Jonas Bili*nas

Report
„Liūdna pasaka“ (1907)
Vytautas Jurgaitis, IVgb
2011-11-27

Pristatyti Jono Biliūno kūrinį „Liūdna pasaka”











Autoriaus biografijos faktai.
Pavadinimo prasmė.
Trumpas kūrinio aprašymas.
Kūrinio temos ir problemos.
Pagrindiniai veikėjai.
Kūrinio idėja ir vertybės.
Citatos iš kūrinio.
Kūrinio aktualumas.
Samprotavimo rašinio pavadinimai.
Apibendrinimas.
Šaltiniai.

XIX a. pabaigos ir XX a.
pradžios Lietuvos
rašytojas, publicistas,
lyrinės lietuvių prozos
pradininkas, ištobulinęs
apsakymą, suteikęs jam
europietišką formą.



J. Biliūnas savarankiškai studijavo gamtos ir
visuomeninius mokslus iš knygnešių
literatūros. Tai jį skatino kilti prieš politinę ir
socialinę neteisybę.
Šią apysaką rašė Zakopanėje jau sunkiai
sirgdamas džiova.
Akstiną parašyti davė 1906 m. stebint
revoliucijos atoslūgį.

„Liūdna pasaka“- tai tragiškai susiklostęs
vienos šeimos likimas, pažymėtas didžiulio
skausmo, netekčių ir vargo. Kūrinio
pavadinimas sudarytas kontrastingai. Žodis
„pasaka”- tarsi fantazija apie laimingą
gyvenimą, apie laimingą kūrinio pabaigą.
Žodis „liūdna”- tai nuoroda į kūrinio siužetą.
Šis žodis tarsi nurodo, kad ši pasaka neturi
laimingos pabaigos.


Apysaka sudaryta iš dviejų dalių. Pirmoji daug
trumpesnė, tarsi įvadas – lyrinė įžanga į
tolimesnį veiksmą. Pradžioje iškyla pasakotojo
paveikslas, labai artimas rašytojui.
Antros dalies ekspozicija – jaunos Banių šeimos
gyvenimo istorija, šviesių svajų atskleidimas .

Kūrinio veiksmas nukelia į 1863m. sukilimo
laikotarpį. Petras Banys su kitais kaimo vyrais
stoja į sukilėlių gretas. Deja, jis tragiškai žūva ir
Juozapota neiškentusi žiauraus likimo smūgio
palūžta. Nors kūnas išgydomas, bet siela
sužalota negrįžtamai. Dabar Juozapota tik
klajojantis po kaimą šešėlis žmogaus, kurio
svajos liko neišsipildžiusios. Prabėgus daug
metų, ji vis vaikšto, ieškodama savo Petriuko.
„Liūdna pasaka“ – tai žmogaus –moters –
tragiškas, klaikus išgyvenimas, tikra ir netikra,
kur likimas žaidžia žmonėmis ir gyvenimais.
 Problemos:
Kada žmogus gyvenime palūžta?
Kodėl likimas siunčia išbandymus žmogui?
Kaip dideli išgyvenimai paveikia žmogų?



Petras Banys – geros širdies, jaunas vyras,
entuziastingas ir veiklus. Jis labai myli savo
žmoną, svajoja apie nuosavą ūkį. Todėl stojo į
sukilėlių gretas su kitais kaimo vyrais, tačiau jis
buvo sugautas ir nužudytas.
Juozapota – labai gera ir rūpestinga moteris.
Kai jos vyras prisidėjo prie sukilėlių, ji visaip
bandė susisiekti su juo. Kai sužinojo, kad jis
miręs, sunkiai susirgo ir išprotėjo.


Kūrinio idėja:
Likimas nepaiso žmogaus norų ir svajonių,
viskas, kas atrodo taip artima ir tikra, gali vieną
dieną imti ir subliukšti.
Kūrinio vertybės:
Meilė, pagarba, užuojauta, supratimas,
ištikimybė, , draugiškumas.



„Ilgi ilgi gyvenimo metai rašė ant to veido
sopulius ir ašaras ir vargų klaikumą - rašė
rūpestingai, be gailesčio.“
„Pagijo kūnas, bet ne dvasia.“
„Liko terp jaunųjų viena kaip terp žalio miško
sausas stuobris.“

Apysakoje „Liūdna pasaka“ aukštinamos
taurios žmogaus gyvenimo vertybės. Čia labai
svarbi šeima. Dėl jos gerovės žmonės pasiryžę
bet kam. Šis kūrinys šiuolaikiniam žmogui
svarbus dar ir tuo, kad primena mūsų protėvių
narsą kovojant už tautos laisvę ir puoselėjant
žmogiškąsias vertybes.




Likimas nepaiso žmogaus svajų ir siekių.
Laimė neįmanoma be kančios.
Kodėl žmogui svarbi laisvė?
Kokia reikšmę žmogaus gyvenimui turi
vertybės?

„Liūdna pasaka“ suteikia mums galimybę
nusikelti į 1863 m. sukilimą, pajusti tarp
žmonių tvyrančią įtampą, kai atrodo, jog laimė
jau ranka pasiekiama. Kūrinyje taip pat gausu
jausmingų išgyvenimų. Kaip būdinga J. Biliūno
kūrybai, čia labai svarbų vaidmenį atlieka
krikščioniškosios vertybės, joms skiriamas
ypatingas dėmesys.




http://www.mokslai.lt/referatai/konspektas/
23264.html
http://lt.wikipedia.org/wiki/Jonas_Biliūnas
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/com
mons/thumb/5/52/Jonas_Biliunas.jpg/250pxJonas_Biliunas.jpg
http://www.kalbam.lt

similar documents