Kontrakter Fagtreff 25022015

Report
Kontrakter og BIM
Fagtreff BIMFag 25.02.2015 – v/Inge Handagard
Avtaler / Kontrakter
• Hva er en avtale / kontrakt?
• En avtale, eller kontrakt, er i juridisk forstand en skriftlig eller
muntlig enighet mellom to eller flere parter om forhold av
rettslig karakter. Etter hovedregelen i avtaleloven blir en
avtale til ved at en part aksepterer et tilbud som den andre
part har fremsatt, og det er overensstemmelse mellom tilbud
og aksept.
• Avtalefrihet / kontraktsfrihet
• I norsk rett er det et grunnleggende ulovfestet prinsipp om at
man fritt kan bestemme innholdet og vilkårene i en avtale.
Men, på mange rettsområder er det ikke mulig å inngå avtaler
med vilkår som strider mot lovbestemte regler.
Offentligrettslig vs. privatrettslig
• Offentligrettslig
• Offentlig rett behandler rettsspørsmål mellom det private og
det offentlige, samt mellom de ulike organene i statsapparatet
• Etterlevelse av lover, forskrifter etc.
• Pliktig til å følge reglene om ansvarsrett, lov om arbeidsmiljø
osv.
• Privatrettslig
•
•
•
•
•
Privat rett behandler rettsspørsmål mellom private parter
Avtalefrihet (under forutsetning av at norsk lov følges)
Kravspesifikasjon, krav til funksjon, kvalitet og ytelse.
Beskrivelser, eks. NS 3420 beskrivelser.
Avtaler / kontrakter (Standardkontrakter etc.)
Ulike entrepriseformer
- Hentet fra veileder utarbeidet av Undervisningsbygg
• Delt entreprise
• Byggherre har separat kontrakt med rådgivere og separate
entreprisekontrakter med hver fag. Koordineringsansvar for
fremdrift, evt. ansvar for fremdrift for entreprisene kan
kontraktreguleres til en entreprise.
• Hovedentreprise
• Byggherre har separat kontrakt med rådgivere og separat
kontrakt med hovedentreprenør, som har ansvar for et definert
antall fag (som regel de tradisjonelle bygg-fagene). Byggherre
har i tillegg separate entreprisekontrakter med de resterende
fag (som regel tekniske UE). Koordineringsansvar kan
kontraktfestes hos totalentreprenør som under delte
entrepriser.
Ulike entrepriseformer
- Hentet fra veileder utarbeidet av Undervisningsbygg
• Generalentreprise
• Byggherre har separat kontrakt med rådgivere og kontrakt
med generalentreprenør som har ansvar for alle fag. Ønsker
byggherre selv å kontrahere hvert fag/noen fag men ønsker å
tiltransportere disse til generalentreprenør gjøres dette mot et
konkurranseutsatt påslag og forholdet må være spesifisert i
anbudsgrunnlaget til alle entreprisekontraktene.
• Totalentreprise
• Byggherre inngår en kontrakt som omfatter både prosjektering
og entrepriser med én entreprenør. Det er ikke uvanlig å
tiltransportere arkitekt / andre rådgivere fra tidligere
prosjekteringsfase til totalentreprenør, spesifisert gjennom
anbudsgrunnlaget for totalentreprisen
Ulike entrepriseformer
- Hentet fra veileder utarbeidet av Undervisningsbygg
• Tidligpartnering/ prosjektallianser
• Byggherre har separat kontrakt med rådgivere og inngår i
utviklingsfasen kontrakt med entreprenør/er med formål å
bruke gjennomføringskompetanse for å skape et best mulig
prosjekt. Ulike insitamentsordninger kan avtales mellom noen
/ alle prosjektaktørene og ulike avslutnings- og
videreføringsmekanismer for kontraktsforholdet må være
avtalt.
• OPS, offentlig privat samarbeid
• Prosjekteier/leietaker inngår leiekontrakt med privat aktør på
basis av pris- og konseptkonkurranse. Privat aktør finansierer,
bygger og drifter leieobjektet. Leietaker overtar normalt
leieobjektet til avtalt sum etter avtalt antall år.
Ulike entrepriseformer
• Privat
• Utbredt med totalentrepriser, men andre entrepriseformer
forekommer også
• Totalentreprisen medfører mindre risiko og administrasjon for
byggherre
• Offentlig
• Benytter ulike entrepriseformer
• Hovedentrepriser veldig utbredt, spesielt for vei og anlegg
Juridiske standarder for bygg og
anlegg
• Hva er en Norsk Standard
• Standard Norge er en privat og uavhengig
medlemsorganisasjon
• Standard Norge skal utvikle og fastsette standarder og
standard produkter til økt verdiskaping for samfunnet, den
enkelte virksomhet og den alminnelige borger.
• Standard Norge utvikler standarder på de fleste områder i
samfunnet, bortsett fra innenfor tele og elektro.
• Standard Norge er Norges medlem i den europeiske
standardiseringsorganisasjonen CEN og den internasjonale
standardiseringsorganisasjonen ISO, og sikrer her at norske
interesser blir ivaretatt.
Juridiske standarder for bygg og
anlegg
• Hvorfor benytte disse?
• Standardkontrakter er utarbeidet av komitéer oppnevnt av
Norsk Standard
• Disse komitéene har bestått av mange av de største forbund
og foreninger tilknyttet bransjen. Med andre ord har mange
ulike parter kommet til enighet rundt disse
kontraktstandardene. Arkitektbedriftene, EBA, Forsvarsbygg,
Helsebygg, NELFO, Norges byggmesterforbund, OBOS, Oslo
kommune, Statsbygg, RIF, Statens vegvesen, Norske
rørleggerbedrifters Landsforening, for å nevne noen, har
deltatt i komitéarbeidet
Juridiske standarder for bygg og
anlegg
• Aktuelle kontraktstandarder:
• NS 8401
• Alminnelige kontraktbestemmelser for prosjekteringsoppdrag
• NS 8402
• Alminnelige kontraktbestemmelser for rådgivningsoppdrag honorert etter
medgått tid
• NS 8405
• Norsk bygge- og anleggskontrakt
• NS 8407
• Alminnelige kontraktbestemmelser for totalentrepriser
• NS 8415
• Norsk underentreprisekontrakt vedrørende utførelse av bygge- og
anleggsarbeider
• NS 8417
• Alminnelige kontraktbestemmelser for totalunderentrepriser
Juridiske standarder for bygg og
anlegg
• Eksempler på hva standardkontraktene regulerer
• Varsler, krav og endringer
• Preklusjon – preklusive frister
• Innebærer avskjæring av rettigheter og/eller forpliktelser fordi en handling
ikke er foretatt innen en fastsatt tidsfrist.
• Varslingsfrister og krav til varsling, svar etc. er grundig regulert i samtlige
kontrakter. Et krav kan bli prekludert ved mangelfull oppfølging.
•
•
•
•
•
Sikkerhetsstillelse og forsikring
Forhold på byggeplassen
Prøving og kontroll
Bruk av underentreprenør
Byggherrens ytelser
• Risiko for eksisterende konstruksjoner og grunnforhold
• Risiko for arbeidsunderlag i regi av byggherre, tegninger, beskrivelser etc
Juridiske standarder for bygg og
anlegg
• Eksempler på hva standardkontraktene regulerer
• Fremdrift
• Dagmulktbelagte frister
• Byggetid
• Tiltransport
• Man kan bli pålagt å overta prosjekterende og/eller andre
kontraktsarbeider
•
•
•
•
Fakturering, betaling, mengdekontroll og indeksregulering
Overtakelse og sluttoppgjør
Mangler
Tvister
• Avgjøres ved ordinær rettergang, med mindre det er avtalt at tvisten skal
avgjøres ved voldgift
Hva med BIM?
• En bransje regulert av kontrakter og tilbud
• Det som ikke er inkludert i tilbud/kontrakt medfører gjerne
endringer i prosjekt
• Endringer har som oftest en pris- og/eller
fremdriftskonsekvens
• Dersom en BIM-leveranse ikke er kontraktfestet risikerer man
ekstrakostnader
• I verste fall vil det ikke være mulig å gjennomføre en fornuftig
prosess med BIM
• Utfordring ved tiltransport av prosjekterende
• Krav til leveransen for BIM kan inngå i kontrakt som eget
vedlegg, som del av en ytelsesbeskrivelse eller i
leveranseforutsetningene
• I tilbudsfasen må den aktøren som ønsker å benytte BIM
legge ved forutsetninger i tilbudsforespørsler
Hva med BIM?
• Hva slags dokumenter regulerer BIM
•
•
•
•
•
•
•
Kravspesifikasjon
BIM-manual
Ytelsesbeskrivelse
BIM-spesifikasjon
Leveranseforutsetninger
BIM-gjennomføringsplan
Osv.
• Klart definert ansvar og bruksområder
• Ved å ha klart definert hva de ulike modellene skal benyttes til
i prosjektet vil det være enklere å lage en prosjekttilpasset
spesifikasjon
• Videre bør hver enkelt aktør sitt ansvar i forhold til BIM og
prosess komme tydelig frem gjennom kontrakt
Hva bør kontrakten regulere?
• Kompetanse og nødvendig programvare
• Nødvendig kompetanse er en forutsetning for å få en god
gjennomføring. Ved gjennomgang av tilbud bør CV’er etc
gjennomgås
• Dersom prosjektet krever at det benyttes bestemt
programvare må dette være en del av kontrakten
• Selv om det kun er IFC som benyttes for gjennomføringen i
prosjektet bør det avklares hvilken programvare som skal
benyttes. Det er fremdeles forskjeller mellom de ulike
programmene og deres evne til å importere/eksportere IFC
• Krav til filformater
• I prosjekter som benytter seg av åpen BIM forutsettes det
gjerne at modellene kan leveres på IFC, det er da denne
leveransen som spesifiseres ytterligere
• Dersom det er behov for originalformatet må dette
kontraktfestes
Hva bør kontrakten regulere?
• Krav til møtedeltakelse
• Skal det avholdes BIM-møter, ICE-møter etc? Få det med i
kontrakt dersom dette ikke fremkommer andre steder
• Krav til detaljeringsnivå for modell
•
•
•
•
•
•
•
ID-merking
Geometrisk riktighet, krav til oppbygging av modell
Informasjon i modellen
Produktinformasjon
As-build modell
Modell for bruk i FDV
Hva innebærer en tilfredsstillende leveranse
• Økonomi
• Dersom BIM prises som et tillegg eller en opsjon
Hva bør kontrakten regulere?
• Krav til samhandling, prosess
• Bestemte arbeidsformer, samlokalisering?
• Hvilke plikter følger for BIM-koordinering, origoplassering –
georeferering etc.
• Fremdrift
• Krav til hyppighet av leveranser
• Leveranse til web-hotell, BIM-server
• Krav til bruk av synkroniseringsverktøy
• Dagmulkt ved unnlatt tidsbestemt leveranse
Spørsmål?
• Takk for meg!

similar documents