Autistiškas vaikas bendrojo ugdymo mokykloje

Report
Autistiškas vaikas bendrojo ugdymo
mokykloje:
sėkmingo ugdymo vizija
Dr. Loreta Kačiušytė-Skramtai
Vilniaus Balsių pagrindinės mokyklos direktorė
2014m. gegužės 12 d.
Kaunas
Vilniaus Balsių pagrindinė mokykla
Spec. poreikių mokinių ugymo situacija
mokykloje
• Šiuo metu ugdomi 29 mokiniai turintys
vidutinius ir 7 turintys didelius specialiuosius
ugdymosi poreikius.
• 2 didelių spec. ugdymosi poreikių mokiniams
pripažintas vaikystės autizmas.
• Visi spec. poreikių mokiniai ugdomi visiškos
integracijos forma, jiems teikiama spec.
pedagogo ir logopedo pagalba.
Autistiškų vaikų ugdymo patirtys
Sėkmės:
• Akivaizdus socialinių įgūdžių progresas;
• Keičiasi mokyklos bendruomenės požiūris į
„kitokį vaiką“;
• Visiems mokiniams naudinga pažinti „kitokius“
vaikus ir išmokti pripažinti jų poreikius.
Sunkumai:
• Vaikai negali ugdytis pagal savo galimybes.
• Personalo pasirengimas.
• Ugdymo organizavimas: aplinka ir ugdymo
ištekliai.
• Nuolat kylantys klausimai “Kada, kaip ir koks
autistiškas vaikas turi būti ugdomas bendrojo
ugdymo klasėje?”.
• Ne visuomet pamatuoti tėvų lūkesčiai.
Finansavimas
Pavyzdžui:
• 1 mokinio ugdymui 35 proc. priedas prie
mokinio „krepšelio“, t.y. apie 1100.00 Lt. per
metus.
• Mokytojo padėjėjo išlaikymas (0,5 etato) per
mėnesį kainuoja apie 700.00 Lt.
• Tokiam mokiniui turi būti skiriama ir spec.
pedagogo, logopedo pagalba.
Mokyklos išlaidos spec. pagalbos
teikimui
35 proc. priedas už 41 728.00 Lt.
spec. poreikių
mokinius per metus
36 spec. poreikių
mokiniai
Spec.pedagogo
atlyginimas per
metus.
34 152.00 Lt.
Neatestuoto, jauno
pedagogo
Mokytojų 5 proc.
priedas
29 904.00 Lt.
Mokytojų padėjėjų
atlyginimas 3 etatai
49 598.00 Lt.
Iš viso:
113 654.00 Lt.
Kaip sėkmingiau ugdyti autistiškus
vaikus bendrojo ugdymo
mokykloje?
Pasiūlymai
• Tik pasirengęs mokytis autistiškas mokinys
turėtų ateiti į bendrojo ugdymo klasę;
• Programas vaikams pritaikyti arba
individualizuoti atsižvelgiant į vaiko mokymosi
galimybes;
• Dalykus, kuriems reikalinga spec. pedagogo
pagalba vaikai turėtų mokytis atskirai nuo
klasės.
• Aiškiai ir logiškai paskirstyti mokinio krepšelio
lėšas spec. poreikių mokinių ugdymui;
• Išspręsti mokytojų padėjėjų kompetencijos ir jų
darbo apmokėjimo klausimą;
• Suteikti mokykloms galimybę gauti kvalifikuotas
konsultacijas, apmokymus, galimybę gauti
reikalingas paslaugas šių vaikų ugdymui
mokykloje.
Būtina pasiekti pokyčių, kad sistema pradėtų
veikti vaikų labui, o ne pačios sistemos
palaikymui.
AČIŪ UŽ DĖMESĮ !

similar documents