NS 3420

Report
NS 3420
Beskrivelsestekster for bygg, anlegg
og installasjoner
Specification texts for building, construction and
installations
NS 3420
BESKRIVELSESTEKSTER FOR BYGG, ANLEGG OG INSTALLASJONER.
• NS 3420 systemet eies og utvikles
via Standard Norge
• Faglig innhold gjøres av fagfolk fra
bransjen via komitearbeid
• Selges via nettbutikk
www.standard.no
• NS 3420 database versjonen
selges via programvare leverandør
2
Standard Norge - NS 3420
NS 3420
BESKRIVELSESTEKSTER FOR BYGG, ANLEGG OG INSTALLASJONER.
• Viktig og veletablert standard
innenfor den norske bygg- og
anleggsnæringen
• NS 3420 er et norsk standardisert
kodesystem med bestemmelser
for å beskrive bygging og riving av
bygg og anlegg
• Standarden inneholder krav til
materialer og utførelse
3
Standard Norge - NS 3420
NS 3420
BESKRIVELSESTEKSTER FOR BYGG, ANLEGG OG INSTALLASJONER.
• Brukes gjennom fasene:
− Utarbeidelse av beskrivelse for
prisforespørsel
− Kalkulasjon av prisforespørsler
− Utførelses- og avviklingsfasen av
byggeprosjekter
− Drifts- og vedlikeholdsfasen
• NS 3420 standardens hovedmål
er å danne grunnlag for
utarbeidelsen av poster i en
detaljbeskrevet prisforespørsel
ved hjelp av et kodesystem.
4
Standard Norge - NS 3420
Henviser til NS 3420
Toleransekrav på utførelse av byggearbeider
• Standardens krav kan brukes til å
bedømme kvaliteten på
byggearbeider selv om det ikke er
beskrevet ved hjelp av NS 3420
− NS3420 gjenspeiler ”normale” krav
til utførelse av slike arbeider i
Norge.
5
Standard Norge - NS 3420
NS 3420
i ulike faser og detaljeringsnivå
• NS 3420 er et system for å beskrive
på ulike detaljeringsnivåer,
bestemmelser og krav til materiale i
produkter eller ytelser
• På det laveste og det mest detaljerte
nivået ligger forslag på postgrunnlag
6
Sektorstyremøte - oktober 2012
NS 3420
HIERARKISK OPPBYGGET KODESYSTEM
• Systemet er ordnet hierarkisk, slik at bestemmelser på høyere nivåer også
gjelder for lavere nivåer
• Kodene viser til hvilke krav som gjøres gjeldende.
NS 3420-1
Fellesbestemmelser
R
Montasje- og innredningsarbeider
RB
Påhengsveggsystemer
RB2
Påhengsvegg
RB2.11------xx--x PÅHENGSVEGG MED FASTE FYLLINGSELEMENTER
7
Standard Norge - NS 3420
NS 3420
POSTGRUNNLAG
8
Standard Norge - NS 3420
NS 3420
BESTEMMELSER PÅ FLERE NIVÅ
• Standarden er ordnet hierarkisk med bestemmelser på flere nivåer, som
eksemplet her viser
RB2
9
Standard Norge - NS 3420
Påhengsvegg
NS 3420
BESTEMMELSER PÅ FLERE NIVÅ
• Standarden er ordnet hierarkisk med bestemmelser på flere nivåer, som
eksemplet her viser
RB
10
Standard Norge - NS 3420
Påhengsveggsystemer
NS 3420
BESTEMMELSER PÅ FLERE NIVÅ
• Eksempel, som viser bestemmelser på flere nivåer i en fagdel for postgrunnlaget
• Fra hver fagdel henvises videre til NS 3420-1: Fellesbestemmelser
R
11
Standard Norge - NS 3420
Montasje- og innredningsarbeider
NS 3420-1
Fellesbestemmelser
R
RB
RB2
RB2.11------xx--x
Montasje- og innredningsarbeider
Påhengsveggsystemer
Påhengsvegg
PÅHENGSVEGG MED FASTE FYLLINGS
NS 3420 faginndelt
FAGOMRÅDER UTFRA HVEM SOM SKAL UTFØRE YTELSEN
Del
12
Standard Norge - NS 3420
Tittel
0
Orientering
1
Fellesbestemmelser
2
Struktur og stikkordliste
A
BE
Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplass
Bygningselementer
BN
Elektrotekniske systemer
BQ
Heiser, løfteplattformer, rulletrapper og rullende fortau
BR
Gods- og varetransportører
BS
Taubaneinstallasjoner for persontransport
BW
Seksjoner av byggverk
C
Forberedende ytelser
D
Undersøkelser, registreringer og kontroll
F
Grunnarbeider – Del 1
G
Grunnarbeider – Del 2
J
Dekke- og banearbeider
K
Anleggsgartnerarbeider
L
Betongarbeider
N
Mur- og flisarbeider
P
Metallarbeider
Q
Tømrerarbeider
R
Montasje- og innredningsarbeider
S
Isolering, tetting og tekking
T
Maler- og beleggarbeider
U
Rør- og sanitærinstallasjoner
V
Ventilasjonsinstallasjoner
W
Elkraft- og teleinstallasjoner
X
Installasjon av teleteknisk utstyr
Y
Spesielle tekniske installasjoner og anlegg
Z
Drift og vedlikehold
NS 3420
REFERANSE STANDARDER
• Krav til materiale og utførelse ofte
gitt gjennom henvisning til andre
aktuelle referansestandarder
− spesielt material-, prøvings- og
utførelses standarder
• Behov styrt revisjon av NS 3420
13
Standard Norge - NS 3420
NS 3420
=
STANDARDISERTE BESTEMMELSER
a) Omfang og prisgrunnlag
b) Materialer
c) Utførelse
d) Toleranser
e) Prøving, kontroll
x) Mengderegler
14
Standard Norge - NS 3420
Bakenforliggende krav gruppert
innen a) b) c) d) e) og x)
gjelder for alle postgrunnlag i NS
3420
NS 3420
HVA INNGÅR (AUTOMATISK) I OMFANG OG PRISGRUNNLAG FOR ET
POSTGRUNNLAG ?
R
Montasje- og innredningsarbeider
RB
Påhengsveggsystemer
RB2
15
Påhengsveggsystemer
Standard Norge - NS 3420
NS 3420 – 1: Fellesbestemmelser
grunnlag
i henhold til
NS 3420-1, punkt 4, a).
endig koordinering i forbindelse med ITB i henhold til NS
stille relevante krav i
tille relevante krav i
Fra hver fagdel henvises videre til
NS 3420-1
NS 3420-1, punkt 4, b).
NS 3420-1, punkt 4, c).
tille relevante krav i NEK 400.
sstille relevante krav i
NS 3420-1, punkt 4, d).
l
tilfredsstille relevante krav i
NS 3420-1, punkt
ystemer skal utføres i overensstemmelse med krav til
on i NEK 400.
onisk registrerende utstyr for måling og/eller verifisering
d måleresultater leveres på avtalt medium.
S 3420-1, punkt 4, x) skal følges.
16
Standard Norge - NS 3420
Krav og bestemmelser som i vesentlig grad
gjelder alle eller et stort antall av fagdelene, er
samlet i NS 3420-1
NS 3420 - standardisert system
STANDARDISERT KODESYSTEM AV POSTGRUNNLAG
SOM DANNER GRUNNLAG FOR DETALJBESKREVNE PRISFORESPØRSLER
17
Standard Norge - NS 3420
NS 3420
- effektivisering og forenkling av beskrivelsesarbeid
• Digitale flyt av data mellom beskrivelse,
kalkulasjon og digitalt tilbud fungerer ved
hjelp av NS 3459 Overføring av data for
beskrivelser, prisinformasjon og avregning
i bygg og anlegg
• BIM til beskrivelse
18
Standard Norge - NS 3420

similar documents