Lietuvos pastatų energinio efektyvumo didinimo kryptys ir planai

Report
Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerija
Lietuvos pastatų energinio efektyvumo
didinimo kryptys ir planai 2014-2020 m.
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
2013.11.19
1
Direktyva 2010/31/ES
• 20% - 20% - 20% iki 2020 metų
 Padidinti energijos vartojimo efektyvumą – 20%.
 Sumažinti bendrą išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų
kiekį 20%.
 Skatinti naudoti atsinaujinančių šaltinių energiją (kad energija iš
atsinaujinančių šaltinių iki 2020 m. sudarytų 20% bendro ES
suvartojamos energijos kiekio).
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
2013.11.19
2
Direktyva 2010/31/ES
 Beveik nulinės energijos pastatas: - pastatas, kurio energinis
naudingumas nustatytas pagal I priedą, yra labai aukštas. Itin didelę
reikalingos energijos, kurios beveik nesuvartojama arba suvartojama
labai mažai, dalį turėtų sudaryti atsinaujinančių išteklių energija,
įskaitant vietoje ar netoliese pagaminta atsinaujinančių išteklių
energiją.
 Sąnaudų atžvilgiu optimalus lygis – energijos vartojimo
efektyvumo lygis, užtikrinantis mažiausias sąnaudas, patiriamas per
apytikrį ekonominio gyvavimo ciklą
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
2013.11.19
3
Direktyva 2010/31/ES
 Valstybės narės imasi būtinų priemonių užtikrinti, kad
minimalūs pastatų ar pastato dalių energinio naudingumo
reikalavimai būtų nustatyti siekiant sąnaudų atžvilgiu
optimalių lygių.
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
2013.11.19
4
Direktyva 2010/31/ES
Valstybės narės užtikrina, kad:
 iki 2020 m. gruodžio 31 d. visi nauji pastatai būtų
beveik nulinės energijos pastatai;
 po 2018 m. gruodžio 31 d. valstybės institucijos
užtikrina, kad jų pastatai yra beveik nulinės energijos
pastatai.
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
2013.11.19
5
LT minimalūs energinio naudingumo
reikalavimai:
• (naujiems pastatams)
• Iki 2014 m. – C klasė
• 2014 m. – B klasė
• 2016 m. – A klasė (sąnaudų atžvilgiu optimalus lygis)
• 2018 m. – A+ klasė
• 2021 m. – A++ klasė
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
2013.11.19
6
LT minimalūs energinio naudingumo
reikalavimai:
• (kapitaliai renovuojamiems pastatams)
•Iki 2014 m. – D klasė
•2014 m. – C klasė (sąnaudų atžvilgiu optimalus lygis)
Rekonstruojamiems, atnaujinamiems (modernizuojamiems) ar
remontuojamiems pastatams (jų dalims), kai darbų kaina sudaro
daugiau kaip 25 procentus pastato vertės, neįskaitant žemės sklypo,
ant kurio stovi pastatas, vertės.
Reikalavimai taikomi tiek, kiek tai techniškai, funkciniu požiūriu ir
ekonomiškai įmanoma.
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
2013.11.19
7
Modernizavimas
• Tikslai (pagal
programą):
Daugiabučių
namų
atnaujinimo
(modernizavimo)
 įgyvendinta daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų,
finansuojamų pagal Programą ir kitas valstybės remiamas ar savivaldybių patvirtintas
programas (nuo 2005 metų):
– 2011 m. – 430 vnt
– 2015 m. - 1 500 vnt
– 2020 m. - 4 000 vnt
 skaičiuojamųjų šiluminės energijos sąnaudų mažėjimas daugiabučiuose
namuose, pastatytuose pagal galiojusius iki 1993 metų statybos techninius
normatyvus (nuo 2005 metų)
– 2011 m. – 150 GWh per metus
– 2015 m. – 420 GWh per metus
– 2020 m. – 1000 GWh per metus
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
2013.11.19
8
Nuo 2013 m. renovacija – MISIJA ĮMANOMA
Pagrindinė priežastis – savivaldybių įsitraukimas
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
2013.11.19
9
KUR ESAME (remiantis 2013 11 01 duomenimis)
900
851
784
800
727
700
600
492
500
430
400
300
200
125
50
100
13
0
Rengiami IP
Sav. parengtų
IP skaičius
Patvirtintų IP
skaičius
Įvykę
susirinkimai
IP pritarta
Patvirtintas
finansavimas
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
2013.11.19
Pradėti
pirkimai
Užbaigti
pirkimai
10
Renovacijos pagal naująjį modelį II etapas
 Iš viso dalyvauja 58 savivaldybės;
 II etape dvi naujos savivaldybės – Skuodo raj. ir
Kalvarijų sav.;
 Išreiškusių
daugiabučiai.
norą
renovuotis
sąrašuose
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
2013.11.19
–
1682
11
II etapo eiga
• Trišalės partnerystės sutarties pasirašymas – iki 2013 11 29;
• Investicijų planų parengimo paslaugų pirkimas – iki 2014 02 28.
• Iki 2014 12 31 būtinos įgyvendinti veiklos:
 investicijų planų parengimas;
 gyventojų susirinkimų organizavimas investicijų planų pritarimui;
 Programos įgyvendinimo administratoriaus paraiškos teikimas
finansų įstaigai;
 rangos darbų (įskaitant projektavimo darbus) konkursų
organizavimas.
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
2013.11.19
12
II etapo eiga
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
2013.11.19
13
II etapo eiga
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
2013.11.19
14
Dėkoju už dėmesį!
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
2013.11.19
15

similar documents