Oppgaver som må ivaretas i et byggeprosjekt (forts.)

Report
NESOs formannsskole – klasse 18
Gjennomgang av utvalgte temaer fra skolen
1
Oppgaver som må ivaretas i et byggeprosjekt
• Kontrahering
– Anbudsregning
– Kontraktsforhandlinger
2
Oppgaver som må ivaretas i et byggeprosjekt
(forts.)
• Produksjonsforberedelse
– Prosjektgjennomgang
– Organisering, ansvar- og oppgavedeling
– Fremdriftsplan
– Rigg- og utstyrsplan
– Driftsopplegg
– Kalkyler og budsjett
– Kontrakt underentreprenører/leverandører
– Kvalitetsplan, HMS-plan, Risikovurdering, Kontrollplan
– Innkjøpsplan
– Ansettelser
– Oppstartmøte
3
Oppgaver som må ivaretas i et byggeprosjekt
(forts.)
• Produksjon
– Rigging
– Innkjøp
– Arbeidsledelse og tilrettelegging for produksjon
– Varemottak og fakturakontroll
– Ukeplan
– Driftsmøter
– Risikovurdering og stoffkartotek
– Byggemøter
– Varsling og endringsmelding
– Vedlikehold av maskiner og utstyr
4
Oppgaver som må ivaretas i et byggeprosjekt
(forts.)
• Produksjonsoppfølging
– Oppfølging av utførelse og fremdrift
– Oppfølging av kontrollplan med dokumentasjon av
utførelse og kvalitet
– Vernerunder og HMS-registreringer
– Registrering av medgåtte manntimer, maskintimer og
materialer
– Dagbok
– Masseberegning
– Fakturaunderlag og fakturering
– Regnskap, lønninger og økonomistyring
– Rapportering og arkivering, prosjektmappe
5
Oppgaver som må ivaretas i et byggeprosjekt
(forts.)
• Overlevering, garanti
– Overlevering
– Byggdokumentasjon
– Sluttoppgjør
– Garantiarbeid
6
Aktuelle planer i et byggeprosjekt
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
7
Funksjonsplan
Fremdriftsplan
Bemanningsplan / ressursplan
KS-plan
HMS-plan
Kontrollplan
Innkjøpsplan
Riggplan
Budsjett
Ukeplan
Vernerundeplan
Plan for risikovurdering
Oppgaver som dere som formenn og
byggeplassledere / anleggsledere må ivareta
a) Hvilke av de oppgaver som vi nå har gjennomgått, må
dere som formenn / byggeplassledere / anleggsledere,
ivareta?
b) Hva kan vi bruke av det vi har lært på formannsskolen til å
ivareta disse oppgaver?
8
Samling 1
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Entrepriseformer – ansvar
Generelt om lover, forskrifter, standarder og faser i et prosjekt
Plan- og bygningsloven
Kunden og hans krav
AML og Overenskomsten til partene i BA-bransjen
Presentasjonsteknikk
Prosjektorganisering, prosjektledelse og prosjektstyring
Organisering m/oppgave- og ansvarsfordeling
Personlig planlegging
Testoppgave
9
Samling 2
•
Økonomistyring
– Kalkulasjon og oppfølging
•
•
•
•
•
Kontraktsforhandlinger
Planlegging som styringsverktøy – styringssløyfe
Planleggingsteknikker – fremdriftsplan
Jobbplanlegging/jobbstartmøte
Aktuelle planer i et prosjekt – Riggplanlegging, ukeplan,
innkjøpsplanlegging
Testoppgave
10
Samling 3
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
11
NS 8400 Anbudskonkurranse
NS 8410 Anskaffelse ved konkurranse
Lov om offentlige anskaffelser
NS 8406 og 8405 Norsk bygge- og anleggskontrakt (NS8416)
– Fristforlengelser
– Endringer og tillegg
– Vederlag og betaling
– Overtakelse og garantioppfølging
NS 8407 Totalentrepriser - likheter og ulikheter (NS8417)
NS8430 Overtagelse av bygg og anlegg. Prosedyrer
NS 8409 Alm kontraktsbestemmelser om kjøp av byggevarer
Kvalitetssikring av bygge- og anleggsprosjekt
– Kvalitetsplan, HMS-plan, kontrollplan og sjekklister
Administrasjon og dokumentstyring på byggeplasser
Økonomistyring
– Planlegging og oppfølging av prosjekt
Testoppgave
Samling 4
•
•
•
•
•
•
Ledelse og rollen som leder – atferd
Motivasjon
Møter
Kommunikasjon og konfliktløsning
Bedriftskultur
Presentasjonsteknikk
Testoppgave
12
Samling 5
•
•
Kundebehandling og markedsføring
NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg og anlegg
– Oppbygging
– Generell del
– Bygg og anlegg
•
•
13
Oppvarming og uttørking av bygg
Rent Bygg – praktisk gjennomføring

similar documents