Transporto priemonių, apmokestinamųjų gaminių ir alyvų

Report
APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI NUSTATYTI
TRANSPORTO PRIEMONIŲ,
APMOKESTINAMŲJŲ GAMINIŲ ALYVŲ
GAMINTOJAMS IR IMPORTUOTOJAMS
2014
Povilas Baltusevičius
GAMINTOJŲ IR (AR) IMPORTUOTOJŲ VEIKLOS TEISINIS
REGLAMENTAVIMAS (1)
GAMINTOJAS – TEISĖS AKTŲ NUSTATYTA TVARKA ĮREGISTRAVĘS SAVO VEIKLĄ ASMUO, KURIS:
 LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE GAMINA ALYVAS, APMOKESTINAMUOSIUS GAMINIUS
(IŠSKYRUS BATERIJAS IR AKUMULIATORIUS) IR (AR) GAMINIUS PAKUOJA ARBA
 PIRMĄ KARTĄ VERSLO TIKSLAIS TIEKIA BATERIJAS AR AKUMULIATORIUS (ĮSKAITANT Į
PRIETAISUS AR TRANSPORTO PRIEMONES ĮMONTUOTAS BATERIJAS AR AKUMULIATORIUS)
LIETUVOS RESPUBLIKOS RINKAI, NAUDODAMAS BET KOKIAS, TAIP PAT NUOTOLINIO RYŠIO,
PRIEMONES, ARBA
 GAMINA ELEKTROS IR ELEKTRONINĘ ĮRANGĄ IR PAŽENKLINTĄ SAVO ŽENKLU ATLYGINTINAI
PERLEIDŽIA KITAM ASMENIUI; ARBA IŠ KITŲ TIEKĖJŲ GAUTĄ IR SAVO ŽENKLU PAŽENKLINTĄ
ĮRANGĄ ATLYGINTINAI PERLEIDŽIA KITAM ASMENIUI; ARBA VERSLO TIKSLAIS IMPORTUOJA AR
EKSPORTUOJA Į VALSTYBĘ NARĘ, NAUDODAMAS BET KOKIAS, TAIP PAT NUOTOLINIO RYŠIO,
PRIEMONES, ARBA
 GAMINA TRANSPORTO PRIEMONES AR VERSLO TIKSLAIS IMPORTUOJA Į VALSTYBĘ NARĘ.
GAMINTOJŲ IR (AR) IMPORTUOTOJŲ VEIKLOS TEISINIS
REGLAMENTAVIMAS (2)
IMPORTUOTOJAS – TEISĖS AKTŲ NUSTATYTA TVARKA ĮREGISTRAVĘS SAVO VEIKLĄ ASMUO, KURIS:
 IMPORTUOJA IR (AR) IŠ KITOS VALSTYBĖS ĮVEŽA ALYVAS, APMOKESTINAMUOSIUS GAMINIUS
(IŠSKYRUS BATERIJAS IR AKUMULIATORIUS) IR GAMINIŲ PRIPILDYTĄ PAKUOTĘ Į LIETUVOS
RESPUBLIKOS TERITORIJĄ ARBA
 IMPORTUOJA IR (AR) IŠ KITOS VALSTYBĖS ĮVEŽA IR PIRMĄ KARTĄ VERSLO TIKSLAIS TIEKIA BATERIJAS
AR AKUMULIATORIUS (ĮSKAITANT Į PRIETAISUS AR TRANSPORTO PRIEMONES ĮMONTUOTAS
BATERIJAS AR AKUMULIATORIUS) LIETUVOS RESPUBLIKOS RINKAI, NAUDODAMAS BET KOKIAS, TAIP
PAT NUOTOLINIO RYŠIO, PRIEMONES, ARBA
 IŠ KITOS VALSTYBĖS NARĖS ĮVEŽA IR VERSLO TIKSLAIS LIETUVOS RESPUBLIKOS RINKAI TIEKIA
ELEKTROS IR ELEKTRONINĘ ĮRANGĄ, NAUDODAMAS BET KOKIAS, TAIP PAT NUOTOLINIO RYŠIO,
PRIEMONES, ARBA
 IŠ KITOS VALSTYBĖS NARĖS ĮVEŽA IR VERSLO TIKSLAIS LIETUVOS RESPUBLIKOS RINKAI TIEKIA
TRANSPORTO PRIEMONES, ARBA
 IŠ LIZINGO (FINANSINĖS NUOMOS) PASLAUGAS TEIKIANČIOS FINANSŲ ĮSTAIGOS LIZINGO
(FINANSINĖS NUOMOS) BŪDU ĮSIGYJA Į LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJĄ IMPORTUOTUS IR (AR)
ĮVEŽTUS 1–4 PUNKTUOSE IŠVARDYTUS GAMINIUS IR (AR) GAMINIŲ PRIPILDYTĄ PAKUOTĘ.
GAMINTOJŲ IR (AR) IMPORTUOTOJŲ VEIKLOS TEISINIS
REGLAMENTAVIMAS (3)
TIEKIMAS LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS RINKAI VERSLO TIKSLAIS – Į LIETUVOS
RESPUBLIKOS TERITORIJĄ ĮVEŽTŲ, LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE PAGAMINTŲ
BATERIJŲ AR AKUMULIATORIŲ, ELEKTROS IR ELEKTRONINĖS ĮRANGOS, TRANSPORTO
PRIEMONIŲ PERLEIDIMAS UŽ ATLYGĮ AR NEMOKAMAI KITAM ASMENIUI LIETUVOS
RESPUBLIKOS TERITORIJOJE ARBA SUNAUDOJIMUI SAVOMS REIKMĖMS SKIRTŲ
DAUGIAU KAIP 5 BATERIJŲ AR AKUMULIATORIŲ, ELEKTROS IR ELEKTRONINĖS
ĮRANGOS, TRANSPORTO PRIEMONIŲ VIENETŲ ĮVEŽIMAS Į LIETUVOS RESPUBLIKOS
TERITORIJĄ,
PAGAMINIMAS
LIETUVOS
RESPUBLIKOS
TERITORIJOJE
PER
KALENDORINIUS METUS.
GAMINTOJŲ ATSAKOMYBĖS PRINCIPO
ĮGYVENDINIMAS
GAMINTOJO ATSAKOMYBĖS PRINCIPAS TAIKOMAS TVARKANT ŠIUOS
ATLIEKŲ SRAUTUS:
• PAKUOČIŲ;
• APMOKESTINAMŲJŲ GAMINIŲ (PADANGOS, AKUMULIATORIAI, BATERIJOS,
VIDAUS DEGIMO VARIKLIŲ DEGALŲ, TEPALŲ, ĮSIURBIMO ORO FILTRAI,
AUTOMOBILIŲ HIDRAULINIAI (TEPALINIAI) AMORTIZATORIAI);
• ELEKTROS IR ELEKTRONINĖS ĮRANGOS;
• EKSPLOATUOTI NETINKAMŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ;
• ALYVŲ.
GAMINTOJO ATSAKOMYBĖS PRINCIPO TAIKYMAS
TVARKANT ALYVOS ATLIEKAS (1)
ALYVA – MINERALINĖ, PUSIAU SINTETINĖ AR SINTETINĖ TEPIMO ARBA PRAMONINĖ
ALYVA, PAVYZDŽIUI, VIDAUS DEGIMO VARIKLIŲ IR PAVARŲ DĖŽIŲ ALYVA, TEPIMO
ALYVA, TURBINŲ, HIDRAULINĖ ALYVA.
ALYVOS GAMINTOJŲ IR IMPORTUOTOJŲ PAREIGOS:
 REGISTRUOTIS APLINKOS MINISTRO NUSTATYTA TVARKA;
HTTP://193.219.55.14/GIIS/GIM.PY
 TVARKYTI TIEKTOS LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS RINKAI ALYVOS APSKAITĄ IR
TEIKTI APSKAITOS ATASKAITAS APLINKOS MINISTRO NUSTATYTA TVARKA;
 APLINKOS MINISTRO NUSTATYTA TVARKA ŠVIESTI IR INFORMUOTI VISUOMENĘ
APIE ALYVOS ATLIEKŲ KELIAMĄ PAVOJŲ APLINKAI IR ŠIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO
GALIMYBES. TOKIA INFORMACIJA GALI BŪTI PATEIKIAMA ĮMONĖS PARDAVIMO,
PERDAVIMO DOKUMENTUOSE, REKLAMINĖJE ALYVOS AR JOS PRODUKTO
MEDŽIAGOJE, TAIP PAT ELEKTRONINĖSE INFORMAVIMO PRIEMONĖSE;
GAMINTOJO ATSAKOMYBĖS PRINCIPO TAIKYMAS
TVARKANT ALYVOS ATLIEKAS (2)
ALYVOS GAMINTOJAI IR IMPORTUOTOJAI NUSTATYTAS PAREIGAS TURI TEISĘ VYKDYTI:
 INDIVIDUALIAI – TAPDAMI ATLIEKŲ TVARKYTOJAIS, TURINČIAIS TEISĘ TVARKYTI ALYVOS
ATLIEKAS, ARBA SUDARYDAMI SUTARTIS SU ALYVOS ATLIEKAS TURINČIAIS TEISĘ
TVARKYTI ATLIEKŲ TVARKYTOJAIS;
 KOLEKTYVIAI – STEIGDAMI IR (AR) TAPDAMI LICENCIJUOTOS ORGANIZACIJOS
DALYVIAIS IR JAI PAVESDAMI ORGANIZUOTI ALYVOS ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ
TRANSPORTO PRIEMONIŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS IR REMONTO PASLAUGAS
TEIKIANČIŲ ĮMONIŲ IR VEŽIMĄ BEI VYKDYTI VISAS AR DALĮ JIEMS NUSTATYTŲ PAREIGŲ
ARBA ORGANIZACIJAI SUTARTINIAIS PAGRINDAIS PAVESDAMI ORGANIZUOTI ALYVOS
ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ TRANSPORTO PRIEMONIŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS IR REMONTO
PASLAUGAS TEIKIANČIŲ ĮMONIŲ IR VYKDYTI VISAS AR DALĮ PAREIGŲ NETAPDAMI
ORGANIZACIJOS DALYVIAIS.
GAMINTOJO ATSAKOMYBĖS PRINCIPO TAIKYMAS
TVARKANT ALYVOS ATLIEKAS (3)
ALYVOS ATLIEKŲ TVARKYTOJAI PRIVALO:
 ALYVOS ATLIEKAS SURINKTI ATSKIRAI, NEMAIŠYTI JŲ SU KITOMIS ATLIEKOMIS AR
MEDŽIAGOMIS IR TVARKYTI PAGAL ATLIEKŲ TVARKYMO PRIORITETUS APLINKAI IR
VISUOMENĖS SVEIKATAI SAUGIU BŪDU, TAIKYDAMI ALYVOS ATLIEKŲ TVARKYMO
GERIAUSIAI PRIEINAMUS GAMYBOS BŪDUS;
ALYVOS IR ALYVOS PRODUKTŲ PLATINTOJAI ALYVOS IR ALYVOS PRODUKTŲ
PLATINIMO (PARDAVIMO) VIETOSE PRIVALO TEIKTI INFORMACIJĄ VARTOTOJAMS,
NAUDOTOJAMS APIE ALYVOS ATLIEKŲ NEIGIAMĄ POVEIKĮ APLINKAI IR ALYVOS
ATLIEKŲ TVARKYMO GALIMYBES. TOKIA INFORMACIJA GALI BŪTI PATEIKIAMA
ALYVOS PARDAVIMO DOKUMENTUOSE IR (AR) REKLAMINĖJE LITERATŪROJE, KURI
NAUDOJAMA PARDUODANT ALYVAS.
http://www.gia.lt/wp-content/uploads/2013/01/Alyvos-plakatas.png
GAMINTOJO ATSAKOMYBĖS PRINCIPO TAIKYMAS
TVARKANT ALYVOS ATLIEKAS (4)
INDIVIDUALUS ALYVOS ATLIEKŲ TVARKYMO ORGANIZAVIMAS (PAPILDOMAI)
VYKDYDAMI PAREIGAS, APLINKOS MINISTRO NUSTATYTA TVARKA UŽSIREGISTRAVĘ
INDIVIDUALIAI ALYVOS ATLIEKŲ TVARKYMĄ ORGANIZUOJANTYS ALYVOS GAMINTOJAS IR (AR)
IMPORTUOTOJAS (JEIGU NĖRA UŽSIREGISTRAVĘS ALYVOS ATLIEKŲ TVARKYTOJU) PRIVALO SUDARYTI
DĖL ALYVOS ATLIEKŲ SURINKIMO IŠ TRANSPORTO PRIEMONIŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS IR REMONTO
PASLAUGAS TEIKIANČIŲ ĮMONIŲ IR VEŽIMO IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO SUTARTĮ SU ALYVOS ATLIEKŲ
TVARKYTOJU (TVARKYTOJAIS), KURIS (KURIE) Į JĮ DĖL TO KREIPĖSI (JEIGU ALYVOS ATLIEKOS NETURI
VERTĖS RINKOJE ARBA JŲ VERTĖ YRA NEIGIAMA).
INDIVIDUALIAI ALYVOS ATLIEKŲ TVARKYMĄ ORGANIZUOJANTYS ALYVOS GAMINTOJAS IR
(AR) IMPORTUOTOJAS PRIVALO APLINKOS MINISTRO NUSTATYTA TVARKA KIEKVIENAIS METAIS
PATEIKTI ALYVOS ATLIEKŲ TVARKYMO ORGANIZAVIMO VEIKLOS ATASKAITĄ DĖL NUSTATYTŲ PAREIGŲ
VYKDYMO.
AUKŠČIAU MINĖTOS NUOSTATOS NETAIKOMOS ALYVAS SAVOMS REIKMĖMS
NAUDOJANTIEMS ALYVOS GAMINTOJAMS IR IMPORTUOTOJAMS. TOKIE ALYVOS GAMINTOJAI IR
IMPORTUOTOJAI PRIVALO SAVOMS REIKMĖMS NAUDOTOS ALYVOS ATLIEKAS TVARKYTI PATYS ARBA
PERDUOTI ŠIAS ATLIEKAS TOKIŲ ATLIEKŲ TVARKYTOJUI.
GAMINTOJO ATSAKOMYBĖS PRINCIPO TAIKYMAS
TVARKANT EKSPLOATUOTI NETINKAMAS
TRANSPORTO PRIEMONES (1)
TRANSPORTO PRIEMONĖ – BET KOKIA TRANSPORTO PRIEMONĖ, PRISKIRIAMA M1 KLASEI (NE MAŽIAU
KAIP KETURIS RATUS TURINTI TRANSPORTO PRIEMONĖ, SKIRTA KELEIVIAMS VEŽTI, KURIOJE YRA NE
DAUGIAU KAIP 8 SĖDIMOS VIETOS KELEIVIAMS IR VIENA SĖDIMA VIETA VAIRUOTOJUI) ARBA N1 KLASEI
(NE MAŽIAU KAIP KETURIS RATUS TURINTI TRANSPORTO PRIEMONĖ, SKIRTA KROVINIAMS VEŽTI,
KURIOS BENDROJI MASĖ YRA NE DIDESNĖ KAIP 3,5 T) IR TRIRATĖ MOTORINĖ TRANSPORTO PRIEMONĖ,
IŠSKYRUS MOTORINES TRIRATES TRANSPORTO PRIEMONES SU SIMETRIŠKAI IŠDĖSTYTAIS RATAIS.
TRANSPORTO PRIEMONIŲ GAMINTOJŲ IR IMPORTUOTOJŲ PAREIGOS (PRIVALO):
 REGISTRUOTIS APLINKOS MINISTRO NUSTATYTA TVARKA;
 ORGANIZUOTI SURINKIMĄ, VEŽIMĄ, PARUOŠIMĄ NAUDOTI, NAUDOJIMĄ EKSPLOATUOTI
NETINKAMŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ, KURIOS SUSIDARĖ NAUDOJANT GAMINTOJŲ IR
IMPORTUOTOJŲ TIEKTAS LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS RINKAI VERSLO TIKSLAIS TRANSPORTO
PRIEMONES;
GAMINTOJO ATSAKOMYBĖS PRINCIPO TAIKYMAS
TVARKANT EKSPLOATUOTI NETINKAMAS
TRANSPORTO PRIEMONES (2)
 UŽTIKRINTI, KAD BŪTŲ SUDARYTOS SĄLYGOS ASMENIUI, KURIAM PRIKLAUSANTI EKSPLOATUOTI
NETINKAMA TRANSPORTO PRIEMONĖ NETURI RINKOS VERTĖS AR ŠI VERTĖ YRA NEIGIAMA,
NEMOKAMAI ATIDUOTI TVARKYTI ŠIĄ EKSPLOATUOTI NETINKAMĄ TRANSPORTO PRIEMONĘ;
 APLINKOS MINISTRO NUSTATYTA TVARKA ŠVIESTI IR INFORMUOTI VISUOMENĘ EKSPLOATUOTI
NETINKAMŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ TVARKYMO KLAUSIMAIS: APIE TRANSPORTO PRIEMONĖSE
ESANČIAS PAVOJINGAS MEDŽIAGAS; EKSPLOATUOTI NETINKAMŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ
NETINKAMO TVARKYMO POVEIKĮ APLINKAI IR ŽMONIŲ SVEIKATAI; TRANSPORTO PRIEMONIŲ DALIŲ
PAKARTOTINIO NAUDOJIMO GALIMYBES, EKSPLOATUOTI NETINKAMŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ IR
JŲ DALIŲ TVARKYMO GALIMYBES. TOKIA INFORMACIJA GALI BŪTI PATEIKIAMA REKLAMINĖJE
LITERATŪROJE, KURI NAUDOJAMA PARDUODANT TRANSPORTO PRIEMONES;
 APMOKĖTI EKSPLOATUOTI NETINKAMŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ SURINKIMO, VEŽIMO,
PARUOŠIMO NAUDOTI IR NAUDOJIMO IŠLAIDAS, TAIP PAT VISUOMENĖS INFORMAVIMO
ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO IŠLAIDAS;
 TVARKYTI TRANSPORTO PRIEMONIŲ APSKAITĄ IR TEIKTI APSKAITOS ATASKAITAS APLINKOS
MINISTRO NUSTATYTA TVARKA.
GAMINTOJO ATSAKOMYBĖS PRINCIPO TAIKYMAS
TVARKANT EKSPLOATUOTI NETINKAMAS
TRANSPORTO PRIEMONES (3)
PATYS ARBA PER JIEMS ATSTOVAUJANČIAS LICENCIJUOTAS GAMINTOJŲ IR IMPORTUOTOJŲ
ORGANIZACIJAS IMTIS VISŲ PRIEMONIŲ, UŽTIKRINANČIŲ ŠIŲ SURINKTŲ ENTP IR JŲ DALIŲ
PERDIRBIMĄ AR KITOKĮ NAUDOJIMĄ, KAD BŪTŲ ĮVYKDYTOS ŠIOS UŽDUOTYS:
 PAKARTOTINIO NAUDOJIMO IR NAUDOJIMO
TRANSPORTO PRIEMONĖS VIDUTINĮ SVORĮ) – 85;
PROCENTAS
(PAGAL
VIENOS
 PAKARTOTINIO NAUDOJIMO IR PERDIRBIMO PROCENTAS (PAGAL VIENOS TRANSPORTO
PRIEMONĖS VIDUTINĮ SVORĮ) – 80;
TRANSPORTO PRIEMONIŲ GAMINTOJAI IR (AR) IMPORTUOTOJAI TURI UŽTIKRINTI NE MAŽIAU
KAIP VIENOS EKSPLOATUOTI NETINKAMŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ PRIĖMIMO VIETOS
KIEKVIENOJE APSKRITYJE BUVIMĄ IR ORGANIZUOTI TOKIOSE VIETOSE PRIIMTŲ EKSPLOATUOTI
NETINKAMŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ PERDAVIMĄ TOKIAS ATLIEKAS TURINČIAM TEISĘ TVARKYTI
ATLIEKŲ TVARKYTOJUI.
GAMINTOJO ATSAKOMYBĖS PRINCIPO TAIKYMAS
TVARKANT EKSPLOATUOTI NETINKAMAS
TRANSPORTO PRIEMONES (4)
TRANSPORTO PRIEMONIŲ GAMINTOJAI IR IMPORTUOTOJAI NUSTATYTAS PAREIGAS TURI TEISĘ VYKDYTI:
 INDIVIDUALIAI – ORGANIZUODAMI PO JŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS RINKAI VERSLO TIKSLAIS
TIEKTŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ NAUDOJIMO SUSIDARIUSIŲ EKSPLOATUOTI NETINKAMŲ TRANSPORTO
PRIEMONIŲ TVARKYMĄ; ORGANIZUOTI SURINKIMĄ, VEŽIMĄ, PARUOŠIMĄ NAUDOTI, NAUDOJIMĄ
EKSPLOATUOTI NETINKAMŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ, KURIOS SUSIDARĖ NAUDOJANT GAMINTOJŲ IR
IMPORTUOTOJŲ TIEKTAS LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS RINKAI VERSLO TIKSLAIS TRANSPORTO
PRIEMONES;
 KOLEKTYVIAI – STEIGDAMI LICENCIJUOTĄ ORGANIZACIJĄ IR (AR) TAPDAMI TOKIOS ORGANIZACIJOS
DALYVIAIS IR JAI PAVESDAMI ORGANIZUOTI EKSPLOATUOTI NETINKAMŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ
TVARKYMĄ IR VYKDYTI VISAS AR DALĮ JIEMS NUSTATYTŲ PAREIGŲ ARBA ORGANIZACIJAI SUTARTINIAIS
PAGRINDAIS PAVESDAMI ORGANIZUOTI EKSPLOATUOTI NETINKAMŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ TVARKYMĄ
IR VYKDYTI VISAS AR DALĮ NUSTATYTŲ PAREIGŲ NETAPDAMI ORGANIZACIJOS DALYVIAIS.
GAMINTOJO ATSAKOMYBĖS PRINCIPO TAIKYMAS
TVARKANT EKSPLOATUOTI NETINKAMAS
TRANSPORTO PRIEMONES (5)
INDIVIDUALUS EKSPLOATUOTI NETINKAMŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ TVARKYMO
ORGANIZAVIMAS (PAPILDOMAI)
VYKDYDAMI NUSTATYTAS PAREIGAS, APLINKOS MINISTRO NUSTATYTA TVARKA UŽSIREGISTRAVĘ
INDIVIDUALIAI
EKSPLOATUOTI
NETINKAMŲ
TRANSPORTO
PRIEMONIŲ
TVARKYMĄ
ORGANIZUOJANTYS GAMINTOJAI IR (AR) IMPORTUOTOJAI PRIVALO:
 SUDARYTI SUTARTIS SU EKSPLOATUOTI NETINKAMŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ SURINKĖJAIS
DĖL EKSPLOATUOTI NETINKAMŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ SURINKIMO, VEŽIMO,
PARUOŠIMO NAUDOTI IR SU EKSPLOATUOTI NETINKAMŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ
NAUDOTOJAIS (PERDIRBĖJAIS) IR (AR) EKSPORTUOTOJAIS DĖL SURINKTŲ EKSPLOATUOTI
NETINKAMŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ PANAUDOJIMO. ŠIOSE SUTARTYSE TURI BŪTI
NUMATYTA APMOKĖJIMO UŽ EKSPLOATUOTI NETINKAMŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ
SURINKIMĄ, VEŽIMĄ, PARUOŠIMĄ NAUDOTI, NAUDOJIMĄ (PERDIRBIMĄ) TVARKA IR
SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO KONTROLĖS TVARKA;
 APLINKOS MINISTRO NUSTATYTA TVARKA KIEKVIENAIS METAIS PATEIKTI EKSPLOATUOTI
NETINKAMŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ TVARKYMO ORGANIZAVIMO VEIKLOS ATASKAITĄ.
GAMINTOJO ATSAKOMYBĖS PRINCIPO TAIKYMAS TVARKANT
APMOKESTINAMŲJŲ GAMINIŲ (IŠSKYRUS BATERIJAS IR
AKUMULIATORIUS) ATLIEKAS (1)
APMOKESTINAMIEJI GAMINIAI – PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS MOKESČIO UŽ APLINKOS TERŠIMĄ
ĮSTATYMĄ APMOKESTINAMI GAMINIAI.
APMOKESTINAMŲJŲ GAMINIŲ ATLIEKOS – ATLIEKOS, KURIOS SUSIDARO PASIBAIGUS MOKESČIO UŽ
APLINKOS TERŠIMĄ ĮSTATYMO NUSTATYTA TVARKA APMOKESTINAMŲJŲ GAMINIŲ NAUDOJIMO LAIKUI.
APMOKESTINAMŲJŲ GAMINIŲ, IŠSKYRUS BATERIJAS IR AKUMULIATORIUS (TOLIAU – APMOKESTINAMIEJI
GAMINIAI), GAMINTOJŲ IR IMPORTUOTOJŲ PAREIGOS:
 REGISTRUOTIS APLINKOS MINISTRO NUSTATYTA TVARKA;
 ORGANIZUOTI SURINKIMĄ, VEŽIMĄ, PARUOŠIMĄ NAUDOTI, NAUDOJIMĄ ATLIEKŲ, KURIOS SUSIDARĖ
NAUDOJANT GAMINTOJŲ IR IMPORTUOTOJŲ TIEKTUS LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS RINKAI
APMOKESTINAMUOSIUS GAMINIUS;
 APLINKOS MINISTRO NUSTATYTA TVARKA ŠVIESTI IR INFORMUOTI VISUOMENĘ APMOKESTINAMŲJŲ
GAMINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO KLAUSIMAIS: APIE NETINKAMO APMOKESTINAMŲJŲ GAMINIŲ ATLIEKŲ
TVARKYMO ŽALĄ APLINKAI IR ŽMONIŲ SVEIKATAI, APMOKESTINAMŲJŲ GAMINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO
GALIMYBES IR SURINKIMO VIETAS IR PAN.;
GAMINTOJO ATSAKOMYBĖS PRINCIPO TAIKYMAS
TVARKANT APMOKESTINAMŲJŲ GAMINIŲ (IŠSKYRUS
BATERIJAS IR AKUMULIATORIUS) ATLIEKAS (2)
 APMOKĖTI APMOKESTINAMŲJŲ GAMINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMO, VEŽIMO, PARUOŠIMO NAUDOTI IR
NAUDOJIMO IŠLAIDAS, TAIP PAT VISUOMENĖS INFORMAVIMO ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO IŠLAIDAS;
 TVARKYTI APMOKESTINAMŲJŲ GAMINIŲ APSKAITĄ IR TEIKTI APSKAITOS ATASKAITAS APLINKOS
MINISTRO NUSTATYTA TVARKA.
APMOKESTINAMŲJŲ GAMINIŲ GAMINTOJAI IR IMPORTUOTOJAI NUSTATYTAS PAREIGAS TURI TEISĘ VYKDYTI:
 INDIVIDUALIAI – ORGANIZUODAMI PO JŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS
APMOKESTINAMŲJŲ GAMINIŲ NAUDOJIMO SUSIDARIUSIŲ ATLIEKŲ TVARKYMĄ;
RINKAI
TIEKTŲ
 KOLEKTYVIAI – STEIGDAMI LICENCIJUOTĄ ORGANIZACIJĄ IR (AR) TAPDAMI TOKIOS ORGANIZACIJOS
DALYVIAIS IR JAI PAVESDAMI ORGANIZUOTI APMOKESTINAMŲJŲ GAMINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMĄ IR VYKDYTI
VISAS AR DALĮ JIEMS NUSTATYTŲ PAREIGŲ ARBA ORGANIZACIJAI SUTARTINIAIS PAGRINDAIS PAVESDAMI
ORGANIZUOTI APMOKESTINAMŲJŲ GAMINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMĄ IR VYKDYTI VISAS AR DALĮ NUSTATYTŲ
PAREIGŲ NETAPDAMI ORGANIZACIJOS DALYVIAIS.
GAMINTOJO ATSAKOMYBĖS PRINCIPO TAIKYMAS
TVARKANT APMOKESTINAMŲJŲ GAMINIŲ (IŠSKYRUS
BATERIJAS IR AKUMULIATORIUS) ATLIEKAS (3)
PADANGŲ PLATINTOJAI PRIVALO:
 NEREIKALAUDAMI PAPILDOMAI SUMOKĖTI, PRIIMTI VARTOTOJO ATIDUODAMAS PADANGŲ ATLIEKAS TUO ATVEJU,
JEIGU ATIDUODAMOS PADANGŲ ATLIEKOS SKIRTOS TAM PAČIAM TRANSPORTO PRIEMONĖS TIPUI IR PADANGŲ
ATLIEKŲ SKAIČIUS (SKAIČIUOJANT VIENETAIS) ATITINKA JO PERKAMŲ PADANGŲ SKAIČIŲ;
 IŠ VARTOTOJŲ PRIIMTAS PADANGŲ ATLIEKAS PERDUOTI TOKIAS ATLIEKAS TURINČIAM TEISĘ TVARKYTI ATLIEKŲ
TVARKYTOJUI ARBA ATIDUOTI JAS PADANGŲ GAMINTOJAMS AR IMPORTUOTOJAMS;
 PREKYBOS VIETOJE TEIKTI RAŠYTINĘ INFORMACIJĄ VARTOTOJAMS APIE TAI, KAIP JIE GALI ATIDUOTI PADANGŲ
ATLIEKAS PLATINTOJAMS.
VYKDYDAMI NUSTATYTĄ PAREIGĄ, APMOKESTINAMŲJŲ GAMINIŲ, IŠSKYRUS PADANGAS, GAMINTOJAI IR (AR)
IMPORTUOTOJAI PRIVALO ORGANIZUOTI APMOKESTINAMŲJŲ GAMINIŲ ATLIEKŲ PAĖMIMĄ IŠ TRANSPORTO
PRIEMONIŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS IR REMONTO PASLAUGAS TEIKIANČIŲ ĮMONIŲ IR ŠIŲ ATLIEKŲ PERDAVIMĄ TOKIAS
ATLIEKAS TURINČIAM TEISĘ TVARKYTI ATLIEKŲ TVARKYTOJUI.
VYKDYDAMI NUSTATYTĄ PAREIGĄ, PADANGŲ GAMINTOJAI IR (AR) IMPORTUOTOJAI PRIVALO ORGANIZUOTI
PADANGŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ PADANGŲ PLATINIMO VIETŲ, TRANSPORTO PRIEMONIŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS IR
REMONTO PASLAUGAS TEIKIANČIŲ ĮMONIŲ IR ŠIŲ ATLIEKŲ PERDAVIMĄ TOKIAS ATLIEKAS TURINČIAM TEISĘ TVARKYTI
ATLIEKŲ TVARKYTOJUI.
GAMINTOJO ATSAKOMYBĖS PRINCIPO TAIKYMAS
TVARKANT APMOKESTINAMŲJŲ GAMINIŲ (IŠSKYRUS
BATERIJAS IR AKUMULIATORIUS) ATLIEKAS (4)
INDIVIDUALUS APMOKESTINAMŲJŲ GAMINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO ORGANIZAVIMAS
VYKDYDAMI NUSTATYTĄ PAREIGĄ, APLINKOS MINISTRO NUSTATYTA TVARKA UŽSIREGISTRAVĘ INDIVIDUALIAI
APMOKESTINAMŲJŲ GAMINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMĄ ORGANIZUOJANTYS GAMINTOJAI IR (AR)
IMPORTUOTOJAI PRIVALO:
 SUDARYTI SUTARTIS SU APMOKESTINAMŲJŲ GAMINIŲ ATLIEKŲ SURINKĖJAIS DĖL APMOKESTINAMŲJŲ
GAMINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMO, VEŽIMO, PARUOŠIMO NAUDOTI IR SUTARTIS SU APMOKESTINAMŲJŲ
GAMINIŲ ATLIEKŲ NAUDOTOJAIS (PERDIRBĖJAIS) IR (AR) EKSPORTUOTOJAIS DĖL SURINKTŲ
APMOKESTINAMŲJŲ GAMINIŲ ATLIEKŲ PANAUDOJIMO. ŠIOSE SUTARTYSE TURI BŪTI NUMATYTA
APMOKĖJIMO UŽ APMOKESTINAMŲJŲ GAMINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ, VEŽIMĄ, PARUOŠIMĄ NAUDOTI,
NAUDOJIMĄ (PERDIRBIMĄ) TVARKA IR SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO KONTROLĖS TVARKA;
 APLINKOS MINISTRO NUSTATYTA TVARKA KIEKVIENAIS METAIS PATEIKTI APMOKESTINAMŲJŲ GAMINIŲ
ATLIEKŲ TVARKYMO ORGANIZAVIMO VEIKLOS ATASKAITĄ.
ŠIOS NUOSTATOS NETAIKOMOS APMOKESTINAMUOSIUS GAMINIUS SAVOMS REIKMĖMS NAUDOJANTIEMS
GAMINTOJAMS IR (AR) IMPORTUOTOJAMS.
GAMINTOJO ATSAKOMYBĖS PRINCIPO TAIKYMAS
TVARKANT APMOKESTINAMŲJŲ GAMINIŲ (IŠSKYRUS
BATERIJAS IR AKUMULIATORIUS) ATLIEKAS (5)
Apmokestinamųjų gaminių atliekų tvarkymo užduotys
Eil.
Nr.
Metai
Apmokestinamųjų gaminių ir pakuočių
atliekų pavadinimas
Naudojimas ir (ar) perdirbimas*
Užduotis (procentais),
atsižvelgiant į tiektų Lietuvos
Respublikos vidaus rinkai
apmokestinamųjų gaminių ir
pakuočių kiekį
1.
Nuo 2012
padangos
perdirbimas ar kitoks naudojimas
80
2.
2012
nešiojamosios baterijos (galvaniniai elementai)
ir akumuliatoriai
perdirbimas
25
2013
30
2014
35
2015
40
nuo 2016
45
3.
Nuo 2012
vidaus degimo variklių degalų ir (ar) tepalų
filtrai
perdirbimas ar kitoks naudojimas
80
4.
Nuo 2012
vidaus degimo variklių įsiurbimo oro filtrai
perdirbimas ar kitoks naudojimas
80
5.
Nuo 2012
automobilių hidrauliniai (tepaliniai)
amortizatoriai
perdirbimas ar kitoks naudojimas
80
GAMINTOJO ATSAKOMYBĖS PRINCIPO TAIKYMAS
TVARKANT APMOKESTINAMŲJŲ GAMINIŲ (IŠSKYRUS
BATERIJAS IR AKUMULIATORIUS) ATLIEKAS (6)
Apmokestinamųjų gaminių rūšys ir mokesčio tarifai
Gaminys
Kodas(1)
Tarifas
1. Padangos, sveriančios daugiau kaip 3 kg:
1.1. naujos
ex40.11
0,30 Lt už 1 kg
1.2. restauruotos
ex40.12
0,30 Lt už 1 kg
1.3. naudotos
ex40.12
0,36 Lt už 1 kg
2. Akumuliatoriai
85.07
0,50 Lt už 1 kg
3. Baterijos (galvaniniai elementai)
85.06
10 Lt už 1 kg
4. Vidaus degimo variklių degalų arba tepalų filtrai
8421.23
1,6 Lt už 1 kg
5. Vidaus degimo variklių įsiurbimo oro filtrai
8421.31
1,6 Lt už 1 kg
6. Automobilių hidrauliniai (tepaliniai) amortizatoriai
8708.80
1,2 Lt už 1 kg
GAMINTOJO ATSAKOMYBĖS PRINCIPO TAIKYMAS TVARKANT
BATERIJŲ IR AKUMULIATORIŲ ATLIEKAS (1)
BATERIJŲ IR AKUMULIATORIŲ GAMINTOJŲ IR IMPORTUOTOJŲ PAREIGOS:

REGISTRUOTIS APLINKOS MINISTRO NUSTATYTA TVARKA;

ORGANIZUOTI SURINKIMĄ, VEŽIMĄ, PARUOŠIMĄ NAUDOTI, NAUDOJIMĄ ATLIEKŲ, KURIOS
SUSIDARĖ NAUDOJANT GAMINTOJŲ IR IMPORTUOTOJŲ TIEKTAS LIETUVOS RESPUBLIKOS
VIDAUS RINKAI VERSLO TIKSLAIS BATERIJAS IR AKUMULIATORIUS, T. Y. ORGANIZUOTI
BATERIJŲ IR AKUMULIATORIŲ ATLIEKŲ SURINKIMO, APDOROJIMO IR PERDIRBIMO SISTEMĄ,
ATITINKANČIĄ EUROPOS SĄJUNGOS GERIAUSIŲ PRIEINAMŲ GAMYBOS BŪDŲ
INFORMACINIUOSE DOKUMENTUOSE NUSTATYTUS APLINKOS APSAUGOS IR VISUOMENĖS
SVEIKATOS SAUGOS REIKALAVIMUS;
GAMINTOJO ATSAKOMYBĖS PRINCIPO TAIKYMAS TVARKANT
BATERIJŲ IR AKUMULIATORIŲ ATLIEKAS (2)

APLINKOS MINISTRO NUSTATYTA TVARKA ŠVIESTI IR INFORMUOTI VISUOMENĘ BATERIJŲ IR
AKUMULIATORIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO KLAUSIMAIS: APIE BATERIJOSE IR AKUMULIATORIUOSE
ESANČIŲ MEDŽIAGŲ IR NETINKAMO BATERIJŲ IR AKUMULIATORIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO
ŽALĄ APLINKAI IR ŽMONIŲ SVEIKATAI, BATERIJŲ IR AKUMULIATORIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO
SISTEMAS IR SURINKIMO VIETAS IR PAN.;

APMOKĖTI BATERIJŲ IR AKUMULIATORIŲ ATLIEKŲ SURINKIMO, VEŽIMO, PARUOŠIMO
NAUDOTI IR NAUDOJIMO IŠLAIDAS, TAIP PAT VISUOMENĖS INFORMAVIMO
ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO IŠLAIDAS;

TVARKYTI BATERIJŲ IR AKUMULIATORIŲ APSKAITĄ IR TEIKTI APSKAITOS ATASKAITAS
APLINKOS MINISTRO NUSTATYTA TVARKA.
GAMINTOJO ATSAKOMYBĖS PRINCIPO TAIKYMAS TVARKANT
BATERIJŲ IR AKUMULIATORIŲ ATLIEKAS (3)

PRAMONINIŲ IR AUTOMOBILIAMS SKIRTŲ BATERIJŲ IR AKUMULIATORIŲ GAMINTOJAI IR
IMPORTUOTOJAI GALI SUSITARTI SU ŠIŲ BATERIJŲ IR AKUMULIATORIŲ VARTOTOJAIS PRAMONINIŲ IR
AUTOMOBILIAMS SKIRTŲ BATERIJŲ IR AKUMULIATORIŲ ATLIEKŲ TVARKYMĄ FINANSUOTI KITAIP, NEGU
NURODYTA LR ATĮ. TOKIE SUSITARIMAI TURI UŽTIKRINTI, KAD PRAMONINIŲ IR AUTOMOBILIAMS SKIRTŲ
BATERIJŲ IR AKUMULIATORIŲ ATLIEKOS BUS SURINKTOS IR SUTVARKYTOS LAIKANTIS ŠIO ĮSTATYMO IR
KITŲ TEISĖS AKTŲ REIKALAVIMŲ.

NEŠIOJAMŲJŲ BATERIJŲ IR AKUMULIATORIŲ GAMINTOJAI IR IMPORTUOTOJAI PRIVALO ORGANIZUOTI
NEŠIOJAMŲJŲ BATERIJŲ IR AKUMULIATORIŲ ATLIEKŲ SURINKIMO SISTEMĄ, KAD NEŠIOJAMŲJŲ
BATERIJŲ IR AKUMULIATORIŲ ATLIEKOS IŠ VARTOTOJŲ BŪTŲ PRIIMAMOS NEMOKAMAI IR
NEREIKALAUJANT PIRKTI NAUJĄ BATERIJĄ AR AKUMULIATORIŲ. ŠI SISTEMA TURI SUDARYTI SĄLYGAS
VARTOTOJAMS PATOGIOSE SURINKIMO VIETOSE, IŠDĖSTYTOSE ATSIŽVELGIANT Į GYVENTOJŲ TANKĮ,
ATIDUOTI NEŠIOJAMŲJŲ BATERIJŲ IR AKUMULIATORIŲ ATLIEKAS.
GAMINTOJO ATSAKOMYBĖS PRINCIPO TAIKYMAS TVARKANT
BATERIJŲ IR AKUMULIATORIŲ ATLIEKAS (4)
SKIRIAMOS ŠIOS BATERIJŲ IR AKUMULIATORIŲ RŪŠYS:

AUTOMOBILIAMS SKIRTOS BATERIJOS AR AKUMULIATORIAI. TAI BATERIJOS AR
AKUMULIATORIAI, NAUDOJAMI AUTOMOBILIO APŠVIETIMUI, STARTERIO AR VARIKLIO
PALEIDIMUI;

PRAMONINĖS BATERIJOS AR AKUMULIATORIAI. TAI BATERIJOS AR AKUMULIATORIAI, SKIRTI
NAUDOTI TIK PRAMONĖJE AR PROFESIONALIOJE VEIKLOJE ARBA NAUDOJAMI VISŲ RŪŠIŲ
ELEKTRINĖSE TRANSPORTO PRIEMONĖSE;

NEŠIOJAMOSIOS BATERIJOS AR AKUMULIATORIAI. TAI BATERIJOS, SAGOS FORMOS
ELEMENTAI, SUDĖTINĖS BATERIJOS AR AKUMULIATORIAI, KURIE YRA SANDARŪS, GALI BŪTI
NEŠIOJAMI IR NĖRA PRISKIRIAMI NEI PRAMONINĖMS, NEI AUTOMOBILIAMS SKIRTOMS
BATERIJOMS AR AKUMULIATORIAMS.
GAMINTOJO ATSAKOMYBĖS PRINCIPO TAIKYMAS TVARKANT
BATERIJŲ IR AKUMULIATORIŲ ATLIEKAS (5)

PRAMONINIŲ BATERIJŲ IR AKUMULIATORIŲ GAMINTOJAI IR IMPORTUOTOJAI PRIVALO IŠ VARTOTOJŲ
PRIIMTI BET KOKIOS CHEMINĖS SUDĖTIES IR KILMĖS PRAMONINIŲ BATERIJŲ IR AKUMULIATORIŲ
ATLIEKAS.

AUTOMOBILIAMS SKIRTŲ BATERIJŲ IR AKUMULIATORIŲ GAMINTOJAI IR IMPORTUOTOJAI PRIVALO
ORGANIZUOTI AUTOMOBILIAMS SKIRTŲ BATERIJŲ IR AKUMULIATORIŲ ATLIEKŲ SURINKIMO SISTEMĄ,
KAD PRIVAČIOSE NEKOMERCINĖS PASKIRTIES TRANSPORTO PRIEMONĖSE NAUDOTŲ BATERIJŲ IR
AKUMULIATORIŲ ATLIEKOS BŪTŲ SURENKAMOS NEMOKAMAI IR NEREIKALAUJANT PIRKTI NAUJĄ
BATERIJĄ AR AKUMULIATORIŲ.

BATERIJŲ IR AKUMULIATORIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO TAISYKLES, BATERIJŲ IR AKUMULIATORIŲ PRISKYRIMO
NEŠIOJAMOSIOMS, AUTOMOBILIAMS SKIRTOMS, PRAMONINĖMS AR KITOMS BATERIJŲ IR
AKUMULIATORIŲ RŪŠIMS TVARKĄ, NEŠIOJAMŲJŲ IR AUTOMOBILIAMS SKIRTŲ BATERIJŲ IR
AKUMULIATORIŲ ATLIEKŲ SURINKIMO SISTEMŲ IR SURINKIMO VIETŲ TANKIO REIKALAVIMUS NUSTATO
APLINKOS MINISTRAS.
GAMINTOJO ATSAKOMYBĖS PRINCIPO TAIKYMAS TVARKANT
BATERIJŲ IR AKUMULIATORIŲ ATLIEKAS (6)
NEŠIOJAMŲJŲ BATERIJŲ IR AKUMULIATORIŲ PLATINTOJAI PRIVALO:



NEMOKAMAI PRIIMTI VARTOTOJŲ ATIDUODAMAS NEŠIOJAMŲJŲ BATERIJŲ IR AKUMULIATORIŲ
ATLIEKAS;
APLINKOS MINISTRO NUSTATYTA TVARKA TEIKTI RAŠYTINĘ INFORMACIJĄ VISIEMS VARTOTOJAMS APIE
GALIMYBĘ ATIDUOTI NEŠIOJAMŲJŲ BATERIJŲ IR AKUMULIATORIŲ ATLIEKAS TOKIŲ BATERIJŲ IR
AKUMULIATORIŲ PLATINIMO VIETOSE;
IŠ VARTOTOJŲ PRIIMTAS NEŠIOJAMŲJŲ BATERIJŲ IR AKUMULIATORIŲ ATLIEKAS PERDUOTI TOKIAS
ATLIEKAS TURINČIAM TEISĘ TVARKYTI ATLIEKŲ TVARKYTOJUI ARBA ATIDUOTI JAS ŠIŲ BATERIJŲ IR
AKUMULIATORIŲ GAMINTOJUI AR IMPORTUOTOJUI.
PARDUODANT NEŠIOJAMĄSIAS BATERIJAS IR AKUMULIATORIUS, DRAUDŽIAMA VARTOTOJAMS
ATSKIRAI NURODYTI NEŠIOJAMŲJŲ BATERIJŲ IR AKUMULIATORIŲ ATLIEKŲ SURINKIMO, APDOROJIMO IR
PERDIRBIMO IŠLAIDAS.
VYKDYDAMI PAREIGAS, NEŠIOJAMŲJŲ BATERIJŲ IR AKUMULIATORIŲ GAMINTOJAI IR
IMPORTUOTOJAI PRIVALO ORGANIZUOTI NEŠIOJAMŲJŲ BATERIJŲ IR AKUMULIATORIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ
TOKIŲ BATERIJŲ IR AKUMULIATORIŲ PLATINIMO VIETŲ IR SURINKTŲ NEŠIOJAMŲJŲ BATERIJŲ IR
AKUMULIATORIŲ ATLIEKŲ PERDAVIMĄ TOKIAS ATLIEKAS TURINČIAM TEISĘ TVARKYTI ATLIEKŲ TVARKYTOJUI
GAMINTOJO ATSAKOMYBĖS PRINCIPO TAIKYMAS TVARKANT
BATERIJŲ IR AKUMULIATORIŲ ATLIEKAS (7)
INDIVIDUALUS BATERIJŲ IR AKUMULIATORIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO ORGANIZAVIMAS (PAPILDOMAI)
VYKDYDAMI PAREIGAS, APLINKOS MINISTRO NUSTATYTA TVARKA UŽSIREGISTRAVĘ INDIVIDUALIAI BATERIJŲ
IR AKUMULIATORIŲ ATLIEKŲ TVARKYMĄ ORGANIZUOJANTYS GAMINTOJAI IR (AR) IMPORTUOTOJAI PRIVALO:

SUDARYTI SUTARTIS SU BATERIJŲ IR AKUMULIATORIŲ PLATINTOJAIS IR BATERIJŲ IR AKUMULIATORIŲ
ATLIEKŲ SURINKĖJAIS DĖL BATERIJŲ IR AKUMULIATORIŲ ATLIEKŲ SURINKIMO IŠ PLATINTOJŲ, ŠIŲ
SURINKTŲ ATLIEKŲ VEŽIMO, PARUOŠIMO NAUDOTI IR NAUDOJIMO (PERDIRBIMO) (ARBA SUTARTIS DĖL
BATERIJŲ IR AKUMULIATORIŲ ATLIEKŲ SURINKIMO IŠ BATERIJŲ IR AKUMULIATORIŲ PLATINTOJŲ, TOKIŲ
SURINKTŲ ATLIEKŲ VEŽIMO, PARUOŠIMO NAUDOTI SU BATERIJŲ IR AKUMULIATORIŲ ATLIEKŲ
SURINKĖJAIS IR SU BATERIJŲ IR AKUMULIATORIŲ ATLIEKŲ NAUDOTOJAIS (PERDIRBĖJAIS) IR (AR)
EKSPORTUOTOJAIS DĖL SURINKTŲ IR PARUOŠTŲ NAUDOTI BATERIJŲ IR AKUMULIATORIŲ ATLIEKŲ
PANAUDOJIMO). ŠIOSE SUTARTYSE TURI BŪTI NUMATYTA APMOKĖJIMO UŽ BATERIJŲ IR AKUMULIATORIŲ
ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ BATERIJŲ IR AKUMULIATORIŲ PLATINTOJŲ, TOKIŲ SURINKTŲ ATLIEKŲ VEŽIMĄ,
PARUOŠIMĄ NAUDOTI, NAUDOJIMĄ (PERDIRBIMĄ) TVARKA IR SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO
KONTROLĖS TVARKA;

APLINKOS MINISTRO NUSTATYTA TVARKA KIEKVIENAIS METAIS PATEIKTI BATERIJŲ IR AKUMULIATORIŲ
ATLIEKŲ TVARKYMO ORGANIZAVIMO VEIKLOS ATASKAITĄ.
ŠIOS NUOSTATOS NETAIKOMOS BATERIJAS IR AKUMULIATORIUS SAVOMS REIKMĖMS NAUDOJANTIEMS
GAMINTOJAMS IR (AR) IMPORTUOTOJAMS. TOKIE GAMINTOJAI IR (AR) IMPORTUOTOJAI LR ATĮ IR KITŲ TEISĖS
AKTŲ NUSTATYTA TVARKA PRIVALO SAVOMS REIKMĖMS NAUDOTŲ BATERIJŲ IR AKUMULIATORIŲ ATLIEKAS
TVARKYTI PATYS ARBA PERDUOTI ŠIAS ATLIEKAS TOKIŲ ATLIEKŲ TVARKYTOJUI.
GAMINTOJO ATSAKOMYBĖS PRINCIPO TAIKYMAS TVARKANT
BATERIJŲ IR AKUMULIATORIŲ ATLIEKAS (8)
Baterijų ir akumuliatorių atliekų mokesčio rūšys ir mokesčio tarifai
GAMINYS
Akumuliatoriai
KPN kodas
85.07
TARIFAS
0,50 Lt už 1 kg
Baterijos (galvaniniai elementai)
85.06
10 Lt už 1 kg
Baterijų ir akumuliatorių atliekų tvarkymo užduotys
Metai
2012
2013
2014
Apmokestinamųjų gaminių ir
pakuočių atliekų
pavadinimas
nešiojamosios baterijos
(galvaniniai elementai) ir
akumuliatoriai
Naudojimas ir (ar)
perdirbimas*
perdirbimas
Užduotis (procentais),
atsižvelgiant į tiektų
Lietuvos Respublikos vidaus
rinkai apmokestinamųjų
gaminių ir pakuočių kiekį
25
30
35
2015
40
nuo 2016
45
GAMINIŲ TIEKIMO RINKAI APSKAITA IR ATASKAITŲ
TEIKIMAS (1);
 LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS RINKAI TIEKIAMŲ GAMINIŲ APSKAITA TURI BŪTI VYKDOMA GAMINTOJO
IR (AR) IMPORTUOTOJO NUSTATYTA TVARKA NE REČIAU KAIP VIENĄ KARTĄ PER TRIS MĖNESIUS.
 VISA LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS RINKAI TIEKIAMŲ GAMINIŲ APSKAITOJE PATEIKTA INFORMACIJA
PRIVALO SUTAPTI SU INFORMACIJA, PATEIKTA KITUOSE ĮMONĖS APSKAITOS DOKUMENTUOSE, PIRKIMO–
PARDAVIMO DOKUMENTUOSE, PREKIŲ IMPORTO IR (AR) ĮVEŽIMO IR EKSPORTO IR (AR) IŠVEŽIMO IŠ
LIETUVOS RESPUBLIKOS DOKUMENTUOSE, TRANSPORTAVIMO DOKUMENTUOSE IR KITUOSE
DOKUMENTUOSE, PATVIRTINANČIUOSE GAMINIŲ BUVIMĄ IR JUDĖJIMĄ.
 GAMINTOJAS IR (AR) IMPORTUOTOJAS, UŽSIENIO VALSTYBĖS ASMUO IR (AR) ĮGALIOTASIS ATSTOVAS
(TOLIAU – GAMINTOJAS IR (AR) IMPORTUOTOJAS) TURI VYKDYTI LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS RINKAI
TIEKIAMŲ GAMINIŲ APSKAITĄ, PARENGTI IR TURĖTI GAMINIŲ SĄRAŠĄ (TOLIAU – SĄRAŠAS) PAGAL
ATSKIRAS GAMINIŲ RŪŠIS, NURODYTĄ TAISYKLIŲ 11 PRIEDE (PRIDEDAMA) IR UŽPILDYTĄ PAGAL ŠIŲ
TAISYKLIŲ 12 PRIEDE (PRIDEDAMA) NUSTATYTUS REIKALAVIMUS. SĄRAŠE NURODOMA LIETUVOS
RESPUBLIKOS VIDAUS RINKAI TIEKIAMŲ GAMINIŲ TIKSLŪS PAVADINIMAI, GAMINIO VIENETO SVORIS.
SĄRAŠAS SUDAROMAS KIEKVIENO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PRADŽIOJE. SĄRAŠĄ TVIRTINA
GAMINTOJAS IR (AR) IMPORTUOTOJAS (JURIDINIO ASMENS VADOVAS AR FIZINIS ASMUO). SĄRAŠAS
PAPILDOMAS NAUJAIS GAMINIAIS NE VĖLIAU KAIP PER 5 DIENAS NUO NAUJO GAMINIO LIETUVOS
RESPUBLIKOS VIDAUS RINKAI TIEKIMO DIENOS. BATERIJŲ AR AKUMULIATORIŲ, ĮMONTUOTŲ Į PRIETAISUS
AR TRANSPORTO PRIEMONES, GAMINTOJAI IR IMPORTUOTOJAI SĄRAŠĄ NAUJAIS GAMINIAIS PAPILDO NE
VĖLIAU KAIP PER TRIS MĖNESIUS NUO NAUJO GAMINIO LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS RINKAI TIEKIMO
DIENOS
GAMINIŲ TIEKIMO RINKAI APSKAITA IR ATASKAITŲ
TEIKIMAS (2);
LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS RINKAI TIEKIAMŲ
PRIEMONIŲ APSKAITOJE NURODOMI DUOMENYS:
TRANSPORTO
 TRANSPORTO PRIEMONIŲ SĄRAŠAS, NURODANT MARKĘ, KLASĘ;
 LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS RINKAI
PRIEMONIŲ KIEKIS VIENETAIS IR TONOMIS;
PATEIKTŲ
TRANSPORTO
JEI TRANSPORTO PRIEMONĖS TIEKIAMOS RINKAI KARTU SU JOSE
ĮMONTUOTOMIS BATERIJOMIS AR AKUMULIATORIAIS, VIDAUS RINKAI
TIEKIAMŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ APSKAITOJE TRANSPORTO
PRIEMONIŲ SVORIS TURI BŪTI NURODOMAS BE BATERIJŲ AR
AKUMULIATORIŲ SVORIO.
GAMINIŲ TIEKIMO RINKAI APSKAITA IR ATASKAITŲ
TEIKIMAS (3);
GAMINIŲ TIEKIMO RINKAI APSKAITA IR ATASKAITŲ
TEIKIMAS (4);
LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS RINKAI TIEKIAMŲ BATERIJŲ AR AKUMULIATORIŲ APSKAITOJE NURODOMI DUOMENYS:
•
NEŠIOJAMŲJŲ, PRAMONINIŲ, AUTOMOBILIAMS SKIRTŲ BATERIJŲ AR AKUMULIATORIŲ SĄRAŠAS;
•
Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ IMPORTUOTŲ IR (AR) ĮVEŽTŲ IR VIDAUS RINKAI PATEIKTŲ BATERIJŲ AR AKUMULIATORIŲ RŪŠIS
(NEŠIOJAMOSIOS, PRAMONINĖS AR AUTOMOBILIAMS SKIRTOS), CHEMINĖ SUDĖTIS (ŠARMINĖS MANGANO, CINKO ANGLIES,
LIČIO OKSIDO, CINKO ORO, SIDABRO OKSIDO, NIKELIO KADMIO, NIKELIO METALŲ HIDRIDŲ, LIČIO, ŠVINO RŪGŠTINĖS,
GYVSIDABRIO, NIKELIO GELEŽIES, KITOS), GAMINIŲ POBŪDIS (KAIP ATSKIRI GAMINIAI, ĮMONTUOTI Į ELEKTROS IR ELEKTRONINĘ
ĮRANGĄ, ĮMONTUOTI TRANSPORTO PRIEMONĖSE AR KITA (NURODYTI), KIEKIS TONOMIS;
•
LIETUVOS RESPUBLIKOJE PAGAMINTŲ IR VIDAUS RINKAI PATEIKTŲ BATERIJŲ AR AKUMULIATORIŲ RŪŠIS (NEŠIOJAMOSIOS,
PRAMONINĖS AR AUTOMOBILIAMS SKIRTOS), CHEMINĖ SUDĖTIS (ŠARMINĖS MANGANO, CINKO ANGLIES, LIČIO OKSIDO,
CINKO ORO, SIDABRO OKSIDO, NIKELIO KADMIO, NIKELIO METALŲ HIDRIDŲ, LIČIO, ŠVINO RŪGŠTINĖS, GYVSIDABRIO, NIKELIO
GELEŽIES, KITOS), GAMINIŲ POBŪDIS (KAIP ATSKIRI GAMINIAI, ĮMONTUOTI Į ELEKTROS IR ELEKTRONINĘ ĮRANGĄ, ĮMONTUOTI
TRANSPORTO PRIEMONĖSE), KIEKIS TONOMIS;
•
IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS EKSPORTUOTŲ IR (AR) IŠVEŽTŲ BATERIJŲ AR AKUMULIATORIŲ RŪŠIS (NEŠIOJAMOSIOS,
PRAMONINĖS AR AUTOMOBILIAMS SKIRTOS), CHEMINĖ SUDĖTIS (ŠARMINĖS MANGANO, CINKO ANGLIES, LIČIO OKSIDO,
CINKO ORO, SIDABRO OKSIDO, NIKELIO KADMIO, NIKELIO METALŲ HIDRIDŲ, LIČIO, ŠVINO RŪGŠTINĖS, GYVSIDABRIO, NIKELIO
GELEŽIES, KITOS), KIEKIS TONOMIS;
•
IŠ VISO LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS RINKAI PATEIKTŲ BATERIJŲ AR AKUMULIATORIŲ RŪŠIS (NEŠIOJAMOSIOS,
PRAMONINĖS AR AUTOMOBILIAMS SKIRTOS), CHEMINĖ SUDĖTIS (ŠARMINĖS MANGANO, CINKO ANGLIES, LIČIO OKSIDO,
CINKO ORO, SIDABRO OKSIDO, NIKELIO KADMIO, NIKELIO METALŲ HIDRIDŲ, LIČIO, ŠVINO RŪGŠTINĖS, GYVSIDABRIO, NIKELIO
GELEŽIES, KITOS), GAMINIŲ POBŪDIS (KAIP ATSKIRI GAMINIAI, ĮMONTUOTI Į ELEKTROS IR ELEKTRONINĘ ĮRANGĄ, ĮMONTUOTI
TRANSPORTO PRIEMONĖSE), KIEKIS TONOMIS.
GAMINIŲ TIEKIMO RINKAI APSKAITA IR ATASKAITŲ
TEIKIMAS (5);
LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS RINKAI TIEKIAMŲ ALYVŲ APSKAITOJE NURODOMI DUOMENYS:
• ALYVŲ SĄRAŠAS (KODAS PAGAL KOMBINUOTĄJĄ NOMENKLATŪRĄ, NURODYTĄ 1987 M. LIEPOS 23
D. TARYBOS REGLAMENTO (EEB) NR. 2658/87 DĖL TARIFŲ IR STATISTINĖS NOMENKLATŪROS BEI DĖL
BENDROJO MUITŲ TARIFO (OL 2004 M. SPECIALUSIS LEIDIMAS, 2 SKYRIUS, 2 TOMAS, P. 382) SU
PASKUTINIAIS PAKEITIMAIS I PRIEDE (TOLIAU – KN KODAS) IR PRODUKTO PAVADINIMAS);
• Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ IMPORTUOTŲ IR (AR) ĮVEŽTŲ IR VIDAUS RINKAI PATEIKTŲ ALYVŲ KIEKIS
TONOMIS;
• LIETUVOS RESPUBLIKOJE PAGAMINTŲ IR VIDAUS RINKAI PATEIKTŲ ALYVŲ KIEKIS TONOMIS;
• IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS EKSPORTUOTŲ IR (AR) IŠVEŽTŲ ALYVŲ KIEKIS TONOMIS;
• IŠ VISO LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS RINKAI PATEIKTŲ ALYVŲ KIEKIS TONOMIS.
GAMINIŲ TIEKIMO RINKAI APSKAITA IR ATASKAITŲ
TEIKIMAS (7);
• TRANSPORTO PRIEMONIŲ GAMINTOJAI IR (AR) IMPORTUOTOJAI IR GAMINTOJŲ IR
(AR) IMPORTUOTOJŲ ORGANIZACIJOS, NUSTATYTA TVARKA GAVUSIOS
EKSPLOATUOTI NETINKAMŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ TVARKYMO ORGANIZAVIMO
LICENCIJAS, PRAĖJUSIŲ KALENDORINIŲ METŲ ATASKAITAS TURI TEIKTI IKI KIEKVIENŲ
EINAMŲJŲ KALENDORINIŲ METŲ BIRŽELIO 1 D. GAMINIŲ TIEKIMO RINKAI APSKAITOS
IR ATLIEKŲ TVARKYMO ATASKAITŲ TEIKIMO TAISYKLĖSE NUSTATYTA TVARKA;
• APMOKESTINAMŲJŲ GAMINIŲ (BATERIJŲ IR AKUMULIATORIŲ) GAMINTOJAI IR (AR)
IMPORTUOTOJAI IR GAMINTOJŲ IR (AR) IMPORTUOTOJŲ ORGANIZACIJOS,
NUSTATYTA TVARKA GAVUSIOS APMOKESTINAMŲJŲ GAMINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO
ORGANIZAVIMO LICENCIJAS, PRAĖJUSIŲ KALENDORINIŲ METŲ ATASKAITAS TURI TEIKTI
IKI KIEKVIENŲ EINAMŲJŲ KALENDORINIŲ METŲ KOVO 1 D. GAMINIŲ TIEKIMO RINKAI
APSKAITOS IR ATLIEKŲ TVARKYMO ATASKAITŲ TEIKIMO TAISYKLĖSE NUSTATYTA
TVARKA;
VISUOMENĖS INFORMAVIMAS IR ŠVIETIMAS (1)
VADOVAUJANTIS REIKALAVIMŲ VISUOMENĖS ŠVIETIMUI IR INFORMAVIMUI ATLIEKŲ, KURIOMS TAIKOMAS
GAMINTOJO ATSAKOMYBĖS PRINCIPAS, TVARKYMO KLAUSIMAIS TVARKOS APRAŠU GAMINTOJAI IR
IMPORTUOTOJAI, ĮGYVENDINDAMI ATLIEKŲ TVARKYMO ĮSTATYME IR PAKUOČIŲ IR PAKUOČIŲ ATLIEKŲ
TVARKYMO ĮSTATYME NUMATYTAS PAREIGAS, PRIVALO ŠVIESTI IR INFORMUOTI VISUOMENĘ TOKIAIS
BŪDAIS:
 LEIDŽIANT IR PLATINANT SPECIALIUS LEIDINIUS (LANKSTINUKUS, BUKLETUS AR PAN.), INFORMACIJĄ
SKELBIANT INFORMACINIUOSE STENDUOSE IR (AR) SPAUDOJE;
 INFORMACIJĄ PATEIKIANT PARDAVIMO DOKUMENTUOSE IR (AR) REKLAMINĖJE LITERATŪROJE, KURI
NAUDOJAMA PARDUODANT ELEKTROS IR ELEKTRONINĘ ĮRANGĄ, TRANSPORTO PRIEMONES, ALYVĄ,
BATERIJAS IR AKUMULIATORIUS, APMOKESTINAMUOSIUS GAMINIUS (IŠSKYRUS BATERIJAS IR
AKUMULIATORIUS);
 INFORMACIJĄ SKELBIANT GAMINTOJO, IMPORTUOTOJO INTERNETO SVETAINĖJE IR (AR) INTERNETO
NAUJIENŲ SVETAINĖSE.
GAMINTOJAI IR IMPORTUOTOJAI VISUOMENĖS ŠVIETIMĄ IR INFORMAVIMĄ PRIVALO VYKDYTI
KALENDORINIŲ METŲ LAIKOTARPIU TAIKYDAMI NE MAŽIAU KAIP DU IŠ TRIJŲ NURODYTUS BŪDUS,
ATITINKAMAI PASIRENKANT BENT PO VIENĄ PRIEMONĘ IŠ TVARKOS APRAŠO 6.1 IR 6.2 AR 6.1 IR 6.3 ARBA
6.2 IR 6.3 PUNKTUOSE NURODYTŲ VISUOMENĖS INFORMAVIMO PRIEMONIŲ. GAMINTOJAI IR
IMPORTUOTOJAI SAVO INICIATYVA GALI TAIKYTI IR KITAS PAPILDOMAS VISUOMENĖS ŠVIETIMO IR
INFORMAVIMO PRIEMONES, NENURODYTAS TVARKOS APRAŠE.
VISUOMENĖS INFORMAVIMAS IR ŠVIETIMAS (2)
INFORMUODAMI IR ŠVIESDAMI VISUOMENĘ GAMINTOJAI IR IMPORTUOTOJAI PRIVALO LAIKYTIS
ŠIŲ REIKALAVIMŲ UŽTIKRINDAMI:
• TEIKIAMOS INFORMACIJOS INFORMATYVUMĄ, AIŠKUMĄ, AKTUALUMĄ IR NUOLATINĮ ATNAUJINIMĄ
(PASIKEITUS TEIKIAMAI INFORMACIJAI);
• INFORMACIJOS ARBA NUORODOS Į TOKIĄ INFORMACIJĄ GAMINTOJO, IMPORTUOTOJO INTERNETO
SVETAINĖJE SKELBIMĄ NUOLAT IR GERAI MATOMOJE INTERNETO SVETAINĖS VIETOJE;
• INFORMACIJOS INTERNETO NAUJIENŲ SVETAINĖSE SKELBIMĄ NE REČIAU KAIP KARTĄ PER 2 MĖNESIUS
ARBA PASIKEITUS TEIKIAMAI INFORMACIJAI;
• TVARKOS APRAŠO 6.1 PUNKTE NURODYTŲ SPECIALIŲ LEIDINIŲ PLATINIMĄ JUOS PLATINTI
VARTOTOJAMS PRIEINAMOSE, LANKOMOSE VIETOSE;
• INFORMACINIŲ STENDŲ, NE MAŽESNIŲ KAIP A3 FORMATO (420X297 MM), ĮRENGIMĄ IR PATEIKIMĄ
AIŠKIAI VARTOTOJAMS MATOMOJE ELEKTROS IR ELEKTRONINĖS ĮRANGOS, TRANSPORTO PRIEMONIŲ,
ALYVOS, BATERIJŲ IR AKUMULIATORIŲ, APMOKESTINAMŲJŲ GAMINIŲ (IŠSKYRUS BATERIJAS IR
AKUMULIATORIUS) PARDAVIMO VIETOJE.
ŠVIESDAMI IR INFORMUODAMI GAMINIŲ IR PAKUOČIŲ VARTOTOJUS, GAMINIŲ IR PAKUOČIŲ
ATLIEKŲ TURĖTOJUS, GAMINTOJAI IR IMPORTUOTOJAI PRIVALO JIEMS TEIKTI INFORMACIJĄ APIE:
VISUOMENĖS INFORMAVIMAS IR ŠVIETIMAS (3)

ELEKTROS IR ELEKTRONINĖJE ĮRANGOJE, TRANSPORTO PRIEMONĖSE, BATERIJOSE IR AKUMULIATORIUOSE ESANČIAS PAVOJINGAS
MEDŽIAGAS IR JŲ KELIAMĄ PAVOJŲ VISUOMENĖS SVEIKATAI IR APLINKAI (TAIKOMA ELEKTROS IR ELEKTRONINĖS ĮRANGOS,
TRANSPORTO PRIEMONIŲ, BATERIJŲ IR AKUMULIATORIŲ GAMINTOJAMS IR IMPORTUOTOJAMS);

NETINKAMO ATLIEKŲ TVARKYMO ŽALĄ VISUOMENĖS SVEIKATAI IR APLINKAI;

ATLIEKŲ RŪŠIAVIMO JŲ SUSIDARYMO VIETOJE IR PERDIRBIMO AR KITOKIO NAUDOJIMO SVARBĄ SAUGANT APLINKĄ IR TAUSOJANT
GAMTINIUS IŠTEKLIUS;

REIKALAVIMĄ PERDIRBTI TINKAMAS GAMINIŲ IR (AR) PAKUOČIŲ ATLIEKAS NEŠALINTI KARTU SU NERŪŠIUOTOMIS KOMUNALINĖMIS
ATLIEKOMIS;

GAMINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMO VIETAS, NURODANT SĄRAŠĄ VIETŲ KURIOSE VARTOTOJAI TURI GALIMYBĘ ATIDUOTI ATITINKAMAS
ATLIEKAS;

ESAMAS GAMINIŲ IR (AR) PAKUOČIŲ ATLIEKŲ GRĄŽINIMO, SURINKIMO IR PERDIRBIMO SISTEMAS IR GALIMYBES JOMIS NAUDOTIS;

VARTOTOJŲ IR ATLIEKŲ TURĖTOJŲ VAIDMENĮ SKATINANT ELEKTROS IR ELEKTRONINĖS ĮRANGOS, TRANSPORTO PRIEMONIŲ, ALYVOS,
BATERIJŲ IR AKUMULIATORIŲ, APMOKESTINAMŲJŲ GAMINIŲ, PAKUOČIŲ IR JŲ ATLIEKŲ PAKARTOTINĮ NAUDOJIMĄ, PERDIRBIMĄ IR
KITOKĮ NAUDOJIMĄ;

PAKUOČIŲ ŽENKLŲ REIKŠMES (TAIKOMA PAKUOČIŲ GAMINTOJAMS, GAMINIŲ PRIPILDYTŲ PAKUOČIŲ GAMINTOJAMS IR
IMPORTUOTOJAMS);

BATERIJŲ IR AKUMULIATORIŲ, KURIUOSE YRA PAVOJINGŲ CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ, TIEKIMO Į RINKĄ REIKALAVIMUOSE, PATVIRTINTUOSE
LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2004 M. BALANDŽIO 19 D. ĮSAKYMU NR. 4117/D3-196 (ŽIN., 2004, NR. 59-2097), NUSTATYTŲ BATERIJŲ IR AKUMULIATORIŲ ŽENKLINIMO REIKŠMES (BATERIJŲ IR
AKUMULIATORIŲ GAMINTOJAMS IR IMPORTUOTOJAMS) IR GALIMYBĘ ĮSTATYMUOSE NUMATYTAIS ATVEJAIS NEMOKAMAI ATIDUOTI
ATITINKAMAS ATLIEKAS PREKYBOS VIETOSE ARBA SAVIVALDYBIŲ ORGANIZUOJAMOSE KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO
SISTEMOSE.
VISUOMENĖS INFORMAVIMAS IR ŠVIETIMAS (5)

TVARKOS APRAŠAS TAIKOMAS ELEKTROS IR ELEKTRONINĖS ĮRANGOS, TRANSPORTO
PRIEMONIŲ, ALYVOS, BATERIJŲ IR AKUMULIATORIŲ, APMOKESTINAMŲJŲ GAMINIŲ (IŠSKYRUS BATERIJAS IR
AKUMULIATORIUS) GAMINTOJAMS IR IMPORTUOTOJAMS, INDIVIDUALIAI VYKDANTIEMS LIETUVOS
RESPUBLIKOS ATLIEKŲ TVARKYMO ĮSTATYME (ŽIN., 1998, NR. 61-1726; 2002, NR. 72-3016) TOKIEMS
GAMINTOJAMS IR IMPORTUOTOJAMS NUMATYTAS PAREIGAS, ELEKTROS IR ELEKTRONINĖS ĮRANGOS IR
NEŠIOJAMŲJŲ BATERIJŲ IR AKUMULIATORIŲ PLATINTOJAMS, TRANSPORTO PRIEMONIŲ TECHNINĖS
PRIEŽIŪROS IR REMONTO PASLAUGAS TEIKIANČIOMS ĮMONĖMS, KURIOS YRA ALYVOS ATLIEKŲ
TURĖTOJOS, IR PAKUOČIŲ GAMINTOJAMS, GAMINIŲ PRIPILDYTŲ PAKUOČIŲ GAMINTOJAMS IR
IMPORTUOTOJAMS, INDIVIDUALIAI VYKDANTIEMS PAKUOČIŲ IR PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO ĮSTATYME
TOKIEMS GAMINTOJAMS IR IMPORTUOTOJAMS NUMATYTAS PAREIGAS.

TVARKOS APRAŠAS NETAIKOMAS GAMINTOJAMS IR IMPORTUOTOJAMS, ELEKTROS IR
ELEKTRONINĘ ĮRANGĄ, TRANSPORTO PRIEMONES, ALYVĄ, BATERIJAS IR AKUMULIATORIUS,
APMOKESTINAMUOSIUS GAMINIUS (IŠSKYRUS BATERIJAS IR AKUMULIATORIUS) NAUDOJANTIEMS SAVOMS
REIKMĖMS, IR GAMINTOJAMS IR IMPORTUOTOJAMS, PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ LIETUVOS RESPUBLIKOS
VIDAUS RINKAI TIEKIANTIEMS NE DAUGIAU KAIP 0,5 TONOS PAKUOČIŲ ATLIEKŲ BEI TIEKIANTIEMS
LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS RINKAI VERSLO TIKSLAIS NE DAUGIAU KAIP 5 BATERIJŲ AR
AKUMULIATORIŲ, ELEKTROS IR ELEKTRONINĖS ĮRANGOS, TRANSPORTO PRIEMONIŲ VIENETUS.
www.gia.lt
www.mesrusiuojam.lt
http://www.gia.lt/skaiciuokle/skaiciuokles-visos/
www.gia.lt
www.mesrusiuojam.lt
http://www.gia.lt/skaiciuokle/skaiciuokles-visos/
ĮMONIŲ KONTROLĖ IR ATSAKOMYBĖ, PASIRUOŠIMAS PATIKRINIMAMS
5124 STRAIPSNIS.
NEVYKDYMAS
APMOKESTINAMŲJŲ
GAMINIŲ
IR
JŲ
ATLIEKŲ
TVARKYMO
REIKALAVIMŲ
•
APMOKESTINAMŲJŲ GAMINIŲ TIEKIMO RINKAI APSKAITOS NETVARKYMAS ARBA NETINKAMAS
TVARKYMAS –UŽTRAUKIA BAUDĄ PAREIGŪNAMS NUO AŠTUONIŲ ŠIMTŲ IKI VIENO TŪKSTANČIO
PENKIŲ ŠIMTŲ LITŲ.
•
APMOKESTINAMŲJŲ GAMINIŲ TIEKIMO RINKAI APSKAITOS ATASKAITŲ NEPATEIKIMAS IKI NUSTATYTŲ
TERMINŲ –UŽTRAUKIA BAUDĄ PAREIGŪNAMS NUO KETURIŲ ŠIMTŲ IKI AŠTUONIŲ ŠIMTŲ LITŲ.
•
MOKESČIO UŽ APLINKOS TERŠIMĄ APMOKESTINAMŲJŲ GAMINIŲ ATLIEKOMIS DEKLARACIJŲ
NEPATEIKIMAS IKI NUSTATYTŲ TERMINŲ –UŽTRAUKIA BAUDĄ PAREIGŪNAMS NUO AŠTUONIŲ ŠIMTŲ IKI
VIENO TŪKSTANČIO PENKIŲ ŠIMTŲ LITŲ.
•
ŽINOMAI NETEISINGŲ DUOMENŲ PATEIKIMAS APMOKESTINAMŲJŲ GAMINIŲ TIEKIMO RINKAI
APSKAITOS ATASKAITOSE IR (AR) MOKESČIO UŽ APLINKOS TERŠIMĄ APMOKESTINAMŲJŲ GAMINIŲ
ATLIEKOMIS DEKLARACIJOSE –UŽTRAUKIA BAUDĄ PAREIGŪNAMS NUO VIENO TŪKSTANČIO PENKIŲ
ŠIMTŲ IKI TRIJŲ TŪKSTANČIŲ LITŲ.
•
APMOKESTINAMŲJŲ GAMINIŲ TIEKIMAS RINKAI NEĮSIREGISTRAVUS GAMINTOJŲ IR IMPORTUOTOJŲ
REGISTRAVIMO SĄVADE UŽTRAUKIA BAUDĄ PAREIGŪNAMS NUO VIENO TŪKSTANČIO PENKIŲ ŠIMTŲ
IKI TRIJŲ TŪKSTANČIŲ LITŲ.
•
SURINKTŲ APMOKESTINAMŲJŲ GAMINIŲ ATLIEKŲ ATLYGINTINIS AR NEATLYGINTINIS PERLEIDIMAS
ASMENIMS, NETURINTIEMS TEISĖS TVARKYTI ŠIAS ATLIEKAS, –UŽTRAUKIA BAUDĄ PAREIGŪNAMS NUO
VIENO TŪKSTANČIO PENKIŲ ŠIMTŲ IKI TRIJŲ TŪKSTANČIŲ LITŲ.
• INFORMACIJOS APIE BATERIJOSE IR AKUMULIATORIUOSE ESANČIŲ MEDŽIAGŲ KELIAMĄ PAVOJŲ
APLINKAI IR ŽMONIŲ SVEIKATAI IR (AR) INFORMACIJOS APIE BATERIJŲ IR AKUMULIATORIŲ ATLIEKŲ
SURINKIMO, APDOROJIMO IR PERDIRBIMO SISTEMAS NEPATEIKIMAS BATERIJŲ IR AKUMULIATORIŲ
VARTOTOJAMS ARBA INFORMACIJOS APIE GALIMYBĘ PREKYBOS VIETOSE ATIDUOTI NEŠIOJAMŲJŲ
BATERIJŲ IR AKUMULIATORIŲ ATLIEKAS NEPATEIKIMAS BATERIJŲ IR AKUMULIATORIŲ VARTOTOJAMS –
UŽTRAUKIA BAUDĄ NUO VIENO TŪKSTANČIO IKI DVIEJŲ TŪKSTANČIŲ LITŲ.
• ATSISAKYMAS NEMOKAMAI PRIIMTI VARTOTOJŲ ATIDUODAMAS NEŠIOJAMŲJŲ BATERIJŲ IR
AKUMULIATORIŲ ATLIEKAS AR REIKALAVIMAS PIRKTI NAUJĄ NEŠIOJAMĄJĄ BATERIJĄ AR
AKUMULIATORIŲ ATIDUODANT JŲ ATLIEKAS NEŠIOJAMŲJŲ BATERIJŲ IR AKUMULIATORIŲ PREKYBOS
VIETOSE –UŽTRAUKIA BAUDĄ NUO VIENO TŪKSTANČIO IKI DVIEJŲ TŪKSTANČIŲ LITŲ.
• ATSISAKYMAS PRIIMTI IŠ VARTOTOJŲ PRAMONINIŲ BATERIJŲ IR AKUMULIATORIŲ ATLIEKAS –
UŽTRAUKIA BAUDĄ NUO VIENO TŪKSTANČIO PENKIŲ ŠIMTŲ IKI TRIJŲ TŪKSTANČIŲ LITŲ.
• ŠIO STRAIPSNIO PIRMOJOJE, ANTROJOJE, TREČIOJOJE, KETVIRTOJOJE, PENKTOJOJE, ŠEŠTOJOJE,
SEPTINTOJOJE, AŠTUNTOJOJE IR DEVINTOJOJE DALYSE NUSTATYTOS VEIKOS, PADARYTOS ASMENS,
BAUSTO UŽ MINĖTOSE DALYSE NUSTATYTUS PAŽEIDIMUS, UŽTRAUKIA BAUDĄ NUO DEVYNIŲ ŠIMTŲ
IKI PENKIŲ TŪKSTANČIŲ LITŲ.
• BATERIJŲ IR AKUMULIATORIŲ ATLIEKŲ NETVARKYMAS IR (AR) NEDALYVAVIMAS
ORGANIZUOJANT BATERIJŲ IR AKUMULIATORIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO SISTEMAS –UŽTRAUKIA
BAUDĄ PAREIGŪNAMS NUO PENKIŲ TŪKSTANČIŲ IKI DEŠIMTIES TŪKSTANČIŲ LITŲ.
51(20) STRAIPSNIS. TEISĖS AKTŲ, REGLAMENTUOJANČIŲ EKSPLOATUOTI NETINKAMŲ TRANSPORTO
PRIEMONIŲ TVARKYMĄ, REIKALAVIMŲ PAŽEIDIMAS
•
TRANSPORTO PRIEMONIŲ IŠLEIDIMO Į RINKĄ ATASKAITŲ NEPATEIKIMAS IKI NUSTATYTŲ TERMINŲ –
UŽTRAUKIA BAUDĄ PAREIGŪNAMS NUO KETURIŲ ŠIMTŲ IKI AŠTUONIŲ ŠIMTŲ LITŲ.
•
ŽINOMAI NETEISINGŲ DUOMENŲ PATEIKIMAS TRANSPORTO PRIEMONIŲ IŠLEIDIMO Į RINKĄ ATASKAITOSE –
UŽTRAUKIA BAUDĄ NUO VIENO TŪKSTANČIO PENKIŲ ŠIMTŲ IKI TRIJŲ TŪKSTANČIŲ LITŲ.
•
TRANSPORTO PRIEMONIŲ PAGAMINIMAS ARBA IMPORTAS Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ NEĮSIREGISTRAVUS
GAMINTOJŲ IR IMPORTUOTOJŲ REGISTRAVIMO SĄVADE –
UŽTRAUKIA BAUDĄ PAREIGŪNAMS NUO DVIEJŲ TŪKSTANČIŲ PENKIŲ ŠIMTŲ IKI PENKIŲ TŪKSTANČIŲ LITŲ.
•
TOKIOS PAT VEIKOS, PADARYTOS ASMENS, BAUSTO ADMINISTRACINE NUOBAUDA UŽ ŠIO STRAIPSNIO
PIRMOJOJE, ANTROJOJE IR TREČIOJOJE DALYSE NUMATYTUS PAŽEIDIMUS, –
UŽTRAUKIA BAUDĄ NUO DVIEJŲ TŪKSTANČIŲ IKI DEŠIMTIES TŪKSTANČIŲ LITŲ.
•
EKSPLOATUOTI NETINKAMŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ NETVARKYMAS IR NEDALYVAVIMAS EKSPLOATUOTI
NETINKAMŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ TVARKYMO SISTEMOJE –
UŽTRAUKIA BAUDĄ PAREIGŪNAMS NUO DVIDEŠIMT PENKIŲ TŪKSTANČIŲ IKI PENKIASDEŠIMTIES
TŪKSTANČIŲ LITŲ.
51(19) STRAIPSNIS. ALYVŲ ATLIEKŲ TVARKYMO REIKALAVIMŲ NEVYKDYMAS
•
ALYVŲ ATLIEKŲ ATLYGINTINIS AR NEATLYGINTINIS PERLEIDIMAS ASMENIMS, NETURINTIEMS TEISĖS TVARKYTI ALYVŲ ATLIEKAS, –
UŽTRAUKIA BAUDĄ PAREIGŪNAMS NUO TRIJŲ ŠIMTŲ IKI ŠEŠIŲ ŠIMTŲ LITŲ.
•
ALYVŲ ATLIEKŲ TVARKYMAS ALYVŲ ATLIEKŲ TVARKYMO TAISYKLĖSE NENUMATYTAIS BŪDAIS –
UŽTRAUKIA BAUDĄ PAREIGŪNAMS NUO DVIEJŲ TŪKSTANČIŲ IKI KETURIŲ TŪKSTANČIŲ LITŲ.
•
ALYVŲ IŠLEIDIMO Į RINKĄ APSKAITOS ATASKAITŲ NEPATEIKIMAS IKI NUSTATYTŲ TERMINŲ –
UŽTRAUKIA BAUDĄ PAREIGŪNAMS NUO KETURIŲ ŠIMTŲ IKI AŠTUONIŲ ŠIMTŲ LITŲ.
•
ŽINOMAI NETEISINGŲ DUOMENŲ PATEIKIMAS ALYVŲ IŠLEIDIMO Į RINKĄ APSKAITOS ATASKAITOSE –
UŽTRAUKIA BAUDĄ PAREIGŪNAMS NUO VIENO TŪKSTANČIO PENKIŲ ŠIMTŲ IKI TRIJŲ TŪKSTANČIŲ LITŲ.
•
ALYVŲ PAGAMINIMAS ARBA IMPORTAS Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ NEĮSIREGISTRAVUS GAMINTOJŲ IR IMPORTUOTOJŲ
REGISTRAVIMO SĄVADE –
UŽTRAUKIA BAUDĄ PAREIGŪNAMS NUO DVIEJŲ TŪKSTANČIŲ PENKIŲ ŠIMTŲ IKI PENKIŲ TŪKSTANČIŲ LITŲ.
•
TOKIOS PAT VEIKOS, PADARYTOS ASMENS, BAUSTO ADMINISTRACINE NUOBAUDA UŽ ŠIO STRAIPSNIO TREČIOJOJE,
KETVIRTOJOJE IR PENKTOJOJE DALYSE NUMATYTUS PAŽEIDIMUS, –
UŽTRAUKIA BAUDĄ NUO DVIEJŲ TŪKSTANČIŲ IKI DEŠIMTIES TŪKSTANČIŲ LITŲ.
•
ALYVŲ ATLIEKŲ NETVARKYMAS IR NEDALYVAVIMAS ALYVŲ ATLIEKŲ TVARKYMO SISTEMOJE –
UŽTRAUKIA BAUDĄ PAREIGŪNAMS NUO DVIDEŠIMT PENKIŲ TŪKSTANČIŲ IKI PENKIASDEŠIMTIES TŪKSTANČIŲ LITŲ.
AČIŪ UŽ DĖMESĮ

similar documents