Jaunimo garantijų iniciatyvos

Report
JAUNIMO GARANTIJŲ INICIATYVA
2014 M. VASARIO MĖN.
JAUNIMO GARANTIJŲ INICIATYVA LIETUVOJE
TIKSLAS
Užtikrinti, kad visi jaunuoliai iki 29 m. amžiaus per 4 mėn. laikotarpį
nuo darbo netekimo arba formaliojo mokymosi užbaigimo gautų:
- pasiūlymą dirbti;
- toliau mokytis, įskaitant pameistrystės profesinio mokymo formą;
- atlikti praktiką arba stažuotę.
Jaunimo garantijos jaunam asmeniui iki 29 m. turi būti pradėtos teikti
per keturis mėnesius nuo jo įregistravimo darbo biržoje dienos.
JAUNIMO GARANTIJŲ INICIATYVOS TIKSLINĖS GRUPĖS
• Nesimokantis ir neaktyvus jaunimas (turintis priklausomybių,
padarę nusikalstamas veikas)
• Turintis nepakankamą motyvaciją dalyvauti darbo rinkoje
jaunimas („iškritę iš švietimo sistemos“, augantys socialinės rizikos
šeimose)
• Siekiantis integruotis į darbo rinką jaunimas (turintys kvalifikaciją
ir darbinių įgūdžių; turintys kvalifikaciją, bet neturintys darbinių
įgūdžių; neturintys kvalifikacijos)
• Darbo biržoje įregistruotas jaunimas, norintis pradėti savo verslą
ar dirbti savarankiškai
JAUNIMO GARANTIJŲ INICIATYVOS
TAIKYMAS TDB REGISTRUOTIEMS
ASMENIMS
PRADINIS ETAPAS –
REGISTRACIJA DARBO BIRŽOJE
Registratorius, įregistravęs jauną darbo ieškantį asmenį:
1. Įvertina asmens pasirengimo darbo rinkai ir motyvacijos lygį:
• turimą kvalifikaciją ir kompetencijas;
• įgytos profesijos paklausą darbo rinkoje (poreikį darbdaviams);
• darbo patirtį;
• motyvaciją kelti išsilavinimo lygį;
• motyvaciją įgyti profesiją ar kvalifikaciją;
• motyvaciją įsidarbinti pagal turimą profesiją ar kvalifikaciją;
2. Priskiria jauną asmenį vienai iš tikslinių grupių pagal profiliuoto bedarbių
aptarnavimo modelį:
- pasirengę (pasirengę darbo rinkai motyvuoti, nepasirengę darbo rinkai
motyvuoti)
- nepasirengę (pasirengę darbo rinkai nemotyvuoti, nepasirengę darbo rinkai
nemotyvuoti)
3. Įtraukia jauno asmens duomenis į informacinės sistemos EDBIRŽA darbo ieškančių
asmenų duomenų bazę.
I ETAPAS 1 ŽINGSNIS – PER 1 MĖN. NUO ĮSIREGISTRAVIMO
DALYVAVIMAS PIRMAJAME INFORMAVIMO UŽSIĖMIME
Per pirmąsias 7-10 d. nuo registracijos TDB, tarpininkas ar konsultantas
kiekvieną jauną asmenį individualiai ar grupėms, supažindina su
Pirmojo informavimo užsiėmimo informacija:
• JGI taikymas;
• darbo biržos paslaugos;
• bedarbių teisės, pareigos ir atsakomybė;
• situacija darbo rinkoje;
• savarankiška darbo paieška;
• darbo biržos organizuojami renginiai;
• aktuali informacija, kontaktai.
I ETAPAS 2 ŽINGSNIS – PER 1 MĖN. NUO ĮSIREGISTRAVIMO TDB
TIKSLINĖS JAUNIMO GRUPĖS
MOTYVUOTI (pasirengę ir nepasirengę)
NEMOTYVUOTI (pasirengę ir nepasirengę)
ANKSTYVA INTERVENCIJA IR AKTYVUMO SKATINIMAS
Informavimas siekiant padėti susirasti darbą, tarpininkavimas įdarbinant: informavimas apie laisvas darbo vietas,
motyvuotiems asmenims, įvertinant reikalavimus darbo vietai užimti, teikiamos rekomendacijos įsidarbinti (taikoma
visuose etapuose).
• Gebėjimų vykdyti darbo paiešką įvertinimas;
• Informavimas ir konsultavimas individualiai,
•
•
•
•
•
•
•
konsultavimas darbo paieškos klubuose (pagalba
rengiant CV, ruošiantis darbo pokalbiui, savarankiškai
vykdyti darbo paiešką ir kt.);
E. paslaugų mokymai ir e. paslaugų modelio taikymas;
Įtraukimas į bendrą darbo ieškančių asmenų duomenų
bazę internete ar aukštos kvalifikacijos specialistų
duomenų bazę Talentų bankas;
Mentorystė (ugdomasis vadovavimas) asmenims,
susiduriantiems su sunkumais darbo paieškoje;
Informavimas apie galimybes dalyvauti savanoriškoje
veikloje ir įgyti asmeninių, socialinių, profesinių
kompetencijų ir darbo patirties;
Informavimas apie stažuočių ir praktikos galimybes
(EURES);
Informavimas apie verslo pradžios sąlygas, verslo plėtrą,
veiklos pagal verslo liudijimą galimybes;
Darbo mugės (galimybė prisistatyti darbdaviui,
ieškančiam darbuotojų).
• Motyvacijos mokytis darbo rinkoje paklausią profesiją
įvertinimas;
• Informavimas apie galimybes mokytis pagal bendrojo
ugdymo, pirminio profesinio mokymo programas;
• Konsultavimas siekiant padėti pasirinkti profesiją ar
planuoti karjerą;
• Motyvacijos dirbti nekvalifikuotus darbus įvertinimas;
• Konsultavimas skatinant motyvaciją įsidarbinti,
dalyvavimas motyvacinių užsiėmimų cikle „Aš galiu“;
• Siekiančių dirbti nekvalifikuotus darbus įtraukimas į
darbo ieškančių asmenų duomenų bazę internete;
• Motyvavimas, poreikių identifikavimas
•
bendradarbiaujant su atvirais jaunimo centrais ir
erdvėmis;
Motyvavimas, darbo paieškos ir bendrųjų kompetencijų
ugdymas informacinių ir mokomųjų renginių metu
Jaunimo darbo centruose.
I ETAPAS 3 ŽINGSNIS – PER 1 MĖN. NUO ĮSIREGISTRAVIMO TDB
INDIVIDUALAUS UŽIMTUMO VEIKLOS PLANO SUDARYMAS
Kartu su asmeniu parengiamas individualus užimtumo veiklos planas, nustatomos galimybės
įgyti/ neprarasti darbinių įgūdžių ir įsidarbinti, atsižvelgiama į individualius bedarbio
poreikius ir darbo paklausą, numatoma:
• darbo įgūdžių įgijimas;
• įdarbinimas subsidijuojant;
• profesinis mokymas;
• darbo rotacija;
• teritorinis judumas;
• viešieji darbai;
• parama darbo vietai steigti.
TARPINIAI STEBĖSENOS REZULTATAI
1. Įdarbintų pasirengusių darbo rinkai jaunų asmenų skaičius;
2. Praėjus 1 mėn. laikotarpiui nuo įsiregistravimo TDB, individualus užimtumo veiklos planas
sudarytas kiekvienam jaunam bedarbiui.
II ETAPAS – PER 2-3-4 MĖN. NUO ĮSIREGISTRAVIMO TDB
TIKSLINĖS JAUNIMO GRUPĖS
MOTYVUOTI
NEMOTYVUOTI
INTEGRACIJĄ Į DARBO RINKĄ SKATINANČIOS PRIEMONĖS
• Darbo įgūdžių įgijimo rėmimas;
• Subsidija verslo liudijimui įsigyti;
• Subsidijos ir mikropaskolos verslo pradžiai, subsidijos
•
•
•
•
•
•
pirmą kartą pagal įgytą kvalifikaciją įsidarbinusiems
asmenims;
Parama darbo vietai steigti;
Įdarbinimas darbo rotacijai, darbuotojų tikslinių
atostogų metu ir kolektyvinėse sutartyse numatytais
atvejais;
Bedarbių teritorinio judumo rėmimas;
Profesinių įgūdžių įgijimas darbo vietoje pagal dvišales
praktikos sutartis*;
Neformalus profesinis mokymas, taikant ir pameistrystės
profesinio mokymo organizavimo formą*;
Įdarbinimas subsidijuojant.
* Šiuo metu priemonės negali būti taikomos,
nes nėra reglamentuotos teisės aktais.
• Profesinis mokymas, taikant ir pameistrystės profesinio
mokymo organizavimo formą*;
• Įdarbinimas subsidijuojant;
• Viešieji darbai (iki 4 mėn.) siekiant suteikti pradinių
darbo įgūdžių.
PASTABA: priemonės taikomos I etape 2 žingsnyje
sumotyvuotiems jauniems asmenims
Kiekviena priemonė planuojama pagal individualius jauno
asmens poreikius, numatant konkrečius įgyvendinimo
terminus; užtikrinamas atsakingas darbo pasiūlymų
parinkimas.
REZULTATAS
Jaunų asmenų skaičius, kurie:
• buvo įdarbinti/ įsidarbino;
• pradėjo veiklą pagal verslo liudijimą;
• nukreipti mokytis;
• nukreipti dalyvauti remiamo įdarbinimo priemonėse;
• pateikė prašymą dėl paramos/ gavo paramą darbo
vietai steigti.
III ETAPAS
1. Ankstyvos intervencijos ir aktyvumo skatinimo bei integracijos į
darbo rinką skatinančių priemonių stebėsena, analizė ir grįžtamojo
ryšio gavimas, siekiant tvaraus įdarbinimo ir priemonių efektyvumo –
po 6 mėn., po 12 mėn.
2. Vykdoma darbuotojų (tarpininkų ir konsultantų) į rezultatus
orientuotos veiklos vertinimas Jaunimo garantijų iniciatyvai
įgyvendinti.
DARBDAVIŲ DALYVAVIMAS
ĮGYVENDINANT
JAUNIMO GARANTIJŲ INICIATYVĄ
BENDRADARBIAVIMAS, ĮGYVENDINANT
JAUNIMO GARANTIJŲ INICIATYVĄ
Jaunimo garantijų įgyvendinimo partnerių tinklas
Valstybės ir savivaldybių
institucijos:
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
(Lietuvos darbo birža, Jaunimo reikalų
departamentas)
Švietimo ir mokslo ministerija
Ūkio ministerija
Žemės ūkio ministerija
Savivaldybės (regioniniame lygyje)
Socialiniai partneriai:
Jaunimo organizacijos:
Darbdavių organizacijos
Lietuvos jaunimo organizacijų
taryba
Lietuvos studentų sąjunga
Profesinės sąjungos
16-29 M. JAUNO BEDARBIO PORTRETAS
2014 M. VASARIO 1 D.
Per 2013 m.:
•
•
•
•
JAUNI BEDARBIAI
Įregistruota 656
Įdarbinta 361
Priemonėse dalyvavo 223
Pradėjo veikla pagal verslo liudijimą 146
Jaunimas iki 16-29 m. amžiaus
0
54,3%
45,7%
jaunimas
16-25 m.
amžiaus
jaunimas
25-29 m.
amžiaus
20
40
60
80
100
16-29 M. JAUNO BEDARBIO PORTRETAS
2014 M. VASARIO 1 D.
Išsilavinimas ir įgyta kvalifikacija
Nekvalifikuoti
101
Kvalifikuoti
176
53
20
Universitetinis
37
Neuniversitetinis
28
Vidurinis
Pagrindinis
38
9
Pradinis
NIEKUR NEDIRBĘ
16-29 M. JAUNO BEDARBIO PORTRETAS
2014 M. VASARIO 1 D.
Gebėjimas įsitvirtinti darbo rinkoje – pasirengimas ir motyvacija
42,4%
0
5,9% 21,0%
30,7%
20
40
60
80
Pasirengę darbo rinkai motyvuoti
Pasirengę darbo rinkai nemotyvuoti
Nepasirengę darbo rinkai motyvuoti
Nepasirengę darbo rinkai nemotyvuoti
100
INTEGRAVIMO Į DARBO RINKĄ PRIEMONĖS
PASIRENGUSIOS ir MOTYVUOTOS DARBO JĖGOS PASIŪLA (IKI 29 M.)
VISO PASIŪLOJE – 192 ASMENYS
2014 M. VASARIO 1 D.
Vadovų, technikų ir jaunesniųjų specialistų, tarnautojų 63, iš
jų daugiausia:
Kvalifikuotų žemės, miškų ir žuvininkystės ūkio darbuotojų,
kvalifikuotų darbininkų ir amatininkų 51, iš jų daugiausia:
Kitur nepriskirti verslo specialistai
9
Dažytojai ir giminiškų profesijų darbininkai
20
Administracijos sekretoriai ir jaunesnieji giminiškų
profesijų specialistai
7
Variklinių transporto priemonių mechanikai ir derintojai
8
Sekretoriai
5
Statybininkai, naudojantys tradicines medžiagas
8
Agronomai ir giminiškų profesijų specialistai
4
Mūrininkai
3
Paslaugų sektoriaus darbuotojų ir pardavėjų 28, iš jų
daugiausia:
Įrenginių ir mašinų operatorių ir surinkėjų 17, iš jų daugiausia:
Parduotuvių pardavėjai ir prekių demonstruotojai
8
Žemės ir miškų ūkio variklinių mašinų ir įrenginių
operatoriai
7
Kitur nepriskirti apsaugos darbuotojai
6
Lengvųjų automobilių, taksi ir furgonų vairuotojai
3
Virėjai
5
Sunkiasvorių sunkvežimių ir krovinių transporto
priemonių vairuotojai
3
Nekvalifikuoti darbininkai 33
INTEGRAVIMO Į DARBO RINKĄ PRIEMONĖS
PROFESINIS MOKYMAS
•
Norintis mokytis asmuo kartu su darbdaviu gali pasirinkti jam tinkamiausią mokymo programą ir
profesinio mokymo teikėją iš formaliojo ir neformaliojo profesinio mokymo programų sąrašų.
•
Profesinio mokymo programose daugiau nei 70 proc. skiriama praktiniam mokymui. Pageidautinas
siekis, kad pusė praktinio mokymo laiko vyktų pas darbdavį.
•
Su darbdaviais sudaromi tiksliniai projektai reikiamos kvalifikacijos darbuotojų parengimui
FORMALUSIS
NEFORMALUSIS
Pagal įstatymą
2013 m.
Pagal įstatymą
2013 m.
Trukmė
–––––
Vidutiniškai
12 sav.
–––––
Vidutiniškai
5,5 sav.
Kaina
6 MMA (6000 Lt)
Vidutiniškai
2775 Lt
3 MMA (3000 Lt)
Vidutiniškai
2516 Lt
• 2013 M. PARENGTI 455 KVALIFIKUOTI DARBUOTOJAI. TURIMĄ KVALIFIKACIJĄ PATOBULINO AR
ĮGIJO PAPILDOMAS PROFESINES KOMPETENCIJAS - 154 ASMENYS, ĮGIJO NAUJAS PROFESINES
KVALIFIKACIJAS AR KOMPETENCIJAS – 301 ASMUO.
• DAUGIAUSIA KVALIFIKUOTŲ DARBUOTOJŲ PARENGTA ŠIOMS ĮMONĖMS: UAB „VARBITAS IR KO“,
UAB „VARĖNOS STATYBA“, UAB „LANKAVA“, UAB „SOFA BRANDS“, UAB „VIKEILA“.
• PER 2013 M. PROFESINIO MOKYMO VYKDYMUI PANAUDOTA 2 411 043,28 LT.
(IŠ JŲ UŽIMTUMO FONDO LĖŠOS – 173 423,74 LT.)
INTEGRAVIMO Į DARBO RINKĄ PRIEMONĖS
REMIAMASIS ĮDARBINIMAS
SUBSIDIJUOJAMAS
ĮDARBINIMAS
Trukmė
Dydis
2013 M. JAUNIMAS IKI 29 M.
Pagal įstatymą
2013 m.
Iki 6 mėn.
Vidutiniškai
4,2 mėn.
*
Vidutiniškai
3240 Lt.
50 proc.
SUDARĖ 63 PROC.
NUSIŲSTŲ Į PRIEMONĘ
DARBO ĮGŪDŽIŲ
ĮGIJIMO RĖMIMAS
Trukmė
Dydis
2013 M. JAUNIMAS IKI 29 M.
SUDARĖ 80 PROC.
NUSIŲSTŲ Į PRIEMONĘ
Pagal įstatymą
2013 m.
Iki 12 mėn.
Vidutiniškai
4,8 mėn.
50 proc. + 20 proc.
*
Vidutiniškai
3525 Lt.
*NUO DARBO UŽMOKESČIO IR ĮMOKŲ SODRAI
(BET NE DAUGIAU NEI 2 MMA (2000 Lt)
PRAKTINIŲ ĮGŪDŽIŲ ĮGIJIMO GALIMYBĖS
PROFESINIS MOKYMAS –
PAMEISTRYSTĖS MOKYMO FORMA
DARBO ĮGŪDŽIŲ ĮGIJIMAS PAGAL DVIŠALES SUTARTIS*
•
Teritorinėje darbo biržoje registruotų asmenų iniciatyva darbo įgūdžiai gali būti
įgyjami sudarant dvišalę darbo įgūdžių įgijimo sutartį.
•
Sutarties trukmė – ne ilgiau nei
•
Dvišalių sutarčių skaičius negali viršyti
•
Dvišalė darbo įgūdžių įgijimo sutartis su tuo pačiu darbdaviu gali būti sudaryta ne
daugiau nei
•
4 mėnesiai.
10 proc. įmonės darbo vietų skaičiaus.
vieną kartą.
Darbdavys asmeniui, įgyjančiam darbo įgūdžius pagal dvišalę darbo įgūdžių įgijimo
sutartį, turi teisę mokėti išmoką.
* Užimtumo rėmimo įstatymo pakeitimo projektas
GALIMYBĖS DALYVAUTI ES PROJEKTUOSE
ESF PROJEKTAI
• Tiesioginiu valstybės skyrimu veikloms: subsidijuojamas įdarbinimas, darbo įgūdžių įgijimo rėmimas,
•
profesinis mokymas.
SOCMIN skelbiami konkursai pagal nustatytas veiklas – paraiškas teikti galės NVO, darbdaviai
ERASMUS +
(2014-2020 m.)
• Programa „Erasmus+“ bus sprendžiamos darbo įgūdžių spragomis susijusios problemos, suteikiant
•
žmonėms galimybių studijuoti, mokytis, įgyti darbo patirties arba imtis savanoriavimo užsienyje.
Numatomos trys pagrindinės veiklos: pavienių asmenų judumas švietimo, mokymo ir jaunimo srityse,
strateginės partnerystės projektai švietimo, mokymo ir jaunimo srityse, „Jean Monnet“ veiksmai,
Katedros, moduliai, kompetencijos centrai, parama institucijoms ir asociacijoms, tinklai, projektai.
• Paraiškos įvairiems projektams teikiamos 2014 m. sausio – spalio mėnesiais.
• Daugiau informacijos – www.jtba.lt/daugiau_apie_erasmusplius ir
www.smpf.lt/lt/konkursai/programu_konkursai/kvietimas_teikti_paraiskas_2014_m_erasmus_programos_veikloms
„SUBSIDIJOS VERSLUMUI SKATINTI“
•
•
•
•
Pradedantieji verslininkai, gali kreiptis dėl papildomos paramos finansavimo, palengvinančio
savarankiško verslo įsitvirtinimą rinkoje.
Paskolą gavęs verslininkas, įdarbinęs darbuotoją ir mokėdamas ne mažesnį kaip minimalų darbo
užmokestį ir visas su darbo užmokesčiu susijusias įmokas, darbo užmokesčio išlaidų dalį galės
susigrąžinti, t.y. iš dalies bus kompensuojamos jų darbuotojų darbo užmokesčio išlaidos.
Darbdaviai, norintys pasinaudoti priemonės šios priemonės galimybėmis, paraišką ir kitus
reikalingus dokumentų originalus turėtų pateikti INVEGAI iki 2014 m. gegužės 31 dienos.
Daugiau informacijos - http://www.esparama.lt/naujiena?id=090bdd53801bf990

similar documents