Struktura parafiskalnih nameta u budžetu Republike Srbije

Report
Rezultati reforme i struktura
parafiskalnih i neporeskih nameta u
budžetu Republike Srbije i
budžetima lokalnih samouprava
Zakon o finansiranju LS – izmene iz
2012. godine
•
•
•
•
Usvojene izmene i dopune Zakona o finansiranju LS u
septembru 2012 – jedan od osnovnih načina na koji je
sprovedena reforma parafiskalnih nameta u prethodnoj fazi
Najznačajnije izmene – utvrdjivanje maksimalnih iznosa ili
potpuno ukidanje lokalne komunalne takse za isticanje firme
(u zavisnosti od konkretnih obveznika i veličine i obima
prihoda pravnog lica) i ograničavanje maksimalnih iznosa
komunalne takse za držanje motornih vozila
Procenjeni efekti pomenutih izmena na nivou Grada Beograda
su na oko RSD 3 milijarde godišnje
Procenjeni efekti na nivou svih lokalnih samouprava u Srbiji su
na oko RSD 5 milijardi godišnje
Naknada za korišćenje gradjevinskog
zemljišta – zasluženi odlazak u istoriju
•
•
•
•
•
Tokom analize svih neporeskih prihoda 2011. godine, ova naknada
je označena kao pojedinačno ubedljivo finansijskih najizdažnija
forma u sistemu (tada je njen fiskalni značaj bio gotovo RSD 15
milijardi)
Počev od 1. januara 2014. godine, naknada je u potpunosti ukinuta
i više se ne naplaćuje
Po tom osnovu, lokalne samouprave u Srbiji će izgubiti RSD 16
milijardi, koliko je naplaćeno u 2013. godini
Grad Beograd će po ovom osnovu izgubiti preko RSD 8 milijardi, što
je više od 12% ukupnih tekućih prihoda budžeta grada
Ali, zbog svoje arbitrernosti i diskriminatornog tretmana različitih
obveznika, kao i zbog nestanka ustavne opravdanosti, njeno
ukidanje jeste značajan korak.
Novi Zakon o finansiranju LS – planiran za
pripremu i usvajanje tokom 2014. godine
•
•
•
Ministarstvo finansija je formiralo Radnu grupu za pripremu
novog zakona
Neophodno je na što jednostavniji i transparentniji način
postaviti osnove finansiranja LS i vrlo precizno definisati
izvorne prihode i njihove osnovne elemente za utvrdjivanje –
cilj treba da bude manji broj fiskalno izdašnijih formi
Porez na imovinu treba da postane pojedinačno najznačajniji
izvorni prihod – primena novog Zakona o porezima na
imovinu od 2014. godine treba to i da omogući – pored
objekata, oporezivanje i gradjevinskog zemljišta,
poljoprivrednog i šumskog zemljišta
Zaključci okruglog stola sa predstavnicima
lokalnih samouprava
•
•
•
•
•
Budžeti LS su podneli najveći teret reforme neporeskih oblika iz
2012. godine
Reforma nekih oblika iz 2012. godine nije dala očekivane rezultate
– finansijsko opterećenje je koncentrisano na manjem broju
obveznika nego do tada
Jedinstvena ocena je da u narednoj fazi reforme, centralni nivo
vlasti i organi i agencije koje se nalaze na tom nivou, moraju da
budu predmet pažnje i izmena
LS su dodatno angažovale na proširenju broja obveznika i
obuhvata odredjenih formi (pre svega poreza na imovinu) kako bi
se kompenzovali izgubljeni prihodi
Naknada za korišćenje gradjevinskog zemljišta – mogućnosti
kompenzacije prihoda?
20 najizdašnijih neporeskih prihoda u 2013. godini
i njihova pripadnost
Red.br
Br. Računa
1
Naziv
Rasporedjeni pr.
2
3
4
Budžet Republike
Budžet AP
5
Ukupno JLS
6
7
1
741534 Naknada za korišćenje gradjevinskog zemljišta
15,976,768
5
0
2
714581 Posebna nakada za uptrebu drzavnog puta (putarina )
15,316,043
15,316,043
0
3
742271 Republičke sudkse takse
10,155,432
10,155,432
0
4
742253 Naknada za uredjivanje gradjevinskog zemljišta
7,862,848
0
0
5
742221 Republičke administrativne takse
6,061,200
6,061,200
0
6
742323 Naknada za korišćenje podataka RGZ
4,134,284
4,134,284
0
7
716111 Komunalna taksa za isticanje firme(firmarina)
3,716,937
249
0
3,716,689
8
741511 Naknada za korišćenje minerlanih sirovina...
3,426,170
1,814,661
241,041
1,370,468
9
741562 Naknada za korišćenje vodnog dobra
2,917,235
2,128,281
788,954
10
714549 Naknada od emisije SO2, NO2, praskastih materija...
2,916,574
1,749,945
0
1,166,629
11
714513 Komunalna taksa za držanje motornih i drumskihvozila
2,683,664
310
0
2,683,354
12
2,676,057
4
0
2,676,053
13
714562 Posebna naknada za zaštitu i unapredjene životne sredine
717512 Posebna taksa za registraciju određenih motornih vozila
2,472,124
2,472,124
0
14
741591 Naknada za proizvode koji postaju posebni tokovi otpada
2,242,074
2,242,074
0
15
745126 Sredstva za finansiranju zarada osoba sa invaliditetom...
2,217,190
2,217,190
0
16
742284 Naknada za priredjivanje klasičnih igara na sreću
1,684,563
1,684,563
0
17
741563 Naknada za ispuštenu vodu
1,272,855
1,172,830
100,025
18
742287 Naknada za priredjivanje posebnih igara na sreću-kladjenje
1,142,900
1,142,900
0
19
742286 Naknada za priredjivanje posebnih igara na sreću na automatima
1,018,982
1,018,982
0
20
741566 Naknada za odvodnjavanje od pravnih lica
999,799
204,360
795,440
90,893,699
53,515,437
1,925,460
35,452,804
100.00
58.88
2.12
39.00
21
Ukupno
22
%
15,976,763
7,862,848
20 najizdašnijih neporeskih prihoda od 2011. do
2013. godini i promene ranga
Red.br. Broj računa
Naziv javnog prihoda
1
2
3
1
741534 Naknada za korišćenje gradjevinskog zemljišta
2
714581 Posebna nakada za upotrebu drzavnog (putarina)...
3
742271 Republičke sudkse takse
4
742253 Naknada za uredjivanje gradjevinskog zemljišta
5
742221 Republičke administrativne takse
6
716111 Komunalna taksa za isticanje firme(firmarina)
7
742323 Naknada za korišćenje podataka RGZ...
8
714513 Komunalna taksa za držanje motornih,vozila...
9
741511 Naknada za korišćenje minerlanih sirovina...
10
714549 Naknada od emisije SO2,NO2,praskastih materija
11
741591 Naknada za proizvode koji postaju posebni tokovi otpada
12
714562 Posebna naknada za zaštitu i unapredjene životne sredine
13
714541 Naknada za korišćenje voda
14
745126 Sredstva za finansiranju zarada osoba sa invaliditetom...
15
742284 Naknada za priredjivanje klasičnih igara na sreću
16
714536 Posebna naknada na cigarete iz čl. 70.Zakona o duvanu
17
714514 Godišnja naknada za drumska motorna vozila,...
18
714547 Naknada za zagadjivanje životne sredine
19
714542 Naknada za zastitu voda
20
742124 Naknada za laboratorijske analize uzoraka hrane...
Ukupno
Izvor: MF Uprava za trezor
Iznos u 000 dinara
2011.
2012.
4
5
14,519,073
14,580,323
14,309,771
14,595,084
10,609,932
10,984,906
10,289,509
9,705,422
9,220,068
8,172,532
4,913,131
4,154,946
3,427,509
3,642,806
3,042,588
3,082,648
2,857,608
3,434,500
2,231,338
1,828,262
2,137,443
1,865,493
2,114,190
2,058,955
2,064,651
159,057
1,980,504
2,422,010
1,728,870
1,828,596
1,648,027
1,255,092
1,487,551
1,519,864
1,430,418
1,136,404
1,173,157
9,998
957,215
672,621
2013.
2011.
6
7
15,976,768
1
15,316,043
2
10,155,432
3
7,862,848
4
6,061,200
5
3,716,937
6
4,134,284
7
2,683,664
8
3,426,170
9
2,916,574
10
2,242,074
11
2,676,057
12
927
13
2,217,190
14
1,684,563
15
0
16
683
17
3,514
18
3,801
19
72,648
20
92,142,553
81,151,377
87,109,519
Redosled
2012.
2013.
8
9
2
1
1
2
3
3
5
4
4
5
6
7
7
6
9
11
8
8
15
10
13
13
11
12
>20
>20
10
14
14
15
17
>20
16
>20
19
>20
>20
>20
>20
>20
HVALA NA PAŽNJI!

similar documents