Problematické oblasti DPH

Report
Problematické oblasti DPH
Peter Feiler
Agenda
►
►
►
►
►
Zdaniteľná osoba
Zdaniteľné transakcie
Miesto zdaniteľného obchodu
Príklady
Judikatúra SD EÚ a NS SR
Strana 2
Zdaniteľná osoba
►Zdaniteľná osoba
►
►
►
Akákoľvek osoba
Vykonáva nezávisle akúkoľvek ekonomickú činnosť (bez
ohľadu na to, aký výsledok dosahuje)
Na pokračujúcom základe
►Čo je ekonomická činnosť?
►
►
Aktivity výrobcov, obchodníkov, poskytovateľov služieb
Využívanie hmotného a nehmotného majetku na zabezpečenie
príjmov
►Výnimky
►
►
Strana 3
Zamestnanie
Orgány verejného práva, ak nedochádza k významnému
narušeniu hospodárskej súťaže
Zdaniteľná osoba
Ide o ekonomickú činnosť?
►Rozhodnutia SD EÚ:
►
►
►
►
►
Strana 4
Rompelman – ekonomická aktivita môže
pozostávať z viacerých následných
transakcií; prípravné aktivity;
Polysar - iba vlastníctvo nehnuteľnosti
nie je ekonomická aktivita
Happy Family - poskytovanie omamných
látok v mládežníckych centrách
predaj omamných látok = ilegálna
transakcia, nevzťahujú sa na ňu
ustanovenia DPH smernice
akákoľvek ekonomická aktivita?
PRÍKLAD
Ktorá z nasledujúcich osôb/entít nie je
považovaná za zdaniteľnú osobu na účely DPH?
►
►
►
►
Verejný subjekt vyberajúci poplatky za
telekomunikačné služby
Softvérová spoločnosť, ktorá stavia
administratívnu budovu pre svoj budúci biznis
Štátna univerzita vyberajúca poplatky za
štúdium
Obuvník opravujúci topánky
Strana 5
Zdaniteľné transakcie
►Zdaniteľné transakcie
►
►
►
Dodanie tovarov a služieb
Import tovarov a služieb
Intrakomunitárne nadobudnutia
►Dodanie tovarov
►
►
Tovary vrátane elektriny, plynu, tepla a chladenia
Prevod práva nakladať s majetkom ako vlastník (právne
vlastníctvo sa neberie do úvahy)
►Dodanie služby
►
Strana 6
Dodaním služby je každé plnenie, ktoré nie je dodaním tovaru
PRÍKLAD
Ktorá z nasledujúcich transakcií je zdaniteľným
obchodom?
►
►
►
►
Prijatá platba pred tým ako spoločnosť tovar
predala
Prijatá kompenzácia za škodu
Prijatá zmluvná pokuta za oneskorenú
platbu
Dodanie vzoriek a darov malej hodnoty
Strana 7
Miesto zdaniteľného obchodu
►Dodanie tovaru – dve hlavné pravidlá
►
►
S prepravou – miesto dodania tam, kde sa
tovar nachádza v čase začiatku prepravy
Bez prepravy– miesto dodania tam, kde sa
tovar nachádza v čase dodania tovaru
►Špeciálne pravidlá
►
►
►
►
Inštalácia a montáž
Dodania na palubách lietadiel, lodí a vlakov
počas osobnej dopravy
Plyn, elektrina, teplo, chlad
Zásielkový predaj
►Nadobudnutie tovaru z iného ČŠ
►
Strana 8
Kde sa tovar nachádza v čase skončenia
prepravy
Miesto zdaniteľného obchodu
►Dodanie služieb – dve základné pravidlá:
►
►
B2B dodanie služby - miestom dodania služby zdaniteľnej
osobe, ktorá koná v postavení zdaniteľnej osoby, je miesto, kde
má táto osoba sídlo alebo miesto podnikania
B2C dodanie služby - miestom dodania služby osobe inej ako
zdaniteľnej osobe je miesto, kde má dodávateľ služby sídlo
alebo miesto podnikania
►Osobitné pravidlá (§16):
►
►
►
Strana 9
Služby vyťahujúce sa na nehnuteľnosť
Kultúrne, umelecké, vzdelávacie služby
Preprava osôb, reštauračné služby, elektronické služby
Príklad - Tovary
ČR platiteľ
DPH
Predaj tovaru
SR platiteľ
DPH
Slovenská spoločnosť registrovaná pre DPH v SR kúpila
tovar od českej spoločnosti registrovanej pre DPH v ČR.
Miesto dodania tovaru?
Kto platí DPH?
Strana 10
Príklad – Tovary
Reťazové obchody
1. odberateľ
DE spol.
SLOVENSKO
1. dodávateľ
RAKÚSKO
faktúra
faktúra
SK spol.
2. odberateľ
AT spol.
tovar
SK spol. registrovaná pre DPH v SR
dodala tovar DE spol. (reg. pre DPH v DE),
pričom tá ho následne dodala AT spol. (reg.
pre DPH v AT). SK spol. tovar prepravila.
Miesto dodania tovaru?
Kto platí DPH?
Strana 11
Príklad – Tovary
Reťazové obchody - Riešenie
Trojstranný obchod
►
►
Splnenie podmienok §45 zákona o DPH.
Oslobodenie od dane pre 1. odberateľa pri nadobudnutí T. T sa zdaní
u 2. odberateľa.
Strana 12
Príklad – Tovary
Reťazové obchody
DE spol.
SLOVENSKO
faktúra
RAKÚSKO
faktúra
SK spol.
AT spol.
tovar
SK spol. registrovaná pre DPH v SR dodala
tovar DE spol. (reg. pre DPH v DE), pričom
tá ho následne dodala AT spol. (reg. pre
DPH v AT). AT spol. tovar prepravila.
Miesto dodania tovaru?
Kto platí DPH?
Strana 13
Príklad – Tovary
Reťazové obchody- Riešenie
►
SK spol. →DE spol.: dodanie T bez prepravy – T sa nachádza v SR,
miesto dodania v SR – SK podnikateľ má tuzemskú dodávku. Slovák
vyhotoví faktúru so slovenskou DPH.
►
DE spol. → AT spol.: dodanie T s prepravou - obchod medzi 2
členskými štátmi → intrakomunitárne dodanie T DE podnikateľa zo SR
do Rakúska. Registračná povinnosť DE podnikateľa na Slovensku.
►
AT spol.: má v Rakúsku intrakomunitárne nadobudnutie T – zdaňuje
rakúsku DPH
Strana 14
Príklad – Tovary
Konsignačný sklad
RAKÚSKO
AT spol.
SLOVENSKO
premiestnenie
tovaru
predaj tovaru
Konsignačný
sklad
neznámy
odberateľ
SK spol.
Premiestnenie tovaru AT spol. pre vopred
neznámeho odberateľa.
AT spol. vlastniaca tovar ho umiestni v
konsignačnom sklade a tento je neskôr
predaný.
Miesto dodania tovaru?
Kto platí DPH?
Strana 15
Príklad – Tovary
Konsignačný sklad - Riešenie
►
►
AT spol. – pred dodaním tovaru sa musí zaregistrovať pre účely
DPH z dôvodu intrakomunitárneho nadobudnutia tovaru v
tuzemsku - povinný toto nadobudnutie zdaniť.
Zdanené v SR, pri predaji uplatňuje slovenskú DPH(klasické
tuzemské dodávky.)
Strana 16
Príklad – Tovary
Call-off sklad
RAKÚSKO
AT spol.
SLOVENSKO
umiestnenie
tovaru
predaj tovaru
Call-off sklad
vopred známy
odberateľ
SK spol.
Premiestnenie tovaru AT spol. pre jedného
vopred známeho odberateľa.
AT spol. vlastniaca tovar ho umiestni v calloff sklade a tento je neskôr predaný.
Miesto dodania tovaru?
Kto platí DPH?
Strana 17
Príklad – Tovary
Call-off sklad - Riešenie
►
►
►
Aplikácia zjednodušeného postupu zdanenia §11 (a)- AT spol. sa
nemusí registrovať v SR, ak sa dohodne so slovenským
odberateľom vopred, že tento odberateľ zaplatí daň z
nadobudnutia tovaru.
Slovenský odberateľ vykoná samozdanenie, zaplatí DPH a podá
daňové priznanie.
Slovenský odberateľ oznámi daňovému úradu, že prišlo k
presunu daňovej povinnosti od AT spol. na slovenského
odberateľa.
Strana 18
Príklad - Služby
Podnikateľ B
DE
Podnikateľ A
Školenie v Nemecku
SK
Podnikateľ B z Nemecka poskytuje zamestnancom slovenskej
spoločnosti A (zdaniteľná osoba) školenie v Nemecku.
Miesto dodania služby?
Kto platí DPH?
Strana 19
Príklad – Služby
Riešenie
Kto poskytuje službu: platiteľ dane registrovaný pre DPH
v Nemecku.
► Príjemca služby: slovenská zdaniteľná osoba
► Miesto dodania služby : platí § 15 ods. 1, teda SR.
► Nemecký platiteľ dane vystaví faktúru bez DPH.
► Spoločnosť A uplatní reverse-charge a zdaní poskytnutie
služby na Slovensku podľa § 69 ods. 2.
►
►
Strana 20
Nárok na odpočet – ak splnené podmienky business účelu
školenia a uviedla DPH v záznamoch
Príklad – Služby
SR
ČR
Seminár v ČR
Podnikateľ zo SR usporiada v ČR vzdelávacie podujatie –
seminár pre podnikateľskú verejnosť.
Miesto dodania služby?
Kto platí DPH?
Strana 21
Príklad – Služby
Riešenie
►
►
►
Kto poskytuje službu: slovenská firma so sídlom v SR
Miesto dodania služby: Česká republika – platí pravidlo §
16 ods. 3, – miesto, kde sa služba fyzicky vykoná, t.j.
daňová povinnosť vzniká v ČR
Kto platí DPH: slovenská firma, ktorá poskytla službu,
uplatní sadzbu DPH platnú v ČR.
Slovenský podnikateľ sa nemusí registrovať v ČR, ak
český zákon o DPH umožňuje prenos daňovej
povinnosti na prijímateľa služby (obdobne ako platí
prenos daňovej povinnosti v SR podľa § 69 ods. 2).
Strana 22
Príklad - Služby
SK platiteľ
DPH
Čistenie (údržba)
stroja v AT
AT občan
Rakúsky občan si objedná u slovenského platiteľa dane so
sídlom v SR čistenie výrobnej linky. Služba je poskytnutá na
území Rakúska.
Miesto dodania služby?
Kto platí DPH?
Strana 23
Príklad – Služby
Riešenie
►
►
►
Kto poskytuje službu: platiteľ dane so sídlom v SR.
Miesto dodania služby – 16 (9) - Rakúsko.
SK platiteľ sa bude musieť registrovať pre DPH v
Rakúsku, prenos DP nie je možný na nezdaniteľnú
osobu.
POZOR – iné DPH posúdenie v prípade prác súvisiacich s
konkrétnou nehnuteľnosťou v AT.
Strana 24
Judikatúra SD EÚ a NS SR
Strana 25
Nadmerný odpočet a sankčný úrok
C-107/10 Enel Maritsa Iztok 3 AD
►
►
►
►
►
Spoločnosti Enel vznikol nadmerný odpočet DPH, ktorý mali
bulharské daňové úrady vrátiť 26. novembra 2007.
8. novembra 2007 bolo spoločnosti Enel doručené oznámenie
o začatí daňovej kontroly na účely zistenia splatnej DPH za obdobie
od januára 2005 do septembra 2007 a dlhov vyplývajúcich z iných
daní za roky 2005 a 2006.
Dňa 19. decembra 2007 daňový úrad započítal nadmerný odpočet
voči iným splatným daniam a zvyšnú časť vrátil spoločnosti bez
príslušného úroku z omeškania.
29. apríla 2008 bol vydaný opravný platobný výmer.
13. mája 2008 bola spoločnosti poukázaná zvyšná suma.
8/11
Strana 26
26/11
19/12
29/4
13/5
Nadmerný odpočet a sankčný úrok
C-107/10 Enel Maritsa Iztok 3 AD
Otázka
►
Môže sa lehota, v ktorej má daňová správa vrátiť
nadmerný odpočet DPH predĺžiť z titulu výkonu daňovej
kontroly?
►
Ak áno, od ktorého dňa plynie lehota na určenie sumy
sankčného úroku splatného daňovou správou platiteľovi
dane?
►
Môže daňová správa započítať nadmerný odpočet DPH
voči iným splatným daniam subjektu?
Strana 27
Nadmerný odpočet a sankčný úrok
C-107/10 Enel Maritsa Iztok 3 AD
►
►
►
ESD na základe svojej ustálenej judikatúry rozhodol, že predĺženie lehoty
na vrátenie nadmerného odpočtu nie je v zásade v rozpore so smernicou
o DPH za predpokladu, že lehota na výkon daňovej kontroly nie je
neprimeraná.
Na druhú stranu, keďže ale platiteľ dane nemôže dočasne disponovať
finančnými prostriedkami, jeho hospodárske znevýhodnenie by malo byť
kompenzované zaplatením úrokov rátaným odo dňa, kedy mal byť
nadmerný odpočet pôvodne vrátený, čím sa zaručí dodržanie zásady
daňovej neutrality.
ESD ďalej rozhodol, že smernica o DPH v princípe nebráni, aby
k vráteniu nadmerného odpočtu došlo prostredníctvom započítania
s inými daňovými záväzkami platiteľa dane.
Je slovenský zákon o správe daní v súlade s uvedeným rozsudkom?
A čo navrhované znenie nového daňového poriadku (platnosť od 2012),
ktorý neustanovuje lehotu na ukončenie daňovej kontroly?
Strana 28
Oslobodenie od dane pri exporte a odpočítanie dane pri
„reverse-charge“ službách (6 Sžf 17/2010 vs. 3 Sžf 19/2010)
►
►
►
►
►
Slovenský platiteľ dane uplatnil oslobodenie od DPH pri vývoze tovaru
do USA.
Počas daňovej kontroly správca dane spochybnil oslobodenie z dôvodu,
že platiteľ nemal k dispozícii colné vyhlásenie potvrdené príslušným
colným úradom, že tovar opustil územie Európskeho spoločenstva.
Správca dane nespochybnil skutočnosť, že tovar bol skutočne vyvezený.
Správca dane naviac počas daňovej kontroly spochybnil odpočítanie
DPH pri „reverse-charge“ službe prijatej zo zahraničia z dôvodu, že táto
služba a príslušná DPH neboli uvedené v DPH záznamoch platiteľa.
Správca dane vykonanou daňovou kontrolou dorubil dodatočnú DPH.
Platiteľ dane sa proti tomuto rozhodnutiu odvolal argumentujúc, že je
preukázané, že export sa naozaj uskutočnil a oslobodenie od DPH
nemôže správca dane podmieňovať formálnymi požiadavkami, ako je
napríklad colné vyhlásenie.
V prípade druhej časti sporu platiteľ dane argumentoval, že predmetná
služba ako aj DPH boli v DPH záznamoch uvedené dodatočne počas
daňovej kontroly.
Strana 29
Oslobodenie od dane pri exporte a odpočítanie dane pri
„reverse-charge“ službách (6 Sžf 17/2010 vs. 3 Sžf 19/2010)
Rozsudok 6 Sžf 17/2010
►
►
►
►
Podľa NS SR bolo rozhodnutie správcu dane v súlade s ustanoveniami
smernice o DPH, ktoré ustanovujú, že členský štát môže stanoviť podmienky
pre uplatnenie oslobodenia od DPH. Preto, ak národná legislatíva požaduje
dôkaz o exporte vo forme colného vyhlásenia, daňovník je na účely
uplatnenia oslobodenia exportu od DPH povinný mať k dispozícii colné
vyhlásenie.
NS SR odmietol brať do úvahy rozhodnutie ESD vo veci C-146/05 Albert
Collé.
V prípade nároku na odpočítanie DPH, NS SR opäť potvrdil názor správcu
dane argumentujúc, že platiteľ DPH mal zahrnúť predmetnú službu do DPH
záznamov v období, kedy mal k dispozícii faktúru od dodávateľa a nebol
oprávnený retrospektívne meniť DPH záznamy počas daňovej kontroly.
NS SR v rozhodnutí tiež uviedol, že správca dane neodmietol nárok na
odpočet DPH (princíp neutrality DPH), keďže platiteľ dane môže odpočítať
daň v období, kedy zahrnie službu a príslušnú DPH do DPH záznamov.
Strana 30
Oslobodenie od dane pri exporte a odpočítanie dane pri
„reverse-charge“ službách (6 Sžf 17/2010 vs. 3 Sžf 19/2010)
Rozsudok 3 Sžf 19/2010
►
►
►
►
Podľa NS SR má byť ustanovenie § 47 ods. 3 zákona vykladané a aplikované
daňovými orgánmi iba spôsobom, aby plnilo svoj účel, a to v medziach
zadaných smernicou.
NS SR euro konformne pripúšťa i možnosť alternatívnych dôkazov o vývoze
tovaru. Unesenie dôkazného bremena posúdia daňové orgány.
V tomto rozsudku NS SR dokonca cituje rozhodnutie ESD vo veci C-146/05
Albert Collé.
V druhej časti rozsudku NS SR uviedol, že platiteľ svojím konaním nesplnil
účtovné povinnosti, keď neuviedol prijatú službu a príslušnú DPH do DPH
záznamov, avšak takéto konanie nemôže byť považované za snahu o daňový
únik alebo zneužitie predpisov Spoločenstva, keďže nemá žiaden dopad na
DPH, ktorá sa odvedie do štátneho rozpočtu.
Strana 31
Oslobodenie od dane pri exporte a odpočítanie dane pri
„reverse-charge“ službách (6 Sžf 17/2010 vs. 3 Sžf 19/2010)
Rozsudok 3 Sžf 19/2010
►
Najvyšší súd v rozhodnutí uviedol, že § 49 a § 51 Zákona o DPH je potrebné
vykladať v súlade s európskou legislatívou a príslušnými rozhodnutiami ESD,
nie striktne gramaticky. Preto v záujme zachovania neutrality DPH, správca
dane nemôže zabrániť odpočtu DPH z „reverse-charge“ služieb prijatých zo
zahraničia.
Pre zosumarizovanie, dva senáty Najvyššieho súdu posudzujúce dve
DPH otázky (veľmi relevantné aj pre iných slovenských platiteľov) toho
istého subjektu a v rovnakej veci dospeli v oboch prípadoch k rôznym
odôvodneniam a záverom.
Strana 32
Otázky?
Strana 33

similar documents