Technical Writing for Techies - International Conference on Language

Report
PAGSASALIN AT PAGSUSURING MORALISTIKO SA MGA
PILING ILOKONG KWENTONG PAMBATA
INTERNATIONAL CONFERENCE ON
LANGUAGE AND CULTURE
UNIVERSITY OF THE PHILIPPINES, DILIMAN,
QUEZON CITY
November 20-22, 2014
Novelyn T. Barcena, Ph.D.
Maribel M. Gagto, MATFIL
Lanie B. Tiu, Ph.D.
Paglalahad ng Layunin
1.
2.
Ang pananaliksik na ito ay may
pangunahing layuning isalin at suriin ang
mga piling Ilokong kwentong pambata ni
Dr. Jaime G. Raras gamit ang teoryang
moralistiko.
Ano-ano ang mga pagpapahalagang
moral na napapaloob sa mga piling
Ilokong kwentong pambata?
Ano ang lebel ng baliditi sa salin sa
Filipinong akdang Ilokong kwentong
pambata?
Saklaw ng Pag-aaral

1.
2.
3.
4.
5.
Pagsasalin at pagsusuri sa piling Ilokong kwentong pambata
ni Dr. Jaime G. Raras. Ang mga ito ay:
Ti Bangbanglo ni Dangaw
Apay nga Umagek ti Alutiit iti Daga no Sumipnget?
Ti Gonggona ni Ari Kawwet
Apay nga Agduduma ti Maris ti Bullalayaw?
Ti Pagayam ni Butit
Saklaw ng Pag-aaral

Isinalin at sinuri ang mga nasabing akda. At upang
makamit ang baliditi ng salin, bahagi ng pagpapabalideyt
ang pagpapabasa ng salin sa may-akda ng orihinal at
pagbasa ng guro sa loob ng klasrum bilang bahagi ng
aralin sa pagbasa.
Mga Hakbang sa Pagsasagawa ng Pag-aaral

Paghahanda, paghahanap at pagsangguni sa mga akda.

Pagsasalin sa mga Piling Ilokong Kwentong Pambata

Pagsusuri sa mga Piling Ilokong Kwentong Pambata

Pagpapabalideyt sa Salin
RESULTA NG PAGSUSURI
KWENTONG PAMBATA
MABUTI NG
PAGPAPAHALAGA
1.) Ang Pabango ni Dangaw  Pagiging mapanuklas
 Magulang
 Mapagmalasakit/
Matiyaga
HINDI MABUTING
PAGPAPAHALAGA
 Kayabangan
 Katamaran sa pag-aaral
 Hindi pagsunod sa
panuto
2.) Bakit Humahalik sa
Lupa ang Butiki Pag
Dapithapon
 Ang Paghingi ng tawad/
• Ang pagpunta sa
pagpapatawad
kasayahan kahit hindi
 Pag-estisma sa mga
imbitado
bisita (hospitable)
• Pagiging mayabang
 Magpasensya o matiisin
• Paghihiganti
 Pagsasalu-salo
 Mapagpakumbaba
 Pagsisi sa kasalanan/
Pagtanggap ng kasalanan
3.) Ang Pabuya ni Haring
Kawewet
 Matulungin sa Kapwa
 Umapang-api
 Di nawawalan ng pag-asa  Mapanghusga
 Maawain at
mapagmalasakit
 Paghingi ng tawad
 Mabait at responsible
 Mapagkumbaba
4.) Bakit Iba-iba ang kulay  Paghingi ng
ng Bahaghari
kapatawaran
 Pagdiriwang/Pagbigay
ng piging
 Mainit ng pagtanggap
ng bisita
 Pagmamahal ng
magulang sa anak
5.) Ang kaibigan ni Butit
 Diskriminasyon
 Marangyang
selebrasyon
 mapaghiganti
 Makunteto sa lahat ng
 Matakaw
bagay
 mapanghimasok
 Mabuting kaibigan
 Pagkamasinop
 Pagbibigay ng pasalubong
 Pag-aasala sa kaibigan
 Malakas ang
loob/matapang
 Bukas sa [agtanggap
 Pantay/ patas na paghahati
Lebel ng baliditi


Mula sa resulta ng validation lumabas na moderately valid
ang salin sa Filipino ng mga piling ilokong kwentong
pambata. Pinatunayan ito ng kanilang mga binigay na
reaksyon at komento. Ilan sa mga komento ay ang mga
sumusunod: Mahusay ang pagkakasalin, madaling
maunawaan at umaayon sa lebel ng babasa,
napakaangkop ang mga ginamit na salitang pinagsalinan,
ito ay magandang adhikain para sa pagpapalaganap at
pagpapahalaga sa kulturang iloko.
Sa resulta naman ng pagpapabasa bilang aralin sa
asignaturang Panitikan Pambata, lumbas na naging mataas
ang interes at pag-unawa ng mga mag-aaral. Ito ay
pinatunayan sa pamamagitan ng kanilang aktibong
partisipasyon sa talakayan at pangkatang gawain bilang
ebalwasyon ng nasabing paksang aralin.
Konklusyon


Sa mga akda ni Jaime G. Raras napagtanto ng mga
mananaliksik na ang pinapaksa ay tungkol sa
pagpapahalaga o balyu, mabuti man o masama ito.
Napapaloob ang mga pagpapahalaga sa mga katha at
maaaring magamit sa totoong buhay. Sa kanyang mga
akda makikita natin ang mga pagpapahalagang Iloko na
kakikitaan ng mabuti at masamang gawi ng bawat tauhan
sa akda at kakikintalan ng magandang aral.

Ang mga akdang sinulat ni Dr. Raras ay may mga
nakapaloob na magagandang katangian na
ipinamalas ng mga tauhan tulad ng pagiging
kuntento sa buhay, mapagkumbaba, matulungin
sa kapwa at kaakibat nito naman ay ang mga hindi
mabuting katangian na makikita sa bawat tauhan
ng akda gaya na lamang ng magarbong
selebrasyon, matakaw, mapagmalaki at
diskriminasyon.

Sapagkat lumabas na moderately valid ang antas ng
pagkakabalideyt ng mga salin, nangangahulugang
tinatanggap ng mga balideytor ang salin ayon sa
kaangkupan ng mga nilalaman nito. Ipinapahiwatig din na
akma lamang ang salin mula sa orihinal na akda. At bilang
bahagi ng pagbabalideyt ay ang pagggamit sa aralin bilang
paksa. Tinanggap at naiintindihan ng mga mag-aaral sa
kolehiyong naka-enrol sa Lit 101- Literatura ng Pilipinas at
Content 5- Panitikang Pambata ang akda. Ang postibong
pakikilahok at reaksyon ng mga mag-aaral ay patunay na
nagkaroon ng pag-unawa at pagtanggap nila sa saling
akda.
Rekomendasyon
Pagkatapos maanalisa at mabigyang kahulugan ang mga natipong datos, nalikha
ang mga sumusunod na rekomendasyon upang makatulong at mapagtibay pa ang
pagpapaunlad sa pag-aaral at pagsulat ng panitikang Iloko.
1.) Nararapat na payabungin at tangkilikin ang mga akdang nasulat sa sariling wika
upang maging mayaman pa ang panitikang Iloko.
2.)
Nararapat na ipamulat sa mga anak ang mga pagpapahalagang Iloko na
dapat na taglayin ng isang tunay na Ilokano at tulungang iwaglit ang mga hindi
magandang kaasalan.
3.) Magsilbing dahilan upang ipagpatuloy pa nila ang kanilang kawilihan sa pagsulat
ng mga akdang Iloko para sa ikayayaman ng panitikang Iloko.
4.)
Ang ganitong uri ng pananaliksik ay may malaking kontribusyon sa larangan
ng mga pagpapahalaga sa mga akda. Napapalawak nila at naipapalam nila sa
karamihan ang mga tagalong kaalaman ng isang akda na hindi karaniwang nakikita
s akaraniwang pagbabasa. Nagiging malawak ding ang pagpapakilala at hindi
magiging limitado dahil sa pagsasalin ginawa. Kaya ito ay magiging bukas na
kasipan para s mga susunod na mananaliksik na maaaring magsagwa rin ng
parehong pananliksik. Inirerekomenda rin ang pagsususri at pagsasalin ng iba
pang anyong ng mga Pnaitikang Iloko, tulad ng nobela, tula, dula at iba pa.
5.) Magsilbing daan upang kanilang simulan
ang paggawa ng higit na epektibong hakbang
tungo sa pagbibigay ng halaga sa mga
akdang Iloko.

similar documents