ppt - Naturstyrelsen

Report
Aftale om
vådområdeindsatsen
mellem Miljøministeriet og KL
Ved Troels Garde Rasmussen, KL
[email protected], tlf. 3370 3803
Infomøder om fosforvådområdeindsatsen 26. og 30. jan. 2012
Disposition
• Baggrund
• Styringsmodel for vådområder og ådale
•
•
•
•
•
•
Præmisser
Centrale elementer
Økonomi
Vilkår
Tids- og procesplan
Opfølgning og monitorering
• Vandoplandsstyregruppe og - plan
• Indsatsen skal løftes
Baggrund: Kommuneaftale 16. juni 2009
Kommuneaftale 2010 mellem KL og regeringen
”Med udgangspunkt i en politisk aftale om Grøn Vækst
udarbejder regeringen i 2009 udkast til overordnede
planer med mål og indsatsprogrammer, som vil danne
rammen for kommunale handleplaner i 2010. På
baggrund af en af regeringen fremlagt procesplan
vil parterne, før udkast til vand- og naturplaner sendes i
høring hos berørte myndigheder, drøfte
styringsmodellen, herunder finansiering og principper
for kompensation af kommunerne.”
Styringsmodel: Præmisser
Jf. aftalen af 27. november 2009
• Kommunerne har ansvaret for at planlægge
og gennemføre indsatsen
Præmisser for aftalens indgåelse
• Iværksættelse før udarbejdelse af handleplaner
• Finansiering over helt nye landdistriktsordninger,
dvs. særlig ansvarsfordeling ml. stat og kommune
Styringsmodel: Centrale elementer
Styringsmodellens centrale elementer
• De statslige vandplaner
• En national styregruppe
• Vandoplandsstyregrupper – udarbejder vandoplandsplan
• Kommunerne som projektejere
• Staten som bevillingsmyndighed
• Staten varetager køb og salg af jord – p.t. ikke for Pvådområder
Styringsmodel: Økonomi
Aftalens økonomiske basis
• Indsatsbehov og økonomi fastlagt i Grøn Vækst
• Administrative udgifter hos kommuner, FVM og MIM
• 36,3 mio. kr. til projektadministration i kommuner
• Kommunerne skal optimere projekterne
• Kommunerne har projektansvar inkl. projektøkonomi
• Tilskåret projekt, fornyet ansøgning eller projektdrop
Styringsmodel: Vilkår
Vilkår qua Grøn Vækst
• Finansiering til jord, projekter og administration
• Finansiering over landdistriktsprogrammet
• Omkostningseffektivitet – ensidigt fokus på N og P
• Frivillighed ved jordsalg – dog begrænset ekspropriation
• Private projekter skal opfylde en del af N-målsætningen
Styringsmodel: Vilkår
Vilkår qua forhandlingsprocessen
• Kommunerne har den opsøgende lodsejerkontakt
• Virkemidler
• P- og N-vådområder: 20-årigt tilskud som i VMP 3
• N-vådområder: Køb/salg
• Midler til ekspropriation
• 20 kg P pr. ha pr. år
• Rammevilkår kan evt. justeres af NS ultimo 2012
Styringsmodel: Tids- og procesplan
Tids- og procesplan 2012 og frem
• Opsøgende og faciliterende indsats
• 15. marts: Nedsættelse af vandoplandsstyregruppe
• 15. marts: Indsendelse af vandoplandsplan
• 1. maj: Ansøgning om midler til forundersøgelser (25 %)
• 1. nov.: Afslutning/rapportering forundersøgelser (25 %)
• Nov.: NST sammenfatter resultat af udførte forundersøgelser
• Ultimo 2012: Den Nationale Styregruppe drøfter virkemidlets
effektivitet og justerer evt. rammevilkårene
Styringsmodel: Opfølgning og monitorering
Løbende fokus for regeringen og KL
• Gennemførelse, rammebetingelser og forudsætninger
Den Nationale Styregruppe (NS)
• Følger udviklingen i kommunernes og statens indsats
• Overvåger og understøtter indsatsen
• Afrapporterer omkring fremdrift og resultater
Kontaktgruppen ml. NEST, NST og KL
• Koordinering af centrale processer ifm. opstart
Vandoplandsstyregruppe
Primære opgaver for vandoplandsstyregruppen
• Udarbejdelse af vandoplandsplan (VOP)
• Udpeger én kommune som projektejer pr. projekt
• Koordinerer kommunale ansøgninger om midler til
forundersøgelser og gennemførelse
• Identificerer alle projekter – herunder de mindst 25 %, der
søges forundersøgt i 2012
• Rapporterer nøgleoplysninger til sekr. for NS, dvs. NST
Vandoplandsplan
Vandoplandsplanens formål
• Redskab til rammestyring ml. kommuner
• Grundlag for ansøgning til NST
• Grundlag for afrapportering til NS
Vandoplandsplanens indhold
• Projektkatalog over påtænkte projekter
• Bygger på foreløbelige antagelser
• Vil løbende kunne bliver præciseret i takt med bedre viden
Indsatsen skal løftes i fællesskab
MIM og FVM bør fortsat prioritere indsatsen højt
• Hurtig implementering af tilskudssystem
• Fleksibel tilskudsadministration
Kommunerne og KL bør fortsat prioritere indsatsen højt
• Tværkommunal indsats
• Synergier ift. forvaltning af det åbne land og vandplanerne

similar documents