4_ EDUS

Report
Labākais
dokumentu vadības risinājums
Dobeles novadā
Kas ir informācijas sistēmas?
Informācijas
sistēma
ir
datortehnikas,
programmatūras,
infrastruktūras
un
apmācītu
darbinieku kombinācija, ar mērķi veicināt plānošanu,
kontroli, koordināciju un lēmumu pieņemšanu.
Svarīgākais - lietot sistēmu
• Informācijas sistēma ir nevis iespēja kaut ko paveikt
sistēmā, bet līdzeklis, lai sasniegtu noteiktu mērķi.
• Svarīgākais priekšnoteikums veiksmīgai sistēmas
ieviešanai ir noteikt mērķi, kas ir jāsasniedz ar
sistēmas ieviešanu. Mērķis nevar būt “ieviest
sistēmu”, jo sistēma ir tikai darba rīks mērķu
sasniegšanai.
• Svarīgākais priekšnoteikums veiksmīgai sistēmas
darbībai – LIETOT sistēmu.
EDUS ieviešanas mērķi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Informācijas aprites uzlabošana
Izdruku/kopiju skaita samazināšana
Dokumentu aprites laika samazināšana
Dokumentu atrašanas laika samazināšana
Dokumentu strukturēšana/grupēšana
Dokumentu izpildes kontroles nodrošināšana
Vienmēr aktuālās versijas pieejamība
Dokumentu publicēšana visiem darbiniekiem
Lietvedības centralizēšana
EDUS Dobeles novadā
PAGASTU
PĀRVALDES
KAPITĀLSABIEDRĪBAS
NODAĻAS
DOME
IESTĀDES
BŪVVALDE
Dokumentu reģistrēšana
•
•
•
•
Viegli orientēties dokumentu reģistru struktūrā
Ērta dokumentu reģistrēšana
Vienkārša skenēto dokumentu pievienošana
Iespējas pielāgot dokumentu reģistrācijas kartītes
katram dokumenta veidam
• Viegla dokumentu atrašana pēc visiem
aprakstošajiem parametriem (ātrā un paplašinātā
meklēšana)
• Detalizēti nosakāmas piekļuves tiesības dokumentu
reģistriem un dokumentiem
Dokumentu aprite un izpildes
kontrole
Dokumenti tiek nodoti izpildei
ar uzdevumu palīdzību:
rezolūcija, darba uzdevums,
iepazīšanās uzdevums,
viedoklis, vīza, atgādinājums
Uzdevuma ir noteikti izpildes
termiņi, savlaicīgu izpildi var
kontrolēt gan uzdevējs, gan
izpildītājs
Paziņojumi sistēmā un uz
e-pastu par jauniem
uzdevumiem un uzdevumu
termiņiem
Dokumentu aprites instrukcija
•
Pielikums Nr.1 Dobeles novada
pašvaldības dokumentu aprites
instrukcijai
* Korespondences sadale amatpersonām
* Saņemtās korespondences nodošana izskatīšanai
izpildītājam
EDUS nav tikai dokumentu vadība
• Notikumi un ziņas – aktuālās informācijas, jaunumu
publicēšanai pašvaldības darbiniekiem
• Darba organizators – sapulču un notikumu
plānošanai
• Prombūtnes tāfele – darbinieku informēšanai un
aizvietošanas nodrošināšanai
• Attēlu galerija – domes
un novada nozīmīgo notikumu
attēlu publicēšanai
• Resursu rezervēšana – telpu,
prezentāciju tehnikas un
koplietošanas automašīnu
rezervēšanai
Pašvaldības ieguvumi
• Sistēmā strādā visas novada
iestādes, pagasti, kapitālsabiedrības.
• Tikko dokuments iereģistrēts
sistēmā, APIC redz un nekavējoties
nosūta vai nu rezolūcijai vai tūlītējai
izpildei attiecīgai nodaļai vai
darbiniekam.
• APIC, saņemot iesniegumu,
iereģistrē un nosūta izpildei.
Praktizējam arī to, ka izziņu vai
jebkuru citu dokumentu pagasta
iedzīvotājam varam nosūtīt
nekavējoties ar elektronisko parakstu
sistēmā.
Ieguvumi
• Saziņai ar iestādēm un kapitālsabiedrībām
neizmantojam ne pasta, ne kurjera pakalpojumus,
visas darbības tiek veiktas EDUS.
• Uzdevumus, paziņojumus par pasākumiem,
sanāksmēm uzdodam EDUS.
• Dokumentu vizēšana, saskaņošana, viedokļu
izzināšana notiek tikai caur EDUS.
• Domes komiteju, domes sēžu sagatavošana tiek
veikta EDUS.
Ieguvumi
• Strādājot EDUS dokumentu izpilde ir kontrolējama,
izpildes termiņus redz ne tikai pats darbinieks,
atbildīgais par dokumentu kontroli, bet arī vadība.
• Neviens dokuments nevar pazust, kā arī nevar sacīt,
ka nav redzēts vai saņemts - sistēmā redzam pat to,
ka tikai paskatījies.
• Turpat redzam arī transporta un telpu (zāļu)
rezervāciju un ērtāk laikus plānot darbus.
Darba laika ekonomija
Iepazīstināt 50 darbiniekus ar darba kārtības noteikumiem
uz 10 lapām:
Papīra izmaksas: 10 lapas x 50 gab. x Ls 0.006 = Ls 3.00
Kopēšanas izmaksas: 10 lapas x 50 gab. x 0,02 Ls = Ls 10.00
Patērētais laiks: (25 min. kopēšanai + 10 min. skavošanai +
15 minūtes kopiju nogādāšanai pie adresātiem) x
sekretāres alga par minūti 0,05 Ls = 2.50 Ls
Šāda vienkārša uzdevuma veikšana, pielietojot ierastās
metodes, uzņēmumam izmaksā 15.50 Ls
EDUS sistēmā reģistrētam dokumentam norādīt 50
iepazīšanās uzdevumu izpildītājus, kā arī no sistēmas
nosūtot e-pastus, ja izpildītājs nav sistēmā, aizņem ne
vairāk 5 minūtes sekretāres laika, tātad izmaksas ir 0,25 Ls
Papīra ekonomija
1 paka papīra (500 lapas) maksā 3.00 Ls, viena lapa
maksā 0.006 Ls
1 organizācijas veidlapa maksā Ls 0,02 Ls
Jauna lāzera kasetne 2000 izdrukām maksā 40 Ls, tātad
1 izdruka/kopija 0,02 Ls
1 viena aploksne 0,03 Ls
1 vienkāršas vēstules līdz 20g nosūtīšana 0,35 Ls
Vidējs kopēšanas ātrums 20 lapas minūtē
1 minūte sekretāres darba (ja alga 500Ls mēnesī)
izmaksā 0,05 Ls
PIEMĒRS:
• 25 iepriekš elektroniski sagatavotu vēstuļu nosūtīšana
adresātiem.
• 25 izdrukas uz veidlapām = 25 gab. x (0,02 Ls par
veidlapu + 0,02 Ls par izdruku) = 1.00 Ls
• 25 kopijas (otrie eksemplāri) = 25 gab. x (0.006 Ls par
lapu + 0,02 Ls par izdruku) = 0,65 Ls
• Sagatavošana nosūtīšanai = 25 gab. x (0,03 Ls par
aploksni + 0.35 Ls par pastmarku) = 9.50 Ls
• Patērētais laiks: drukāšanai, kopēšanai, kopiju
ievietošanai lietā, oriģinālu ievietošanai aploksnē,
pastmarku līmēšanai vai vēstuļu marķēšanai un
nogādāšanai tuvākajā pasta nodaļā = 120min x alga
0.05 Ls = 6.00 Ls
Kopā šāda vienkārša uzdevuma veikšana uzņēmumam
izmaksā 17.15 Ls
Ieguvums
EDUS sistēmā reģistrēta un elektroniski parakstīta* (Eparaksta paka „Uzņēmumam”**) dokumenta nosūtīšana
adresātam pa e-pastu:
Patērētais laiks = 15 min x 0.05 Ls = 0.75 Ls
Kopā izmaksas 0.75 Ls
! Vadītājam, lai parakstītu dokumentu, nav jābūt ofisā, jo
EDUS sistēmai ir attālinātās pieejas iespēja.
* EDUS sistēmā nodrošina dokumentu parakstīšanu un e-paraksta derīguma pārbaudi
tiešsaistes režīmā bez papildus programmatūras!
** e-me E-paraksta paka „Uzņēmumam”.
•
•
•
•
Papīra ekonomija:
2010. gads – 10107 pakas (mazās)
2011. gads - 945 pakas
2012. gads – 875 pakas
• 10107 x 2.20 Ls = 22235, 40 Ls
• 875 x 2.20 Ls = 1925 Ls
• STARPĪBA 9232 pakas un 20310 Ls
Sadarbība ar izstrādātāju
• Konsultācijas sistēmas lietošanas un lietvedības
organizēšanas jautājumos
• Palīdzība problēmu gadījumos
• Regulāra sistēmas atjauninājumu piegāde
• Nepārtraukta sistēmas uzlabošana un
modernizēšana
• Iespēja pasūtīt individuālus papildinājumus
PALDIES PAR UZMANĪBU!

similar documents