Praktiká 3 LS Stafylokokové infekcie

Report
 Diagnostika stafylokokových infekcií
 Diagnostický model: absces - hnis,
enterotoxikóza - zvyšky potravín,
osteomyelitída - punktát,
 Mikroskopia, kultivácia, biochemické testy,
dôkaz patogenity, citlivosť na ATB
2impetigo
8 meningitis
11 respiračné inf
6 osteomyelitis
7 endokarditis
3 furunkul,
karbunkul
4 inf. v rane, absces
5 šírenie lymfatickou a
krvnou cestou
10 nefritis
9 enteritis
otrava potravinami
1 normálna
mikroflóra
1 normálna
mikroflóra
 Absces - hnis - sterilne odobratý
 enterotoxikóza - zvyšky potravín - dôkaz toxínu,
prítomnosť stafylokoka nestačí
 osteomyelitída - punktát, sekrét - sterilne
odobratý, aj krv na hemokultiváciu
http://pathmicro.med.sc.edu/fox/staph-impetigo.jpg
http://www.adhb.govt.nz/newborn/TeachingResources/D
ermatology/BullousImpetigo/BullousImpetigo3.jpg
www.merck.com/mmpe/print/se
c08/ch088/ch088c.html.
http://www.dermatology.co.uk/media/images/Infection_staphylo
coccus_crusting_chin_closeup.jpg
http://www.mja.com.au/public/issues
/176_12_170602/got10354_fm.html
 Mikroskopicky - z bazy abscesu, aspirát, punktát - obvykle





málo baktérií a viac PMNL, krv na hemokultiváciu - obvykle
málo baktérií - menej ako 1/ml, v zbytkách potravy pri
enterotoxikóze - nedostatočný dôkaz
Kultivácia - krvný agar, manit slaný, pigment, hemolýza
Identifikácia - biochemicky
Dôkaz plazmakoagulázy, toxínov, enzýmov,
analýza nukleových kyselín
Sérologicky - protilátky proti kyseline teichoovej imunodifúziou - dôkaz dlhodobého ochorenia bakterémia, endokarditída
 kultúra Staphylococcus aureus –
 fixovaná a zafarbená podľa Grama :
 G+ koky v zhlukoch
stafylokoky
leukocyty
pneumokoky
Detekcia katalázy
Kataláza: - enzym, hydrolyzujúci H2O2 , ktorý je toxický pre bunku
pričom vzniká kyslík ( prejaví sa ako bublinky)..
Pozitívny u Stafylokokov, negatívny u streptokokov
G+ koky
a e ro b n e a le b o
fa k . a n a e ro b n e
zh lu ky
k a ta lá za +
STA PH YLOC OC C U S sp.
a n a e ro b n e
re tia zk y
k a ta lá za -
STREPTOCOCCUS sp.
ENTEROCOCCUS sp.
 Krvný agar:
Stafylococcus aureus
- šedé až žlté
pigmentované
kolónie, vypuklé,
mazľavé, beta
hemolýza,
 Stafylococcus
epidermidis - biele
kolónie, bez hemolýzy
 Rast na pôde s
prítomnosťou NaCl a
indikátorom - Manit
slaný - rastie len St.
Aureus - zmena
červenej farby na žltú
 Voľná
 Viazaná
 Sklíčková
 Skúmavková metóda
 Skúmavková metóda – kolonia testovaného
kmeňa sa emulzifikuje v 0,5 ml plasmy. Inkubuje sa
6 h.pri 37*C, potom pri izbovej teplote 24 hrs.
 Odčítava sa za 1 hod, 2 hod and 24 hod.
 metóda – sledovanie tvorby koagula = pozit.,
 Kvôli možnej prítomnosti fibrinogénu v plazme
môže byť koagulum rozpustené preto je potrebné
odčítavať po 1,2,aj 24 hod
Plazmakoaguláza
http://www.emdchemicals.com
http://microbiology.scu.edu.tw
 Sklíčková metóda
 V 2 kvapkách sterilnej vody alebo FR vytvorte
suspenziu testovaného kmeňa, pridajte kvapku
plazmy Odčítava sa o 10-15 sec.
 Biely precipitát = pozit.
 Negatívny výsledok musí byť potvrdený skúmavkovou
metódou
http://memiserf.medmikro.ruhr-uni-bochum.de
Zkum
1
2
H
3
G
4
F
5
E
6
D
Prvý riadok
7
C
8
B
9
A
10 11 12 13 14 15 16 17
H G F E D C B A
Druhý riadok
+ S llllllllllllllll
- S llllllllllllllll
? S llllllllllllllll
+ + + - - - + + - - + + + - + + 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2
7
0
3
6
5
1
http://www.microbes-edu.org
http://www.microbes-edu.org
http://www.pathologyinpractice.com
www.microbes-edu.org
 Diskový difúzny test
 6-8 ATB na platňu
 zóna inhibície rastu v mm - porovnanie so
štandardami
Bez zóny inhibície - rezistencia na testované ATB
Zóna inhibície rastu - dostatočne veľká
ATB disk
Rast testovanej baktérie
Malá zóna inhibície
 Staphylococcus aureus - PNC - penicilináza, semisyntetické
PNC: oxacilin, methicilin
rezistencia na oxacilin ( znamená rezistenciu na ostatné
betalaktámové a cefalosporínové ATB ) - MRSA - alterácia
na úrovni cieľovej štruktúry - pencilin viažúci protein PBP
- chromozomálny typ - súvisiaca s rezistenciou na ostatné atb klindamycin, erytromycin, aminoglykozidy - Dobrá citlivosť na
vankomycin (možnosťprenosu rezistencie na vankomycín zs
nozokomiálnych kmeňov Strep.faecalis – na St. aureus
 Problematika MRSA, CoMRSA
 Staphylococcus epidermidis a ostatné PK negat. – rezistencia
na oxacilín častejšia
 peniciliny
 linkosamidy
 cefalosporiny
 glykopeptidy
 aminoglykosidy
 fluorochinolony
 tetracykliny
 chloramfenikol
 makrolidy
 trimetoprim
 Streptococcus pyogenes – HSA /
Staphyolococcus aureus
PNC, TET
 Staphylococcus aureus / Staphylococcus
epidermidis, Staphylococcus haemolyticus
OXA, CEF,
 Micrococcus luteus Kocuria
rosea
 Jako kontaminácia v
klinickom materiále
www.medmicro.info
http://www.ratsteachmicro.com/Staphylococci_Notes/HCOE_CAI_Review_Notes_Staphylococci.htm

similar documents