PÄÄOMASIJOITTAJIEN SOPIMUSJÄRJESTELYT

Report
PÄÄOMASIJOITTAJIEN
SOPIMUSJÄRJESTELYT
Helsingin seudun kauppakamari
6.5.2013
Krogeruksen pääomasijoitusalan osaamisesta
• Yksi Suomen johtavista pääomasijoitusalalla toimivista
asianajotoimistoista
• Osaamisemme kattaa:
•
•
•
•
sopimusjuridiikan
verotuksen
rahoituksen
kilpailuoikeuden
• Edustamme sekä pääomasijoittajia että kohdeyhtiöitä
• edustimme Interaa sen sijoittaessa Polaricaan ja Trafotekiin
• edustimme myyjiä Interan sijoittaessa Orthexiin ja Merivaaraan
• Tyypillisesti olemme kalenterivuoden aikana mukana noin 10-15
pääomasijoitushankkeessa
2
Tyypilliset sopimukset
•
•
•
•
•
•
•
•
Salassapitosopimus
Aiesopimus
Sijoitussopimus
Kauppakirja
Osakassopimus
Johtajasopimukset
Palvelusopimukset
Rahoitussopimukset
•
•
•
•
osakaslainasopimukset
senior lainasopimukset
välirahoitussopimukset
inter creditor sopimukset
3
Aiesopimus
• Solmitaan useimmissa järjestelyissä
• Keskeisenä tavoitteena on sopia:
•
•
•
•
•
kaupallisista ehdoista (arvonmääritys / kauppahinta)
kaupan/sijoituksen edellytyksistä
aikataulusta
yksinoikeudesta
kulujen korvaamisesta
• Tyypillisesti ei lopullisesti sitova (pois lukien yksinoikeus, kulujen
korvaaminen ja salassapito)
• Tavoitteena varmistaa, että suurista asioista ei synny
ylitsepääsemättömiä erimielisyyksiä ja että sijoittaja voi keskittyä
hankkeeseen (ottaa kannettavakseen siihen liittyviä kuluja)
4
Kauppakirja
• Käytetään tyypillisesti kun sijoittaja hankkii enemmistön yhtiöstä
• Rakenteena tyypillisesti malli, jossa sijoittaja perustaa uuden
yhtiön, joka hankkii 100 % kohdeyhtiön osakekannasta
• Nykyomistajien ja mahdollisesti sitoutettavan johdon omistus
toteutetaan sijoituksilla uuteen perustettuun yhtiöön
• Osapuolina sijoittajan perustama yhtiö ja kohdeyhtiön
osakkeenomistajat
• Tyypillisiä ehtoja ovat:
• kauppahintamekanismi (vastaa aiesopimuksessa sovittua). Yleisemmät
mekanismit ovat ns. nettovelaton arvo ja ns. locked box
• myyjätakuut ns. representations and warranties
• myyjien vastuunrajaukset
• kilpailukielto
5
Sijoitussopimus
• Käytetään tyypillisesti, kun sijoittaja hankkii vähemmistön yhtiöstä
(ns. venture capital sijoitukset)
• Rakenteena tyypillisesti malli, jossa sijoittajalle suunnataan
suunnattu osakeanti, jonka perusteella sijoittaja merkitsee sovitun
määrän osakkeita sovitulla merkintähinnalla
• Osapuolina sijoittaja ja kohdeyhtiö, mutta usein myös kohdeyhtiön
osakkeenomistajat
• Tyypillisiä ehtoja ovat:
• merkintähinta (vastaa aiesopimuksessa sovittua). Tavanomaisesti
sovitaan tietystä osakekohtaisesta hinnasta
• kohdeyhtiön takuut ns. representations and warranties
• kohdeyhtiön vastuunrajaukset
6
Osakassopimus (1/2)
• Sisältö riippuu tyypillisesti siitä onko sijoittajalla enemmistö- vai
vähemmistöasema
• Tyypillisiä ehtoja ovat:
• hallituksen koostumus ja kokouskäytännöt
• päätöksenteko ja vähemmistösuoja
- mikäli sijoittajalla on vähemmistö, on tyypillistä sopia ns. veto-oikeuksista
- oikeus osallistua osakeanteihin
• osakkeenomistuksesta irtaantuminen
-
päätös irtaantumisesta on sijoittajalla
luovutus- ja panttauskielto
myötämyyntivelvollisuus
myötämyyntioikeus
etuosto-oikeus (epätavallinen ehto)
7
Osakassopimus (2/2)
• Suoja arvonalentumiselle (käytetään vähemmistösijoituksissa)
- ns. liquidation preference
-
ideana varmistaa, että tilanteessa, jossa varat eivät riitä kaikkien sijoitusten
takaisinmaksuun, myöhemmin mukaan tulleet saavat paremman etusijan varoja
jaettaessa
- ns. antidiluutiosuoja
-
ideana varmistaa, että sijoittaja ei kärsi myöhemmästä arvonalentumisesta (aiemman
kierroksen sijoituksella saatujen osakkeiden lukumäärä lasketaan uudelleen
myöhemmän sijoituksen matalammalla arvolla)
• Työskentelyvelvoite
- osakeomistus sidotaan siihen, että henkilö työskentelee yhtiön parhaaksi
- osakkeita saatetaan lunastaa, mikäli henkilö lakkaa työskentelemästä yhtiön
palveluksessa
- lunastuksen ehdot riippuvat siitä, miksi työskentely on päättynyt
• Kilpailukielto
8
Muut järjestelyyn tavanomaisesti liittyvät
sopimukset
• Johtajasopimukset
• laaditaan, mikäli yhtiöllä ei ole kirjallisia sopimuksia tai jos kirjalliset
sopimukset eivät täytä vähimmäisedellytyksiä
• vähimmäisedellytyksinä
- kilpailukielto
- irtisanomisehdot
- sivutoimet vain poikkeuksellisesti
• Palvelusopimukset
• liittyvät tyypillisesti tilanteeseen, jossa pääomasijoittaja hankkii
tytäryhtiön osakekannan yhdessä toimivan johdon kanssa
• sovitaan siirtymäajan palveluista, joilla varmistetaan toiminnan
keskeytyksetön jatkuminen
9
Käytännön ohjeita pääomasijoittajan kanssa
toimimiselle (1/2)
• Pääomasijoitusalalla on varsin vakiintuneet sopimusehdot ja –mallit
• vakioidusta mallista poikkeaminen edellyttää poikkeuksellista tilannetta
• poikkeaminen on tapauskohtaisesti mahdollista. Asiat, joista
pääomasijoittajat eivät tyypillisesti missään olosuhteessa luovu:
- kontrolli exitistä
- kontrolli keskeisimmistä yhtiön johtamiseen liittyvistä toimenpiteistä
• Pääomasijoittajan mukaantulo tarkoittaa sitä, että aiempien
omistajien päätösvalta rajoittuu ja osa aiemmista toimintamalleista
saattaa jopa päättyä kokonaan
• luopumisen tuska
• hyväksyttävä, että järjestelyn jälkeen päätösvaltaa yhtiössä käyttää joku
muu kuin aiempi (pää)omistaja
10
Käytännön ohjeita pääomasijoittajan kanssa
toimimiselle (2/2)
• Kerro mieluummin liikaa kuin liian vähän
• kertomatta jätetyt riskit ja ongelmat selviävät joka tapauksessa ja
saattavat johtaa luottamuspulaan
• ongelmat on helpompi sopia ennen kauppaa / sijoitusta kuin sen jälkeen
• Valitse itsellesi neuvonantaja, joka on tottunut toimimaan
pääomasijoitusjärjestelyissä
• prosessi nopeutuu ja kustannukset laskevat
• ei ehtoja, joita on mahdotonta hyväksyä
• Varaudu siihen, että aikaa menee enemmän kuin mitä alun perin
odotat
11
Kiitos!
Mika Ståhlberg
[email protected]

similar documents