H - Lavenergiprogrammet

Report
Energiberegninger
NS 3031 – en sentral standard
• For beregning av:
–
–
–
–
–
Varmetapstall
Varmetapsbudsjett
Netto energibudsjett
Levert energi
CO2-utslipp og
primærenergi
• Normative tillegg
Varmetapstall og varmetapsbudsjett
H  H D  H U  H g  H v  H inf
H  
H
Varmetapspost
A fl
Yttervegger
Yttertak
H D:
HU:
direkte varmetransmisjonstap til det fri
varmetransmisjonstap til uoppvarmede
soner
Hg: varmetransmisjonstap mot grunnen
Hv: ventilasjonsvarmetap
Hinf: infiltrasjonsvarmetap
Afl:
oppvarmet del av BRA, i m²
Gulv
Vinduer og dører
Kuldebroer
Infiltrasjon
Ventilasjon
Samlet varmetapstall
Varmetapstall, H"
[W/( m2·K)]
Netto energibudsjett
Varmetapspost
1a Romoppvarming
1b Ventilasjonsvarme
2 Varmtvann
3a Vifter
3b Pumper
4 Belysning
5 Teknisk utstyr
6a Romkjøling
6b Ventilasjonskjøling
Totalt netto energibehov, sum 1 - 6
Energibehov
[kWh/år]
Spes. energibehov
[kWh/(m2·år)]
Levert energi
E del,er  el 
Q H, nd f H,er  Q W, nd f W,er
 er
Energivare
1 Elektrisitet
2 Olje
3 Gass
4 Fjernvarme
5 Biobrensel
6 Annen energivare
Totalt levert energi, sum 1 - 6
Levert energi
[kWh/år]
Spes. lev. energi
[kWh/(m2·år)]
CO2-utslipp, primærenergi,
energikost
Energivare
1 Elektrisitet
2 Olje
3 Gass
4 Fjernvarme
5 Biobrensel
6 Annen
energivare
Totalt, sum
1-6
Primærenergi-behov CO2-utslipp,
Eprim [kWh/år]
mCO2 [kg/år]
IMPORT
EKSPORT
V
P
Energipolitisk vektet
Energikostnad,
levert energi,
K [kr/år]
Evektet [kWh/år]
Mange normative og informative tillegg
NS 3031:2007 +A1:2011
Utdrag av tabell for standardverdier for gjennomsnittlig effektbehov i driftstiden
og årlig energibehov for belysning, utstyr og varmtvann
Bygningskategori
Belysning
Utstyr
Varmtvann
kWh/(m2år)
W/m2
kWh/(m2år)
W/m2
kWh/(m2år)
W/m2
Småhus
1,95
11,4
3,00
17,5
-
29,8
Boligblokk
1,95
11,4
3,00
17,5
-
29,8
Barnehage
8
21
2
5
-
10
Kontorbygning
8
25
11
34
-
5
Skolebygning
10
22
6
13
-
10
Luftmengder
Stasjonær varmebalanse for et rom/bygg
q " int  q " sol  q " heat  H " T i  T e   0
q " heat  H " (Ti  Te )  q "int  q " sol
H 
 UA  0 . 33  n
inf
 V  0 . 33  V  1   T
H   H / A fl
q": Spesifikk effekt
H": Varmetapstall
U: U-verdien
A: Areal vegg, vindu, tak og gulv
n: Luftskiftet for infiltrasjon
V: Volumet

Eksempel stasjonær beregning,
oppvarmingsbehov cellekontor
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
10 m² kontorrom
Fasade: 7.5 m²
Vindu: 1 x 2 m
Takhøyde: 3 m
U-vegg: 0.18 W/m²K
U-vindu: 1.2 W/m²K
Ventilasjon: 10 m³/hm²
Virk.grad gj.vinner: 70 %
Lekkasjetall: 1.5 oms/t
Utetemp: -20 °C
Innetemp: 20 °C
Neglisjerer internlast og sol
Totalt varmebehov:
H  0 . 18  ( 7 . 5  2 )  1 . 2  2  0 . 33  0 . 07  1 . 5  10  3
 0 . 33  10  10  1  0 . 7   14 . 33 W / K
H   1 . 43
2
W /m K
q " heat  1 . 43  ( 20  20 )  57
W / m²
Splittet varmebehov:
 
T gv  T e
Ti  Te
 T gv  0 . 7   20  20   20  8  C
q "VB  0 . 33  V  T s  T gv   33 W / m ²
q " rom  57  33  24 W / m ²
Spørsmålstegn angående arealer og volumer
• Bruksareal
bruttoarealet minus arealet som opptas av yttervegger.
– Skråtak: Delen med skråtak regnes som måleverdig inntil 0,6m utenfor
høyden 1,90 m
– Trapp: Åpninger i etasjeskiller regnes med i bruksareal
• Oppvarmet luftvolum
innvendig volum av bygningen eller i en del av bygningen
– Høyde: Målt mellom gulvets overkant og underkant av overliggende
dekkekonstruksjon. Volumen som er opptatt av innvendige etasjeskillere,
skal ikke tas med ved beregning av innvendig volum.
– Måles over oppvarmet bruksareal
Norske kriterier for passivhus: NS 3700
5 sentrale krav
–
–
–
–
–
Varmetapsramme
Komponentkrav
Ventilasjonsmengder
Oppvarmingsbehov
Krav til fornybar energi
Klimaavhengige krav
– Lettere å tilfredsstille kravene
i de mildeste strøkene
– Hvis kaldere enn Oslo – i
prinsippet omtrent de samme
krav som i Oslo
Krav til varmetapstall
Krav til oppvarmingsbehov
Krav til energiforsyning
Minstekrav
Egenskap
U-verdi yttervegg
≤ 0,15 W/(m2·K)
U-verdi tak
≤ 0,13 W/(m2·K)
U-verdi gulv
≤ 0,15 W/(m2·K)
U-verdi vindu
≤ 0,80 W/(m2·K)
U-verdi dør
≤ 0,80 W/(m2·K)
Normalisert kuldebroverdi, ψ
≤ 0,03 W/(m2·K)
Årsgjennomsnittlig temperaturvirkningsgrad
for varmegjenvinner
SFP-faktor ventilasjonsanlegg
Lekkasjetall ved 50 Pa, n50
≥ 80 %
≤ 1,5 kW/(m3/s)
≤ 0,60 h-1
Dokumentasjonskrav NS 3700
Resultat fra energiberegning:
For hele bygningen skal beregninger vise:
• Varmetapsbudsjett og samlet varmetapstall
• Årlig netto energibudsjett
• Årlig levert energibudsjett med spesifisering av
mengden levert energi som er elektrisitet eller fossil
brensel
• Beregnet normalisert kuldebroverdi
Dokumentasjonskrav NS 3700
Dokumentasjon for ferdigstilt bygning:
• Bekreftelse av at inndata som er benyttet i
energiberegningen er representative for den ferdige
bygningen
• Rapport fra lekkasjeprøving for den ferdigstilte
bygningen etter reglene i NS-EN 13187
Form på bygget har stor betydning for
energibehovet
Enkelte tiltak kan redusere kostnader i et byggeprosjekt,
både i prosjekteringsfasen og driftsfasen
Forholdet mellom arealet av klimaskjermen, og innvendig
oppvarmet volum.
Tommelfingerregel:
Småhus = maks. 0,80
Etasjebygg = maks. 0,50
A/V
Husk det er 6 overflater som skal tas med i beregningen
Eksempel på bruk av formfaktorer
Bygg med 10 etasjer
4 balkonger pr. etasje
Ved å endre balkongenes plassering,
reduseres energibehovet til oppvarming
med 15 %.
Dette primært pga. mindre overflate og
halvering av antall meter kuldebro
Eksempler på hvor viktig form kan være
Kvadratisk form
Vinkler m.m.
U-verdi yttervegger
0,12 W/m2K
0,11 W/m2K
U-verdi tak
0,09 W/m2K
0,09 W/m2K
U-verdi golv
0,12 W/m2K
0,08 W/m2K
U-verdi vinduer og dører
0,80 W/m2K
0,76 W/m2K
80 %
85 %
Varmegjenvinning
Et eksempel på orientering
Vindus plassering
•
•
•
•
Nord
Øst
Vest
Syd
20%
10%
10%
60%
Resultatet av vurderingen av orientering
Ved 90 gr. rotasjon økes
energibehovet med 43%,
pga. endret solinnfall.
Viktig å ta hensyn til i tillegg
til andre forhold som utsikt,
skyggevirkninger (fjell,
naboer…)
Eksempel på passivhus i forskjellige klimasoner
Småhus:
BRA
Volum
172 m²
412 m³
U-verdi for bygningsdeler [W/(m²·K)]:
Yttervegger
0,11
472.435 , tab. 411 (400mm)
Tak
0,10
471.013, , tab 22 (400mm)
Gulv
0,10*
472.435, tab 411 (350mm)
Vindu/dør
0,77
Passivhusvinduer
*U-verdi for gulv mot fri
Areal vinduer/dør
Norm. kuldebroverdi
Lekkasjetall (n50)
SFP
Virkningsgrad vgv
19 % av BRA
0,03 W/(m²·K)
0,6 1/h
1,0 kW/(m³/s)
87%
24
Passivhus i Oslo klima
Netto energibehov til oppvarming: 19,3 kWh/m²
Krav: 19,3 kWh/m²
Tak:
0,10 W/m2K
Lekkasjetall:
0,6 h¯¹
Vgv: 87%
SFP: 1,0 kW/(m³/s)
Vindu/Dør:
0,77 W/m2K
19% av BRA
Vegg:
0,11 W/m2K
x
Gulv:
0,10 W/m2K
Kuldebro 0,03 W/m2K
25
Passivhus i Bergen klima
"Oslokonstruksjon"
Netto energibehov til oppvarming: 13,7 kWh/m²
Krav: 19,3 kWh/m²
Tak:
0,10 W/m2K
Lekkasjetall:
0,6 h¯¹
Vgv: 87%
SFP: 1,0 kW/(m³/s)
x
Vindu/Dør:
0,77 W/m2K
19% av BRA
Vegg:
0,11 W/m2K
Gulv:
0,10 W/m2K
Kuldebro 0,03 W/m2K
26
Passivhus i Bergen klima
"Bergens-konstruksjon"
Netto energibehov til oppvarming: 19,1 kWh/m²
Krav: 19,3 kWh/m²
Tak:
0,13 W/m2K
Lekkasjetall:
0,6 h¯¹
Vgv: 87%
SFP: 1,0 kW/(m³/s)
x
Vindu/Dør:
0,80 W/m2K
19% av BRA
Vegg:
0,15 W/m2K
Gulv:
0,11 W/m2K
Kuldebro 0,03 W/m2K
27
NS 3701
TDP
Må diskutere med
Lavenergiprogrammet om hva vi skal
ta inn siden standarden ikke er
godkjent enda (og at det er en del
diskusjoner knyttet til den)
Minste luftmengder
Internlaster
Krav til varmetapstall
Krav til netto kjølebehov
Krav til netto oppvarmingsbehov
Krav til energiforsyning
Minstekrav
Energiberegningsprogram brukt i Norge
•
TRNSYS: www.trnsys.com
•
E-PLUS: http://apps1.eere.energy.gov/buildings/energyplus/
•
IDA-ICA: www.equa.se/eng.ice.html
•
VIP ENERGY: http://www.strusoft.com/index.php/en/products/vip-energy
•
PHPP: http://www.passiv.de/index.html?/07_eng/phpp/PHPP2007_F.htm
•
SIMIEN: www.programbyggerne.no
•
TEK-Sjekk: http://bks.byggforsk.no
•
Flere andre: POLYSUN, Bsim, RIUSKA, ESP-r, ECOTECT, PARASOL:
http://apps1.eere.energy.gov/buildings/tools_directory/subjects.cfm/pagename=subjects/pagename_
menu=whole_building_analysis/pagename_submenu=energy_simulation
Energimerking av boliger
•
•
•
•
NVE administrerer energimerkeordningen
Obligatorisk ved salg eller utleie av bolig
Ansvarlig for å gjennomføre energimerking: Eieren av boligen
Hver boligeier kan SELV energimerke egen bolig via Internett
http://www.energimerking.no
–
–
– To alternativer: Forenklet og detaljert registrering
Energimerking av nye boliger skal utføres av en ekspert.
Energiattesten er gyldig i 10 år
•
Energimerke består av TO karakterer:
– En energikarakter (BOKSTAV), beregnet ut i fra Levert
Energi
– En oppvarmingskarakter (FARGE), beregnet ut i fra
andel ”uønskede” energikilder
Energikarakter og
oppvarmingskarakter
• Energikarakteren beregnes i samsvar med beregningsmetodene i NS 3031
• Beregnet levert energi
• Beste karakter kan ikke gis uten at det er gjennomført tetthetskontroll av
boligen
Levert energi pr m2 oppvarmet BRA (kWh/m2)
A
B
C
D
E
F
G
Lavere enn
eller lik
79+1600/A
Lavere enn
eller lik
118+1600/A
Lavere enn
eller lik
158+1600/A
Lavere enn
eller lik
231+1600/A
Lavere enn
eller lik
305+1600/A
Lavere enn
eller lik
458+1600/A
Ingen grense
67+650/A
100+650/A
134+650/A
184+650/A
235+650/A
353+650/A
Ingen grense
Barnehager
90
135
180
228
276
414
Ingen grense
Kontorbygg
84
126
168
215
263
395
Ingen grense
Skolebygg
79
118
158
208
259
389
Ingen grense
Universitets- og høgskolebygg
95
143
191
240
289
434
Ingen grense
Sykehus
179
268
358
416
475
713
Ingen grense
Sykehjem
136
203
271
328
384
576
Ingen grense
Hoteller
135
202
269
321
373
560
Ingen grense
Idrettsbygg
109
164
218
272
325
488
Ingen grense
Forretningsbygg
129
194
258
309
360
540
Ingen grense
Kulturbygg
105
158
210
256
302
453
Ingen grense
Lett industri, verksteder
106
159
212
270
329
494
Ingen grense
Bygningskategori
Småhus
Leiligheter (boligblokker)
Energiattest
– Energimerke
 Energikarakter
 Oppvarmingskarakter
– Dokumentasjon av grunnlag til
utregningen
– Tiltaksliste som gir oversikt over
mulige energieffektiviseringstiltak.
Ikke for nye boliger
Fra energisluk til plusshus
”Oslos beste kontorbygg”
Tor Helge Dokka, SINTEF Byggforsk
”Nullenergi kontorbygg, Zurich”
TDP
Her er det viktig å få med tilstrekkelig tekst i notatfeltet
slik at de som ikke kjenner til byggene kan si noe
"vettugt"
Variasjon
Standard på bygget:
•
•
•
•
Eldre kontorbygg 1970-1980
Kontorbygg etter TEK97
Kontorbygg etter TEK10
Kontorbygg etter passivhusstd
(NS3701), mulig TEK15?
• Kontorbygg med nesten
nullenergi std (NZEB), revidert
bygningsdirektiv(EPBD II). TEK20.
• Nullenergi kontorbygg (ZEB).
TEK25?
• Plussenergi/Zero Emission
Building (ZEB+). TEK30?
Klima:
•
•
•
•
•
Mildt kystklima: Stavanger.
Årsmiddel: 8,4 ºC , Årsmiddel
solfluks: 92 W/m²
Midlere norsk klima: Oslo.
Årsmiddel: 6,3 ºC , Årsmiddel
solfluks: 110 W/m²
Kaldere kystklima: Mo i Rana.
Årsmiddel: 3,4 ºC , Årsmiddel
solfluks: 91 W/m²
Kaldt innlandsklima: Røros.
Årsmiddel: 1,0 ºC , Årsmiddel
solfluks: 108 W/m²
Kaldt Finnmarksklima: Karasjok.
Årsmiddel: - 2,5 ºC , Årsmiddel
solfluks: 79 W/m²
TDP
Utfyllende forklaringstekst i notatfeltet nødvendig
Eksempelbygg (skoboks-modell)
1000 m² BRA, Vinduer: 80 m² syd, 80 m² nord, 20 m² øst, 20 m² vest.
Eldre kontorbygg: Inndata
Komponenter:
Yttervegg
Eksisterende
U = 0.30 W/m²K
Teknologi/løsning/komponenter
Ca. 10 cm isolasjon.
Gulv:
U = 0.30 W/m²K
Ca. 5 cm i gulv på grunn
Yttertak:
U = 0.35 W/m²K
Ca. 10 cm isolasjon.
Vinduer:
U = 2.7 W/m²K
g = 0,35
To lags trevindu uten energibelegg og tunge gasser.
Kulde-broer:
Ψ” = 0,12 W/m²K
Typisk 5 cm kuldebrobryter og lite fokus på kuldebroer.
Varme-kapasitet:
C” = 32 Wh/m²K
Lett bygg med tildekte betongskonstruksjoner innvendig.
 = 45 %,
SFP = 5.0 kW/m³/s
V” = 12/3 m³/hm²
N50 = 5 oms/t
Lite effektiv gjenvinner (batteri eller kryssvarmeveksler), anlegg og aggregat med
stort trykkfall og lite energieffektive vifter. 12 m³/hm² i driftstiden (60 timer i uken) og
3 utenfor.
Betydelige luftlekkasjer, lite fokus på tettedetaljer.
Lys og utstyr
Qlys = 25 kWh/m²år
Quts = 34 kWh/m²år
Konvensjonelt belysningsanlegg (T8 lysstoffrør) og kun manuell styring.
Eldre datautstyr og servere.
Kjøling:
Qkjøl = 28 kWh/m²år
Sentral kjøling (kjølebatteri) som kjører ned til 15 grader innblåsning for å dekke
kjølebehov.
100 % elektrisk
 = 85 %
Elkjel som dekker alt varmebehov, vannbårent oppvarmingsanlegg med normale
distribusjons- og lagringstap.
Ventilasjon:
Lufttetthet v. 50 Pa
Energi-forsyning
Eldre kontorbygg: Resultat Oslo
Varmetapsbudsjett (varmetapstall)
Varmetap vinduer/dører 21,3 %
Varmetap gulv 5,9 %
Varmetap kuldebroer 4,7 %
Varmetap tak 6,9 %
Varmetap yttervegger 4,3 %
Varmetap infiltrasjon 12,3 %
Varmetap ventilasjon 44,5 %
Varmetapstall yttervegger
Varmetapstall tak
Varmetapstall gulv på grunn/mot det fri
Varmetapstall glass/vinduer/dører
Varmetapstall kuldebroer
Varmetapstall infiltrasjon
Varmetapstall ventilasjon
Totalt varmetapstall
0,11 W/m²K
0,17 W/m²K
0,15 W/m²K
0,54 W/m²K
0,12 W/m²K
0,31 W/m²K
1,13 W/m²K
2,54 W/m²K
Eldre kontorbygg: Resultat Karasjok.
Varmetapsbudsjett (varmetapstall)
Varmetap vinduer/dører 21,3 %
Varmetap gulv 5,9 %
Varmetap kuldebroer 4,7 %
Varmetap tak 6,9 %
Varmetap yttervegger 4,3 %
Varmetap infiltrasjon 12,3 %
Varmetap ventilasjon 44,5 %
Varmetapstall yttervegger
Varmetapstall tak
Varmetapstall gulv på grunn/mot det fri
Varmetapstall glass/vinduer/dører
Varmetapstall kuldebroer
Varmetapstall infiltrasjon
Varmetapstall ventilasjon
Totalt varmetapstall
0,11 W/m²K
0,17 W/m²K
0,15 W/m²K
0,54 W/m²K
0,12 W/m²K
0,31 W/m²K
1,13 W/m²K
2,54 W/m²K
NZEB kontorbygg: Inndata
Komponenter:
Yttervegg
Eksisterende
U = 0.10 W/m²K
Teknologi/løsning/komponenter
Ca. 30-40 cm isolasjon (avhengig av isokvalitet og konstr. oppbygging).
Gulv:
U = 0.08 W/m²K
Ca. 35 cm iso i gulv på grunn
Yttertak:
U = 0.10 W/m²K
Ca. 40-50 cm isolasjon.
Vinduer:
U = 0.65 W/m²K
Trelags trevindu med tung gass og to lav-e-belegg, superspacer med isolert
karm/ramme. Utvendig automatisk styrte 80 mm persienner.
Kulde-broer:
Ψ” = 0,02 W/m²K
Høy fokus på eliminering av kuldebroer, optimalisering av vindusinnsetting og alle
overganger(tak, gulv, vegg).
Varme-kapasitet:
C” = 91 Wh/m²K
Tungt bygg med eksponerte betongskonstruksjoner innvendig, akustikk løses uten
reduksjon av termisk masse.
Ventilasjon:
Lufttetthet v. 50 Pa
 = 87 %,
SFP = 1.0 kW/m³/s
V” = 6/1 m3/hm2
N50 = 0.4 oms/t
Lys og utstyr
Qlys = 9 kWh/m²år
Quts = 19 kWh/m²år
Kjøling:
Qkjøl = 0 kWh/m²år
Energi-forsyning
90 % av varme-behov
med VP/SF
/COP = 400 %
Høyeffektiv gjenvinner (roterende eller motstrømsvarmeveksler m. optimal
frostbeskyttelse), anlegg og aggregat med lite trykkfall og meget energieffektive vifter.
Streng behovsstyring av luftmengde (CO2, temperatur og tilstedeværelse), med 6
m³/hm² i driftstiden (60 timer i uken) og 1 utenfor.
Prosjekterte tettedetaljer og KS av utførelse, etterprøving(kontroll av lekkasjetall i
tettefase og AS-BUILT).
Moderne belysningsanlegg (T5 lysstoffrør og noe LED), behovsstyring med
konstantlys, tilstedeværelse og dagslyskompensering.
Nytt datautstyr(Laptoper og flatskjermer) og energieffektive serverpark.
Kun passive kjølingsstrategier som bruk av termisk masse, naturlig ventilasjon og
kontroll på soltilskudd.
Solfanger som dekker 60 % av varmtvann og 15 % av oppvarming, varmepumpe
dekker 30 % av varmtvann og 75 % av oppvarmingen. Elkjel som dekker siste 10 %
av varmebehovet. Solceller dekker 30 % av elspesifikk energibruk.
NZEB kontorbygg: Resultat Oslo
Energibudsjett
Energipost
Energibehov
Spesifikt energibehov
12141 kWh
12,1 kWh/m²
0 kWh
0,0 kWh/m²
2 Varmtvann (tappevann)
5011 kWh
5,0 kWh/m²
3a Vifter
4889 kWh
4,9 kWh/m²
0 kWh
0,0 kWh/m²
1a Romoppvarming
1b Ventilasjonsvarme (varmebatterier)
3b Pumper
4 Belysning
9396 kWh
9,4 kWh/m²
18792 kWh
18,8 kWh/m²
6a Romkjøling
0 kWh
0,0 kWh/m²
6b Ventilasjonskjøling (kjølebatterier)
0 kWh
0,0 kWh/m²
50229 kWh
50,2 kWh/m²
5 Teknisk utstyr
Totalt netto energibehov, sum 1-6
Varmetapsbudsjett (varmetapstall)
Varmetap gulv 10,1 %
Varmetap tak 12,6 %
Varmetap yttervegger 9,2 %
Varmetap vinduer/dører 32,7 %
Levert energi til bygningen (beregnet)
Energivare
Levert energi
Spesifikk levert energi
24904 kWh
24,9 kWh/m²
3536 kWh
3,5 kWh/m²
738 kWh
0,7 kWh/m²
2 Olje
0 kWh
0,0 kWh/m²
3 Gass
0 kWh
0,0 kWh/m²
4 Fjernvarme
0 kWh
0,0 kWh/m²
5 Biobrensel
0 kWh
0,0 kWh/m²
6. Annen ()
0 kWh
0,0 kWh/m²
29178 kWh
29,2 kWh/m²
1a Direkte el.
1b El. Varmepumpe
1c El. solenergi
Totalt levert energi, sum 1-6
Varmetap ventilasjon 24,1 %
Varmetap kuldebroer 5,0 %
Varmetap infiltrasjon 6,3 %
Varmetapstall yttervegger
Varmetapstall tak
Varmetapstall gulv på grunn/mot det fri
Varmetapstall glass/vinduer/dører
Varmetapstall kuldebroer
Varmetapstall infiltrasjon
Varmetapstall ventilasjon
Totalt varmetapstall
0,04 W/m²K
0,05 W/m²K
0,04 W/m²K
0,13 W/m²K
0,02 W/m²K
0,03 W/m²K
0,10 W/m²K
0,40 W/m²K
NZEB kontorbygg: Resultat Karasjok.
Energibudsjett
Energipost
1a Romoppvarming
Energibehov
Spesifikt energibehov
33897 kWh
33,9 kWh/m²
1b Ventilasjonsvarme (varmebatterier)
0 kWh
0,0 kWh/m²
2 Varmtvann (tappevann)
5011 kWh
5,0 kWh/m²
3a Vifter
4889 kWh
4,9 kWh/m²
0 kWh
0,0 kWh/m²
3b Pumper
4 Belysning
5 Teknisk utstyr
9396 kWh
9,4 kWh/m²
18792 kWh
18,8 kWh/m²
6a Romkjøling
0 kWh
6b Ventilasjonskjøling (kjølebatterier)
0 kWh
0,0 kWh/m²
71986 kWh
72,0 kWh/m²
Totalt netto energibehov, sum 1-6
0,0 kWh/m²
Varmetapsbudsjett (varmetapstall)
Varmetap gulv 10,1 %
Varmetap tak 12,6 %
Varmetap yttervegger 9,2 %
Varmetap vinduer/dører 32,7 %
Levert energi til bygningen (beregnet)
Energivare
1a Direkte el.
1b El. Varmepumpe
Levert energi
Spesifikk levert energi
27124 kWh
27,1 kWh/m²
8975 kWh
9,0 kWh/m²
901 kWh
0,9 kWh/m²
2 Olje
0 kWh
0,0 kWh/m²
3 Gass
0 kWh
0,0 kWh/m²
4 Fjernvarme
0 kWh
0,0 kWh/m²
5 Biobrensel
0 kWh
0,0 kWh/m²
6. Annen ()
0 kWh
0,0 kWh/m²
37000 kWh
37,0 kWh/m²
1c El. solenergi
Totalt levert energi, sum 1-6
Varmetap ventilasjon 24,1 %
Varmetap kuldebroer 5,0 %
Varmetap infiltrasjon 6,3 %
Varmetapstall yttervegger
Varmetapstall tak
Varmetapstall gulv på grunn/mot det fri
Varmetapstall glass/vinduer/dører
Varmetapstall kuldebroer
Varmetapstall infiltrasjon
Varmetapstall ventilasjon
Totalt varmetapstall
0,04 W/m²K
0,05 W/m²K
0,04 W/m²K
0,13 W/m²K
0,02 W/m²K
0,03 W/m²K
0,10 W/m²K
0,40 W/m²K
Fra 1980 til 2030
Eksisterende
U = 0.30 W/m²K
TEK’97
U = 0.22 W/m²K
TEK’2010
U = 0.18 W/m²K
PH: TEK’2015
U = 0.11 W/m²K
NZEB TEK’2020
U = 0.10 W/m²K
ZEB: TEK’2025
U = 0.10 W/m²K
ZEb+:TEK’2030
U = 0.10 W/m²K
Gulv:
U = 0.30 W/m²K
U = 0.18 W/m²K
U = 0.13 W/m²K
U = 0.10 W/m²K
U = 0.08 W/m²K
U = 0.08 W/m²K
U = 0.08 W/m²K
Yttertak:
U = 0.35 W/m²K
U = 0.18 W/m²K
U = 0.15 W/m²K
U = 0.10 W/m²K
U = 0.10 W/m²K
U = 0.10 W/m²K
U = 0.10 W/m²K
Vinduer:
U = 2.7 W/m²K
g = 0,35
U = 2.0 W/m²K
g = 0,35
U = 1.2 W/m²K
g = 0,15
U = 0.80 W/m²K
g = 0,08
U = 0.65 W/m²K
g = 0,08
U = 0.50 W/m²K
g = 0,08
U = 0.50 W/m²K
g = 0,08
Kuldebroer:
Ψ” = 0,12 W/m²K
Ψ” = 0,09 W/m²K
Ψ” = 0,06 W/m²K
Ψ” = 0,03 W/m²K
Ψ” = 0,02 W/m²K
Ψ” = 0,02 W/m²K
Ψ” = 0,02 W/m²K
Varmekapasitet:
C” = 32 Wh/m²K
C” = 32 Wh/m²K
C” = 32 Wh/m²K
C” = 65 Wh/m²K
C” = 91 Wh/m²K
C” = 91 Wh/m²K
C” = 42 Wh/m²K
Ventilasjon:
 = 45 %,
SFP = 5.0 kW/m³/s
V” = 12/3 m³/hm²
 = 60 %,
SFP = 4.0 kW/m³/s
V” = 12 m3/hm2
 = 80 %,
SFP = 2.0 kW/m³/s
V” = 10/3 m3/hm2
 = 82 %,
SFP = 1.5 kW/m³/s
V” = 6/1 m³/hm²
 = 87 %,
SFP = 1.0 kW/m³/s
V” = 6/1 m3/hm2
 = 91 %,
SFP = 0.8 kW/m³/s
V” = 5.5 m3/hm2
 = 93 %,
SFP = 0.7 kW/m³/s
V” = 5 m3/hm2
Tetthet/
infiltr.
N50 = 5 oms/t
N50 = 3.0 oms/t
N50 = 1.5 oms/t
N50 = 0.6 oms/t
N50 = 0.4 oms/t
N50 = 0.3 oms/t
N50 = 0.2 oms/t
Lys og
utstyr
Qlys = 25 kWh/m²år
Quts = 34 kWh/m²år
Qlys = 25 kWh/m²år
Quts = 34 kWh/m²år
Qlys = 25 kWh/m²år
Quts = 34 kWh/m²år
Qlys = 12 kWh/m²år
Quts = 19 kWh/m²år
Qlys = 9 kWh/m²år
Quts = 19 kWh/m²år
Qlys = 8 kWh/m²år
Quts = 15 kWh/m²år
Qlys = 7 kWh/m²år
Quts = 12 kWh/m²år
Kjøling:
Qkjøl = 28 kWh/m²år
Qkjøl = 29 kWh/m²år
Qkjøl = 19 kWh/m²år
Qkjøl = 10 kWh/m²år
Qkjøl = 0 kWh/m²år
Qkjøl = 0 kWh/m²år
Qkjøl = 0 kWh/m²år
100 % elektrisk
 = 85 %
100 % elektrisk
 = 90 %
60 % av varmebehov med VP
/COP = 200 %
60 % av varmebehov med VP
/COP = 250 %
90 % av varmebehov med VP/SF
/COP = 400 %,
solceller som
dekker 30 % av
elspe
100 % av varmebehov med VP/SF
/COP = 400 %
+ PV som dekker
100 % av elbehov
og el til VP/SF.
100 % av varmebehov med VP/SF
/COP = 400 %
+ PV som dekker
100 % av elbehov
+10 kWh/m² emb.e.
Komponenter:
Yttervegg
Energiforsyning
Varmetapsbudsjett(varmetapstall)
W/Km²
Varmetapsbudsjett
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
Ventilasjon
Infiltrasjon
Kuldebroer
Vinduer og dører
Gulv
Yttertak
Yttervegger
Netto energibehov (Oslo)
Netto energibehov
kWh/m²år
400
Ventilasjonskjøling
350
Romkjøling
300
Teknisk utstyr
250
Belysning
Pumper
200
Vifter
150
Varmtvann
100
Ventilasjonsvarme
50
Romoppvarming
0
Eksisterende
TEK97
TEK10
Passivhus
NZEB
ZEB
Plusshus
Levert energi (Oslo)
kWh/m²år
450
Levert energi (elektrisitet)
400
350
300
250
200
150
100
50
0
-50
Eksisterende
TEK97
TEK10
Passivhus
NZEB
ZEB
Plusshus
Klimaavhengighet: Eldre kontorbygg
Netto energibehov
kWh/m²år
Ventilasjonskjøling
600
Romkjøling
500
Teknisk utstyr
400
Belysning
Pumper
300
Vifter
200
Varmtvann
100
Ventilasjonsvarme
Romoppvarming
0
Stavanger
Oslo
Mo i Rana
Røros
Karasjok
Levert energi
kWh/m²år
700
600
500
400
Elektrisitet
300
200
100
0
Stavanger
Oslo
Mo i Rana
Røros
Karasjok
Klimaavhengighet: TEK10 kontorbygg
Netto energibehov
kWh/m²år
Ventilasjonskjøling
250
Romkjøling
200
Teknisk utstyr
Belysning
150
Pumper
Vifter
100
Varmtvann
50
Ventilasjonsvarme
Romoppvarming
0
Stavanger
Oslo
Mo i Rana
Røros
Karasjok
Levert energi
kWh/m²år
200
180
160
140
120
100
Elektrisitet
80
60
40
20
0
Stavanger
Oslo
Mo i Rana
Røros
Karasjok
Klimaavhengighet: NZEB kontorbygg
kWh/m²år
80
Netto energibehov
Ventilasjonskjøling
70
Romkjøling
60
Teknisk utstyr
50
Belysning
Pumper
40
Vifter
30
Varmtvann
20
Ventilasjonsvarme
10
Romoppvarming
0
Stavanger
Oslo
Mo i Rana
Røros
Karasjok
Levert energi
kWh/m²år
40
35
30
25
20
Elektrisitet
15
10
5
0
Stavanger
Oslo
Mo i Rana
Røros
Karasjok

similar documents