Forsøg med handelsgødning (indlæg fra

Report
D1: Nyt fra gødningsforsøgene 2011
Forsøg med handelsgødning
Leif Knudsen,
chefkonsulent,
VFL
Den Europæiske Union ved Den
Europæiske Fond for Udvikling af
Landdistrikter og Ministeriet for
Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har
deltaget i finansieringen af projektet.
12 fs. i vinterhvede 2008-2010 (Oversigten 2010)
Gødningstype
Pct. amid
Udb.+
merudb.
Hkg/ha
Kg N til at
erstatte 100 kg N
I NS 27-4
150 N i NS 27-4
0
95,4
100
138 N i DanGødning
46
-4,2
107
147 N i N-32
50
-2,6
106
147 N i N-32 + Inh.
50
-0,9
101
150 N i Urea
100
-3,2
116
2,9
-
LSD
3 forsøg i vinterhvede 2011, Oversigten 2011, s. 216
100 N i NS 27-4
74 N i DanG
74 N i DanG+Ag
100 N i N-32
100 N i N-32+Ag
100 N i urea
100 N i urea+Ag
Udbringningstidspunkt
Medio
Ultimo Medio
april
april
maj
Fht. for udbytte (100=NS 27-4)
100
100
100
90
97
96
94
96
95
94
100
103
97
100
100
95
101
100
99
100
101
Resultat af forsøg i vinterhvede i Storbritanien 2004-2005.
Planteavlsorientering nr. 07-595
Relativ
Antal
Rel.
optimal
Gødningstype
forsøg
Udbytte
N-mængde
Ammoniumnitrat
10
100
100
Urea
10
96,1
119
UAN
10
95,5
130
Urea +AG 500
5
101,0
109
UAN + AG 500
5
96,5
110
Er amidholdige gødninger et
alternativ til ammoniumnitratbaserede gødninger?
Forudsætninger:
N-tildeling
Kornpris
Proteinpris
Merudbytte
Pris NS 27-4
100 kg/ha
130 kr./hkg
0 kr./pct.enh.protein
12 kg kerne pr. kg N
9,00 kr. kg N
Forholdstal for omkostningen i forhold til
ammoniumnitrat:
Relativ gødn.pris
Relativ effekt af gødning
100
95
90
85
80
100
100
109
117
126
135
95
95
104
112
121
130
90
90
99
107
116
125
85
85
94
102
111
120
80
80
89
97
106
115
Fl. gødning
Urea
Er amidholdige gødninger et
alternativ til ammoniumnitratbaserede gødninger?
Urea skal være 40 pct. billigere
Flydende gødninger skal være 10 pct. billigere
Optimeret anvendelse af amidholdige
gødninger:
Udbringning i koldt vejr (<10 grader)
Udbringning kort tid før mere end 5 mm nedbør
Er der en økonomisk fordel ved
tilsætning af Agrotain til
amidholdige gødninger?
Tilsætningen af Agrotain til Urea skal
koste under 1,50 kr. pr. kg N
Tilsætningen af Agrotain til fl.gødning skal
koste under 0,75 kr. pr. kg N
Den samlede pris for kvælstof i
amidgødning + Agrotain skal være
billigere end i ammoniumnitrat
Tabel 13. Grundgødskning af vinterraps. (N9)
Vinterraps
Antal
Indhold af
Udbytte og forsøg
næringssstof, pct.
merudbytte
med
hkg frø pr. signifikant Før sprøjt- Beg.
ha
positivt
ning blomstring
udslag
efterår
forår
Kalium, 7 fs.
1. 0 kg ved såning
2. 30 kg ved såning
3. 100 kg ved såning
39,6
2,3
1,3
Magnesium, 5 fs.
1. 1 kg magnesium ved såning
2. 30 kg magnesium ved såning
33,9
1,7
0
0
0
3,9
1,6
0,2
0,2
0,3
0,2
Oversigten, 2011, s. 219
Tabel 13. Grundgødskning af vinterraps. (N9)
Vinterraps
Indhold af
Antal
Udbytte og
næringsstof, ppm
forsøg
merudbytte
med
Før sprøjt- Beg.
hkg frø pr.
signifikant
ning blomstring
ha
udslag
efterår
forår
Mangan, 7 fs.
1. Ubehandlet
2. 2 x 800 gram mangan efterår
41,9
-0,9
Bor, 7 fs.
1. Ubehandlet
2. 1.075 gram efterår
3. 1.075 gram forår
41,9
-0,7
-0,7
Molybdæn, 7 fs.
1. Ubehandlet
2. 130 gram efterår
3. 130 gram forår
41,9
-0,4
-2,2
0
0
0
1
1
76
-
73
80
34
-
9
26
1,9
-
1,5
7,8
-
Tabel 14. Tilførsel af bor til vinterraps. (N10)
1.050 gram bor i Solubor
Udb. og Nettomerudbytte,
merudMedio Medio Ultimo Medio
bytte, hkg hkg frø
marts april april maj
frø pr. ha pr. ha1)
3 fs.
3 fs.
43,5
x
-0,2
-0,6
x
0,1
-0,3
x
x
1,7
0,9
x
x
x
0,4
-0,8
x
x
x
x
1,3
-0,3
LSD
ns
1)
Der er ikke regnet med omkostning til udsprøjtning,
fordi der antages at kunne ske iblanding.
Gødskning af vinterraps
 Tilfør kalium og magnesium efterår – kig på
jordtype og Kt, Mgt
 Anvend NPKS-gødning, hvis der er behov for
N i handelsgødning
 Gylle fungerer som grundgødskning!
 Tilfør bor på sandjord og lerjord med højt Rt!
 Tilfør bor tidlig forår frem til medio april:
 I borholdig handelsgødning (tjek indhold)
 Ved udsprøjtning af Solubor eller lignende
Andre gødningsforsøg
Stort N-behov i vårbyg - normalt i vinterhvede
Magnesium til vinterhvede og vinterraps viser
ikke signifikante merudbytter
N-sensor interessant på store husdyrbrug
Merudbytte og god miljøeffekt af tidlig såning af
vinterhvede
Efter- og mellemafgrøder
Sortsforskelle i olieræddike i optagelse af kvælstof
Positiv effekt på udbyttet i efterfølgende afgrøde
Optagelse på 17-21 kg N pr. ha i mellemafgrøder

similar documents