PARAMOS LĖŠŲ 2014-2020 m. VIETOS VEIKLOS

Report
PARAMOS LĖŠŲ 2014-2020 M.
VIETOS VEIKLOS GRUPIŲ
LEADER METODU ĮGYVENDINAMOMS
VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOMS
NUSTATYMAS
PARENGĖ
Erika Ribašauskienė, Artiom Volkov
Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas
2014-01-09
GALIMA LEADER PERSPEKTYVA 2014-2020 M.*
LEADER numatyta skirti 6 proc. EŽŪFKP** (apie 393,15 mln. Lt)
Veiklos sritis
Planuojami rodikliai
Planuojamas
finansavimas
Vietos plėtros strategijų
įgyvendinimas –
- atrinktų VVG skaičius
- atrinktų VVG teritorijos gyventojų
skaičius
- paremtų vietos projektų skaičius
- sukurtų darbo vietų skaičius
97,2 proc.
apie 381mln. Lt
- tarp teritorinių projektų skaičius
- tarptautinių projektų skaičius
2,6 proc.
apie 10 mln. Lt
vietos projektų įgyvendinimui, vietos
plėtros strategijos administravimui,
VVG teritorijos gyventojų aktyvinimui
Bendradarbiavimo
projektų rengimas ir
įgyvendinimas
Parengiamoji parama
vietos veiklos grupėms
parengtų ir atrankoje dalyvaujančių
vietos plėtros strategijų skaičius
0,25 proc.
apie 1 mln. Lt
* LR Žemės ūkio ministerijos duomenimis.
**Pasiūlymas Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo
kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis
2
VVG TERITORIJA NUO 6 IKI 150 TŪKST. GYV. TAI KAIMO VIETOVĖS, ĮSKAITANT MIESTELIUS IR MIESTUS, TAIP PAT IR SAVIVALDYBIŲ
CENTRUS, IKI 6 TŪKST. GYV.*
Alytaus r. sav. 28001 Daugai (1145) ,
Simnas (1497)
Druskininkų sav. 7071
Lazdijų r. sav. 22087
Veisėjai (1414),
Lazdijai (4426)
Varėnos r. sav. 15800
Jonavos r. sav. 15551
Kaišiadorių r. sav. 24926 Žiežmariai
Kazlų Rūdos sav. 6510
Tauragės r. sav. 19181 Skaudvilė (1711)
Šakių r. sav. 32052 Gelgaudiškis (1714) , Mažeikių r. sav. 20855 Seda (1118) ,
Kudirkos Naumiestis (1709), Šakiai (5987)
Viekšniai (1898)
Kybartai
Vilkaviškio r. sav. 30502
Plungės r. sav. 17809
(5501), Virbalis(1066)
Biržų r. sav. 15423 Vabalninkas (1062) Rietavo sav. 8552 Rietavas (3198)
Kupiškio r. sav. 12722 Subačius (1038) Telšių r. sav. 21095 Varniai (1127)
Panevėžio r. sav. 38423 Ramygala
Anykščių r. sav. 17735 Kavarskas (653) ,
(3552)
(1566)
Troškūnai (447)
Kauno r. sav. 75094 Ežerėlis (1741) ,
Dūkštas (873),
Pasvalio r. sav. 20395 Joniškėlis (1178) Ignalinos r. sav. 18043
Vilkija (2117)
Ignalina (5870)
Kėdainių r. sav. 26640
Rokiškio r. sav. 20145 Obeliai (1017) ,
Prienų r. sav. 24196 Jieznas (1203) ,
Akmenės r. sav. 13714 Akmenė (2568) , Utenos r. sav.
13961
Birštono sav. (1956) , Birštonas (2586)
Raseinių r. sav. 25754 Ariogala (3132)
Pandėlys (799)
Venta (2348)
Joniškio r. sav. 15918 Žagarė (1680)
Tytuvėnai (2258),
Klaipėdos r. sav. 36474 Priekulė (1396) Kelmės r. sav. 22704
Užventis (810)
Kretingos r. sav. 21960 Salantai (1567)
Skuodo r. sav. 13759
Molėtų r. sav. 14009
Zarasų r. sav. 10955 Dusetos (707)
Elektrėnų sav. 12861 Vievis (4845)
Pakruojo r. sav. 23203 Linkuva (1525), Šalčininkų r. sav. 27802 Baltoji Vokė
Pakruojis (5045)
(1086), Eišiškės (3383)
Šilutės r. sav. 26733
Radviliškio r. sav. 24535 Šeduva (2823) Širvintų r. sav. 10972
Švenčionių r. sav. 27449 Pabradė (5940),
Šiaulių r. sav. 31727
Marijampolės sav. 20149
Jurbarko r. sav. 18600 Smalininkai
(522)
Kalvarijos sav. 11927 Kalvarija (4402) Pagėgių sav. 9319 Panemunė (267) ,
Pagėgiai (1932)
Šilalės r. sav. 26085 Šilalė (5453)
* Šiuo metu VRM siūlo neremti savivaldybių centrų iki 6 tūkst. gyventojų
Švenčionėliai (5636) , Švenčionys (4949)
Trakų r. sav. 23 236 Rūdiškės (2283) ,
Trakai (4934)
Ukmergės r. sav. 15838
Vilniaus r. sav. 95708 Nemenčinė (5001)
3
LEADER INDĖLIS,
ĮGYVENDINANT ES KAIMO PLĖTROS POLITIKĄ 2014-2020
Pagrindinis prioritetas prie kurio įgyvendinimo turi prisidėti LEADER –
6 ES kaimo plėtros prioritetas
Tikslas - skatinti socialinę įtrauktį, skurdo mažinimą ir ekonominę plėtrą kaimo vietovėse
Kodas Tikslinės sritys prie kurių įgyvendinimo turėtų prisidėti VVG 2014-2020
6A
Veiklos įvairinimo, naujų mažų įmonių kūrimo ir plėtros bei darbo vietų kūrimo
lengvinimas
6B
Vietinės plėtros skatinimas
6C
Prieigos prie informacinių ir ryšių technologijų plėtra, jų naudojimo skatinimas
bei kokybės gerinimas
1A
Inovacijų, bendradarbiavimo ir žinių bazės vystymo skatinimas
1C
Mokymosi visą gyvenimą ir profesinio mokymo žemės ūkio ir miškininkystės
sektoriuose skatinimas
2B
Tinkamos kvalifikacijos ūkininkų patekimo į žemės ūkio sektorių, ypač kartų
kaitos, palengvinimas
3A
Konkurencingumo didinimas, gerinant žemės ūkio maisto produktų grandinę,
taikant kokybės sistemas, didinant jų pridėtinę vertę bei propaguojant vietos
rinkas
4A
Biologinės įvairovės* saugojimas ir didinimas
5C
Atsinaujinančių energijos išteklių tiekimo ir naudojimo palengvinimas
*Įskaitant NATURA 2000 vietoves, taip pat vietoves, susiduriančias su gamtinėmis ar kitomis specifinėmis kliūtimis, ir tas,
kuriose vykdomas didelės gamtinės vertės ūkininkavimas bei Europos kraštovaizdžio būklės atstatymas,
4
VIETOS VEIKLOS GRUPIŲ PER VIETOS PLĖTROS STRATEGIJAS
ĮGYVENDINTINŲ PRIEMONIŲ INTERVENCIJOS LOGIKA
Straipsnis/intervencijos tipas (veiksmas)
Tikslinės sritys prie kurių įgyvendinimo
turėtų prisidėti VVG 2014-2020 m.
1A
1C
2B
3A
4A
5C
6A
6B
6C
INVESTICIJOS Į MATERIALŲJĮ TURTĄ (18 STR.)
- parama investicijoms, susijusioms su Sutarties I priede išvardintų žemės ūkio produktų,
išskyrus žuvininkystės produktus, perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą (4.2)
ŪKIO IR VERSLO PLĖTRA (20 STR.)
- parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse įkurti (6.2)
- parama investicijoms, skirtoms ne žemės ūkio veiklai kurti ir plėtoti, įskaitant produktų,
kurių gamybos procese naudojamas arba pagaminamas produktas nėra nurodytas Sutarties
I priede, perdirbimą ir pardavimą (6.4)
PAGRINDINĖS PASLAUGOS KAIMO VIETOVĖSE IR KAIMŲ ATNAUJINIMAS (21 STR.)
- investicijos į visų rūšių mažos apimties infrastruktūros kūrimą, gerinimą arba plėtimą,
įskaitant investicijas į atsinaujinančiųjų išteklių energiją ir energijos taupymą (7.2)
- investicijos į kaimo gyventojams skirtų pagrindinių vietos paslaugų ir susijusios
infrastruktūros kūrimą, gerinimą arba plėtimą (7.4)
- parama viešųjų įstaigų investicijoms į pramogų infrastruktūrą, turistų informavimą ir
turistinių vietų žymėjimą (7.5)
- investicijos, susijusios su kaimų, kaimo kraštovaizdžių ir didelės gamtinės vertės vietovių
kultūrinio ir gamtos paveldo išlaikymu, atkūrimu ir atnaujinimu, įskaitant susijusius
socialinius bei ekonominius aspektus, taip pat informavimo aplinkosaugos srityje didinimo
veiksmus (7.6)
INVESTICIJOS Į MIŠKO PLOTŲ PLĖTRĄ IR MIŠKŲ GYVYBINGUMO GERINIMĄ (22 STR.1.E IR 27 STR.)
- parama investicijoms į naujas miškininkystės technologijas ir į miško produktų
perdirbimą ir rinkodarą (8.7)
BENDRADARBIAVIMAS (36 STR.)
- parama smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui (16.3)
- parama trumpų tiekimo grandinių ir vietos rinkų skatinimui vietos lygmeniu (16.4)
- parama įvairinti ūkinę veiklą, pasirenkant veiklą, susijusią su sveikatos priežiūra,
socialine integracija, bendruomenės remiamą žemės ūkį ir švietimą apie aplinką ir maistą
(16.9)
PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMAS PAGAL VIETOS PLĖTROS STRATEGIJAS
- vietos projektų pareiškėjų mokymas, įgūdžių įgijimas
- vietovės kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas
- kitos VVG priemonės
5
PARAMOS VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOMS ĮGYVENDINTI
METODIKOS TIKSLAS



padėti vietos veikloms grupėms siekti socialinės įtraukties,
skurdo mažinimo ir ekonominės plėtros kaimo vietovėse ir
prisidėti prie kt. nacionalinių kaimo plėtros tikslų įgyvendinimo;
remti kokybiškas vietos plėtros strategijas;
subalansuoti paramos dydį, tenkantį strategijai įgyvendinti, tarp
mažiausiai (iki 15 tūkst.) ir daugiausiai (daugiau kaip 33 tūkst.)
gyventojų turinčių VVG atstovaujamų teritorijų ir tenkinti vietos
gyventojų poreikius visose kaimo vietovėse nepriklausomai nuo jų
dydžio
6
PARAMOS VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOMS ĮGYVENDINTI
NUSTATYMO PRINCIPAI (1)
Bazinė paramos suma, kuri
apskaičiuojama paskirstant
20 proc. paramos sumos
VPS įgyvendinti
Bazinė paramos suma VVG
381 mln. Lt *0,2 /50 =1,524 mln. Lt
+
Likusi 80 proc. paramos
sumos VPS įgyvendinti
paskirstoma pagal:
- gyventojų skaičių,
- VPS kokybę,
- VPS įgyvendinimo pažangą
80 proc.
paskirstoma pagal
gyventojų skaičių ir
VPS kokybę
20 proc. pagal VPS
įgyvendinimo
2014-2020 m.
pažangą 2019 m.
7
PARAMOS VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOMS ĮGYVENDINTI
NUSTATYMO PRINCIPAI (2)




VPS įgyvendinti skiriama bazinė paramos suma. Bazinė paramos
suma apskaičiuojama 20 proc. visoms VPS įgyvendinti skirtos
paramos sumos, paskirstant po lygiai kiekvienai tinkamai finansuoti
VPS
80 proc. likusios VPS įgyvendinti skirtos paramos sumos
paskirstoma kiekvienai VPS diferencijuotai pagal gyventojų skaičių
(naudojami Lietuvos Statistikos duomenys) ir VPS kokybę (pagal
VPS vertinimo rezultatus).
Orientacinė paramos suma strategijai įgyvendinti apskaičiuojama,
darant prielaidą, kad VPS min bus įvertinta 70 balų. Už VPS kokybę
surinkus daugiau nei 70 balų, parama VPS įgyvendinti didės,
priklausomai nuo VPS vertinimo rezultatų
20 proc. likusios VPS įgyvendinti skirtos paramos sumos ir paramos
suma likusi po VPS kokybės vertinimo (kai kurioms VVG nesurinkus
maksimalaus VPS kokybės balų skaičiaus) paskirstoma kiekvienai
VPS, atlikus jos įgyvendinimo tarpinį vertinimą t. y. įvertinus
įgyvendinant strategiją sukurtų darbo vietų skaičių ir kitą jos
įgyvendinimo pažangą
8
PARAMOS VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOMS ĮGYVENDINTI
NUSTATYMO PRINCIPAI (3)


Parama skiriama tik toms VPS įgyvendinti, kurios įvertinamos
ne mažiau kaip 70 kokybės balų. Didžiausias galimas VPS
kokybinis įvertinimas sudaro 100 kokybės balų
Nesurinkusios 70 balų VPS grąžinamos taisymui, kad nustatytu
laiku galėtų būti teikiamos pervertinimui. VPS taisyti galima ne
daugiau dviejų kartų, tačiau antrą kartą vertinamos VPS
gautinos paramos suma mažinama 5 proc., trečią kartą – 10 proc.
9
PARAMOS SUMOS APSKAIČIAVIMAS
PAGAL GYVENTOJŲ SKAIČIŲ (1)
VPS įgyvendinti paramos suma diferencijuojama pagal VVG teritorijos
gyventojų skaičių. Skaičiavimams naudojamas kaupimo principas, t.y. už
tam tikrą gyventojų skaičių VVG teritorija gauna tam tikrą paramos sumą.
Gyventojų skaičius
Paramos gyventojui lygis, skaičiuojant
nuo vidutinės sumos, tenkančios
vienam gyventojui, proc.
iki 15000
120
15001-24000
85
24001-33000
60
daugiau kaip 33000
45
10
VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS VERTINIMAS – IKI 100 BALŲ
Kriterijai
1.
VPS atitikimas 2014-2020 m. kaimo plėtros politikos prioritetams ir jo
pagrindimas t. y. strategijoje, visų pirma, bus įgyvendinamos tos tikslinės
sritys, kurių tikslas darbo vietų kūrimas:
Balai
iki 45
- ne mažiau kaip 75 proc. VPS biudžeto numatoma skirti veiksmams kuriantiems darbo vietas
45
- ne mažiau kaip 65 proc. VPS biudžeto numatoma skirti veiksmams kuriantiems darbo vietas
35
- ne mažiau kaip 55 proc. VPS biudžeto numatoma skirti veiksmams kuriantiems darbo vietas
25
- ne mažiau kaip 45 proc. VPS biudžeto numatoma skirti veiksmams kuriantiems darbo vietas
15
2. Pateiktas VVG teritorijos socialinės ir ekonominės situacijos aprašymas ir su juo
deranti stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių analizė bei VVG teritorijos
poreikiai.
Pagrįstas prioritetinių poreikių išskyrimas.
Pateikta poreikius atitinkanti intervencijos logika
3. Jaunimo ir asmenų iki 40 metų įtrauktis į VVG veiklą
- ne mažiau kaip 50 proc. kolegialaus valdymo organo narių sudaro jaunimas ir asmenys iki 40
metų
- ne mažiau kaip 40 proc. kolegialaus valdymo organo narių sudaro jaunimas ir asmenys iki 40
metų
iki 25
Iki 15
15
10
11
VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS VERTINIMAS – IKI 100 BALŲ
Kriterijai
4. Daugiasektorinis VPS pobūdis
- VPS numatyti veiksmai prisidės prie ne mažiau kaip penkių tikslinių sričių gyvendinimo
Balai
iki 10
10
- VPS numatyti veiksmai prisidės prie ne mažiau kaip trijų tikslinių sričių gyvendinimo
5. Vietos plėtros strategijos papildomumas kitais finansiniais instrumentais*
5
iki 5
- VPS numatytos sąsajos su keletu finansinių instrumentų (pvz. Europos socialiniu fondu,
Europos regioninės plėtros fondu, kitais paramą nevyriausybinėms organizacijoms teikiančiais
finansiniais instrumentais)
- VPS numatytos sąsajos su vienu finansiniu instrumentu (pvz. Europos socialiniu fondu)
*Neįskaitoma nacionalinė parama kaimo bendruomenėms.
3
2
12
SVARBU


Vertinant VPS įgyvendinimo pažangą 2019 m. nustatoma, ar
pasiekti numatyti pasiekti rodikliai. Nepasiekus rodiklių,
proporcingai mažinama VPS skirtos paramos suma
2019 m. rezervas VVG skirstomas pagal VVG pasiektus
rezultatus
12
AČIŪ UŽ DĖMESĮ!

similar documents