LÄÄKÄRISOPIMUS 2012 - 2013 - Bénéfice Oikeuspalvelut Oy

Report
LÄÄKÄRISOPIMUS
2012 - 2013
EFFEDUN SOPIMUSINFOT 2012
Varatuomari Ulla-Riitta Parikka
Bénéfice Oikeuspalelut Oy
Korotus
Palkankorotukset 1.1.2012
TK-lääkärit
TKhammaslääkärit
Sairaalalääkärit
Sairaalahammas
lääkärit
Eläinlääkärit
1,7 %
1,7 %
1,7 %
1,7 %
1.1.2012
Yleiskorotus 1,7 %
Tehtäväkohtaiset palkat (myös palkkahinnoittelut)
Euromääräiset henkilökohtaiset lisät
Omalääk.
väestöosa
Huomaa
palkkarakenneuudistuksen
alku
KVTES:ssa 2011 määrätyn henkilökohtaisen lisän
a) Vuosisidonnainen osa (vähimmäistakuu) eriytetään
henkilökohtaisen lisän kokonais-euromäärästä ja eritytetty osa
muuttaa nimensä työkokemuslisäksi (ks. KVTES 2012 12 §).
Prosentit säilyvät 5:nä tai 10:nä laskettuna tehtäväkohtaisesta
palkasta 1.1.12
Ansaintaperiaate KVTES 2012:n mukaan 1.1.12 lukien
b) Loppuosa eli harkinnanvarainen osuus ”muuttuu”
henkilökohtaiseksi lisäksi (ks. KVTES 2012 11 §)
Bénéfice Oy
Sopimusinfot Lääkärisopimus 2012
2
Palkankorotukset 1.1.2012
Korotus
TK-lääkärit
TKhammaslääkärit
Sairaalalääkärit
Sairaalahammaslääkärit
Eläinlääkärit
Paikallinen
erä
Keskimäärin 0,2 % LS:n palkkasummasta seuraavasti:
0,5 %
0,8 %
Ei ole
Ei ole
0,4 %
Kertaerä
150 e
150 e
150 e
150 e
150 e
Palkkioiden
- korotuksia
Taksa 2,4%
- sisältömuutoksia
TP-luettelot
TP-luettelot
Keskitetysti
käytetty
erä
Keskimäärin 0,5 % LS:n palkkasummasta
Palkkahinnoittelumuutokset
TP-luettelot
Palkkahinnoittelumuutokset
Palkkahinnoittelumuutokset
Hinnoittelumuutosten perusteena lääkärien laillistamismenettelyn/
perusterveydenhuollon lisäkoulutusjärjestelmän muutokset (vastavalmistuneen laillistetun
lääkärin korotus TK:ssa n.15 % ja sairaalassa n. 7 %).
Bénéfice Oy
Sopimusinfot Lääkärisopimus 2012
3
Palkankorotukset 1.2.2013
Korotus
TK-lääkärit
TKhammaslääkärit
Sairaalalääkärit
Sairaalahammas
lääkärit
Eläinlääkärit
Yleiskorot.
1,3 %
1,3 %
1,3 %
1,3 %
1,3 %
Huomaa
palkkarakenne-
Tehtäväkohtaiset palkat nousevat 1,3 % + 2 % eli yht. 3,3 %
(myös palkkahinnoittelut)
1.2.2013
uudistuksen
jatko
Tehtäväkohtaisesta palkasta laskettu em. 2 %:a vastaava
euromäärä vähennetään työkokemuslisästä (eli vanhasta
henkilökohtaisen lisän vuosisidonnaisesta osata), jos sitä on
Loppuosa jää työkokemuslisäksi ja prosentit muuttuvat
5 v/3% tai 10v/8% laskettuna 1.2.13 tehtäväkohtaisesta
palkasta
Euromääräistä henkilökohtaista lisää (KVTES 2012 11 §, hark.var.lisä)
korotetaan 1,3 %:n yleiskorotuksella
Omalääk.
väestöosan
korotus 1,3%
Bénéfice Oy
Sopimusinfot Lääkärisopimus 2012
4
Palkankorotukset 1.2.2013
Korotus
TK-lääkärit
Paikallinen
erä
Keskimäärin 0,2 % LS:n palkkasummasta seuraavasti:
Keskitetysti
käytetty
erä
Keskimäärin 0,56% LS:n palkkasummasta (kohdennus mm.
Varsinaisen
palkan
käsite
muuttuu
Virkavapausajan palkassa huomioidaan kaikki
säännölliseltä työajalta maksetut käynti-,
toimenpide- ja todistuspalkkiot. Koskee 1.2.2013
alkavia palkallisia vapaita
Ei ole
TKhammaslääkärit
Ei ole
Sairaalalääkärit
0,35 %
Ei ole
Eläinlääkärit
Ei ole
palkkarakenneuudistus ja palkallisen työloman/virka vapausajanvarsinainen
palkka).
-
Vastaava laskentamenettely kuin KVTES:n mukaan
vuosilomapalkkaan tehtävä lisäys työaikakorvauksista
Vastaava määräys ollut aiemmin vain tk-hammaslääkäreillä
(50% palkkioista huomioitu)
Palkkioiden Yleiskorotus Yleiskorotus
korotuksia
Bénéfice Oy
Sairaalahammaslääkärit
Sopimusinfot Lääkärisopimus 2012
Parannettu
Määräytymispohjana
hygieenikon
peruspalkka
ilman15%:n
alennusta
Taksa
2,06%
5
Paikallisen erä laskeminen
• Lasketaan erän piiriin kuuluvien
palkkasummasta
– Paikallisten erien suuruudet määrätty tässä
sopimuksessa liitteittäin -> erät lasketaan kunkin
liitteen piiriin kuluvien palkkasummasta (ml. yleisen
osan 6 §:n ryhmä paikoissa, joissa on ryhmään kuuluvia )
– Palkkasummassa mukana myös esim.
euromääräiset palkkiot ja päivystyskorvaukset
• Mahdollisimman tavanomainen kuukausi
ennen korotuksia
– Pois lomarahat, tulospalkkiot tai muut
poikkeukselliset erät taikka taannehtivat
korotuserät ym.
– Mukana vain kuntaan tai yhtymään virka- tai
työsuhteessa olevin palkkaerät
Bénéfice Oy
Sopimusinfot Lääkärisopimus 2012
6
Palkkahinnoittelumuutoksia1(3)
A. Yleislääkärin oikeus (lääkärin
perusterveydenhuollon lisäkoulutus PTL) poistettu
B.
C.
1)
2)
palkkahinnoitteluperusteena
terveyskeskuksissa
Sairaaloissa erikoistuvien lääkärien
määrävuotiseen palveluun perustuva
porrastus osittain purettu
Uusiksi palkkaperusteiksi otettu laillistettu
lääkäri, jolla on
terveyskeskuskissa yleislääketieteen
erityiskoulutus YEK (vastaa PTL:ää)
terveyskeskuksissa tai sairaaloissa 3 vuoden
palvelu laillistettuna lääkärinä
Bénéfice Oy
Sopimusinfot Lääkärisopimus 2012
7
Palkkahinnoittelumuutoksia 2(3)
 Vähintään 3 v laillistetun lääkärin tehtävässä
• Aika lasketaan KVTES:n työkokemuslisävuosia koskevien
määräysten mukaan
– Kaikilla 1.1.2012 lukien tapahtuva palvelu
– 1.1.2012 tai jälkeen alkavissa uusissa palvelussuhteissa koko aika
• Mukaan vain laillistettuna lääkärinä toimittu aika
• Lääkärin esitettävä luotettava selvitys em. Palvelusta
 Siirtymävaiheessa 1.1.2012 palveluksessa olevalla hyväksytään
31.12.11 edeltävänä aikana
• TK:n lääkäreillä KVTES:n 2010-2011 henkilökohtaisen lisän
vuosisidonnaiseen osaan oikeuttanut aika pois lukien muut
paitsi laillistettuna lääkärinä toimitut ajat
• sairaalan erikoistuvilla lääkäreillä LS 2010-2011 hinnoittelun
perusteella erikoistumiskoulutukseen hyväksytty aika
– Työnantaja selvittää ja pyytää tarvittaessa koulutusyksiköiltä
todistukset 31.12.11 mennessä erikoistumiskoulutukseen
hyväksyttävästä ajasta (KT:n yleiskirje 29/2011)
Bénéfice Oy
Sopimusinfot Lääkärisopimus 2012
8
Laillistamismenettelystä 3(3)
• Lääkäri laillistetaan perustutkinnon jälkeen ja saa
oikeuden harjoittaa lääkärin ammattia itsenäisesti
– ⤇ Oikeus rajoittamattomaan lääkärin ammatin
harjoittamiseen Suomessa (L 312/11 ja A 377/11)
• Aiemmin laillistettiin, mutta sai oikeuden harjoittaa lääkärin
ammattia vain yleislääkärin tai erikoislääkärin oikeuden
omaavan johdon ja valvonnan alaisena
• Itsenäisesti toimiminen edellytti yleislääkärin oikeutta
(perusterveydenhuollon lisäkoulutus PTL) tai erikoislääkärin
oikeutta
– EU-pätevyys edellyttää edelleen yleislääketieteen
erityiskolutusta (YEK, vastaa em. yleislääkärikoulutusta eli PTL:sta)
• Valvira otti em. 1.5.2011 tulleet lainmuutokset
huomioon rekisterissään viran puolesta
– Yliopistot ilmoittavat Valviralle lääkärit, jotka ovat
suorittaneet 4:n ja 5:n opintovuoden opinnot ja YEK:n
– Laillistuksen lääkäri hakee itse Valviralta
Bénéfice Oy
Sopimusinfot Lääkärisopimus 2012
9
Varsinaisen palkan ym. käsitteitä 1(2)
Ryhmä
Palkka LS yleinen osa 7 – 10 §
Varsinaisen palkan pääsääntö
Omalääkärien varsinainen palkka
Kuten KVTES +väestöosa
Laillistetun eläinlääkärien
työkokemuslisien laskentapalkka
Hygieenikon peruspalkka – 15 %,
Muut ryhmät
KVTES: palkkausluvun 5 §
kun eläinlääkärin tehtäväkohtainen
palkka tätä pienempi (ei muutosta)
Vuosiloma-ajan palkka, lomakorvaus , lomarahan laskentapalkka
Lääkärit ja hammaslääkärit
Em. varsinainen palkka + %-korotus
Laillistetut eläinlääkärit
Hygieenikon peruspalkka ja siitä
lasketut työkokemuslisät, kun
 Lmv:n säännöllisen työajan
euromääräiset käynti-, toimenpideja todistuspalkkiot : varsinainen
palkka x 100
tehtäväkohtainen palkka pienempi
Eläinlääketieteen opiskelijat
Bénéfice Oy
Em. Palkka - 15%
Sopimusinfot Lääkärisopimus 2012
10
Varsinaisen palkan käsitteitä 2(2)
Ryhmä
Palkka LS yleinen osa 7 – 10 §
Palkallisen virkavapausajan palkka 1.2.2013 lukien (muutos)
Lääkärit ja hammaslääkärit
Em. varsinainen palkka + %-korotus
 Lmv:n säännöllisen työajan
euromääräiset käynti-,
toimenpide- ja todistuspalkkiot :
varsinainen palkka x 100
Laillistetut eläinlääkärit
Hygieenikon peruspalkka ja siitä
lasketut työkokemuslisät, kun
-
Vrt. LS 2011:n perusteella on vain
terveyskeskuksen hammaslääkäreillä
huomioitu 50 % palkkioista, ei muilla
ryhmillä
Vrt. LS 2011, hygieenikon palkka – 15 %
tehtäväkohtainen palkka pienempi
Eläinlääketieteen opiskelijat
Bénéfice Oy
Ei erityismääräystä
Sopimusinfot Lääkärisopimus 2012
11
Lomarahavapaa 1(2)
• Muutettua määräystä sovelletaan 1. kerran
lomanmääräytymisvuodelta
1.4.11 – 31.3.12 ansaittavassa lomarahassa
– Tätä edeltävältä ajalta ansaitut lomarahavapaat
määräytyvät LS:n 2011mukaan(max 50 % B-taulukosta)
• Vaikka pidetään esim. 1.1.2012 jälkeen
• Lomarahavapaan pituus = 50 %KVTES:n
perusteella ansaittujen lomapäivien
lukumäärästä
• Esim. lomaoikeus 38 pv -> max. lomarahavapaa 19 pv
• Lomarahavapapäivien lukumäärä lisääntyy
– Lomarahan määrä (euroa) ei ole muuttunut
– Vapaan antamisjärjestelmä ei ole muuttunut
Bénéfice Oy
Sopimusinfot Lääkärisopimus 2012
12
Lomarahavapaan menettely 2(2)
• Työnantajan ja lääkärin välisellä sopimuksella
• Lomaraha vaihdetaan vapaaksi kokonaan tai
osittain
– Vapaa max 50 % lomapäivien lkm:stä
• Vapaan ajalta (kaikki kalenteripäivät) maksetaan
lääkärin varsinainen palkkaa (ei korotettua)
– Lomarahan euromäärän lasketaan korotetusta
palkasta
• Lomarahavapaapäiviksi luetaan vastaavat
päivät kuin VL-päiviksi (ma – pe)
• Jokainen pidettävä lomarahavapaapäivä
vähentää lomarahan euromäärää
lomarahavapaapäivän päiväpalkan verran
– Lomarahavapaapäivän päiväpalkka =
koko lomaraha euroa : lomarahavapaapäivien
laskennallinen enimmäislukumäärä
Bénéfice Oy
Sopimusinfot Lääkärisopimus 2012
13
Kiitos
Kysymyksiä ja yhteydenottoja
Ulla-Riitta Parikka
Bénéfice Oikeuspalvelut Oy
Sähköposti: [email protected]
Puhelin: 045 25 666 55
Käyntiosoite: Sinebrychoffinkatu 11
00120 Helsinki
www.benefice.fi
Bénéfice Oikeuspalvelut
Oy
Sopimusinfot 2012
14

similar documents