Rīgas ūdens_Prezentācija_04.09.2013

Report
SITUĀCIJAS RAKSTUROJUMS
NORĒĶINIEM AR
DAUDZDZĪVOKĻU MĀJU
APSAIMNIEKOTĀJIEM
Dagnija Kalniņa, SIA «Rīgas ūdens» valdes
priekšsēdētāja
04.09.2013.
SIA „Rīgas ūdens” pakalpojumi
SIA „Rīgas ūdens” nodrošina šādu komunālo pakalpojumu sniegšanu Rīgas pilsētas
administratīvajā teritorijā:
 ūdens ieguve, ražošana (atdzelžošana, attīrīšana) un novadīšana ūdensvada tīklā 2013. gada plānotais apjoms 42 528 tūkst m3, no kuriem 48 % tiks iegūti no
pazemes ūdensgūtves Baltezerā
 dzeramā ūdens padeve no ūdens sagatavošanas vietas līdz lietotājam - 2013. gada
plānotais apjoms 35 812 tūkst m3
 notekūdeņu savākšana no lietotāja un novadīšana kanalizācijas tīklā līdz attīrīšanas
iekārtām - 2013. gada plānotais apjoms 38 894 tūkst m3
 notekūdeņu bioloģiskā attīrīšana - 2013. gada plānotais apjoms 56 000 tūkst m3
SITUĀCIJAS RAKSTUROJUMS NORĒĶINIEM AR DAUDZDZĪVOKĻU MĀJU APSAIMNIEKOTĀJIEM
SIA „Rīgas ūdens” pakalpojumi
 SIA „Rīgas ūdens” ir lielākais Latvijas ūdenssaimniecības uzņēmums
 SIA „Rīgas ūdens” sniegto pakalpojumu vērtība pārsniedz 51 % no valsts
ūdenssaimniecības pakalpojumus kopējās vērtības
 SIA „Rīgas ūdens” gadā sniedz pakalpojumus 27,7 milj. Ls vērtībā
 Pakalpojumu lietotāju kopējie debitoru parādi saskaņā ar auditētajiem gada pārskatiem
sastādīja:
• 2011.gadā 4,74 milj. Ls, no tiem pilnīgi atgūstami 2,92 milj. Ls
• 2012.gadā 4,85 milj. Ls, no tiem pilnīgi atgūstami 3,10 milj. Ls
• 31.08.2013. 4,19 milj. Ls, no tiem pilnīgi atgūstami 2,59 milj. Ls
• 31.12.2012. par šaubīgiem un bezcerīgiem atzīti debitoru parādi 1,76 milj.Ls
vērtībā jeb 36% no kopējās parādu vērtības
 Norēķiniem par pakalpojumiem tiek piemērota netiešo norēķinu sistēma
SITUĀCIJAS RAKSTUROJUMS NORĒĶINIEM AR DAUDZDZĪVOKĻU MĀJU APSAIMNIEKOTĀJIEM
Debitoru parādi 2012/2013. gads
Grupa
Pašvaldību dzīvojamo māju apsaimniekotāji
Debitoru
Debitoru
Objektu
parādi uz
parādi uz
skaits uz
31.08.2012., 31.08.2013.,
31.08.2013.
Ls
Ls
3 945
1 060 136
958 641
915
424 103
420 928
Daudzdzīvokļu māju pārvaldnieki
3 723
1 372 337
1 247 374
Ģimenes mājas
8 934
130 428
116 685
Nedzīvojamais fonds
3 721
928 880
912 357
21 238
3 915 884*
3 655 985*
(Rīgas namu pārvaldnieks un Rīgas pilsētbūvnieks)
Dzīvokļu īpašnieku biedrības
KOPĀ
* No kopējās kavēto debitoru parādu vērtības izslēgtas
maksātnespējīgo komercsabiedrību parādu saistības
(31.08.2012. 672 536 Ls; 31.08.2013. 532 723 Ls)
SITUĀCIJAS RAKSTUROJUMS NORĒĶINIEM AR DAUDZDZĪVOKĻU MĀJU APSAIMNIEKOTĀJIEM
Debitoru parādu sadalījums pa klientu grupām uz
31.08.2013
25%
26%
Pašvaldību dzīvojamo māju
apsaimniekotāji
Dzīvokļu īpašnieku biedrības
3%
12%
34%
Daudzdzīvokļu māju
pārvaldnieki
Ģimenes mājas
Nedzīvojamais fonds
SITUĀCIJAS RAKSTUROJUMS NORĒĶINIEM AR DAUDZDZĪVOKĻU MĀJU APSAIMNIEKOTĀJIEM
Maksātnespējīgo daudzdzīvokļu māju pārvaldnieku
debitoru parādi, Ls
2011
2012
2013
SIA "Pilsētmāju institūts Urban Art"
22 777,12
AS "Māju apsaimniekošana"
SIA "Vidzemes Nami"
17 596,57
SIA "Pilsētmāju institūts Urban Art"
22 809,25
SIA "Pilsētmāju institūts Urban Art"
22 777,12
SIA "Pilsētmāju Serviss Urban Art"
15 968,54
SIA "Vidzemes Nami"
17 596,57
Normunds Trijecs
20 928,92
337 039,10
AS "Māju apsaimniekošana"
336 460,56
SIA "3 Čaka nami"
9 378,62
SIA "Pilsētmāju Serviss Urban Art"
15 968,54
SIA "Vidzemes Nami"
17 596,57
SIA "Mēness akmens"
9 156,31
Normunds Trijecs
15 634,97
SIA "Pilsētmāju Serviss Urban Art"
15 968,54
SIA "Ģertrūdes māja"
7 903,67
SIA "3 Čaka nami"
9 378,62
SIA "Rīgas Centra namu pārvalde"
11 988,40
SIA"KR ES LAINS"
6 059,17
SIA "Ģertrūdes māja"
7 568,67
SIA "3 Čaka nami"
9 378,62
SIA "Rīgas īres nami"
4 716,70
SIA"KR ES LAINS"
6 059,17
Andris Nadziņš
6 236,70
SIA " GI Management"
4 452,62
SIA "Rīgas Centra namu pārvalde"
5 980,38
Andrejs Zeibots
6 147,63
SIA "Mēness akmens"
3 634,01
SIA "Rīgas īres nami"
4 716,70
SIA "Rīgas īres nami"
4 716,70
Kopā 10 lielākie
101 643,33
Kopā 10 lielākie
442 751,97
Kopā 10 lielākie
452 199,76
Pārējie
20 582,05
Pārējie
17 787,94
Pārējie
22 018,75
KOPĀ
122 225,38
KOPĀ
460 539,91
KOPĀ
474 218,51
SITUĀCIJAS RAKSTUROJUMS NORĒĶINIEM AR DAUDZDZĪVOKĻU MĀJU APSAIMNIEKOTĀJIEM
Tiešo norēķinu sistēmas ieviešanas ietekme uz ūdenssaimniecības
pakalpojumu iegādes izmaksām Rīgā
Vidējais pakalpojumu patēriņš dzīvoklī mēnesī, m3
5,93
Ūdenssaimniecības pakalpojumu apstiprinātais tarifs Rīgā, Ls/m
3
0,72
Maksa par ūdenssaimniecības pakalpojumu mēnesī, Ls/m , bez PVN
4,27
Maksa par ūdenssaimniecības pakalpojumu mēnesī, Ls/m ar PVN
5,17
Tiešo norēķinu sistēmas ieviešanas izmaksas , ar PVN, Ls
1,73
3
3,
Izmaksu pieaugums klientam pēc tiešo norēķinu sistēmas ieviešanas %, salīdzinot ar
izmaksu līmeni netiešo maksājumu sistēmas piemērošanas gadījumā
Kopējais vidējais maksājums par ūdenssaimniecības pakalpojumu un rēķina
saņemšanu dzīvoklim, Ls
SITUĀCIJAS RAKSTUROJUMS NORĒĶINIEM AR DAUDZDZĪVOKĻU MĀJU APSAIMNIEKOTĀJIEM
33,5 %
6,90
Daudzdzīvokļu mājām izrakstīto rēķinu skaits
Prognozējamais
Objektu Rēķinu skaits
rēķinu skaits
skaits uz
uz
tiešo norēķinu
31.08.2013. 31.08.2013.
gadījumā
Grupa
Pašvaldību dzīvojamo māju apsaimniekotāji:
3 945
33
Rīgas namu pārvaldnieks
3901
15
Rīgas pilsētbūvnieks
44
18
915
577
41 175*
Daudzdzīvokļu māju pārvaldnieki
3 723
2 766
167 535*
Ģimenes mājas
8 934
8 934
8934
Nedzīvojamais fonds
3 721
3721
3721
21 238
16 031
398 890
Dzīvokļu īpašnieku biedrības
KOPĀ
* Prognozes aprēķins veikts, pieņemot, ka vienā dzīvojamajā mājā ir vidēji 45 dzīvokļi
SITUĀCIJAS RAKSTUROJUMS NORĒĶINIEM AR DAUDZDZĪVOKĻU MĀJU APSAIMNIEKOTĀJIEM
177 525*
PALDIES PAR UZMANĪBU !
04.09.2013.

similar documents