Daiva Krasauskaitė, MITA

Report
Mokslo, inovacijų ir
technologijų agentūra
Daiva Krasauskaitė
Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra
www.mita.lt
MITA
MITA – valstybinė institucija, kurios steigėjai yra Lietuvos Respublikos
švietimo ir mokslo bei Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos.
Vienas iš pagrindinių veiklos tikslų - skatinti Lietuvos inovacijų plėtrai
reikalingus taikomuosius mokslinius tyrimus, eksperimentinę
(technologinę) plėtrą ir pačias inovacijas šalyje.
Administruoja ir koordinuoja inovacijas skatinančias programas:
- Aukštųjų technologijų plėtros 2011-2013 m. programą
- Pramoninės biotechnologijos plėtros Lietuvoje 2011-2013 m.
programą
- Priemonę „Inovaciniai čekiai“
- Parama pramoninės nuosavybės teisių apsaugai tarptautiniu mastu
- Tarptautines mokslinių tyrimų programas (7BP, Eureka, Eurostars, KIP)
MITA administruojamos tarptautinės programos
7BP - Europos Sąjungos 7-oji bendroji mokslinių
tyrimų, technologinės plėtros ir demonstracinės veiklos
programa (kartu su Lietuvos mokslo taryba)
EUREKA programa – tarpvyriausybinė iniciatyva,
skatinanti Europos ir trečiųjų šalių mokslo ir verslo
bendradarbiavimą kuriant ir įgyvendinant inovacijas
EUROSTARS – jungtinė EK ir EUREKA Sekretoriato
programa, skirta mažoms ir vidutinėms įmonėms,
vykdančioms mokslinius tyrimus ir diegiančioms
inovacijas
Konkurencingumo ir inovacijų bendroji programa
MITA administruojamos nacionalinės programos

Priemonė „Inovaciniai čekiai“
 Pramoninės nuosavybės teisių apsaugą tarptautiniu
mastu skatinanti programa
 Pramoninės biotechnologijos plėtros
Lietuvoje 2011-2013 m. programa
 Aukštųjų technologijų plėtros
2011-2013 m. programa
Aukštųjų technologijų plėtros programa
Programos tikslas: padėti plėtoti Lietuvoje jau esamas aukštųjų
technologijų kryptis, perspektyvias pasaulio mastu ir turinčias
mokslinį potencialą, kuris įgalina gaminti produktus, konkurencingus
pasaulinėje rinkoje.
Prioritetinės aukštųjų technologijų kryptys:
• Biotechnologijų
• Mechatronikos
• Lazerių technologijų
• Informacinių technologijų
• Nanotechnologijų ir elektronikos
– 2011 m. 6 tęstiniams projektams skirtas finansavimas 1,98 mln. Lt
– 11 naujų projektų – 1 mln. Lt
Pramoninės biotechnologijos plėtros programa
Programos tikslas – spartinti biotechnologijos srities
pramonės plėtrą Lietuvoje.
• Sukurti medžiagas ir produktus iš atsinaujinančių žaliavų;
• Sukurti bioplastikus bei medžiagas jiems gauti iš
atsinaujinančių žaliavų,
• Sukurti naujus biokatalizatorius ir plėtoti jų taikymo
technologijas.
• Sukurti farmacinės ir veterinarinės paskirties produktus
– 2011 m. 4 projektams skirtas finansavimas
339 tūkst. Lt
Inovaciniai čekiai
Tikslas skatinti smulkiojo ir vidutinio verslo
subjektų inovacinę veiklą, naudojant mokslinius
tyrimus ir technologinę plėtrą
• Inovacinio čekio vertė:
– 20000 Lt (5800 Eurų) finansavimo intensyvumas 75 proc.
– 10000 Lt (2900 Eurų) finansavimo intensyvumas 100 proc.
– 2010 m. skirta 1 mln. mln (289 tūkst. Eurų) pasinaudojo 87
įmonės
– 2011 m. skirta 1 mln. (289 tūkst. Eurų) pasinaudojo 85
įmonės
Parama pramoninės nuosavybės teisių apsaugai
tarptautiniu mastu
Valstybės parama skiriama:
Išradimų patentavimui:
•Europos patento gavimo išlaidoms padengti,
•patento, išduodamo pagal Patentinės
kooperacijos sutartį, išlaidoms padengti,
Dizaino registravimui:
•Bendrijos dizaino gavimo išlaidoms padengti,
•dizaino, registruojamo pagal Hagos susitarimo
Ženevos aktą, išlaidoms padengti.
MITA veikla slėniuose
Technologijų verslo inkubatorius
Jūrinio slėnio tyrimų infrastruktūra
Tyrimų laivo įsigijimas
Technologijų perdavimo ir verslo inkubatorius
Nacionalinis atviros prieigos MTTP centras
Naujausių farmacijos ir sveikatos technologijų centras
Ateities energetikos technologijų mokslo centras
“Nemuno” slėnio komunikavimo ir technologijų perdavimo
centras
Žemės ūkio MTTP centrų infrastruktūros plėtra
Visorių ITP infrastruktūros plėtra, “plyno
lauko” sukūrimas
BIO technologijų verslo inkubatoriai
Jungtinis gyvybės mokslų centras
Jungtinis gamtos tyrimų centras
IT atviros prieigos centras
Inovatyvios medicinos centras
MITA struktūriniai projektai
 Projektas TYKU „Tyrėjų tarptautinės kompetencijos
ugdymas“
 Programos „Eureka“ mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros
projektų įgyvendinimas – EUREKA
 INOGEB LT-3 priemonės Projektas „Verslo ir mokslo
partnerystės tarptautiškumo skatinimas“
 INOGEB LT-3 priemonės Projektas „Technologijos ir mokslas
inovatyviam verslui“
Dėkoju už dėmesį!
Sekite mūsų naujienas www.mita.lt!
Daiva Krasauskaitė, tel. 2127430
El. paštas [email protected]

similar documents