Slide 1 - epf

Report
Europos socialinio fondo agentūros
Teisės ir viešųjų pirkimų skyriaus
Viešųjų pirkimų vadovas
Justinas Brimeris
Pirkimų
vykdymą ir priežiūrą
reglamentuojantys teisės aktai
Pasirengimo
ir pirkimų vykdymo ypatumai
bei rekomendacijos, dažniausiai
pasitaikančios klaidos
Pirkimo
dokumentų pateikimo ir derinimo
su Agentūra tvarka
Perkančiosioms organizacijoms (PO):
Viešųjų
pirkimų įstatymas;
Poįstatyminiai teisės aktai;
Europos pabėgėlių fondo ir Europos fondo trečiųjų šalių
piliečių integracijai programų projektų vykdytojams, esantiems
perkančiosiomis organizacijomis pagal Lietuvos Respublikos
viešųjų pirkimų įstatymą, pirkimų taisyklės;
Gairės pareiškėjams.
Organizacijoms,
nesančioms
perkančiosiomis
organizacijomis pagal Lietuvos Respublikos viešųjų
pirkimų įstatymą (NPO):
pabėgėlių fondo ir Europos fondo trečiųjų šalių
piliečių
integracijai
programų
projektų
vykdytojams,
nesantiems perkančiosiomis organizacijomis pagal Lietuvos
Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, pirkimų tvarkos aprašas;
Gairės pareiškėjams.
Europos
Tinkamas
priskyrimas tam pačiam tipui ar kategorijai
(BVPŽ);
Tinkamas pirkimo vertės nustatymas;
Tinkamas teisėto pirkimo būdo nustatymas;
Pirkimą vykdantis subjektas, perkamas objektas ir
pirkimo būdas atitinka projekto pirkimų plane pateiktą
informaciją;
Pirktų prekių/paslaugų techninė specifikacija atitinka
projekto paramos sutarties uždavinius, rezultatus ir
biudžetą;
Tikslūs,
aiškūs ir išsamūs pirkimo dokumentai;
Visiems
tiekėjams taikomi vienodi reikalavimai,
suteikiant vienodas galimybes dalyvauti pirkime;
Įgaliojimas atlikti pirkimo procedūras;
Sudaryta pirkimo sutartis atitinka tiekėjo pasiūlymo
kainą ar derybų protokole nurodytą galutinę kainą ir
pirkimo dokumentuose bei pasiūlyme nustatytas pirkimo
sąlygas;
sąlygose ir pirkimo sutartyje numatytas pirkimo
sutarties pratęsimas;
Tinkamas sutarties vykdymas;
Pirkimo sutartis keičiama tik pirkimo dokumentuose
numatytomis sąlygomis. Jei keitimo galimybė nebuvo
numatyta, būtina kreiptis į kontroliuojančią instituciją.
Pirkimo
Sutartis
vykdoma netinkamai;
Keičiama sutartis, nors keitimas nenumatytas;
Pirkimo dokumentuose nenumatytas galimas sutarties
pratęsimas;
Techninė
specifikacija
riboja
konkurenciją
ir
diskriminuoja potencialius tiekėjus;
Pernelyg aukšti kvalifikacijos reikalavimai;
Numačius
bent vieną kvalifikacijos reikalavimą,
neįtraukiamas Viešųjų pirkimų įstatymo 33 str. 1 d.
numatytas reikalavimas (taikoma tik PO).
PO:
Europos pabėgėlių fondo ir Europos fondo trečiųjų šalių
piliečių integracijai programų projektų vykdytojams, esantiems
perkančiosiomis organizacijomis pagal Lietuvos Respublikos
viešųjų pirkimų įstatymą, pirkimų taisyklės.
NPO:
Europos pabėgėlių fondo ir Europos fondo trečiųjų šalių
piliečių
integracijai
programų
projektų
vykdytojams,
nesantiems perkančiosiomis organizacijomis pagal Lietuvos
Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, pirkimų tvarkos aprašas.
Vertindama:
1) projekto pirkimų planą;
2) pirkimo dokumentus, teikiamus išankstinei
priežiūrai;
3) pirkimo procedūrų dokumentus, teikiamus
paskesnei priežiūrai



1.
2.
3.
4.
Projekto pirkimų plano formos PO/NPO pirkimų
taisyklių/tvarkos aprašo 1 priedai;
Pirkimų planas Agentūroje tikrinamas 15 d. d.
Pirkimų planas keičiamas:
Keičiasi pirkimo objektas;
Keičiasi subjektas;
Pakinta pirkimo būdas;
Įtraukiamas/išbraukiamas pirkimas
PO:
Projekto
pirkimų plano derinimo metu įgaliota
institucija gali nuspręsti taikyti išankstinę priežiūrą
tarptautiniams ir (ar) supaprastintiems (išskyrus mažos
vertės) pirkimams;
Dokumentai turi būti pateikti ne vėliau kaip 15 d. d. iki
pirkimo pradžios;
Dokumentus įgaliota institucija patikrina per 10 d. d.
NPO:
Projekto
pirkimų plano derinimo metu įgaliota
institucija gali nuspręsti taikyti išankstinę priežiūrą
pirkimams, kurių vertė viršija 100 000 Lt (be PVM);
Dokumentai turi būti pateikti ne vėliau kaip 15 d. d. iki
pirkimo pradžios;
Dokumentus įgaliota institucija patikrina per 10 d. d.
Paskesnė
priežiūra
vykdoma
tikrinant
Projekto
vykdytojo (ar partnerio) įvykdytus pirkimus.
Paskesnė
priežiūra nevykdoma pirkimuose, kurių
procedūrų dokumentus tikrino kitos kontroliuojančios
institucijos.
Įvykdytų pirkimų procedūrų dokumentai pateikiami
įgaliotai institucijai kartu su mokėjimo prašymu. Įgaliotai
institucijai nutarus ir raštu apie tai informavus projekto
vykdytoją, pirkimo procedūrų dokumentai gali būti
teikiami prieš mokėjimo prašymo pateikimą.
Įgaliota institucija pirkimo procedūrų dokumentus išnagrinėja
ir informuoja Projekto vykdytoją:
per
Projektų, finansuojamų įgyvendinant Europos pabėgėlių
fondo ir Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai
programas, mokėjimo taisyklėse nustatytą mokėjimo prašymų
nagrinėjimo terminą, jeigu pirkimo procedūrų dokumentai
pateikiami su mokėjimo prašymu;
per 20 darbo dienų nuo gavimo įgaliotoje institucijoje dienos,
jeigu pirkimo procedūrų dokumentai pateikiami ne su
mokėjimo prašymu.
Projekto vykdytojas (ar partneris), iki 2008 m. rugsėjo 15 d.
pradėjęs vykdyti pirkimus, įgaliotai institucijai pateikia šiuos
dokumentus:
pirkimų, vykdomų taikant įprastą komercinę praktiką,
taisyklių kopiją (jei taikoma);
pirkimo dokumentų (įskaitant skelbimo ar kvietimo teikti
pasiūlymus) kopijas (jei taikoma);
laimėtojo pasiūlymo kopiją (jei taikoma);
protokolų kopijas (jei taikoma);
susirašinėjimo su tiekėjais raštų kopijas (jei taikoma);
tiekėjų apklausos pažymų kopijas (jei taikoma);
pirkimo sutarties kopiją (jei taikoma).
tiekėjų pretenzijų ir atsakymo į jas kopijas (jei taikoma);
kontroliuojančios institucijos išvados apie pirkimo
dokumentų ir pirkimo procedūrų atitiktį Viešųjų pirkimų
įstatymo nuostatoms kopiją (jei taikoma).
Projekto vykdytojas (ar partneris), po 2008 m. rugsėjo 15 d.
pradėjęs vykdyti pirkimus, įgaliotai institucijai pateikia šiuos
dokumentus:
išankstinio skelbimo apie pirkimą kopiją (jei taikoma);
pirkimo dokumentų (įskaitant skelbimo ar kvietimo teikti
pasiūlymus) kopijas (jei taikoma);
laimėtojo pasiūlymo kopiją (jei taikoma);
susirašinėjimo su tiekėjais raštų kopijas (jei taikoma);
tiekėjų pretenzijų ir atsakymo į jas kopijas (jei taikoma);
protokolų kopijas (jei taikoma);
tiekėjų apklausos pažymos kopiją (jei taikoma);
pirkimo sutarties kopiją (jei taikoma);
kontroliuojančios institucijos išvados apie pirkimo dokumentų
ir pirkimo procedūrų atitiktį Viešųjų pirkimų įstatymo
nuostatoms kopiją (jei taikoma);
informacinius pranešimus apie sprendimus pirkti prekes,
paslaugas ir darbus nepaskelbus apie pirkimą (jei taikoma).
Pirkimai atliekami:
konkurso būdu, kai pirkimo vertė viršija 100 000 Lt (be PVM).
Konkursą projekto vykdytojas (ar partneris) privalo vykdyti,
vadovaudamasis Tvarkos aprašo nuostatomis;
savo nuožiūra, kai pirkimo vertė ne didesnė kaip 100 000 Lt
(be PVM). Pirkimus, vykdomus savo nuožiūra, projekto
vykdytojas (ar partneris) privalo vykdyti, vadovaudamasis
patvirtinta Savo nuožiūra vykdomų, projekto vykdytojo (ar
partnerio) pirkimų tvarka. Pirkimų tvarkoje aprašytos
procedūros privalo užtikrinti, kad pirkimų organizavimas ir
vykdymas nepažeistų lygiateisiškumo, nediskriminavimo,
abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų.
Projekto vykdytojas pirkimus gali pradėti vykdyti ir iki Paramos
sutarties pasirašymo datos, tačiau ne anksčiau nei nuo Gairių
pareiškėjams pagal Europos pabėgėlių fondo arba Europos
fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai atitinkamą metinę
programą įsigaliojimo datos
Kai pirkimai vykdomi Savo nuožiūra, Projekto vykdytojas
įgaliotai institucijai pateikia šiuos dokumentus:
pirkimo
dokumentų (įskaitant kvietimą teikti pasiūlymus)
kopijas (jei taikoma);
susirašinėjimo su tiekėjais raštų kopijas (jei taikoma);
laimėtojo pasiūlymo kopiją (jei taikoma);
protokolų ir/ar kitų vertinimo dokumentų kopijas (jei
taikoma);
tiekėjų apklausos pažymos kopiją (jei taikoma);
pirkimo sutarties kopiją (jei taikoma).
Kai pirkimai vykdomi konkurso būdu, Projekto vykdytojas
įgaliotai institucijai pateikia šiuos dokumentus:
įsakymo
dėl komisijos sudarymo kopiją;
pirkimo dokumentų (įskaitant skelbimą) kopijas;
protokolų ir/ar kitų vertinimo dokumentų kopijas;
susirašinėjimo su tiekėjais raštų kopijas (jei taikoma);
laimėtojo pasiūlymo kopiją;
tiekėjų pretenzijų ir atsakymo į jas kopijas (jei taikoma);
pirkimo sutarties kopiją (jei taikoma).
Jeigu įgaliotai institucijai nepakanka Projekto vykdytojo
pateiktos
informacijos
įsitikinti,
ar
įvykdyti
pirkimai
neprieštarauja Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatoms, ar
perkamos prekės/paslaugos pagal Paramos projektui sutartį ir
kitų duomenų, Projekto vykdytojas per įgaliotos institucijos
nustatytą protingą papildomą terminą privalo patikslinti ir/arba
papildyti pateiktą informaciją.
Projekto vykdytojo teikiamos dokumentų kopijos turi būti
patvirtintos tikrumo žyma, kaip tai nustatyta Lietuvos archyvų
departamento
prie
Lietuvos
Respublikos
Vyriausybės
generalinio direktoriaus 2001 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 19
patvirtintose Dokumentų rengimo taisyklėse.
Projekto vykdytojo (ar partnerio) visi dokumentai įgaliotai
institucijai privalo būti pateikti lietuvių kalba. Tuo atveju, kai
dokumentai parengti užsienio kalba, šie Projekto vykdytojo (ar
partnerio) dokumentai įgaliotai institucijai privalo būti pateikti
išversti ir patvirtinti Projekto vykdytojo (ar partnerio) įstaigos
vadovo (jo įgalioto asmens) arba vertimų biuro.

similar documents