Steinars presentasjon om nye regler

Report
Seilflykonferansen 2012
En introduksjon om nye regler
Steinar Øksenholt, avdelingsleder / fagsjef
John Eirik Laupsa, generalsekretær NLF
• Norge er forpliktet til å følge regelverk som blir
besluttet av det felleseuropeiske
flysikkerhetsbyrået, EASA. (Köln, Tyskland).
• Regelverket skal implementeres i hvert enkelt land
av den nasjonale luftfartsmyndigheten. I Norge er
dette Luftfartstilsynet (LT).
• Forskjellige fagområder.
• Første erfaring på det flytekniske området, Part M.
(CAMO). –Norge var ”flinkest i klassen” -rigid
regelverkstolking. Forskjellige praksis i ulike land.
• EASA prosjekt for tilpassing. –På forslagsstadiet!
• De neste områdene som kommer er krav til
treningsorganisasjon (utdanning) samt innføring
av nye lisenser. Part OR og Part FCL (Aktuelle
begrep -ATO og LAPL)
• EASA-prosjektet som nå er iverksatt fokuserer
på de generelle rammebetingelsene for luftsport
og GA. –Mot ”amerikanske tilstander”.
• NLF hadde opprinnelig overfor Samferdselsdep.
(SD) og LT signalisert offensiv holdning og sterkt
ønske om å ta hånd om så mye som mulig.
• Nytt signal nå. Mer avventende. Synes som om
tiden arbeider for oss. Pos.relasjon til SD og LT.
LAPL
– Nytt offentlig sertifikat for motor,
helikopter, seil og ballong.
– Erstatter dagens seilfly- og ballonglisens!
– Vil ”utkonkurrere” PPL-A?
– Vil ”utkonkurrere” dagens mikroflylisens
(LSA)?
– Potensial for betydelig aktivitetsvekst!
ATO
– Nye formelle krav for opplæring av flygere.
– Samme forskrift omfatter både kommersielle og
ikke-kommersielle.
– Omfatter motor (helikopter), seil og ballong.
– Mikro er ikke inkludert, men?
– Innen NLF berøres:
• 37 motorflyskoler
• 20 seilflyskoler
• Ballongskole?
• Et antall mikroflyskoler?
EASAs tidsplan
•
•
•
•
•
Trer i kraft i EU 8.april 2012!
”Hovedforskrift” først 7.april 2012?
Norsk lov etter EØS i løpet av 3-6 mnd?
Tre års overgangsperiode.
”Underforskrifter” trinnvis i
overgangsperioden.
• ”Grandfathers rights” i overgangsperioden.
• Gjennomføringsfrist 8.april 2015!
NLFs fremtidige rolle
• Har i lengre tid, overfor LT og SD, flagget
ønske om å ivareta sentrale oppgaver
omkring LAPL.
Begrunnelse: Bedre service og lavere
kostnader for utøverne.
– SD har gitt uttrykk for en positiv innstilling.
– LT har gitt uttrykk for en positiv innstilling.
LAPL
Alternativer:
A. Forvaltes av LT som dagens PPL-A
B. Forvaltes av NLF, som dagens
seilflybevis.
C. En kombinasjon av A og B.
ATO
Alternativer:
A. Desentralisert løsning:
Klubbskolene etablerer hver sin ATO
B. Sentralisert løsning:
NLF etablerer sentral ATO for motor, seil og ballong.
C. Kombinasjon:
Desentralisert løsning for motor, sentralisert løsning
for seil og ballong
ATO/LAPL
Veivalg vil være bestemmende for:
a) Organisasjonsutvikling
b) Prioriteringer
c) Ressursbruk
d) Finansiering
f) Rekruttering av nøkkelpersonell
g) Kvalitets- og sikkerhetssystemer
LAPL
Kritiske oppstartsfaktorer
• EASA-FCL: Gjeldende norsk lov høsten 2012.
• Markedet ønsker ”umiddelbar adgang” til nytt
sertifikat!
• Til hvilket tidspunkt er det mulig for NLF å ha
sitt ”apparat” på plass?
• Til hvilket tidspunkt vil LT/SD kreve at NLFs
”apparat” er på plass?
• Glidende oppstart i seil?
• Bråstart i motor?
• Økonomiske prinsipper og risiko for NLF?
NLF/SD/LT
Tidsplan:
1. Signal om veivalg til LT/SD
2. Prinsippavklaring om forvaltning av LAPL.
3. Infrastruktur for forvaltning av LAPL.
4. Sentral ATO for seilfly og ballong, godkjent
5. Utdanning til LAPL/S (SPL), oppstart
6. Sentral ATO for motor, godkjent.
7. Utdanning til LAPL/M, oppstart.
8. RF avviklet
Light Aircraft Pilot Licence
To typer av sertifikater:
LAPL = Light Aircraft Pilot License
– LALP-S (seilfly)
SPL = Sailplane Pilot Licence
–
–
Høyere medisinsk krav
Kan benyttes for kommersiell flyging
Stegvis utdanning – byggeklosser!
S/NLF vil vektlegge LAPL
Sertifikatregler
•
•
•
•
•
Du kan begynne og fly solo når du er 14 år
Du må være 16 for å få sertifikatet
15 timer, min 2 timer solo og min 45 starter
Strekkflyging inngår 50km eller 100km DK
Teori, 120 spørsmål, nye fag MYB
Fornyelseskrav:
– 5 timer, 15 starter siste 2 år + 2 instruktørstarter
TMG
• Kan ikke benyttes til 100%
• 7 av 15 timer
• Kompletteres med
– Flyslep
– Vinsj
– Selvstart
• Utdanning til LAPL-A 
Teori
Felles fag:
• Lufttrafikkregler
• Menneskelige ytelser og begrensinger
• Metrologi
• Flytelefoni
Fag relatert til kategori av fly
• Aerodynamikk
• Operasjonelle prosedyrer
• Flygeteori og planlegging
• Flykjennskap (Fly og motorlære)
• Navigasjon
Utvidelse til TMG
• 6 timers flyging
– 4 timer instruksjon
– 1 solonav på minst 150 km, full stopp landing på
annen flyplass
– Bestå en skill-test
– Teoriprøver for TMG (del b)
• Fornyelse
– Siste 24 mnd 12 timer som fartøysjef, 12 avganger og
landinger, 1 time instruksjon
– Kan erstattes av flygetid på motorfly for de med LAPL
(A)
Påbygging
Passasjerflyging:
+10 timer og 30 starter som fartøysjef
Akroflyging
40 timer flygetid, 120 starter
5 timer og 20 starter med acrotrening
Teori
Slepeflyging
30 timer flygetid, 60 starter
Teori
10 prøveslep, min 5 under instruksjon
5 starter i seilflyslep
Utøve rettigheten: Min 5 slep over 24 mnd
• Nattflyging
• Fjellflyging (bush, ski)
Instruktør (FI)
• 18 år
• 100 timer, 200 starter som fartøysjef
• Instruktørkurs
– Opptaksprøve 6 måneder før kursstart
– 25 timer flyging, min 6 timer og 20 staretr instruksjon
– Minimum 30 timer teori
• 15 timer og 50 starter instruksjon
– Kan ikke sende første solo og første solo-strekk.
Fornyelse av FI
2 av 3 karv må være innfridd:
1. 30 timer og 60 starter innenfor gyldighetstiden
av sertifikatet
2. Oppfriskningskurs innenfor gyldighetstiden
3. Bestå en vurdering av ferdigheten (PFT/I)
•
•
Hver tredje fornyelse bestå en vurdering
Ved utløp i mer enn 12 mnd
– Oppfriskningsseminar og en vurdering
Sensorer
• Eget sensorsertifikat
• Gjennomgå et standariseringskurs
– Utenfor ATO-en som rettighetens skal utøves i
• Må gjennomføre 2 skilltester, PC eller
vurderinger hvert år
• 1 Skilltest eller PC skal vurderes av CA/ATO i
det siste året av gyldighetstiden
• Delta på oppfriskningsseminarer
• Føre logg for sitt virke inkl resulter som skal
kunne forelegges CA på anmodning
Flight examiners - FE
• 300 timer flygetid
– Min 150 timer og 300 starter som instruktør
Flight instructor examiner
• 500 timer flygetid
– 10 timer og 30 starter instruktørtid for
instruktørkandudater
– Det samme i tillegg på TMG, hvis TMG
Medical
• Class 1
• Class 2 (nødvendig for SPL)
• LAPL medical
• Lokal myndighet definerer krave til nivå på
doktor
• GP – allmennleger
• AeMC/AME – flymedisinere
Gyldighet for Class 2
Inntil 40 år: 60 mnd (maks til 42 år)
40-50 år: 24 mnd (maks til 51 år)
Etter 50 år: 12 mnd
Gyldighet for LAPL-medical
Inntil 40 år: 60 mnd
Etter 40 år: 24 mnd

similar documents