Det er i dag helt ulike krav til avstand mellom
kabler, ledninger og konstruksjoner som
legges i grøfter i veier og andre arealer.
• KOSTNADSFORDELING VEI OG
LEDNINGER
– Innenfor infrastruktur er det en rekke aktører
med ulike interesser.
– Når fremføring av anlegg skal gjøres blir det
alltid en diskusjon av kostnadene som
fordeles på deltagerne.
– Klare regler for dette vil effektivisere
byggeprosessen.
Status per i dag
• Standardkomite for NS 3070, avholdt 7møter
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Bærum kommune
Hafslund Nett
Hafslund Varme
Høyspent AS
KS
MEF
Norconsult AS
Norsk Vann
Oslo kommune
REN
Post og Teletilsynet
Telenor
VA/VVS-produsentene
Vegdirektoratet
• Slik det ser ut nå: Ferdig i 2015 med NS 30170-1, hva med
NS 3070-2 (kostnadsfordeling)?
NS 3070-1, avstandskrav
AVSTANDSKRAV
Ta hensyn til hverandre i grøftesnittet
6
Innholdsfortegnelse
7
Foreløpige eksempler - grøftesnitt
Foreløpige eksempler - trange forhold
Foreløpige eksempler - grøftesnitt
Foreløpige eksempler - grøftesnitt
Der det er for trangt
Der det er spesielle krav til overflaten og/eller høy
trafikkbelastning bør bruk av løsninger som minimerer
fremtidig oppgraving tilstrebes. Gangbar kulvert og
innstøpte trekkerør kan være slike løsninger.
Figur 9 Innstøpte
trekkerør
Figur 1 Gangbar kulvert
Plassering i veg, til diskusjon
Plassering i veg, til diskusjon
Justering når minimumskravet ikke går
Unntak, hvordan gå frem når
avstandskrav ikke kan overholdes
1. En aktør har behov for fremføring av anlegg
2. Anlegget "grovprosjekteres"
3. Trasé og utstrekning oversendes øvrige aktører for å finne interesse for fellesføringer
4. Det inngås avtaler om fremføring og prosjekteres
5. I aktuell trasé er det ikke plass til fremføring og samtidig overholde krav til avstander
6. Det tas kontakt med berørte anleggseiere og prosjekteres løsninger og tiltak for på best
mulig måte å ivareta de tekniske kravene selv om man ikke overholder avstandskrav
7. Dersom dette er akseptabelt for de berørte parter lages en avtale for løsningen
8. Dersom det ikke er akseptabelt må man på prosjektets regning vurdere flytting av
eksisterende anlegg eller andre traséer
NS 3070-2 kostnadsfordeling
KOSTNADSFORDELING
Kostnadsfordeling vei og ledninger
Innenfor infrastruktur er det i dag en rekke aktører med ulike interesser. Når
fremføring av anlegg skal gjøres blir det alltid en diskusjon av hvordan
kostnadene skal fordeles på deltagerne. Klarere spilleregler for dette vil
effektivisere byggeprosessen.
Eksempler, Kostnadsfordeling Entreprise 1,
Ulven Sinsen
Totalt er budsjettet i hele prosjektet nå ca 3,8 mrd hvorav teknisk infrastruktur
utgjør ca 0,6 mrd, her er fordelingen fra første entreprise som bestod i å legge
anlegg ut av anleggsgropen til de store veianleggene.
17
Eksempler, Kostnadsfordeling kulvert
• VA 50% (også rør rett
under dekket)
• Bredbånd 5%
• Høyspent 45 %
• Allikevel var det her
naturlig å velge
høyspenteier som
driftsansvarlig i
kulverten
18
NS 3070-2, forprosjekt
NS 3070-2, forprosjekt
Takk for meg!

similar documents