2014 m. - Žemės ūkio ministerija

Report
NACIONALINĖ 2014–2020 METŲ
GYVULININKYSTĖS SEKTORIAUS
PLĖTROS PROGRAMA
Žemės ūkio ministerijos
Žemės ūkio gamybos ir maisto pramonės departamento
Gyvulininkystės skyriaus vedėjas
Vaidotas Prusevičius
Programa parengta įgyvendinant
Šešioliktosios Vyriausybės 2012–2016
metų programos nuostatas, atsižvelgus į LR
žemės ūkio ministro 2013 m. balandžio 11
d. įsakymu Nr. 3D-267 sudarytos darbo
grupės siūlymus
Nacionalinė 2014-2020 metų
gyvulininkystės sektoriaus
plėtros programa
2013 m. gruodžio 4 d. patvirtinta
LRV nutarimu Nr. 1162
Programos paskirtis
nustatyti gyvulininkystės sektoriaus plėtros
tikslus ir uždavinius, sukurti palankią aplinką
vystyti ir plėsti gyvulininkystės ūkius,
realizuoti gyvulininkystės produkciją, didinti
ūkinių gyvūnų skaičių, suformuoti patrauklų
gyvulininkystės produktų įvaizdį šalyje ir
užsienyje
PROGRAMOS STRATEGINIS
TIKSLAS
Sustiprinti į vidaus ir užsienio rinką
orientuotą konkurencingą gyvulininkystės
sektorių, ūkinių gyvūnų augintojams
užtikrinantį pajamas, o vartotojams – geros
kokybės produktus.
Programoje numatyti
4 tikslai,12 uždavinių,
tikslų – uždavinių vertinimo kriterijai
Konkrečios Programos įgyvendinimo priemonės,
lėšų poreikis joms įgyvendinti tvirtinamos
atskiru LR žemės ūkio ministro įsakymu,
2014–2016 ir 2017–2020 metų
veiksmų planais
Programos struktūra
STRATEGINIS TIKSLAS
Stiprinti į vidaus ir užsienio rinką orientuotą konkurencingą gyvulininkystės
sektorių, ūkinių gyvūnų augintojams užtikrinantį pajamas, o vartotojams –
geros kokybės produktus.
1 tikslas
didinti ūkinių
gyvūnų skaičių ir
plėsti
gyvulininkystės
produkcijos
gamybą, drauge
užtikrinti aplinkos
apsaugą
Uždaviniai
Priemonės
2 tikslas
diegti gyvulininkystės
ūkiuose naujausias
technologijas, mokslo
laimėjimus, užtikrinti
aukštos kvalifikacijos
gyvulininkystės ūkiui
būtinų specialistų rengimą.
3 tikslas
tobulinti ūkinių
gyvūnų
veislininkystės
sistemą, didinti
veislinių ūkinių
gyvūnų skaičių,
saugoti ūkinių
gyvūnų genetinius
išteklius
4 tikslas
užtikrinti ūkinių
gyvūnų gerovę ir
sveikatingumą
Uždaviniai
Uždaviniai
Priemonės
Uždaviniai
Priemonės
Priemonės
2014-2016 m. Programos įgyvendinimo veiksmų planas patvirtintas 2014 balandžio 14 d . LR žemės ūkio
ministro įsakymu Nr. 3D-216
Pirmasis Programos tikslas – didinti ūkinių
gyvūnų skaičių ir plėsti gyvulininkystės
produkcijos gamybą, drauge užtikrinti
aplinkos apsaugą.
Galvijų skaičiaus dinamika 2004-2014 metais sausio 1 dienai vnt.
934121 946345
901444
859693
771262
731250
2004
2005
2006
2007
2008
2009
695614 685047
2010
2011
670451 683972
2012
2013
Šaltinis
710289
2014
ŽŪIKVC
Mėsinių galvijų skaičiaus kitimas 2009-2014 metais vnt.
103603
78211
9332
2009 01 01
80557
76793
10490
2010 01 01
87723
11756
2011 01 01
79757
13735
2012 01 01
16210
2013 01 01
19862
2014 01 01
Šaltinis
ŽŪIKVC
Karvių skaičius Lietuvoje 2004 - 2014 metais vnt.
467414 462867
438077
420587
395921
380202
357114 345347
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
328352 316427
310405
2012
2013
Šaltinis
2014
ŽŪIKVC
Galvijai ir avys SG/1 ha Lietuvoje
Rajonų skaičius
25
22
9
iki 0,5 SG/1 ha
0,5-1 SG/1 ha
virš 1 SG/1 ha
Alytaus r. sav., Anykščių r. sav., Birštono sav., Elektrėnų sav.,
Ignalinos r. sav., Kaišiadorių r. sav., Klaipėdos r. sav., Lazdijų
r. sav., Molėtų r. sav., Rokiškio r. sav., Širvintų r. sav.
Švenčionių r. sav., Utenos r. sav., Vilniaus r. sav., Zarasų r.
sav.
Iki 0,5
Jurbarko r. sav., Kelmės r. sav., Kupiškio r. sav., Mažeikių r. sav.,
Pagėgių sav., Prienų r. sav., Raseinių r. sav., Šalčininkų r. sav.,
Šilalės r. sav., Visagino r. sav.
0,5-1
Šaltinis
ŽŪIKVC
Kiaulių skaičius Lietuvoje 2004-2013 m. tūkst. vnt.
1057.4
1073.3
1114.7
1127.1
923.2
897.1
928.2
929.4
790.3
2004 m.
2005 m.
2006 m.
2007 m.
2008 m.
2009 m.
2010 m.
2011 m.
2012 m.
807.5
2013 m.
Šaltinis Statistikos dep.
Avių skaičius Lietuvoje 2008-2014 metais vnt.
100182
83333
50330
2008
51327
2009
52961
2010
55249
2011
60994
2012
2013
2014
Uždaviniai Programos pirmajam tikslui pasiekti:
1. Palaikyti ūkinių gyvūnų laikytojų pajamas, daugiausia
savanoriškosios susietosios paramos ir papildomą nacionalinę
paramą skiriant gyvulininkystės sektoriui.
2. Didinti gyvulininkystės ūkių konkurencingumą, užtikrinant
didžiausią investicinės paramos intensyvumą gyvulininkystės
sektoriaus projektams.
3. Užtikrinti gyvulininkystės ūkių, pagal teisės aktus negalinčių įsigyti
daugiau žemės, veiklos tęstinumą ir plėtrą, žemės valdų struktūrų
gerinimą- suteikiant jiems pirmenybę nuomotis valstybinę žemę.
4. Skatinti didinti gyvulininkystės produkcijos gamybą ir eksportą.
5. Plėtoti gyvulininkystės sektoriaus kooperaciją.
6. Skatinti technologinių procesų, susijusių su aplinkos apsauga,
optimizavimą.
Specialioji (susietoji) paramos schema
gyvulininkystės sektoriui 2014 metais
2014 01 29 d. Europos komisija informuota apie specialiosios
(susieta su gamyba) paramos teikimą 2014 metams:
• Specialioji parama mėsinės galvijininkystės sektoriui
3,5 proc. 42 733 mln. lt.
• Specialioji parama mėsinės avininkystės sektoriui
3,5 proc. 4 748 mln. lt.
• Specialioji parama pieninės galvijininkystės sektoriui
3 proc. 40 698 mln. lt.
Specialioji (susietoji) parama mėsinės
galvijininkystės sektoriui 2014 metais
2014 m. vasario 4 d. Žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-73 patvirtinta nauja paramos tvarka:
Reikalavimai išmokai už mėsinius galvijus:
• išmoka mokama žemės ūkio valdos valdytojams;
• už ne jaunesnius nei 12 mėn. (gyvulio paskerdimo, eksporto ar kritimo datai arba
gyvus 2014 m. gruodžio 31 d.) mėsinius galvijus;
• už 2014 metais nepertraukiamai valdoje išlaikytus ne mažiau nei 60 kalendorinių
dienų;
• 2014 metais deklaruojantiems žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus;
 Vėliausiai mėsiniai galvijai turi būti įregistruoti iki 2014 m. spalio 31 d.;
 Išmoka 2014 m. už tą patį mėsinį galviją gali būti skiriama tik vieną kartą;
Orientacinis išmokos dydis: 304-389 lt., priklausomai nuo laikomų galvijų skaičiaus.
Specialioji (susietoji) parama mėsinės
avininkystės sektoriui 2014 metais
2014 m. vasario 4 d. Žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-73 patvirtinta nauja paramos tvarka:
Reikalavimai išmokai už mėsinės avis:
• išmoka mokama žemės ūkio valdos valdytojams;
• už savo ar valdos partnerio vardu nustatyta tvarka įregistruotas ir suženklintas
mėsinės avis;
• mėsinis avys valdoje 2014 metais nepertraukiamai turi būti išlaikytos ne mažiau nei
60 k.d.
• vėliausiai mėsinės avys turi būti Ūkinių gyvūnų registre įregistruotos iki 2014 m.
spalio 31 d.
• 2014 metais deklaruojantiems žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus.
Išmoka 2014 m. už tą pačią mėsinę avį gali būti skiriama tik vieną kartą;
Orientacinis išmokos dydis: 59-105 lt., priklausomai nuo laikomų avių skaičiaus
Specialioji (susietoji) parama pieninės
galvijininkystės sektoriui 2014 metais
2014 m. balandžio 17 d. Žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-222 patvirtinta nauja paramos tvarka:
Reikalavimai išmokai už pieninius galvijus:
• išmoka mokama žemės ūkio valdos valdytojams;
• už 2013–2014 kvotos metais parduoda pieną perdirbti arba tiesiogiai
vartoti (savo arba valdos partnerio vardu);
• 2014 metais deklaruojantiems žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus
Preliminarus išmokos dydis – 28 Lt už parduoto pieno toną.
Specialioji (susietoji) paramos schema
gyvulininkystės sektoriui nuo 2015 metų
Finansai – iki 13 proc. nuo finansinio voko.
Remtini sektoriai: grūdų, aliejinių kultūrų sėklų,
baltyminių augalų, ankštinių javų, linų, kanapių, ryžių,
riešutų, krakmolingų bulvių, pieno ir pieno produktų,
sėklų, avienos ir ožkienos, galvijienos, alyvuogių
aliejaus, šilkaverpių, sausųjų pašarų, apynių, cukrinių
runkelių, cukranendrių ir cikorijų, vaisių ir daržovių,
trumpos rotacijos želdinių;
Parama – gali būti skiriama tiek, kiek reikia siekiant
paskatinti išlaikyti dabartinį gamybos lygį.
20
Numatomi remti gyvulininkystės sektoriai
nuo 2015 metų pagal susietas su gamyba
specialias schemas
Pieninės galvijininkystės sektorius
Mėsinės galvijininkystės sektorius
Pieninės ožkininkystės sektorius
Mėsinės avininkystės sektorius
Specialioji (susietoji) paramos schema
gyvulininkystės sektoriui nuo 2015 metų
Tiesioginių išmokų vokas
13 proc. susietai paramai
Augalininkystei
skiriama 20 proc.
susietos paramos
Pieninė
galvijininkystė
55 proc.
+2 proc. baltyminiai
Gyvulininkystei skiriama 80 proc. visos susietos paramos
Mėsinė
galvijininkystė
40 proc.
Pieninė
ožkininkystė
0,5 proc.
Mėsinė
avininkystė
4,5 proc.
Specialiosios (susietosios) paramos gyvulininkystės
sektoriui finansinis planas 2014-2016 metais
80 proc. susietos
paramos
2014 metai
tūkst. lt.
2015 metai
tūkst. lt.
2016 metai
tūkst. lt.
2014-2016 metais
tūkst. lt.
Pieninės galvijininkystės
sektorius
40 698
82 533
87 396
210 627
Mėsinės galvijininkystės
sektorius
42 733
60 024
63 561
166 318
Mėsinės avininkystės
sektorius
4 748
6 753
7 151
18 652
Pieninės ožkininkystės
sektoriui
-
750
795
1 545
88 179
150 060
158 903
397 142
Specialioji (susietoji) paramos schema
gyvulininkystės sektoriui nuo 2015 metų
Tolimesni veiksmai:
• Apspręsti (darbo grupės lygiu) galutinį procentinį paskirstymą
gyvulininkystės sektoriaus viduje;
• Atlikti galutinius reikiamus paskaičiavimus, analizes,
pagrindimus (LAEI);
• Neformalus derinimas su EK, galimiems patikslinimams
atskirose schemose;
• Rugpjūčio 1 d. – galutinė oficialaus informavimo EK data;
Papildoma nacionalinė parama (PLNP) numatyta
gyvulininkystės sektoriui 2014-2016 metais
Išmokos
dydis už 2013
m.
Atsietoji PLNP už 2010-2011 m. bulius
800
Atsietoji PLNP už 2004-2006 m. bulius
30
Atsietoji PLNP už 2007 m. karves žindenes
310
Atsietoji PLNP už 2004-2006 m. paskerstus galvijus
30
Atsietoji PLNP už 2006-2007 m. parduotą pieną lt/t.
65
Susietoji PLNP už 2012-2013 m. ėriavedes
26
2014 metams - 93 600 tūkst. lt.
2015 metams - 87 700 tūkst. lt
2016 metams - 81 900 tūkst. lt
Numatomos priemonės įgyvendinat kitus pirmo
tikslo uždavinius (1)
• parama projektams, kuriuose numatyta investuoti į gyvulininkystės
ūkius;
• dalies palūkanų kompensavimas už gyvulininkystės plėtrai skirtus
kreditus;
• dalies garantinio užmokesčio kompensavimas už suteiktus kreditus
gyvulininkystės plėtrai;
• parama išskirtinės kokybės ar saugomas nuorodas turinčių
gyvulininkystės produktų gamintojams;
• parama gyvulių sertifikavimui ekologinės gamybos ūkiuose;
• parama dalyvavimui tarptautinėse parodose (kuriose dalyvauja
Lietuvos gyvulininkystės produktų gamintojai);
Numatomos priemonės įgyvendinat kitus pirmo tikslo
uždavinius (2)
• išskirtinės kokybės ir ekologiškų produktų gamybos,
populiarinimo ir realizavimo skatinimas;
• parama gamintojų grupėms gyvulininkystės sektoriuje;
• biodujų jėgainių gyvulininkystės ūkiuose įrengimo rėmimas;
• parama mokymams, informacinėms kampanijoms apie
efektyvų mėšlo ir srutų, susidarančių nuotekų tvarkymą,
optimalų ūkininkavimą vandensaugos tikslams pasiekti
skirtinguose upių baseinuose, ekologinį ūkininkavimą
organizuoti;
• parama mokymų apie kompleksinės paramos reikalavimų
(aplinkosaugos, ūkinių gyvūnų sveikatingumo ir gerovės,
geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės išlaikymo)
įgyvendinimą ūkiuose organizavimui
Antrasis Programos tikslas –
diegti gyvulininkystės ūkiuose naujausias
technologijas, mokslo laimėjimus,
užtikrinti aukštos kvalifikacijos
gyvulininkystės ūkiui būtinų specialistų
rengimą.
Uždaviniai antrajam Programos tikslui pasiekti:
1. Plėtoti gyvulininkystės srities mokslinius tyrimus ir
eksperimentinę veiklą.
2. Aprūpinti gyvulininkystės ūkius kvalifikuotais
specialistais
3. Skatinti vaikų ir jaunimo susidomėjimą
gyvulininkystės sektoriumi.
Priemonės antrajam tikslui įgyvendinti
• parama valstybės finansuojamoms gyvulininkystės ir
agronomijos šakos studentų studijoms
• gyvulininkystės specialistų ir darbuotojų kvalifikacijos
tobulinimo rėmimas
• jaunųjų gyvulininkystės, agronomijos ir veterinarijos
specialistų įsitvirtinimo kaime rėmimas
• studentų praktikos atlikimo ūkiuose rėmimo programos ar
veiksmų plano sukūrimas
• šviečiamosios programos apie gyvulininkystę vaikams ir
jaunimui parengimas
Trečiasis Programos tikslas - tobulinti ūkinių
gyvūnų veislininkystės sistemą, didinti veislinių
ūkinių gyvūnų skaičių, saugoti ūkinių gyvūnų
genetinius išteklius
Uždaviniai trečiajam Programos tikslui pasiekti:
1. Stiprinti ūkinių gyvūnų veislininkystės sistemą.
2. Užtikrinti ūkinių gyvūnų genetinių išteklių išsaugojimą.
Priemonės trečiajam tikslui įgyvendinti
• parama ūkinių gyvūnų genetinės kokybės arba produktyvumo
tyrimams;
• parama kilmės knygoms tvarkyti;
• mokymo sistemos kontrolės asistentams bei ūkininkams, kurie atlieka
gyvulių produktyvumo kontrolę parengimas;
• parama veislinių ūkinių gyvūnų parodoms, forumams, konferencijoms
organizuoti;
• parama tarptautinių veislininkystės organizacijų narystės mokesčiui
mokėti;
• ūkinių gyvūnų eksporto-importo (parodų, aukcionų, ūkinių gyvūnų
surinkimo ir karantinavimo) centro įkūrimas
• ūkinių gyvūnų genetinių išteklių išsaugojimo rėmimas
• veislinių ūkinių gyvūnų įsigijimo rėmimas
Kontroliuojamų karvių produktyvumas
600
8000
Pieno baltymų kg
Pieno riebalų kg
4863 5015 5031
400
5231 5395
4447
300
161
167
170
178
182
5592
189
5863 5900
197
198
6119 6209
7000
6392
6000
205
207
215
224
225
5000
4000
145
3000
200
100
194
210
213
219
228
235
244
251
253
267
270
278
291
293
2000
1000
0
0
Pieno kg
Riebalų ir baltymų kg
500
6703 6766
Pieno kg
Ūkinių gyvūnų, saugomų pagal Lietuvos ūkinių gyvūnų genetinių išteklių
išsaugojimo programą skaičius 2014 01 01 vnt.
Žemaitukai
st. Žemaitukai
118
99
163
Lietuvos sunkieji
40
677
304
Senojo genotipo
trakėnai
Šėmieji galvijai
Baltnugariai galvijiai
107
69
209
12 15
14
Senojo genotipo
Lietuvos žalieji
Vietinės kiaulės
Lietuvos baltosios
kiaulės
Vietinės šiurkščiavilnės
avys
Lietuvos juodgalvės
avys
Vištinės žąsys
Ketvirtasis Programos tikslas – užtikrinti
ūkinių gyvūnų gerovę ir sveikatingumą
Uždaviniai ketvirtajam Programos tikslui pasiekti:
1. Užtikrinti tinkamą užkrečiamųjų ligų prevenciją.
2. Įgyvendinti ūkinių gyvūnų ligų stebėsenos programas.
Priemonės ketvirtajam tikslui įgyvendinti
• parama gyvulių laikytojams nuostoliams, patirtiems dėl
užkrečiamųjų ligų nugaišusių ar priverstinai sunaikintų
gyvūnų, gyvūninių produktų, pašarų sunaikinimo ir
ligų židinių likvidavimo, atlyginti
• parama šalutinių gyvūninių produktų utilizavimui
• parama melžimo įrangos tikrinimui
• Biologinės saugos priemonių reikalavimų visoms ūkinių gyvūnų rūšims
parengimas
LĖŠOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMUI
Programa įgyvendinama iš valstybės biudžeto asignavimų,
Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir kitų ES
finansinės paramos fondų ir kitų lėšų.
Preliminarus lėšų poreikis Nacionalinės 2014–2020
gyvulininkystės plėtros metų programos 2014–2016
metų veiksmų planui įgyvendinti, tūkst. Lt:
2014 m.~267 955
2015 m.~402 256
Viso ~1 078 421
2016 m.~408 210
Žemės ūkio ministerija informaciją apie Programos
įgyvendinimą kasmet pateiks metinėje veiklos ataskaitoje
Lietuvos Respublikos Vyriausybei
Apie Programos įgyvendinimą bus informuojama viešai
paskelbiant tarpinę (2016 m.) ir galutinę (2020 m.) ataskaitas.

similar documents