Pristatymas auklėtojoms - Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazija

Report
Mokinių ugdymas karjerai
Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazija
• UGDYMO KARJERAI PROGRAMA
Integruojama į ugdymo turinį per dalyko
pamokas, klasės auklėtojo ir neformaliojo
ugdymo veiklą.
• Ugdymo karjerai programos paskirtis –
apibrėžti ugdymo karjerai turinį ir ugdytinas
mokinių kompetencijas
2. KARJEROS GALIMYBIŲ PAŽINIMO
1. SAVĘS PAŽINIMO
1.1. Pažinti karjerai svarbias asmenybės
charakteristikas.
1.2. Pažinti socialinę aplinką ir
socialinius vaidmenis.
2.1. Rasti ir efektyviai naudoti karjeros
informaciją
2.2. Pažinti mokymosi visą gyvenimą
galimybes
2.3. Pažinti kintantį darbo pasaulį
Mokinių ugdymo
karjerai
kompetencijos
4. KARJEROS ĮGYVENDINIMO
4.1. Taikyti ir tobulinti karjerai
svarbiausias bendrąsias kompetencijas.
4.2. Sėkmingai pereiti iš mokyklos į kitą
karjeros (mokymosi ar darbo) aplinką
4.3. Efektyviai ieškoti darbo.
3. KARJEROS PLANAVIMO
3.1. Kelti gyvenimo ir karjeros tikslus
3.2. Priimti karjeros sprendimus.
3.3. Sudaryti ir atnaujinti karjeros planą.
Pagrindinės ugdymo karjerai
gimnazijoje veiklos
Ugdymo karjerai situacijos analizė
Ugdymo karjerai mokinių poreikių tyrimas (Klasių
auklėtojai, inf. t. mokytojai)
Tyrimo rezultatų analizė (koordinatoriai)
Ugdymas karjerai
Integruotas ugdymas (dalykų mokytojai)
Ugdymas per klasės valandėles, mokinių karjeros plano sudarymas.
(klasių auklėtojai)
Karjeros informavimas
Klasių auklėtojų, mokinių ir tėvų konsultavimas
(koordinatoriai)
Informacijos sklaida, renginiai, patyriminiai vizitai ir pan.
(koordinatoriai)
Ugdymo karjerai situacijos analizė
• Poreikių tyrimas
http://www.mukis.lt/mod/klausimynas/?uid=d333655ab5d4b46
• Poreikių tyrimą atlieka klasių auklėtojai arba informacinių
technologijų mokytojai.
Ugdymas karjerai
• Integruotas ugdymas (dalykų mokytojai)
• Ugdymas per klasės valandėles (klasių
auklėtojai, koordinatoriai)
Karjeros informavimas
• Klasių auklėtojų, mokinių ir tėvų
konsultavimas (koordinatoriai)
• Informacijos sklaida, renginiai, patyriminiai
vizitai ir pan. (koordinatoriai)
Klasės valandėlės.
Temos:
I. “Aš esu”
1.
Mano asmenybės savybės ir mano gabumai.
Psichologinis portretas. Mano karjeros interesai ir pan.
II. “Mano karjeros galimybės”
1.
Karjeros informacija ir jos paieška. Mokymosi įstaigų
įvairovė. Kas vyksta darbo pasaulyje ir pan.
III. “Mano karjeros planas”
1. Asmeninė ateities vizija. Karjeros sprendimai. Gebėjimas
dirbti komandoje. Adaptacija naujoje aplinkoje ir pan.
Mokinio karjeros planas
• Paskirtis. Išsiaiškinti vidutiniojo ir vyresniojo
mokyklinio amžiaus mokinių profesinius interesus,
ketinimus.
• Atlikimas. Šią anketą pildo mokinys individualiai. Klasės
auklėtojas atlieka anketos vertinimą ir aptaria jį kartu
su mokiniu. Šią anketa galima pradėti naudoti 7–8
klasėje ir kartoti reguliariai, kartą per mokslo metus.
• Anketos vertinimas. Vertinant atsakymus į šią anketą,
galime matyti, kaip kinta mokinių profesinių interesų
kryptingumas, kada, kurioje klasėje, jis tampa pastovus.
Vertinama, kaip mokinio profesiniai interesai suderinti
su būsimu mokymosi krypties ar studijų pasirinkimu.
Individualios konsultacijos
• Konsultuoja Birutė Vyližinska ir Oksana
Kietavičienė
• Reikalui esant, mokyklos psichologas ir
socialinė pedagogė.
www.mukis.lt
www.aikos.smm.lt
www.kamtoreikia.lt
•
Testai
•
•
•
•
•
•
•
•
•
http://www.euroguidance.lt/metodine-medziaga/priemones/testai
Profesijos pasirinkimo testas
http://www.euroguidance.lt/profesijosvadovas/single.php?content=testas1
Asmenybės kryptingumo testas
http://www.euroguidance.lt/profesijosvadovas/single.php?content=testas3
Komunikacinių-organizacinių polinkių įvertinimo testas
http://www.euroguidance.lt/profesijosvadovas/single.php?content=testas2
•
•
•
•
Profesijų vadovas
http://www.euroguidance.lt/profesijosvadovas/
Profesijų klasifikatorius
http://www.darborinka.lt/mod/klasifikatorius/
Informacija apie profesijas

similar documents