20141217-organizaciju-sutartiniai-isipar

Report
ERASMUS+ jaunimo srities projektus
vykdančių organizacijų
SUTARTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI,
PROJEKTŲ IŠLAIDŲ VALDYMAS
IR ATSISKAITYMAS
Loreta Eimontaitė, direktorės pavaduotoja
Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra
Tel. (8 5) 249 7004, [email protected]
Projekto finansavimo sutartis
Daug dotacijos gavėjų (>1)
1 veiksmas. Asmenų mobilumas
mokymosi tikslais
2 veiksmas. Strateginės
partnerystės
3 veiksmas. Struktūrinis dialogas
Naujovė – sutartis sudaroma su visais
dotacijos gavėjais (paraiškos pateikėjukoordinatoriumi ir partneriais)
1 dotacijos gavėjas
3 veiksmas. Struktūrinis
dialogas
Sutartis
Dalys
• I SPECIALIOSIOS SĄLYGOS
• II BENDROSIOS SĄLYGOS.
Paskelbtos
http://www.jtba.lt/2014_sutartys
Priedai
• I Projekto aprašymas – paraiška ir
finansuota veikla
• II Biudžeto sąmata
• III Finansinės ir sutarties taisyklės
(http://www.jtba.lt/2014_sutartys)
• IV Modelinių sutarčių dokumentai [tik EST]
• V Kitų dotacijos gavėjų koordinatoriui
suteikti įgaliojimai/mandatai (ORIGINALAI)
• VI Dotacijos gavėjų sąrašas (partneriai)
• VII Informacijos apie savanorius forma [tik
EST]
Viršesnės nuostatos
• Nuostatos dalyje
„Specialiosios sąlygos“ yra
viršesnės už dalyje
„Bendrosios sąlygos“
esančias.
• Nuostatos dalyse
„Specialiosios sąlygos“ ir
„Bendrosios sąlygos“ yra
viršesnės už Prieduose
esančias.
• Nuostatos III priede yra
viršesnės už kituose
Prieduose pateiktas
nuostatas.
• Nuostatos II priede yra
viršesnės už I priede
pateiktas nuostatas.
Projekto vykdymo laikotarpis
I.2.2 str. projektas
vykdomas nuo (pradžios
data) iki (pabaigos data)
imtinai.
Nurodytu laikotarpiu turi būti:
- vykdoma veikla
- patiriamos išlaidos
Dotacija ir taikomos sąlygos (I.3.1 str.)
Maksimali (skirta) dotacijos
suma mokama pagal:
Taikomos sąlygos
• fiksuotas normas (kelionės,
organizacinės paramos,
kišenpinigiai, kalbinė
parama...)
• kompensuojant faktines,
tinkamas finansuoti išlaidas
(specialiųjų poreikių,
ypatingosios)
• tinkamos finansuoti išlaidos
– II.16 straipsnis
• biudžeto sąmata – II priedas
• finansinės taisyklės – III
priedas
Lėšų perkėlimas tarp biudžeto eilučių (I.3.2 str.)
1 veiksmas. Asmenų mobilumas mokymosi tikslais (I)
Galima perkelti lėšas tik tarp tos pačios veiklos
rūšies biudžeto eilučių.
Veiklos rūšys:
–
–
–
–
–
jaunimo mainai – Programos šalys,
jaunimo mainai – šalys Partnerės,
Europos savanorių tarnyba – Programos šalys,
Europos savanorių tarnyba – šalys Partnerės,
jaunimo darbuotojų mobilumas – Programos šalys,
– jaunimo darbuotojų mobilumas – šalys Partnerės.
Lėšų perkėlimas tarp biudžeto eilučių (I.3.2 str.)
1 veiksmas. Asmenų mobilumas mokymosi tikslais (II)
Pavyzdžiai:
jaunimo mainai –
Programos šalys
jaunimo mainai –
Programos šalys
Lėšų perkėlimas tarp biudžeto eilučių (I.3.2 str.)
1 veiksmas. Asmenų mobilumas mokymosi tikslais (III)
Iš biudžeto kategorijos, kuri
skaičiuojama pagal fiksuotą
normą
jaunimo mainų su
Partnerėmis šalimis I veiklos
organizacinės paramos
išlaidoms buvo skirta
3400 eurų
IKI 100 %
sumos
IKI 3400
eurų
tos pačios veiklos rūšies
veikloms
(fiksuotų normų išlaidos)
į jaunimo mainų su
Partnerėmis šalimis II veiklą,
padidinant joje dalyvių
skaičių (papildomai
padengiamos organizacinės
paramos ar kelionės išlaidos)
Lėšų perkėlimas tarp biudžeto eilučių (I.3.2 str.)
1 veiksmas. Asmenų mobilumas mokymosi tikslais (IV)
Iš biudžeto kategorijos, kuri
pagrįsta faktinių, tinkamų
finansuoti išlaidų
kompensavimu
Jaunimo mainų su
Partnerėmis šalimis I veiklos
ypatingosioms išlaidoms buvo
skirta 1000 eurų
IKI 10 %
sumos
IKI 100
eurų
tos pačios veiklos rūšies
veikloms
(faktinėms išlaidoms)
į jaunimo mainų su
Partnerėmis šalimis II veiklą
(faktinėms išlaidoms)
Lėšų perkėlimas tarp biudžeto eilučių (I.3.2 str.)
2 veiksmas. Strateginės partnerystės (I)
Projekto valdymo ir
įgyvendinimo,
Bet kuriai biudžeto kategorijai
tarptautinių projekto susitikimų,
intelektinių produktų,
viršijant skirtą sumą iki 20%
sklaidos ir mokymosi veiklų,
ypatingųjų išlaidų
(išskyrus projekto valdymo ir
įgyvendinimo, ypatingųjų išlaidų),
(pvz., intelektinių produktų eilutėje skirta
1000 eurų, po perkėlimo eilutėje gali būti
iki 1200 eurų)
Lėšų perkėlimas tarp biudžeto eilučių (I.3.2 str.)
2 veiksmas. Strateginės partnerystės (II)
Specialiesiems poreikiams,
Bet kuri biudžeto
eilutė
viršijant skirtą sumą iki 20%
Jei biudžete (II priede) nebuvo numatyta
lėšų specialiesiems poreikiams, iki 20%
taisyklė netaikoma.
Lėšų perkėlimas tarp biudžeto eilučių (I.3.2 str.)
2 veiksmas. Strateginės partnerystės (III)
bet kuri biudžeto
eilutė, išskyrus
specialiųjų poreikių
lėšas
Ypatingosioms lėšoms,
apmokėti finansinės garantijos
sąnaudas
(tiek, kiek to reikalauja NA),
viršijant skirtą sumą iki 20%
Jei biudžete (II priede) nebuvo numatyta
lėšų ypatingosioms išlaidoms, iki 20%
taisyklė netaikoma.
Lėšų perkėlimas tarp biudžeto eilučių (I.3.2 str.)
3 veiksmas. Struktūrinis dialogas (I)
Galima perkelti lėšas tik tarp tos pačios veiklos rūšies
biudžeto eilučių.
Veiklos rūšys:
- nacionalinis susitikimas,
- tarptautinis susitikimas
nacionalinis susitikimas
nacionalinis susitikimas
Lėšų perkėlimas tarp biudžeto eilučių (I.3.2 str.)
3 veiksmas. Struktūrinis dialogas (II)
Iš biudžeto kategorijos, kuri
skaičiuojama pagal fiksuotą
normą
I nacionaliniam susitikimui
(I veiklai)
organizacinės paramos
išlaidoms buvo skirta 3400
eurų
IKI 100 %
sumos
IKI 3400
eurų
tos pačios veiklos rūšies
veikloms
(fiksuotų normų išlaidos)
II nacionaliniam susitikimui
(II veiklai), padidinant jame
dalyvių skaičių ir padengiant
fiksuotomis normomis
pagrįstas išlaidas
(organizacinės paramos,
kelionės išlaidos)
Lėšų perkėlimas tarp biudžeto eilučių (I.3.2 str.)
3 veiksmas. Struktūrinis dialogas (III)
Iš biudžeto kategorijos, kuri
pagrįsta faktinių, tinkamų
finansuoti išlaidų
kompensavimu
I tarptautiniam susitikimui
(I veiklai)
ypatingosioms išlaidoms buvo
skirta 1000 eurų
IKI 10 %
sumos
IKI 100
eurų
tos pačios veiklos rūšies
veikloms
(faktinėms išlaidoms)
II tarptautiniam susitikimui
(II veiklai) faktinėms
išlaidoms (ypatingosioms ar
spec.poreikių išlaidoms)
Mokėjimai ir tarpinės ataskaitos (I.4.1-I.4.2 str.)
Iki 60 tūkst. eurų
• Iki 65% išankstinis
• Iki 35% galutinis
Tarpinė ataskaita
neteikiama.
Virš 60 tūkst. eurų
• 40% I išankstinis*
• Iki 40% II išankstinis
• Iki 20% galutinis
*jei finansinis pajėgumas nepakankamas,
pervedama jau įgyvendinus dalį veiklų.
• Iki projekto vid.+1 mėn. koordinatorius
„Mobility Tool+“ sistemoje turi
užpildyti tarpinę ataskaitą
• Jei panaudota bent 70% pirmojo
išankstinio mokėjimo sumos ir NA
tarpinę ataskaitą patvirtina, atliekamas
II išankstinis mokėjimas
Galutinė ataskaita (I.4.3, I.4.6 str.)
• Per 60 dienų nuo Projekto pabaigos datos, koordinatorius
„Mobility Tool+“ sistemoje turi užpildyti galutinę ataskaitą
apie Projekto įgyvendinimą lietuvių k.
• Koordinatorius patvirtina, kad pateiktoje ataskaitoje –
prašyme atlikti mokėjimą:
– pateikta informacija yra išsami, patikima ir tiksli;
– patirtos išlaidos pagal Sutartį gali būti laikomos atitinkančiomis
reikalavimus;
– prašymas atlikti mokėjimą yra pagrįstas tinkamais
pagrindžiančiais dokumentais, kuriuos gali pateikti, atliekant
patikrą arba auditą.
Galutinės ataskaitos vertinimas. 1 veiksmas
• Galutinė ataskaita bus vertinama kartu su mobilumo veiklos dalyvių
ataskaitomis, naudojant bendrus kokybės reikalavimus ir atkreipiant
dėmesį į:
• Visoms organizacijoms, išskyrus EST:
–
–
–
–
veiklos įgyvendinimo apimtį pagal patvirtintą paraišką;
mokymosi rezultatų kokybę ir poveikį dalyviams;
poveikį dalyvaujančioms organizacijoms;
praktinio mobilumo veiklos organizavimo kokybę, įskaitant dalyvių parengimą,
stebėseną ir paramą mobilumo veiklos metu;
– priemonių, skirtų dalyvių mokymosi rezultatų pripažinimui/patvirtinimui,
kokybę;
• Europos savanorių tarnybos akredituotoms organizacijoms:
– tai, kaip įgyvendinant veiklą buvo laikomasi patvirtintos dotacijos paraiškos;
– tai, kaip įgyvendinant veiklą buvo laikomasi kokybės reikalavimų ir Europos savanorių
tarnybos chartijoje nustatytų reikalavimų;
– tai, kaip su mobilumo veiklos dalyviais susijusios dotacijos sumos buvo jiems pervestos,
laikantis sutartinių nuostatų, apibrėžtų sutartyje, kurią dotacijos gavėjas ir dalyvis yra
sudarę pagal Sutarties IV priede pateiktą sutarties šabloną.
Galutinės ataskaitos vertinimas. 1 veiksmas.
EST organizacijų papildomi veiksmų planai
• EST akredituotų organizacijų atveju, jeigu NA mano, kad
Projekto įgyvendinimas neatitinka dotacijos gavėjo
įsipareigojimo dėl kokybės, NA gali papildomai reikalauti
dotacijos gavėjo sudaryti ir įgyvendinti veiksmų planą per
sutartą terminą, siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi
taikomų reikalavimų.
• Jeigu dotacijos gavėjas tinkamai neįgyvendina veiksmų plano
iki nustatyto termino, NA gali panaikinti atitinkamų dotacijos
gavėjų akreditaciją.
Dotacijos sumažinimas dėl prasto, nepilno arba
pavėluoto įgyvendinimo. 1 veiksmas
Prastą, nepilną arba pavėluotą Projekto įgyvendinimą nustato NA, remdamasi:
– koordinatoriaus pateikta galutine ataskaita;
– mobilumo veiklose dalyvaujančių individualių asmenų ataskaitomis;
– kitų šaltinių informaciją (NA vykdomi projektų lankymai, dokumentų
patikros ar auditai).
• Galutinė ataskaita bus vertinama, remiantis kokybės reikalavimais, ir įvertinta
balais (iki 100). Jeigu galutinė ataskaita įvertinama mažiau nei 50 balų, NA
sumažins galutinę dotacijos sumą (tinkamas finansuoti organizacinės paramos
ir ypatingųjų išlaidų sumas), ją sumažinant:
– 25%, jeigu galutinė ataskaita įvertinta 41–50 balų imtinai;
– 50%, jeigu galutinė ataskaita įvertinta 26–40 balų imtinai;
– 75%, jeigu galutinė ataskaita įvertinta 0–25 balais imtinai.
Galutinės ataskaitos vertinimas. 2 veiksmas
• Galutinė ataskaita ir pasiekti rezultatai bus vertinami pagal:
– koordinatoriaus pateiktą galutinę ataskaitą;
– Projekto sukurtus produktus ir pasiektus rezultatus;
– Tarptautinėse mokymosi veiklose dalyvaujančių individualių asmenų gautomis
ataskaitomis.
– Iš kitų šaltinių gautą informaciją(NA vykdomi projektų lankymai, dokumentų
patikros ar auditai).
Galutinės ataskaitos vertinimas. 2 veiksmas
NA taikys įprastus kokybės reikalavimus, dėmesį sutelkiant į:
–
–
–
–
–
–
Projekto įgyvendinimo apimtį, laikantis patvirtintos dotacijos paraiškos;
vykdytų veiklų kokybę;
sukurtų produktų ir pasiektų rezultatų kokybę;
mokymosi rezultatus ir poveikį dalyviams;
poveikį dalyvaujančioms organizacijoms;
mokymosi, mokymo ir dėstymo veiklos atveju: praktinio mobilumo veiklos
organizavimo kokybę, įskaitant pasirengimą, dalyvių stebėseną ir paramą
dalyviams mobilumo veiklos metu, priemonių, skirtų dalyvių mokymosi
rezultatų pripažinimui, kokybę;
– vykdytų sklaidos veiklų kokybę ir apimtį;
– galimai platesnį Projekto poveikį asmenims ir organizacijoms nei vien tik
dotacijos gavėjams.
Dotacijos sumažinimas dėl prasto, nepilno arba
pavėluoto įgyvendinimo. 2 veiksmas
• Galutinė ataskaita bus vertinama, remiantis kokybės
reikalavimais, ir įvertinta balais (iki 100). Jeigu galutinė
ataskaita įvertinama mažiau nei 50 balų, NA sumažins galutinę
dotacijos sumą (sumažinimą taikant visai galutinei tinkamų
finansuoti išlaidų sumai), ją sumažinant:
– 25%, jeigu galutinė ataskaita įvertinta 41–50 balų imtinai;
– 50%, jeigu galutinė ataskaita įvertinta 26–40 balų imtinai;
– 75%, jeigu galutinė ataskaita įvertinta 0–25 balais imtinai.
Galutinės ataskaitos vertinimas. 3 veiksmas
Galutinė ataskaita bus vertinama pagal:
– koordinatoriaus pateiktą galutinę ataskaitą;
– Iš kitų šaltinių gautą informaciją (NA vykdomi projektų lankymai,
dokumentų patikros ar auditai).
Galutinė atskaita bus įvertinta, naudojant bendruosius kokybės
reikalavimus, dėmesį sutelkiant į:
• projekto įgyvendinimo apimtį pagal patvirtintą dotacijos paraišką;
• naudotų neformaliojo mokymosi metodų kokybę ir jaunimo įsitraukimą
visuose Projekto etapuose;
• poveikį dalyviams ir dalyvaujančioms organizacijoms;
• praktinį organizavimą, valdymą ir paramos būdų kokybę;
• vykdytos sklaidos veiklos kokybę ir apimtį.
Dotacijos sumažinimas dėl prasto, nepilno arba
pavėluoto įgyvendinimo. 3 veiksmas
• Galutinė ataskaita bus vertinama, remiantis kokybės
reikalavimais, ir įvertinta balais (iki 100). Jeigu galutinė
ataskaita įvertinama mažiau nei 50 balų, NA sumažins
galutinę dotacijos sumą (taikomas visai galutinei
tinkamų finansuoti organizacinės paramos išlaidų
sumai), ją sumažinant:
– 25%, jeigu galutinė ataskaita įvertinta 41–50 balų imtinai;
– 50%, jeigu galutinė ataskaita įvertinta 26–40 balų imtinai;
– 75%, jeigu galutinė ataskaita įvertinta 0–25 balais imtinai.
FINANSINĖS NUOSTATOS
Fiksuotai normai taikomos sąlygos (II.16.1 str.)
Vienetų skaičius turi atitikti šias sąlygas:
• vienetai turi būti faktiškai naudojami arba sukuriami
per projekto laikotarpį;
• vienetai turi būti reikalingi, siekiant įgyvendinti
Projektą, arba pagal jį sukurti;
• vienetų skaičius turi būti identifikuojamas ir
patikrinamas, visų pirma pagrindžiant apskaitos ir kitais
dokumentais, nurodytais II.16.2 straipsnyje.
Fiksuotos normos apskaičiavimas ir pagrindimas(II.16.2 str.)
Kelionių išlaidos
• dalyvių skaičius x kelionės atstumui taikoma fiksuota norma
Pagrindžiantys dokumentai:
• Kelionėms iš siunčiančiosios organizacijos į priimančiąją organizaciją
ir atvirkščiai - dalyvavimo veikloje patvirtinančią deklaraciją, kurią
pasirašo dalyvis, nurodydamas veiklos užsienyje vietą, pradžios ir
pabaigos datas, dalyvio vardą ir pavardę bei el.pašto adresą.
2 veiksme deklaraciją pasirašo priimančioji organizacija, nurodydama dalyvio
vardą ir pavardę, veiklos užsienyje tikslą bei veiklos pradžios ir pabaigos datas.
• Jeigu išvykimo vieta nesutampa su siunčiančiosios organizacijos
vieta ir/arba atvykimo vieta nesutampa su priimančiosios
organizacijos vieta (3 veiksme - jeigu išvykimo vieta nesutampa su
dalyvio gyvenamąja vieta), faktinį kelionės maršrutą reikia pagrįsti
kelionės bilietais arba sąskaita, kurioje nurodytas maršrutas.
Fiksuotos normos apskaičiavimas ir pagrindimas(II.16.2 str.)
Organizacinės paramos išlaidos
• Dalyvio dienų (mėnesių) skaičius x fiksuota norma
• Jeigu ilgalaikę mobilumo veiklą (EST>2 mėn.) apima
nepilni mėnesiai: nepilno mėnesio dienų skaičius x
1/30 fiksuotos normos per mėnesį.
Pagrindžiantys dokumentai:
• dalyvavimą veikloje užsienyje patvirtinančią
deklaraciją, kurią pasirašo dalyvis, nurodydamas
veiklos užsienyje vietą, pradžios ir pabaigos datas,
dalyvio vardą ir pavardę bei el. pašto adresą.
Fiksuotos normos apskaičiavimas ir pagrindimas(II.16.2 str.)
Kišenpinigiai (taikoma tik Europos savanorių tarnybai)
• dienų/mėnesių skaičius savanoriui x fiksuota norma
• jeigu ilgalaikę mobilumo veiklą (>2mėn.) apima nepilni mėnesiai:
nepilno mėnesio dienų skaičius x 1/30 fiksuotos normos per
mėnesį.
Pagrindžiantys dokumentai:
• dalyvavimą veikloje užsienyje patvirtinančią deklaraciją, kurią
pasirašo savanoris, nurodydamas veiklos užsienyje vietą, pradžios ir
pabaigos datas, savanorio vardą ir pavardę bei el. pašto adresą;
+
• bankinio pavedimo savanoriui kopiją, patvirtinančią, kad Dotacijos
gavėjas sumokėjo savanoriui visą kišenpinigių sumą, arba savanorio
pasirašytą kasos išlaidų orderį.
Fiksuotos normos apskaičiavimas ir pagrindimas(II.16.2 str.)
Kalbinės paramos išlaidos (taikoma tik Europos savanorių
tarnybai)
• bendras kalbinio parengimo lėšas gaunančių savanorių skaičius x
fiksuota norma
Pagrindžiantys dokumentai:
• dalyvavimą kursuose patvirtinančią deklaraciją, kurią pasirašė
kursų teikėjas, nurodant savanorio vardą ir pavardę, kursų kalbą,
kalbinio parengimo formą ir trukmę arba
• sąskaitą–faktūrą už įsigytą mokomąją medžiagą, nurodant
atitinkamą kalbą, sąskaitą–faktūrą išrašiusios įstaigos pavadinimą
ir adresą, sumą ir valiutą bei sąskaitos–faktūros datą arba
• jeigu kalbinio parengimo kursus teikia pats Dotacijos gavėjas:
deklaraciją, kurią pasirašo ir datą nurodo savanoris,
nurodydamas savanorio vardą ir pavardę, kursų kalbą, kalbinio
parengimo formą ir trukmę.
Fiksuotos normos apskaičiavimas ir pagrindimas(II.16.2 str.)
Projektų valdymas ir įgyvendinimas (tik Strateginėms
partnerystėms)
• bendras Projekto mėnesių skaičius x Dotacijos gavėjui
taikoma fiksuota norma
Dotacija gaunama, jei įvykdomos veiklos ir pasiekiami rezultatai.
Pagrindžiantys dokumentai:
• veiklų ir pasiektų rezultatų aprašymas galutinėje
ataskaitoje
• rezultatai įkelti į Sklaidos platformą, pateikiami auditų
ir patikrų metu
Fiksuotos normos apskaičiavimas ir pagrindimas(II.16.2 str.)
Intelektiniai produktai (tik Strateginėms partnerystėms)
• Dotacijos gavėjų darbuotojų darbo dienų skaičius x fiksuota norma, kuri
taikoma tos darbuotojų kategorijos darbo dienai Dotacijos gavėjo šalyje
• Dotacija gaunama, jei intelektinis produktas yra sukurtas ir jo kokybė,
remiantis NA atliktu įvertinimu, yra priimtina.
Pagrindžiantys dokumentai:
• įrodymai apie sukurtą produktą, kurie įkelti į Sklaidos platformą
ir/arba, atsižvelgiant į jų pobūdį, pateikti, vykdant patikras ir auditus;
• įrodymai apie darbuotojų skirtą laiką, kuriant intelektinį produktą,
pateikiant informaciją apie kiekvieną asmenį pagal darbo laiko
apskaitos žiniaraštį, nurodant asmens vardą ir pavardę, darbuotojų
kategoriją pagal keturias III priede nurodytas kategorijas, datas ir
bendrą asmens darbo dienų skaičių, kuriant intelektinį produktą;
• santykių tarp asmens ir atitinkamo Dotacijos gavėjo įrodymą (pvz.,
įdarbinimo sutartis, savanorystės sutartis ir t. t.)
Fiksuotos normos apskaičiavimas ir pagrindimas(II.16.2 str.)
Sklaidos renginiai (tik Strateginėms partnerystėms)
• Dalyvių, atvykusių ne iš Sutartyje nurodytos Dotacijos gavėjo
organizacijos ir kitų projekto partnerių organizacijų, skaičius x fiksuota
norma
• Dotacija gaunama, jei sklaidos renginys įvyko ir jo kokybė, remiantis
NA atliktu įvertinimu, yra priimtina.
Pagrindžiantys dokumentai:
• sklaidos renginio aprašymas galutinėje ataskaitoje;
• sklaidos renginyje dalyvavusių dalyvių sąrašas, nurodant sklaidos
renginio pavadinimą, datą ir vietą, taip pat kiekvieno dalyvio vardą ir
pavardę, el. pašto adresą ir parašą bei asmenį siuntusios organizacijos
pavadinimą ir adresą;
• išsami dienotvarkė ir bet kokie dokumentai, kurie buvo naudoti arba
platinti sklaidos renginio metu.
Fiksuotos normos apskaičiavimas ir pagrindimas(II.16.2 str.)
Mokymosi, mokymo ir dėstymo veiklos (tik Strateginėms
partnerystėms)
• Kelionių išlaidos: dalyvių skaičius x atstumui taikoma
fiksuota norma
• Pragyvenimo išlaidos: dienų/mėnesių skaičius dalyviui x
fiksuota norma. Jeigu ilgiau nei 2 mėnesius trunkančią
mobilumo veiklą apima nepilni mėnesiai: nepilno mėnesio
dienų skaičius x 1/30 fiksuotos normos per mėnesį.
• Kalbinės paramos išlaidos: bendras kalbinio parengimo
lėšas gaunančių dalyvių skaičius x fiksuota norma.
Faktinių išlaidų kompensavimo sąlygos (II.16.3 str.)
• išlaidas patyrė Dotacijos gavėjas;
• išlaidos buvo patirtos per Projekto laikotarpį;
• išlaidos yra nurodytos biudžeto sąmatoje, kuri pateikta II priede, arba
yra tinkamos finansuoti, remiantis biudžeto perskirstymais pagal I.3.2
straipsnio nuostatas;
• išlaidos yra susijusios su Projektu ir yra būtinos jo įgyvendinimui;
• išlaidas galima atpažinti ir patikrinti;
• išlaidos atitinka taikomų mokesčių ir socialinių teisės aktų reikalavimus;
• išlaidos yra pagrįstos, pateisinamos ir atitinka patikimo finansų
valdymo principą, visų pirma ekonomiškumo ir veiksmingumo
principus;
• joms nėra taikoma fiksuota norma.
Faktinių išlaidų apskaičiavimas (II.16.4 str.)
Išlaidos specialiesiems poreikiams
• Dotacija yra skirta kompensuoti 100% faktiškai patirtų
tinkamų finansuoti išlaidų.
• Tinkamos finansuoti išlaidos: išlaidos, kurios yra
būtinos, siekiant užtikrinti, kad neįgalūs asmenys galėtų
dalyvauti Projekte, ir tos, kurios yra papildomai
skiriamos prie išlaidų, kompensuojamų pagal fiksuotą
normą.
Pagrindžiantys dokumentai: faktines išlaidas
patvirtinančios sąskaitos–faktūros, nurodant išlaidas,
sąskaitą–faktūrą išrašiusios įstaigos pavadinimą ir
adresą bei sąskaitos–faktūros sumą, valiutą ir datą
Faktinių išlaidų apskaičiavimas (II.16.4 str.)
Ypatingosios išlaidos (taikoma tik Jaunimo mainams ir Europos savanorių
tarnybai)
• Dotacija yra skirta kompensuoti 100% faktiškai patirtų tinkamų finansuoti
išlaidų.
Tinkamos finansuoti išlaidos:
1. išlaidos, susijusios su vizos, leidimo gyventi šalyje išdavimu, dalyvių
skiepais mobilumo veikloms užsienyje;
2. išlaidos, susijusios su išankstinio planavimo vizito dalyvių
apgyvendinimu;
3. išlaidos mentorystei ir specialiai parengiamajai veiklai, jeigu veikloje
dalyvauja mažiau galimybių turintys jaunuoliai;
4. išlaidos, susijusios su išankstinio finansavimo garantija, kurią pateikė
Dotacijos gavėjas, kai tokios garantijos reikalavo NA, kaip nurodyta
Sutarties I.4.1 straipsnyje.
Pagrindžiantys dokumentai:
1-3 p. mokėjimo įrodymas, pagrįstas sąskaitomis–faktūromis
4 p. išduotos finansinės garantijos sumą įrodantis dokumentas
Faktinių išlaidų apskaičiavimas (II.16.4 str.)
Ypatingosios išlaidos (taikoma tik Jaunimo darbuotojų mobilumui):
• Dotacija yra skirta kompensuoti 100% faktiškai patirtų tinkamų finansuoti
išlaidų.
Tinkamos finansuoti išlaidos:
1. išlaidos, susijusios su vizos, leidimo gyventi šalyje išdavimu, dalyvių
skiepais mobilumo veiklai užsienyje
2. išlaidos, susijusios su išankstinio finansavimo garantija, kurią pateikė
Dotacijos gavėjas, kai tokios garantijos reikalavo NA, kaip nurodyta
Sutarties I.4.1 straipsnyje.
Pagrindžiantys dokumentai:
1 p. mokėjimo įrodymas, pagrįstas sąskaitomis–faktūromis;
2 p. išduotos finansinės garantijos sumą įrodantis dokumentas
Faktinių išlaidų apskaičiavimas (II.16.4 str.)
Ypatingosios išlaidos (tik Strateginėms partnerystėms)
• Dotacijos sumą sudaro: 75% faktiškai patirtų tinkamų finansuoti išlaidų
arba 50.000 eurų(neįskaitant su finansine garantija susijusių išlaidų, jeigu
tokios reikalauja NA), atsižvelgiant į tai, kuri iš nurodytų yra mažiausia.
Tinkamos finansuoti išlaidos:
1. Subranga: išlaidos, susijusios su subranga ir prekių bei paslaugų pirkimu
(jei buvo paraiškoje ir NA patvirtino)
2. Finansinė garantija: išlaidos, susijusios su išankstinio finansavimo
garantija, jei reikalavo NA
3. Išlaidos, susijusios su įrangos arba kito turto (naujo ar naudoto)
nusidėvėjimo sąnaudomis.
Pagrindžiantys dokumentai:
1 -3 p. faktines išlaidas patvirtinančios sąskaitos–faktūros, sutartys
2 p. išduotos finansinės garantijos sumą įrodantis dokumentas
Faktinių išlaidų apskaičiavimas (II.16.4 str.)
Ypatingosios išlaidos (tik Struktūriniam dialogui)
• Dotacija yra skirta kompensuoti 100% faktiškai patirtų tinkamų
finansuoti išlaidų.
Tinkamos finansuoti išlaidos:
• išlaidos, susijusios su vizos, leidimo gyventi šalyje išdavimu, dalyvių
skiepais mobilumo veiklai užsienyje;
• išlaidos, susijusios su jaunų žmonių (internetinėmis) konsultacijomis
ir nuomonių apklausomis, jeigu tokios reikalingos Projektui.
Pagrindžiantys dokumentai:
• patirtų išlaidų sumokėjimo įrodymas, pagrįstas sąskaita–faktūra
Netinkamos finansuoti išlaidos (II.16.5 str.)
•
•
•
•
su kapitalo grąža susijusios išlaidos | skolos ir skolų aptarnavimo išlaidos
atidėjimai nuostoliams ar skoloms | mokėtinos palūkanos | abejotinos skolos;
nuostoliai dėl valiutos keitimo
banko sąskaitų atidarymo ir tvarkymo išlaidos (įskaitant išlaidas už NA
pervedimų mokesčius, kuriais bankas apmokestina Dotacijos gavėją);
• išlaidos, dengiamos vykdant kitą Projektą, kuriam yra skirta ES dotacija (įskaitant dotacijas,
kurias skyrė Šalis narė ir yra finansuojama iš ES biudžeto lėšų, ir dotacijas, kurias skyrė kitos įstaigos, išskyrus
Komisiją, ES biudžeto įgyvendinimo tikslams pasiekti); visų pirma, netiesioginės išlaidos nėra tinkamos Projektams
finansuoti iš dotacijos lėšų, kuri suteikta Dotacijos gavėjui, kai tam pačiam laikotarpiui jis jau turi paskirtą dotaciją,
finansuojamą iš ES biudžeto;
•
įrangos nuomos ar išperkamosios nuomos atveju, išlaidos bet kokiam galimam
išpirkimui pasibaigus išperkamosios nuomos arba nuomos laikotarpiui;
• nepagrįstai didelės ar dėl neapdairumo (netiesioginės tyčios) patirtos išlaidos;
• PVM, kai jis pagal taikomus nacionalinės PVM teisės aktus laikomas
susigrąžinamu.
Mokėjimų prašymai ir mokėjimų valiuta (II.17.6 str.)
•
Visi NA mokėjimai atliekami eurais.
• Kai Dotacijos gavėjas naudojasi sąskaitomis eurais, kita valiuta
patirtas išlaidas jis turi perskaičiuoti į eurus, remdamasis įprasta jo
apskaitos praktika.
•
Kai Dotacijos gavėjas naudojasi sąskaitomis kita valiuta, ta valiuta
patirtas išlaidas jis turi perskaičiuoti į eurus, pagal Europos
Sąjungos oficialiame leidinyje C serijoje paskelbtą vidutinį tos
dienos valiutos kursą, nustatytą atitinkamam ataskaitiniam
laikotarpiui. Jeigu Europos Sąjungos oficialiame leidinyje toks kursas
nepaskelbtas, perskaičiavimas turi būti atliekamas pagal Komisijos
nustatytus ir interneto svetainėje
(http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/infor
euro/inforeuro_en.cfm) paskelbtus mėnesinius apskaitos normų
vidurkius, nustatytus atitinkamam ataskaitiniam laikotarpiui.
Pavedimų sąnaudos (II.17.8 str.)
Mokėjimo pervedimo sąnaudos padengiamos tokiu būdu:
• pavedimo mokestį, kurį nustato NA bankas, sumoka
NA;
• gavimo mokestį, kurį nustato Dotacijos gavėjo bankas,
sumoka Dotacijos gavėjas;
• visas pakartotinių pavedimų išlaidas, patirtas dėl
vienos iš šalių, prisiima ta šalis, dėl kurios buvo
atliktas pakartotinis pavedimas.
Dotacijos galutinės sumos nustatymas (II.18 str.)
• Įvykdyta veikla, pasiekti rezultatai. Dotacijos
sumažinimas dėl prasto, nepilno arba
pavėluoto Projekto įgyvendinimo
• Skirtas projekto biudžetas-> panaudotas
projekto biudžetas (ne pelno taisyklė) ->
pripažįstama suma (vienetai x normos +
faktinių išlaidų tinkamumas, pagrįstumas ir
suma)
Papildomos finansinės ir sutarties taisyklės
(III priedas). 1 – 3 veiksmas.
Tinkama veikla ir išlaidos
• Dotacijos gavėjai turi užtikrinti, kad vykdoma mobilumo
veikla atitinka Erasmus+ Programos vadove nustatytas
taisykles.
• Veikla, kuri neatitinka Erasmus+ Programos vadove
nustatytų taisyklių ir šiame Priede nustatytų papildomų
taisyklių, bus laikoma netinkama ir dotacijos gavėjai turės
grąžinti visas tokias veiklas atitinkančias dotacijos sumas.
• Tinkama minimali mobilumo veiklos trukmė, kuri nurodyta
Programos vadove, yra minimali veiklos trukmė, neįskaitant
kelionės laiko.
Asmens duomenų tvarkymas, kurį atlieka
Dotacijos gavėjai (II.6.2 str.)
Įsipareigoja priimti tinkamas technines ir organizacines saugumo priemones, kad:
• užkirstų kelią prieigos teisės neturintiems asmenims naudotis kompiuterinėmis
sistemomis, kuriomis tvarkomi asmens duomenys;
• užtikrintų, kad prieigos teisę turintys duomenų tvarkymo sistemos vartotojai
turėtų prieigą tik prie tų asmens duomenų, kuriais jie gali naudotis pagal savo
prieigos teisę;
•
užregistruotų, kurie asmens duomenys kada ir kam buvo perduoti;
•
užtikrintų, kad trečiųjų šalių vardu tvarkomus asmens duomenis būtų galima
tvarkyti tik taip, kaip nurodo NA;
•
užtikrintų, kad perduodant asmens duomenis ir perduodant laikmeną be
leidimo skaityti, kopijuoti ar ištrinti duomenų nebūtų galima;
•
sukurtų tokią savo organizacinę struktūrą, kuri atitiktų duomenų apsaugos
reikalavimus.
Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra
Pylimo g. 9-7, Vilnius
[email protected]
www.jtba.lt
www.erasmus-plius.lt
www.facebook.com/veiklusjaunimas

similar documents