Patikros ir pirkimai

Report
Pirkimų vykdymas bei
priežiūra
VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra
Agnė Vaitkūnienė
2011-12-14
Svarbiausi dokumentai
• Projekto finansavimo ir administravimo sutartis (bendrųjų sąlygų 11 punktas ir
specialiųjų sąlygų 8 punktas)
• Juridinių asmenų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos
Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, pirkimų vykdymo ir priežiūros
tvarkos aprašas (patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. birželio 11 d. įsakymu Nr.
1K-212 (Žin., 2008, Nr. 69-2641)
arba
• Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas
(Žin., 1996, Nr. 84-2000)
• Pirkimų plano pildymo instrukcija
(VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūros direktoriaus 2008 m. rugsėjo 24 d. įsakymas Nr. R1-169 (su 2008-11-14
įsakymo Nr. R1-271 pakeitimais) “Dėl pirkimų plano formos bei pirkimų plano pildymo instrukcijos
patvirtinimo” (Informaciniai pranešimai, 2008-09-26, Nr. 73-975; Nr. 88-1147))
2
Atsakomybės pasiskirstymas
Projekto
vykdytojas
LVPA
vadovaujantis teisės aktais vykdo pirkimus
atsako už tinkamą šių pirkimų vykdymą
laiku pateikia dokumentus derinimui LVPA
vykdo pirkimų priežiūrą bei įsitikina ar:
laikomasi teisės aktų reikalavimų
vykdant pirkimus perkamos tos prekės,
darbai ir paslaugos, kuriuos pirkti numatyta iš
projekto finansavimo lėšų
3
Pirkimų priežiūrą sudaro
• Išankstinė PP:
– Pirkimo planų tikrinimas;
– Pirkimo dokumentų ir skelbimų tikrinimas;
– Pirkimo procedūrų dokumentų ir pirkimo sutarčių
projektų tikrinimas.
• Paskesnė PP:
– Pasirašytų pirkimo sutarčių tikrinimas;
– Pirkimų ir pasirašytų sutarčių vykdymo tikrinimas
patikrų vietoje metu.
4
Pirkimų planas
5
Pirkimų planas
Sąrašas visų projekto pirkimų, įvykdytų ir
planuojamų vykdyti projekto įgyvendinimo
metu
Turi būti pateiktas LVPA ne vėliau nei per 15
darbo dienų nuo Projekto finansavimo ir
administravimo sutarties pasirašymo dienos
Pirkimų plano projektas derinamas su LVPA
projekto vadovu elektroniniu paštu
6
Pirkimų plano pakeitimas
Derinamas kai keičiasi:
 Pirkimo objektas;
 Pirkimo subjektas;
 Pirkimo būdas;
 Pirkimų planas papildomas naujais pirkimais,
ar dalies jų atsisakoma.
Pirkimų plano pakeitimo projektas derinamas
su LVPA projekto vadovu elektroniniu paštu
7
7
Eil.
Nr.
1.
Pirkimo
objekto
rūšis
Pirkimą
vykdantis
subjektas
Pirkimo objektas
Duomenų bazių ir
infrastruktūros
programinės įrangos
Projekto
Paslaugos
licencijos Duomenų
vykdytojas
bazės programinės
įrangos diegimo ir
sąrankos paslaugos
Pirkimo
objekto rūšis
 Prekės
 Paslaugos
 Darbai
Projekto
biudžeto
eilutės
numeris ir
pavadinimas
Pirkimo
suma su
PVM (Lt)
Pirkimo
suma be
PVM (Lt)
107.045,07
4.4.
programinė
įranga
5.4.
Kita(Sistemos
88.467,00
suderinamumo
analizės,
programavimo
ir išvystymo
paslaugos)
Pirkimą vykdantis
subjektas
 Projekto vykdytojas
 Projekto partneris (“X”)
Projekto
biudžeto eilutėje
nurodyta bendra
tinkamų
finansuoti išlaidų
suma (Lt)
Planuojama
pirkimo
pradžia
(kalendorini
ais metais,
mėnesiais)
2011 m.
rugsėjo mėn.
203.584,00
396.416,00
Pirkimo
būdas
Pirkimo būdo
pasirinkimo
argumentai
Bendra pirkimo
vertė neviršija 100
000 Lt (be PVM).
Apklausa
Pirkimas įvykdytas
pagal Tvarkos
aprašo 13 p
Pirkimo objektas
Pirkimo objekto pavadinimas
8
Eil.
Nr.
1.
Pirkimo
objekto
rūšis
Pirkimą
vykdantis
subjektas
Pirkimo objektas
Duomenų bazių ir
infrastruktūros
programinės įrangos
Projekto
Paslaugos
licencijos Duomenų
vykdytojas
bazės programinės
įrangos diegimo ir
sąrankos paslaugos
Pirkimo
suma su
PVM (Lt)
Pirkimo
suma be
PVM (Lt)
Pirkimų vertės su PVM ir
be PVM (Lt)
Atkreiptinas dėmesys:
Ar pirkimų vertė pagal
tam tikrą projekto biudžeto
eilutę neviršija Projekto
sutartyje numatytos?
Ar bendra projekto
pirkimų vertė neviršija
Projekto vertės?
Pirkimo
suma su
PVM (Lt)
107.045,07
Pirkimo
suma be
PVM (Lt)
Projekto
biudžeto
eilutės
numeris ir
pavadinimas
88.467,00
4.4.
programinė
įranga
5.4. Kita
(Sistemos
suderinamumo
analizės,
programavimo
ir išvystymo
paslaugos)
Projekto biudžeto
eilutės numeris ir
pavadinimas
Biudžeto eilutės,
kuriai priskirtomis
lėšomis bus
finansuojamas
pirkimo objektas,
numeris ir eilutės
pavadinimas
Projekto
biudžeto eilutėje
nurodyta bendra
tinkamų
finansuoti išlaidų
suma (Lt)
Planuojama
pirkimo
pradžia
(kalendorini
ais metais,
mėnesiais)
2011 m.
rugsėjo mėn.
203.584,00
396.416,00
Projekto biudžeto
eilutėje nurodyta
bendra tinkamų
finansuoti išlaidų
suma (Lt)
Projekto biudžeto
lentelės skiltyje
„Bendra tinkamų
finansuoti išlaidų
suma, Lt“ numatyta
atitinkamos biudžeto
eilutės suma litais
Pirkimo
būdas
Pirkimo būdo
pasirinkimo
argumentai
Bendra pirkimo
vertė neviršija 100
000 Lt (be PVM).
Apklausa
Pirkimas įvykdytas
pagal Tvarkos
aprašo 13 p
Planuojama
pirkimo pradžia
(kalendoriniais
metais, mėnesiais)
Kalendoriniai
metai ir mėnuo,
kada planuojama
pradėti vykdyti
pirkimą
Jeigu pirkimas
jau įvykdytas –
nurodoma sutarties
data ir numeris
Eil.
Nr.
1.
Pirkimo
objekto
rūšis
Pirkimą
vykdantis
subjektas
Pirkimo objektas
Duomenų bazių ir
infrastruktūros
programinės įrangos
Projekto
Paslaugos
licencijos Duomenų
vykdytojas
bazės programinės
įrangos diegimo ir
sąrankos paslaugos
Pirkimo
suma su
PVM (Lt)
107.045,07
Pirkimo
suma be
PVM (Lt)
Projekto
biudžeto
eilutės
numeris ir
pavadinimas
88.467,00
4.4.
programinė
įranga
5.4.
Kita(Sistemos
suderinamumo
analizės,
programavimo
ir išvystymo
paslaugos)
Projekto
biudžeto eilutėje
nurodyta bendra
tinkamų
finansuoti išlaidų
suma (Lt)
Planuojama
pirkimo
pradžia
(kalendorini
ais metais,
mėnesiais)
2011 m.
rugsėjo mėn.
203.584,00
396.416,00
Pirkimo
būdas
Bendra pirkimo
vertė neviršija 100
000 Lt (be PVM).
Apklausa
Pirkimas įvykdytas
pagal Tvarkos
aprašo 13 p
Pirkimo būdas
Jeigu projekto vykdytojas nėra perkančioji organizacija nurodoma:
Konkursas
Apklausa
Vienintelio tiekėjo apklausa
Netaikoma
Jeigu projekto vykdytojas perkančioji organizacija nurodoma:
Atviras konkursas, ribotas konkursas ar pan.
Supaprastintas atviras konkursas, supaprastintas ribotas konkursas ar pan.
Mažos vertės pirkimas apklausos būdu ar pan.
Ar pasirinkti tinkami pirkimų būdai pagal pirkimų vertes?
Pirkimo būdo
pasirinkimo
argumentai
Pirkimo būdai
kai projekto vykdytojas neperkančioji organizacija
kai pirkimas vykdomas iki paramos sutarties sudarymo
• Konkursas (jei pirkimų vertė > 500.000
ar 5 mln. Lt (be PVM))
• Apklausa (jei pirkimų vertė < 500.000 ar
5 mln. Lt (be PVM)):
 raštu;
 pasinaudojant viešai tiekėjų pateikta
informacija apie siūlomas prekes,
paslaugas, darbus.
• Vienintelio tiekėjo apklausa (22 p.)
+
Derybos
(28 p.)
• Netaikoma – netaikomi apraše nustatyti reikalavimai
netaikomi (38 p.)
12
Pirkimo būdai
kai projekto vykdytojas neperkančioji organizacija
kai pirkimas vykdomas po paramos sutarties sudarymo
• Konkursas (jei pirkimų vertė > 100.000
Lt (be PVM))
• Apklausa (jei pirkimų vertė < 100.000 Lt
(be PVM)):
 raštu;
 pasinaudojant viešai tiekėjų pateikta
informacija apie siūlomas prekes,
paslaugas, darbus.
• Vienintelio tiekėjo apklausa (22 p.)
+
Derybos
(28 p.)
• Netaikoma – netaikomi apraše nustatyti reikalavimai
netaikomi (38 p.)
13
Pirkimo vertė
Numatomų
sudaryti to paties
tipo prekių,
paslaugų pirkimo
sutarčių vertė be
PVM
Tos pačios prekių grupės prekės
pagal Bendrojo viešųjų pirkimų žodyno,
patvirtinto Komisijos 2007 m. lapkričio 22 d.
reglamentu (EB) Nr. 213/2008, skaitmeninio
kodo pirmus tris skaitmenis
Tos pačios kategorijos paslaugos, arba
sutartys, kurių sudarymu yra arba gali būti
suinteresuotas tas pats tiekėjas
pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų
įstatymo 2 priedėlį
Darbų pirkimo vertė - visų dėl to paties objekto sudaromų darbų pirkimo
sutarčių verčių suma, įskaitant ir numatomo projektavimo (tuo atveju, kai
kartu perkamas darbų atlikimas ir projektavimas), ir kitų darbų pirkimo
sutarčiai atlikti būtinų prekių ir paslaugų numatomas vertes.
13
Eil.
Nr.
1.
Pirkimo
objekto
rūšis
Pirkimą
vykdantis
subjektas
Pirkimo objektas
Duomenų bazių ir
infrastruktūros
programinės įrangos
Projekto
Paslaugos
licencijos Duomenų
vykdytojas
bazės programinės
įrangos diegimo ir
sąrankos paslaugos
Pirkimo
suma su
PVM (Lt)
107.045,07
Pirkimo
suma be
PVM (Lt)
Projekto
biudžeto
eilutės
numeris ir
pavadinimas
88.467,00
4.4.
programinė
įranga
5.4.
Kita(Sistemos
suderinamumo
analizės,
programavimo
ir išvystymo
paslaugos)
Projekto
biudžeto eilutėje
nurodyta bendra
tinkamų
finansuoti išlaidų
suma (Lt)
Planuojama
pirkimo
pradžia
(kalendorini
ais metais,
mėnesiais)
2011 m.
rugsėjo mėn.
203.584,00
396.416,00
Pirkimo
būdas
Pirkimo būdo
pasirinkimo
argumentai
Bendra pirkimo
vertė neviršija 100
000 Lt (be PVM).
Apklausa
Pirkimas įvykdytas
pagal Tvarkos
aprašo 13 p
Pirkimo būdo pasirinkimo argumentai
Nurodoma:
Kaip buvo apskaičiuota pirkimo vertė
BVŽP kodai, paslaugų kategorijos
Konkretaus būdo pasirinkimo priežastys
LR viešųjų pirkimų įstatymo, perkančiosios organizacijos taisyklių arba Pirkimų
vykdymo ir priežiūros tvarkos aprašo punktas, apibrėžiantis pasirinktą pirkimo būdą bei jo
tinkamumą
14
(Projekto vykdytojo vadovo ar
įgalioto atstovo pareigos)
(Parašas)
(Vardas ir pavardė)
(Projekto partnerio, jei toks yra,
vadovo ar įgalioto atstovo pareigos)
(Parašas)
(Vardas ir pavardė)
Pirkimų plano rengėjas: __________________________________________
v. pavardė, telefono Nr., el. pašto adresas
15
Pirkimų dokumentų pateikimas
priežiūros vykdymui (1)
Eil. Pirkimo pavadinimas ir pirkimų
Iki pirkimo
Nr.
plano eilės Nr.
pradžios
1. VNS šalių rinkų tyrimas
Pirkimo
(Eil. Nr. 1)
skelbimo kopija,
pirkimo sąlygos
Iki pirkimo sutarties pasirašymo
Pirkimo skelbimo kopija, pirkimų
komisijos protokolai, laimėtojo
pasiūlymas, kiti vertinimo dokumentai,
susirašinėjimo su tiekėjais dokumentai,
sutarties projektas
Tiekėjų apklausos pažyma, laimėtojo
pasiūlymas, kiti vertinimo dokumentai,
susirašinėjimo su tiekėjais dokumentai,
pirkimo sutarties projektas
Pasirašius pirkimo sutartį
Pasirašytos pirkimo sutarties
kopija, VPT pateikta pirkimo
procedūrų ataskaita
Pasirašyta pirkimo sutartis
2.
Renginio organizavimo
paslauga (Eil. Nr. 2)
-
3.
Katalogų gamyba
(Eil. Nr. 3)
-
-
Tiekėjų apklausos pažyma,
laimėtojo pasiūlymas, kiti vertinimo
dokumentai,
susirašinėjimo su tiekėjais
dokumentai, pasirašytos pirkimo
sutarties kopija
4.
Parodos “Prodexpo 2012”
dalyvio mokestis
(Eil. Nr. 4)
-
-
Pasirašyta pirkimo sutartis
17
Pirkimų dokumentų pateikimas
priežiūros vykdymui (2)
• 1 patvirtinta dokumentų kopija.
• Su lydraščiu, kuriame būtų nurodytas
juridinio asmens duomenys, projekto
numeris
• Lietuvių kalba. Jei dokumentai yra ne lietuvių
kalba, prašome pateikti ir vertimus į lietuvių
kalbą.
18
Pirkimai
19
Pirkimo tikslas
vadovaujantis teisės aktų nuostatomis
sudaryti pirkimo sutartį,
leidžiančią įsigyti projekto vykdytojui ir (arba)
partneriui reikalingų prekių, paslaugų ar darbų,
racionaliai naudojant tam skirtas lėšas.
20
Pirkimo principai
 lygiateisiškumo
 nediskriminavimo
 abipusio pripažinimo
 proporcingumo
 skaidrumo
+
kuo didesnis
tiekėjų varžymasis
Pirkimo rezultatas - įsigytų prekių, paslaugų ar
darbų kainos neviršija analogiškų prekių,
paslaugų ar darbų vidutinių rinkos kainų.
21
Svarbiausi pirkimo etapai
• Viešojo pirkimo komisijos sudarymas
• Techninių specifikacijų, užduočių parengimas
• Pirkimo dokumentų rengimas ir kvalifikacinių
reikalavimų dalyviams nustatymas
• Pirkimo procedūrų vykdymas (skelbimas ar
kvietimų išsiuntimas, pasiūlymų vertinimas, derybos)
• Laimėtojo nustatymas
• Sutarties sudarymas
• Tiekėjų informavimas apie sutarties sudarymą
(kai pirkimas vykdomas raštu)
22
Pirkimo dokumentai
• Skelbimas
• Pirkimo sąlygos (min. tiekėjų kvalifikacijos,
finansinių, ekonominių ir techninių pajėgumų
reikalavimai, pasiūlymų pateikimo terminas, pasiūlymų
vertinimo kriterijai, kitos pirkimo sąlygos)
• Techninė specifikacija (min. techniniai ir (arba)
funkciniai prekių, paslaugų, darbų reikalavimai ir
(arba ) norimas rezultatas)
• Pasiūlymo forma
• Pirkimo sutarties projektas arba pagrindinės
sutarties sąlygos
23
Vertinimo būdai
Pagal kainą – laimi mažiausios kainos
pasiūlymas, pateiktas tiekėjo, atitikusio visus
kvalifikacinius reikalavimus.
Pagal ekonominį naudingumą – laimi
ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas.
VERTINIMO KRITERIJAI TURI BŪTI LOGIŠKI IR
SUSIJĘ SU PIRKIMO OBJEKTU
VERTINIMO METU PIRKIMO SĄLYGOSE
NURODYTUS VERTINIMO KRITERIJUS KEISTI
DRAUDŽIAMA!
24
Pasiūlymų atmetimas
• Pasiūlymas neatitinka pirkimo
dokumentuose nustatytų
reikalavimų;
• Pasiūlymą pateikęs dalyvis
neatitinka pirkimo dokumentuose
nustatytų minimalių kvalifikacijos
reikalavimų;
• Visų dalyvių pasiūlytos per
didelės, Pirkėjui nepriimtinos
kainos.
BŪTINA
GALIMA
25
Sutartyje turėtų būti nustatyta:
1. sutarties šalių teisės ir pareigos;
2. perkamos prekės, paslaugos ar darbai, jeigu įmanoma, – tikslūs jų
kiekiai;
3. kaina arba kainodaros taisyklės;
4. atsiskaitymų ir mokėjimo tvarka;
5. prievolių įvykdymo terminai;
6. prievolių įvykdymo užtikrinimas;
7. ginčų sprendimo tvarka;
8. sutarties nutraukimo tvarka;
9. sutarties galiojimas;
10. kitos specifinės sąlygos...
Sudarant pirkimo sutartį, negali būti keičiama laimėjusio
tiekėjo galutinio pasiūlymo kaina ir sąlygos bei
pirkimo dokumentuose nustatytos pirkimo sąlygos.
26
Pirkimo sutartis kai projekto
vykdytojas - neperkančioji
organizacija
pirkimo sutartis turi būti sudaryta raštu,
jeigu pirkimo vertė didesnė arba lygi
10.000 Lt
27
Dažniausiai daromos klaidos:
(kvalifikacinius reikalavimai)
• Nepagrįsti, neproporcingi pirkimui kvalifikaciniai
reikalavimai tiekėjams (perkamos paprastos prekės
ar paslaugos, o reikalavimai nustatomi labai aukšti);
• Dirbtinai užaukštinti reikalavimai ekspertams,
dirbtinai ribojantys konkurenciją;
• Reikalavimai neįvertinami, nepamatuojami,
nepalyginami, negalimi pagrįsti dokumentais (pvz.
komunikabilumas, organizaciniai sugebėjimai ir
pan.);
• Pamirštama paprašyti pateikti reikalavimus
įrodančius dokumentus.
28
Dažniausiai daromos klaidos:
(techninėse specifikacijose)
• Apibūdinant pirkimo objektą nurodomas konkretus
modelis, prekės ženklas, gamyba, dėl kurių tam tikroms
įmonėms ar tam tikriems produktams sudaromos
palankesnės sąlygos;
• Nurašomos techninės specifikacijos iš kurio nors vieno
tiekėjo katalogo;
• Naudojama itin daug parametrų (tarkim, aprašyti PK
užtenka apie 10 parametrų);
• Itin tikslus matmenų nurodymas: aukštis, plotis, svoris
ir pan.;
• Pamirštamas terminas “arba lygiavertis”;
• Prašoma specifinių sertifikatų, atestatų ir pan.;
• Pirkimų objektas ir apimtys nevisai atitinka projekto
aprašymą.
29
Kitos daromos klaidos:
• Vertinant keičiami iš anksto nustatyti vertinimo
kriterijai;
• Sudarant pirkimo sutartį keičiama laimėjusio tiekėjo
pasiūlymo kainą, sutarties projekte bei pirkimo
dokumentuose nustatytos pirkimo sąlygos;
• Komisija neatmeta pasiūlymo, akivaizdžiai
neatitinkančio nustatytų kvalifikacinių reikalavimų arba
pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų
perkamam objektui;
• Nevykdomas arba netinkamai vykdomas viešinimas;
• Klastojami dokumentai;
• Naikinamos pasirašytos sutartys ir imituojami “nauji
pirkimai”.
30
Patikros projekto įgyvendinimo ir
administravimo vietose
VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra
Agnė Vaitkūnienė
2011-12-14
Kas turi teisę audituoti ir
kontroliuoti?
•
•
•
•
•
•
Europos audito rūmų
Europos Komisijos
Valstybės kontrolės
Finansų ministerijos
Ūkio ministerijos
Įgyvendinančiosios institucijos
Turi teisę audituoti ir kontroliuoti
įgalioti asmenys
• kaip yra vykdomas Projektas,
• Projekto vykdytojo finansinę-ūkinę
veiklą, kiek ji susijusi su Projekto
įgyvendinimu,
• visas kitas aplinkybes, susijusias
su Projektu ir Sutartimi
5 metus nuo veiksmų programos, pagal kurią buvo įgyvendintas projektas, užbaigimo
32
LVPA vykdomos patikros
Patikros
Planinės
patikros vietoje
Neplanuotos
patikros vietoje
Metinis
planinių
patikrų vietoje
planas
Remiantis Agentūros darbuotojo
pateiktu paklausimu arba
direktoriaus ar jo pavaduotojo
pavedimu
33
Bendrosios nuostatos
Projekto vykdytojas paprastai informuojamas raštu apie planuojamą
atlikti patikrą
Patikras atlieka – nemažiau nei 2 Agentūros darbuotojai
Tikrinama - PV ūkinė veikla tik tiek kiek ji yra susijusi su projektu
Patikros trukmė - paprastai 1 d.d.
34
Dokumentavimas
Įgyvendinančiosios institucijos atliekamos
projekto patikros vietoje (projekto įgyvendinimo
ir (ar) administravimo vietoje lapas
Forma patvirtinta LR finansų ministro 2008 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1K-329
(Valstybės žinios 2008-10-28, Nr. 124-4739)
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=329460&p_query=&p_tr2=
I. Duomenys apie bendrai finansuojamą iš Europos
Sąjungos fondų lėšų projektą ir jo įgyvendinimo eigą
II. Projekto patikros vietoje lapas
III. Projekto patikros vietoje ataskaita
35
Projekto vykdytojas privalo
saugoti:
• paraiškos ir jos priedų kopijas;
• paraiškos keitimo dokumentų kopijas;
• projekto finansavimo ir administravimo sutarties ir visų
papildomų susitarimų originalus;
• tarpinių ataskaitų (jeigu jos rengiamos), galutinių
projekto įgyvendinimo ataskaitų ir jų priedų kopijas ir
kitus susijusius dokumentus;
• mokėjimo prašymų kopijas, išlaidų pagrindimo ir jų
apmokėjimo įrodymo dokumentų originalus;
• susirašinėjimo su įgyvendinančiąja institucija, ministerija
ir (ar) kita valstybės institucija dokumentų kopijas;
• pirkimų vykdymo dokumentų originalus arba kopijas;
• įgyvendintų viešumo priemonių įrodymo dokumentus.
36
Patikros rezultatų neigiamos
pasekmės:
Nustačius neesminių neatitikimų, kurie gali būti
ištaisyti projekto vykdytojo, suformuluojamos
rekomendacijos projekto vykdytojui ir nustatomas
terminas, per kurį šios rekomendacijos turi būti
įgyvendintos.
Įtarus Projekto finansavimo ir administravimo
sutarties pažeidimą – atliekamas įtariamo
pažeidimo tyrimas, gali būti mažinamas
finansavimas.
37
Sėkmės!
38

similar documents