iššūkiai ir iniciatyvos

Report
Teismų elektroninės paslaugos:
kodėl verta naudotis?
2014 m. liepos 4 d.
Nacionalinė teismų
administracija
PORTALAS E.TEISMAS.LT
Lietuvos teismų elektroninių paslaugų portalas:
pirmųjų metų rezultatai
• Portalo E.TEISMAS.LT naudotojų kiekio pokyčiai.
2014 m. birželio 1 d. sistemoje iš viso registruota:
- 10 754 fiziniai asmenys;
- 1444 advokatai ir jų padėjėjai;
- 1622 juridiniai asmenys.
Portalo E.TEISMAS.LT naudotojų grupėse pastovus naudotojų kiekio
pokytis.
Lietuvos teismų elektroninių paslaugų portalas:
pirmųjų metų rezultatai
• Portalo E.TEISMAS.LT naudotojų pasiskirstymas.
Dažniausiai portalu naudotasi:
1. Vilniuje;
2. Kaune;
3. Klaipėdoje;
4. Visagine;
5. Panevėžyje;
6. Mažeikiuose;
7. Alytuje.
Prisijungimų nustatyta ne tik iš Lietuvos.
Lietuvos teismų elektroninių paslaugų portalas:
pirmųjų metų rezultatai
• Portalo E.TEISMAS.LT prieinamumas.
.
Lietuvos teismų elektroninių paslaugų portalas:
pirmųjų metų rezultatai
• Komunikavimo priemonių pokyčiai.
-Žymus informacinių pranešimų apie atliktus veiksmus didėjimas.
Išsiųsta 10 386 432 pranešimų proceso dalyviams-portalo naudotojams.
-Didėja naudojimosi kitomis informavimo priemonėmis naudotojų skaičius:
 informavimo trumposiomis žinutėmis paslauga naudojasi 1821 portalo naudotojai;
 informavimo elektroniniu paštu paslauga naudojasi 4599 portalo naudotojai.
Lietuvos teismų elektroninių paslaugų portalas:
pirmųjų metų rezultatai
• Teismų gautų elektroninių dokumentų kiekio pokyčiai:
Iš viso iki 2014 m. birželio mėn. gauta daugiau nei 36 000 dokumentų.
Lietuvos teismų elektroninių paslaugų portalas:
pirmųjų metų rezultatai
• Teismų išsiųstų elektroninių ir skaitmenizuotų dokumentų kiekio
pokyčiai:
Iš viso teismai iki 2014 m. birželio mėn. išsiuntė daugiau nei 299 466 dokumentus.
Lietuvos teismų elektroninių paslaugų portalas:
pirmųjų metų rezultatai
• Teismų išsiųstų elektroninių ir skaitmenizuotų dokumentų kiekio
pokyčiai apygardų teritorijai priklausančiuose apylinkių ir apygardų
teismuose:
Lietuvos teismų elektroninių paslaugų portalas:
pirmųjų metų rezultatai
• Teismų išsiųstų elektroninių ir skaitmenizuotų dokumentų kiekio
pokyčiai CB ir AB:
CB: 2013 m. liepos mėn. – 13 712 dokumentai;
2014 m. balandžio mėn. – 35 271 dokumentai.
Iš viso CB išsiųsta 278 968 dokumentai.
AB: 2013 m. liepos mėn. – 144 dokumentai;
2014 m. balandžio mėn. – 2609 dokumentai.
Iš viso AB išsiųsta 20498 dokumentai.
Elektroninės teismų paslaugos:
iššūkiai ir iniciatyvos
Iniciatyva Nr. 1. portalo E.TEISMAS.LT pritaikymas euro valiutos
naudojimui LR.
Poreikiai:
 Elektroninių paslaugų turinio praplėtimas lito ir euro valiutų naudojimui
teisės aktuose nustatytais laikotarpiais;
 LITEKO duomenų, susijusių su piniginėmis lėšomis, tvarkymo
funkcionalumų modernizavimas.
portalo E.TEISMAS.LT modernizacija 2014 m. III-IV ketvirtyje.
Laukiami rezultatai:
1. Duomenų, susijusių su piniginėmis lėšomis, tvarkymas lito ir euro
valiutomis LITEKO ir portale E.TEISMAS.LT;
2. Tinkamas piniginių lėšų apskaitos ir duomenų mainų, su kitomis
informacinėmis sistemomis ir (ar) registrais, užtikrinimas.
Elektroninės teismų paslaugos:
iššūkiai ir iniciatyvos
Iniciatyva Nr. 2. Teismo proceso dalyvių lūkesčiai elektroninių
paslaugų turinio plėtrai.
Poreikiai:
 Paskyrų portale E.TEISMAS.LT valdymo funkcionalumų tobulinimas:
- paskyrų sujungimas, atskyrimas, duomenų perkėlimas;
- paskyrų panaikinimas;
- juridinio asmens struktūros atvaizdavimas ir atskyrimas
paskyroje (filialai, skyriai, padaliniai);
- atstovavimo teisių suteikimas juridiniam asmeniui;
- atstovavimo teisių suteikimo funkcijų praplėtimas.
 Paskyrose esančių duomenų tvarkymo funkcionalumų tobulinimai:
- poreikis platesniam dokumentų rūšiavimui;
- poreikis detalesniam pranešimų rūšiavimui;
Elektroninės teismų paslaugos:
iššūkiai ir iniciatyvos
- duomenų ir dokumentų paieškos funkcionalumų tobulinimas;
- gaunamų pranešimų tipų papildymas;
- aktualių ir archyvinių duomenų rūšiavimas;
- duomenų tvarkymo paskyroje istorijos stebėjimas.
 Ergonomiška ir patogi interaktyvi pagalba portalo naudotojams.
 Teisminė mediacija elektroniniu būdu:
- iniciavimas;
- aktualus mediatorius sąrašas;
- mediatoriaus ir šalių bendravimas portale;
- mediacijos rezultatų dokumento derinimas ir pateikimas teismui.
Elektroninės teismų paslaugos:
iššūkiai ir iniciatyvos
papildant projekto „Elektroninės paslaugos teisingumo vykdyme“
veiklas, patobulinti LITEKO bei portalo E.TEISMAS.LT
funkcionalumai 2015 m. I-II ketvirčiuose.
Laukiami rezultatai:
1. Paskyrų valdymo pakeitimai;
2. Duomenų tvarkymo funkcionalumų portalo E.TEISMAS.LT naudotojų ir
teismų LITEKO paskyrose praplėtimas;
3. Ergonomiška ir vartotojui patogi interaktyvi pagalba;
4. Sukurta galimybė suinteresuotiems asmenims dėl teisminės mediacijos
kreiptis elektroniniu būdu;
5. Teisminės mediacijos bylų registravimas, jų eigos fiksavimas,
bendravimas tarp šalių ir mediatoriaus portale.
Elektroninės teismų paslaugos:
iššūkiai ir iniciatyvos
Iniciatyva Nr. 3. Nuotolinių teismo posėdžių organizavimas.
Poreikiai:
 didėjantis poreikis tarptautiniams teismo posėdžiams organizuoti;
 siekiama taupyti teismo procesui skirtas lėšas;
 optimizuoti proceso trukmę;
užtikrinti proceso dalyvių teisių įgyvendinimą ir
pažeidžiamų interesų apsaugą.
Pavienis projektas “Vaizdo perdavimo, įrašymo ir saugojimo sistemos
sukūrimas ir įdiegimas teismuose“
2014 m. IV ketvirtis
Laukiami rezultatai:
1. 18 teismo posėdžių salių ir 13 įkalinimo įstaigų įdiegta stacionari vaizdo
konferencijų įranga;
2. Apygardų teismams perduota naudoti 5 komplektai kilnojamosios vaizdo
konferencijų įrangos;
3. Centrinio mazgo įranga NTA.
Elektroninės teismų paslaugos:
iššūkiai ir iniciatyvos
Iniciatyva Nr. 4. Duomenų tvarkymo LITEKO optimizavimas ir teismų
veiklai reikalingų duomenų gavimas.
Probleminės sritys:
 sudėtingos duomenų apdorojimo procedūros LITEKO, neefektyvūs
duomenų tvarkymo procesai
sistemos greitaveikos problemos.
dokumentų turinio formavimo, struktūrizavimo trūkumas;
 poreikis teisingumo vykdymui reikalingus duomenis gauti integralioje
aplinkoje;
poreikis elektroninius dokumentus vykdymui perduoti elektroniniu
būdu.
Elektroninės teismų paslaugos:
iššūkiai ir iniciatyvos
Projektas „Teismų informacinės sistemos (bylų tvarkymo ir teismo
posėdžių garso įrašymo sistemų) modernizavimas“
2015 m. IV ketvirtis – 2016 m. I ketvirtis
Laukiami rezultatai:
1. Atnaujinta LITEKO duomenų struktūra, jų
apdorojimo procedūros, optimizuojant jų atlikimo
trukmę – LITEKO greitaveikos padidinimas;
2. Struktūrizuoti teismo dokumentų šablonai, sistemai automatiškai juos
užpildant visais joje tvarkomais duomenimis;
3.
Integracijų papildomų duomenų gavimui integralioje aplinkoje, t. y.
pačioje LITEKO sistemoje, sukūrimas. Numatoma sukurti integracijas su
VĮ Registrų centro valdomais registrais ir informacinėmis sistemomis,
Advokatų, Antstolių, SODROS, PRISONIS informacinėmis sistemomis,
Centrinės hipotekos įstaigos tvarkomais registrais.
Elektroninės teismų paslaugos:
iššūkiai ir iniciatyvos
Iniciatyva Nr. 5. Kokybiškas teismo posėdžių eigos fiksavimas garso
įrašu.
Poreikis:
 įsigyti stacionarią garso įrašymo ir įgarsinimo įrangą 335 teismo
posėdžių salėms 51 teisme;
 įsigyti specialią įrangą garso įrašų saugojimui ir teikimui susipažinti
portale E.TEISMAS.LT
Projektas “Teismų informacinės sistemos (bylų tvarkymo ir teismo
posėdžių garso įrašymo sistemų) modernizavimas“
2015 m. IV ketvirtis – 2016 m. I ketvirtis
Laukiami rezultatai:
1. Stacionari garso įrašymo įranga 308 teismo posėdžių salėms;
2. Kilnojama garso įrašymo įranga 27 teismo posėdžių salėms;
3. Specialūs serveriai garso įrašams saugoti 51 teisme;
4. Centrinio mazgo įranga NTA.
Elektroninės paslaugos vartotojų akimis
I. Vartotojų poreikiai elektroninių paslaugų plėtrai;
II. Teismų klientų lūkesčiai naujų informacinių technologijų
panaudojamumui teismų veikloje.
Pirmųjų metų rezultatų įvertinimas APDOVANOJIMAI
I nominacija
AKTYVIAUSIAS TEISMO E-PASLAUGŲ
VARTOTOJAS 2013/2014
Laimėtojas –
LINDORFF OY FILIALAS
Pirmųjų metų rezultatų įvertinimas APDOVANOJIMAI
II nominacija
Gausiausia E.TEISMAS.LT vartotojų komanda
2013/2014
Laimėtojas – Nacionalinė žemės tarnyba
Pirmųjų metų rezultatų įvertinimas APDOVANOJIMAI
III nominacija
Iniciatyviausi E.TEISMAS.LT vartotojai
2013/2014
Laimėtojas – ADVOKATŲ TARYBA
2014-2015-2016-....-2050
Nacionalinė teismų administracija siekia:
diegti inovatyvius informacinių technologijų
sprendimus teismų veiklos efektyvumui didinti;
 teikti teismų veiklos pokyčių iniciatyvas, įvertinus
besikeičiančius teismų ir visuomenės poreikius.
AČIŪ UŽ DĖMESĮ

similar documents